De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SUIKER niet alleen een communautair product…

Verwante presentaties


Presentatie over: "SUIKER niet alleen een communautair product…"— Transcript van de presentatie:

1 SUIKER niet alleen een communautair product…
Suiker en de Wereldhandelsorganisatie Landbouwakkoord van de Uruguay Ronde Landbouwonderhandelingen van de Doha Development Agenda Rapport van het suikerpanel en van het beroepsorgaan Suiker en preferentiële invoer Overzicht Suiker en EBA

2 Landbouwakkoord van de Uruguay Ronde: 1995 – 2001
Markttoegang: Gemiddelde vermindering met 36% van tarieven Voor suiker, vermindering met 20%: Vertrekpunt(1995) Eindpunt(2001) Ruwe suiker Witte suiker Bijzondere vrijwaringsclausule

3 Bestaande grensbescherming
Wereldmarktprijs + Vast recht + Additioneel recht , = 728,6 €/t Prijs af fabriek ……………………………………………715,1 €/t Conclusie: geen suikerinvoer onder het niet-preferentiële regime Minimumtoegang van 5% ( t) van de interne consumptie verzekerd via preferentiële invoer

4 Bijzondere vrijwaringsclausule: art.5.5 van het Landbouwakkoord
Additioneel douanerecht (ADR), cumulatief berekend. Het verschil, tussen de representatieve prijs bij invoer en een reactieprijs (“trigger price”), uitgedrukt als ‘%’ van de reactieprijs, situeert zich binnen bepaalde “vorken”: 10% ≤ verschil < 40% : ADR 30% van het verschil boven 10% (= A) 40% ≤ verschil < 60% : ADR 50% van het verschil boven 40% (= B) 60% ≤ verschil < 75% : ADR 70% van het verschil boven 60% (= C) 75% ≤ verschil : ADR 90% van het verschil boven 75% (= D) Representatieve prijs: gemiddelde prijs CIF op de wereldmarkt Reactieprijs: gemiddelde referentieprijs periode 1986 tot en met 1988 = prijs bij invoer van ACP-suiker in de referentieperiode

5 Berekeningsvoorbeeld additionele rechten
WMP: 200 €/t Vast recht: 419 €/t Invoerprijs: ,6 = 728,6 €/t Reactieprijs:531 €/t (invoerprijs ACP-suiker in de referentieperiode) Verschil: = 331 €/ton Prijsverschil in % van de reactieprijs: 331/531 = 62 % Additioneel recht: (2) 477, ,6 = 159, % van 159,3 = 47,8 (3) 318, ,4 = 106, % van 106,2 = 53,1 (4) 212, = 12, % van 12,4 = 8,7

6 SUIKER niet alleen een communautair product…
Suiker en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) Landbouwakkoord van de Uruguay Ronde Landbouwonderhandelingen van de Doha Development Agenda Rapport van het suikerpanel en van het beroepsorgaan Suiker en preferentiële invoer Overzicht Suiker en EBA

7 Kaderakkoord (K.A.) van juli 2004: Une formule étagée A négocier:
le nombre de fourchettes, les seuils pour la définition des fourchettes le type de réduction tarifaire dans chaque fourchette Réductions tarifaires à partir des taux consolidés (« bound rates ») Réductions tarifaires progressives (= abaissements plus importants des tarifs plus élevés) avec flexibilités pour produits sensibles Accroissement des contingents tarifaires sur une base NPF pour les produits sensibles La sauvegarde spéciale pour l'agriculture (SSG) à négocier Akkoord van Parijs van 4 mei over AVE: For sugar: world prices will apply Tariff reductions will be made from bound rates (§29 van K.A.)

8 Tariefvermindering van specifieke rechten, nadat is bepaald in welke tariefvork de tarieflijnen voor suiker zich bevinden Specifieke rechten Advaloremequivalenten (AVE) “wereldmarktprijzen” (FOB of CIF ? pariteit €/$) WMP fob: 200 €/t 419/200 = 209 %

9 Hypothese: hoogste tariefband bij 90% 60% vermindering in die tariefband (met minimum van 45% per tarieflijn): 419 – 60% = 167,5 €/t ,5 = 367 €/t Volatiliteit van de WMP houdt reëel risico in van verlies van communautaire preferentie: speciale vrijwaring noodzakelijk

10 Onzekerheden: Hoeveel tariefbanden en welke begrenzing? Welke verminderingspercentages in elke tariefband ? Welke formule in elke tariefband (UR, Swiss formule) ? Gevoelige producten: “afwijkende behandeling” ? Toekomst van de speciale vrijwaringsclausule ? Communautaire benadering: “We onderhandelen over alles”

11 Welke ver mindering van het vast recht in de DDA onderhandelingen ?
Scenario: interventieprijs % prijs af fabriek % reactieprijs % vrijwaringsclausule = art.5 van het Landbouwakkoord

12 Noodzaak van een vrijwaringsclausule ?
Scenario: Ruwe suiker: 175 fob NY 225 cif NY Vast invoerrecht:419 AVE= 419/225 = 186% Vast invoerrecht -60% = 168 Interventieprijs - 33% – 33% = 351 Reactieprijs % = 369,8

13 Marktoegang: ons standpunt
Ingevolge de Doha-onderhandelingen, is een vrijwaringsclausule noodzakelijk, om een communautair suikerregime overeind te houden. Het niveau van de tariefvermindering die kan worden aanvaard is functie van de EU-marktprijs na de hervormingen, of omgekeerd….

14 SUIKER niet alleen een communautair product…
Suiker en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) Landbouwakkoord van de Uruguay Ronde Landbouwonderhandelingen van de Doha Development Agenda Rapport van het suikerpanel en van het beroepsorgaan Suiker en preferentiële invoer Overzicht Suiker en EBA

15 WTO- Panel suiker September 2002: Verzoek van Brazilië voor consultaties December 2003: Panel wordt opgericht (DS265, DS266, DS283) Oktober 2004: Panelrapport Januari 2005: EU gaat in beroep tegen de panelbesluiten April 2005: Rapport van het beroepsorgaan Mei 2005: Aannemen rapport door het geschillenregelingsorgaan

16 Art.9 van het Landbouwakkoord: uitvoersubsidies
Uitvoer van een equivalente hoeveelheid ACP/India-suiker Voetnoot in lijst met verbintenissen heeft geen juridisch effect Art.9.1 a: “Toekenning door de overheid, … van directe subsidies, …, die afhankelijk zijn van de uitvoer” Uitvoer van C-suiker - Uitvoersubsidies in de betekenis van art.9.1 c voor uitvoer van C-suiker sinds 1995. Art.9.1 c: “ Betalingen bij uitvoer krachtens overheidsmaatregelen, al of niet ten laste van de openbare middelen, waaronder uit de opbrengst van een heffing op het betrokken landbouwproduct…” - Beroepsorgaan bevestigt cross-subsidiëring bij productie van C-suiker en verkoop van laaggeprijsde C-bieten aan suikerproducenten vormen uitvoersubsidies Art.10.3 van het Landbouwakkoord: De EU heeft niet aangetoond dat de uitvoer van suiker die het niveau van de verbintenissen overschrijdt, niet gesubsidieerd is.

17

18 Mogelijke gevolgen voor een toekomstig suikerregime in de EU
De EU bevestigt haar verplichtingen ten opzichte van de ACP-landen “ I would like to stress the Commission’s commitment to maintain preferential access for ACP imports.” Suikeroverleg EU-ACP/MOL Commissioner for Trade, Mr Peter Mandelson De uitvoer met restituties van equivalente hoeveelheden ingevoerde ACP/India-suiker binnen de bestaande WTO-verbintenissen wordt onmogelijk. De interne markt in de EU moet deze suiker “opnemen” Uitvoer van C-suiker wordt onderworpen aan de beperkingen die gelden voor B-suiker Het kaderakkoord van juli 2004: “EXPORT COMPETITION End Point The following will be eliminated by the end date to be agreed: Export subsidies as scheduled.

19 Evenwicht aanbod – vraag ?

20 Prefentiële invoer van suiker
Invoer uit de ACP/India Invoer uit de EBA Invoer uit de Balkanlanden Invoer uit de SPS Invoer uit de MFN

21 EBA: Everything but arms (“Alles behalve wapens”)
EBA sinds 2001 onderdeel van het Stelsel van Algemene Preferenties van de EU Volledig vrije invoer (nulrecht voor een onbeperkt volume: rechten “geschorst”) voor alle producten, behalve wapens, van uit de 49 MOL Voor suiker, rijst, bananen: overgangsregimes Suiker vanaf 2001 tot 2009: prijsgarantie voor quota quota +15% per jaar tot 2009 tariefvermindering buiten quota vanaf 2006, tot nul in 2009 volledig vrije invoer (= geen quota, geen prijsgarantie) vanaf 2009

22 Evolutie van EBA Ruwe suiker
Het exportpotentieel bij een volledig vrije toegang wordt geraamd op 2,7 miljoen t

23 Toewijzing van EBA suikerleveringen

24 EBA in relatie tot de suikerhervormingen
In de voorstellen van de Commissie is alle suiker (intern, invoer) onderworpen aan aanbodbeheersing, behalve de EBA-suiker. Marktevenwicht & stabiliseren referentieprijs: inelastische vraag = aanbodbeheersing EBA-principe behouden, maar de toepassingsmodaliteiten herbezien Swap-praktijken door de Commissie als “ontwikkelingsrelevant” bestempeld Triangulaire handel van de MOL fraudegevoelig In de Commissie-mededeling wordt het EBA-regime een “vast element” genoemd.

25 EBA als ontwikkelingsinstrument
De MOL zijn zelf vragende partij om de overgangsperiode van het EBA-regime  te herzien Een studie van LMC in opdracht van de MOL-suikergroep dd. 25 april bevestigt de ontwikkelingsvoordelen ingevolge de MOL-voorstellen van wijziging van de bestaande EBA-modaliteiten Een aanbod dat niet gereguleerd is (swaps, fraude) leidt tot een neerwaartse spiraal van de prijzen: de “zwaksten” worden eerst getroffen in de MOL, de ACP, de EU

26 EBA-suiker: principe behouden, modaliteiten aanpassen
Memorandum van 3 maart 2004 van de MOL-suikergroep (LDC Brussels Sugar Group, LDC London Sugar Group) voor aanpassing van de toepassingsmodaliteiten van het EBA-regime (Verordening 416/2001) Waarom aanpassen ? Intern in de EU: meer vooruitzicht op marktevenwicht Extern in de MOL: Omwille van duurzame ontwikkeling en armoedeverlichting (Milleniumdoelstellingen) Suikerriet is een teelt met een cyclus van 8 jaar, met oogst gedurende 7 jaar: investeringen voor teelt en verwerking moeten vanuit ontwikkelingsperspectief voorspelbaar zijn.

27 EBA-suiker: principe behouden, modaliteiten aanpassen
Wat aanpassen ? Het concept EBA van volledige vrije toegang wordt behouden in de langere periode Tariefvrije quota met prijsgarantie over een langere periode Tariefvermindering buiten quota vanaf 2016 Netto-uitvoercapaciteit van elk MOL vastleggen Nagaan of het invoervolume in 2012/2013,voorgesteld door de MOL, inpasbaar is in de suikerhervormingen van de EU Oorsprongsregels verduidelijken en vereenvoudigen Zie:

28 Evolutie van EBA: voorstellen van de MOL

29 Reacties en context van de MOL-voorstellen
Kaderakkoord van juli 2004 Les pays développés Membres et les pays en développement Membres en mesure de le faire devraient accorder l'accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les produits originaires des pays les moins avancés EU-ACP/LDC informal meeting on sugar January 24th 2005 Commissioner for Trade, Mr Peter Mandelson: Het gaat in tegen de hervormingslogica van het EU- suikerregime Mr G. Clark, Chairman, LDC London Sugar Group on technical aspects Het bestaande EBA-regime voor suiker zal na de hervormingen de doodsteek zijn voor de kleinere MOL-producenten van suiker en zal de marktinstabiliteit in de EU doen toenemen

30 Reactie van Subel (1 mei 2004)
Niet akkoord om de “second stream” in 2005 van start te laten gaan Vooraleer het EBA-initiatief aan te passen, moet er een evaluatie worden gemaakt, zoals voorzien werd bij het aannemen van het EBA-regime in 2001 De toename van +15% per jaar van de “second stream” is niet aanvaardbaar, omdat dit verder gaat dan de verplichting van de WTO van “minimale toegang” corresponderend met 5% van de interne consumptie (= ton) Niet akkoord met behoud van de “swap”, omdat er geen referentie wordt gemaakt aan de notie van “netto uitvoercapaciteit” (productie – intern verbruik) Het EBA-regime voor suiker inpassen in een soort subregionaal suikerprotocol met aanbodbeheersing en met in acht name van netto uitvoercapaciteit, en dus met garantie op regionale zelfvoorziening. Versterking van oorsprongsregels en anti-fraude

31 Com (2005) 100 final concernant les règles d’origine dans les régimes commerciaux préférentiels (maart 2005) Objectieven Simplifier les règles d’origine Procédures douanières au controle de l’utilisation des préférences Assistance technique aux pays bénéficiaires pour remplir leurs obligations Kalender  Projet de réglementation (sans les seuils) : mai 2005 Projet de réglementation (avec les seuils) : été 2005 Opinion du Comité : septembre 2005 Adoption par la Commission : octobre 2005 Entrée en vigueur : 1er semestre 2006

32 Hoe zoet smaakt suiker ? Dank U!


Download ppt "SUIKER niet alleen een communautair product…"

Verwante presentaties


Ads door Google