De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma RAAK-PRO 2011 n. a. v

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma RAAK-PRO 2011 n. a. v"— Transcript van de presentatie:

1 Programma RAAK-PRO 2011 n. a. v
Programma RAAK-PRO 2011 n.a.v. SIA Contactpersonenbijeenkomst 18 januari 2011 RAAK-PRO: vooraanmelding: 15 april indiening: 9 september indien meer goedgekeurd dan budget  wachtkamer t.l.v Contactpersonenbijeenkomst 18 januari 2011

2 Nieuwe RAAK-PRO regeling
Essenties: Regeling van SIA (niet SKO) Blijven 4-jarige programma’s, toekenning gelden 700 K bij aanvang (geen Midterm) Contract en uitvoeringsregelement (rapportage OCW en Bestuur SIA, key performance indicatoren) Begroting zelfde opzet, alleen Cofinanciering 30% (i.p.v. 33%) (onderzoek, beroepspraktijk, onderwijs, projectmanagement) Verplichte vooraanmelding!! (Met intentieverklaring beroepspraktijk t.a.v. ondersteuning van het belang van het projectvoorstel. Optie aanbeveling referent .) Intake gesprekken (optioneel) Tussentijdsadvies Externe BeoordelingsCommissie (geen gevolgen) Referent advies eerst naar hogeschool, (‘hoor-wederhoor’) Externe commissie: definitief plan, referentadvies, reactie hogeschool, preadvies Contactpersonenbijeenkomst 18 januari 2011

3 Beoordelingscriteria
Vraagarticulatie/vraagsturing: de mate waarin de vraag uit het beroepenveld de onderzoeksvraag bepaalt en het beroepenveld vervolgens het onderzoek kan sturen;  Netwerkvorming: de mate waarin werkveld en relevante kennisinstellingen betrokken zijn; Kenniscirculatie: de mate waarin het voorstel leidt tot daadwerkelijk circulatie van kennis in het netwerk van hogeschool en beroepspraktijk; Onderzoeksplan: de mate waarin het plan op een methodologische verantwoorde en reproduceerbare wijze leidt tot geldige en betrouwbare onderzoeksresultaten; Aansluiting op de beroepspraktijk: de mate waarin meerwaarde ontstaat voor de beroepspraktijk; Aansluiting op de onderwijspraktijk: de mate waarin meerwaarde ontstaat voor de onderwijspraktijk; Aansluiting op de onderzoekspraktijk: de mate waarin voortgebouwd wordt op state-of-the-art kennis en er aansluiting is met de relevante onderzoekspraktijk. Overige algemene beoordelingsaspecten: De mate waarin de gevraagde financiële middelen in een redelijke verhouding staan tot de aard, omvang en verwachte impact van het projectvoorstel. De mate waarin sprake is van professioneel projectmanagement. De mate waarin sprake is van een adequate administratieve organisatie. De aandacht die wordt gegeven aan disseminatieactiviteiten. Contactpersonenbijeenkomst 18 januari 2011

4 Onderzoeksplan (max. 4 bladzijden)
Welke vragen wil het onderzoeksteam beantwoorden om het gestelde doel te bereiken. (centrale onderzoeksvraag en deelvragen). Wat gaat het onderzoek opleveren aan nieuwe kennis. Positie van de aanvraag binnen de huidige (inter)nationale theorie en praktijk (state-of-the-art). Onderzoeksaanpak, design en methodologie: welke methode van onderzoek wordt gebruikt. Welk onderzoeksmateriaal is beschikbaar/nodig om het onderzoek uit te voeren. Analysemethoden van de resultaten, met aandacht voor de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek: De kwaliteitsborging, in samenhang met het branche protocol. Het bestedingsplan: activiteiten in een tijdsplanning per (deel)project, inclusief milestones en verwachte (deel)resultaten . CV van de hoofdonderzoeker in max 1 A4 waaruit blijkt de expertise op het gebied van het aangevraagde onderzoek (in de bijlage). Duidelijke beschrijving van de taakverdeling van de onderzoekers in % fte. Verwachte nieuwe inzichten voor het beroepenveld en overdraagbaarheid van deze nieuwe inzichten. Denk hierbij aan: nieuwe producten, prototypes, businessconcepten, softwaretoepassingen, e.d. Contactpersonenbijeenkomst 18 januari 2011

5 Beoordeling Externe Beoordelings-Commissie
De EBC beoordeelt op basis van de beoordelingscriteria en de overige algemene beoordelingsaspecten. In de regel is het nodig dat een voorstel op alle criteria voldoende scoort. In bijzondere gevallen heeft de EBC de bevoegdheid een negatieve beoordeling op één beoordelingscriterium te laten compenseren door een meer dan voldoende beoordeling op een ander beoordelingscriterium. Contactpersonenbijeenkomst 18 januari 2011

6 PROCES Aanvragende hogeschool met beroepspraktijk 1. Vooraanmelding
Schriftelijk verzoek aanvulling nee 2. Toets ontvankelijkheid ja/nee ontvankelijk 3.Intakegesprek (optioneel) Aanvulling ? 4.Advies commissie Aanvragend consortium 5 .Aanvraag en registratie Schriftelijk verzoek aanvulling 6. Toets ontvankelijkheid nee ja/nee ontvankelijk 7. Voorbereiding EBC en uitzet referent advies Schriftelijk reactie hogeschool referent 8. Beoordeling EBC afgekeurd Goedgekeurd Schriftelijke afwijzing door SIA Middelen ? nee Contactpersonenbijeenkomst 18 januari 2011

7 Tijdschema RAAK-PRO 2011 15 april 29 april 24 mei 13 juni 9 sept.
Vooraan melding Ontvank- elijkheid Intake gesprek facultatief! Nadere toe- lichting Uitspraak commis-sie Kansrijk Deadline definitieve indiening Uizet advies referent Oordeel referent naar HS HS reactie bij SIA Oordeel commissie 15 april 29 april 24 mei 13 juni 9 sept. 12 sept. 26 sept. 14 oktober 11 Novem-ber Contactpersonenbijeenkomst 18 januari 2011


Download ppt "Programma RAAK-PRO 2011 n. a. v"

Verwante presentaties


Ads door Google