De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingen en de Paulinische brieven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingen en de Paulinische brieven"— Transcript van de presentatie:

1 Handelingen en de Paulinische brieven
De grote opdracht

2 De rode lijn In het Oude Testament: In het Nieuwe Testament:
Mens geschapen naar Gods evenbeeld God wil een relatie met de mens: Leiding, redding Na straf nieuwe kansen God geeft beloften In het Nieuwe Testament: God vervult Zijn beloften in Jezus Door Jezus een nieuwe start in een nieuw verbond

3 Cultuur van het Nieuwe Testament (1)
400 jaar tussen het O.T. en het N.T. Grote culturele verandering: 2 eeuwen Griekse overheersing Grieken hielden van fundamentele vragen: Filosofie, ethiek en politiek Grote denkers: Socrates, Plato, Aristoteles Grieken open voor nieuwe denkbeelden: Luisteren, discussiëren en filosoferen Open voor het evangelie

4 Cultuur van het Nieuwe Testament (2)
Daarna Romeinse overheersing Romeinen: Zakelijk: hoge belastingheffing Bestuurlijk: Zeer georganiseerd Grote veranderingen op bestuurlijk gebied Militair: Overal bezettings/veiligheidstroepen Zeer wreed bij tegenwerking Technisch: Grote veranderingen in de infrastructuur

5 Cultuur van het Nieuwe Testament (3) De achtergrond
Jezus was een Jood Christelijke kerk begint in Jeruzalem Eerste christenen zijn Joden

6 Cultuur van het Nieuwe Testament (4) Joodse religie
Klassieke geloof ontwikkelt zich naar het Judaïsme Belangrijke instellingen: Tempel: Plaats van eredienst Symbool van de joodse identiteit en nationale trots Synagoge: Lokale plaats van eredienst Wet en tradities: Na de ballingschap: intensieve studie van de wet Joden werden ‘de mensen van het Boek’ Identiteitskenmerken: Besnijdenis, houden van de sabbat en de voedselwetten

7 Cultuur van het Nieuwe Testament (5) Belangrijke groeperingen
Farizeeën: Vol overgave toegewijd aan gehoorzamen van de wet Moedigden anderen aan dit ook te doen Saduceeën: Afkomstig uit families van rijke landeigenaren Leverden de hoofdpriesters en de hogepriester Dominerende partij in de joodse Hoge Raad (Sanhedrin) Hadden organisatie van de tempel in handen Samaritanen: Kolonisten ontstaan na de val van het Noordelijk rijk vermengd met achtergebleven Israëlitische bevolking Namen veel zeden en gebruiken over van de Joden

8 De Grote Opdracht Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs 28: 18-20) Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Handelingen 1:8)

9 God’s volgorde Eerst vervulling met de Heilige Geest
Dan getuigen van Jezus in: Jeruzalem, Samaria en dan overal op aarde Hoe: ■ Vervuld van de Heilige Geest ■ Geleid door de Heilige Geest ■ Verkondiging van ‘’Het Koninkrijk van God” Belofte van Jezus: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

10 Pinksteren – de nieuwe fase
Joodse wekenfeest - Pinksteren Tweede grote feest – dankdag voor de oogst Van Griekse woord ‘pentekostè’ = de 50e 50e dag na 2e dag van Joodse Paasfeest Feestdag voor God Joden vanuit het hele Romeinse rijk in Jeruzalem Ideale start voor God’s grote plan De eerste gemeente ontstaat (3000 mensen)

11 Pinksteren – het publiek

12 Doop in de Heilige Geest
Heilige Geest komt op ieder, die naar Hem uitziet Heilige Geest is de Geest van Jezus, die in de mensen komt wonen en werken Heilige Geest is een Persoon Heilige Geest is Gods krachtgevende Aanwezigheid in ons leven (Gordon Fee) Alleen geleid door de Heilige Geest kunnen we Gods werk doen in de wereld

13 De inhoud van Handelingen (1)
Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2) Jeruzalem (Handelingen 3 - 6) De eerste gemeente – problemen - oplossingen Vervolging (Handelingen 6 - 9) Stefanus Naar Samaria en verder – Filippus Saulus geroepen

14 De inhoud van Handelingen (2)
Naar de heidenen (Handelingen ) Cornelius – problemen met de doop Antiochië – Grieken komen tot geloof Zendingsreizen van Paulus Eerste zendingsreis (Handelingen ) Apostelenvergadering (Handelingen 15) Tweede zendingsreis (Handelingen 16 – 18) Derde zendingsreis (Handelingen 18 – 21)

15 De inhoud van Handelingen (3)
Paulus gevangenschap (Handelingen 18 – 28) Paulus voor koningen Paulus naar Rome Verkondiging in Rome Verdeling van een ‘hoofdrol’ in Handelingen: Ca. de helft Petrus in een ‘hoofdrol’ Andere deel Paulus in een ‘hoofdrol’

16 Verspreiding van het evangelie
Werd mede bevorderd door: Vrijheid van godsdienst (betrekkelijk) Eén taal in het hele rijk: Romeinse taal = officiële taal In praktijk blijft het volk Grieks spreken Pax Romana – ‘Vrede’ onder Romeinse overheersing Reizen: Uniek en veilig wegenstelsel Snelle verbindingen (in het goede seizoen) per schip Bij Grieken grote belangstelling voor één God en hoge moraal – geestelijke honger

17 Paulus eerste zendingsreis

18 Paulus tweede zendingsreis

19 Paulus derde zendingsreis

20 Lucas, de schrijver van Handelingen
Wie was Lucas? Heiden – de enige niet Joodse schrijver van het N.T. Goed opgeleid – dokter (medicijnenstudie onderdeel van filosofiestudie) Onderzoeker/historicus – heeft alles degelijk onderzocht Reiziger – moest reizen om alles nauwkeurig na te gaan – medereiziger van Paulus Schrijver – literair zeer begaafd

21 Het belang van het boek Handelingen (1)
Brugfunctie tussen Evangelieën en de Brieven Beschrijft het ontstaan van de gemeenten Goede achtergrond voor begrip Paulinische brieven. Theologische informatie: Hemelvaart en pinksteren Doop met de Heilige Geest Leiding door de Heilige Geest Ontstaan van de kerk, Evangelie geldt voor de hele wereld Toespraken van Petrus, Stefanus, Paulus

22 Het belang van het boek Handelingen (2)
Zendingsactiviteiten van de vroege kerk Jeruzalem (voor de Joden) Samaria (voor de Samaritanen) Naar de uiteinden der aarde (voor de heidenen) Doop van Cornelius (Handelingen 10) Apostelvergadering in Jeruzalem (Handelingen 15) Geen besnijdenis voor de heidenen Geen Joodse wet voor de heidenen Onthouding van bezoedeling door afgodendienst Onthouding van ontucht Wel rekening houden met elkaar (bloed en vlees met bloed erin)

23 Het belang van het boek Handelingen (3)
Verdediging en verantwoording van het apostelschap van Paulus 3x wordt bekering en roeping van Paulus verteld Zonder Handelingen de vraag: Wie is Paulus? Informatie over: Eerste christenen, gemeenteleven en de vroege kerk Grote problemen en uitdagingen Hoe de Heilige Geest leiding geeft

24 De Paulinische brieven (1)
Onderverdeling: Personen: Timotheüs, Titus, Filemon Individuele kerken: Rome, Korinthe, Filippi, Kolosse, Tessalonica Groepen kerken: Galatië, omgeving Efeze

25 Paulinische brieven (2)
Inhoud sterk afhankelijk van het doel: 1 en 2 Tessalonicenzen: gericht op wederkomst van Christus Romeinen, Galaten, 1 en 2 Korintiërs gericht op prediking Brieven uit de gevangenis aan Efezieërs, Filemon, Kolossenzen en Filippenzen Herderlijke brieven schrijft hij aan Timoteüs en Titus over praktische zaken als leiderschap in de kerk en organisatie

26 Hulp bij het lezen van de brieven
Handelingen kennen als basis Inzicht hebben in de achtergrond (context) van de brief Goed naslagwerk kan enorm helpen Aanbevolen: Handboek bij de Bijbel Korte inleiding tot de bijbelboeken


Download ppt "Handelingen en de Paulinische brieven"

Verwante presentaties


Ads door Google