De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RAAK-programma Contactpersonenbijeenkomst Rolf Bossert

Verwante presentaties


Presentatie over: "RAAK-programma Contactpersonenbijeenkomst Rolf Bossert"— Transcript van de presentatie:

1 RAAK-programma 2013 - 2014 Contactpersonenbijeenkomst Rolf Bossert bossert@innovatie-alliantie.nl
Utrecht, 14 mei 2013

2 Vandaag 13.00 Stand van zaken RAAK-programma 2013 Rolf Bossert
13.30    Concept werkprogramma Richard Slotman 14.00    RAAK Leerervaringen Christien Dohmen 14.30    Pauze 14.45   Ondersteuning zwaartepuntvorming Ignace Karthaus 15.45    Netwerkborrel 16.30    Einde programma

3 Stand van zaken RAAK-programma 2013
RAAK-mkb 51 aanvragen ingediend 23 projecten ondersteund maart 2014 nieuwe indieningmogelijkheid RAAK-PRO 50 projectaanvragen 13 projecten ondersteund mogelijkheid tot het voeren van een nazorggesprek najaar 2014 indienen nieuwe aanvragen RAAK-publiek indiening 24 mei 2013 91 vooraanmeldingen t.b.v. feedback gesprekken budget voor 13 projecten september besluit Externe BeoordelingsCommissie (EBC)

4 STW Programma Demonstrator
maart 2013: zes hogescholen hebben aanvragen ingediend uitslag: juni 2013 ondersteuning: ontwikkelen van een proof-of-concept gebaseerd op: resultaten van toepassingsgericht onderzoek met als uitkomst een proof-of-principle versterken op: Octrooi (IP) positie en onderbouwing begroting volgende indiening: medio september 2013 budget: € subsidie per project

5 Onderzoeksprogramma Sport
61 subsidie aanvragen zijn ingediend 23 aanvragen zijn gehonoreerd 1 aanvraag met penvoeder hogeschool is ondersteund In de ondersteunde aanvragen zijn hogescholen 18 keer als deelnemer vertegenwoordigd in het consortium Dit jaar geen aanvraagmogelijkheid

6 Veldbezoek RAAK projectuitvoering
Voorbeeld project lector Inge Oskamp Goede netwerkvorming Omvangrijk mkb participatie Actieve kennisontwikkeling Belangrijke communicatiewaarde Versterken rol en zichtbaarheid praktijkgericht onderzoek!                  

7 SIA congres 2013 Praktijkgericht Onderzoek 2023: een beroep op kennis
Onderzoek van hogescholen en de invloed op beroepspraktijk en onderwijs Terugkijken op 10 jaar SIA Vooruitkijken naar Regieorgaan SIA Uitreiking RAAK-award Donderdag 21 november 2013 10.00 uur – uur Fokker Terminal, Den Haag

8 Thematische Impuls Applied Life Science & Health publicatie
Gereed september 2013 Energie Gereed oktober 2013 Diensten Innovatie Gereed november 2013

9 RAAK AWARD Indiening 1 juni 2013 Juryvoorzitter Jan Dekker
Aanmeldingsformulier via de website te downloaden Criteria Kenniscirculatie: de wijze waarop (originaliteit) en de mate waarin er voor gezorgd is dat kennis tussen de verschillende partijen daadwerkelijk gaat ‘stromen’. Kennisverhoging: de wijze waarop (kwaliteit) en de mate waarin er kennis is ontwikkeld in het project. Projectresultaat: de mate waarin concrete resultaten zijn opgeleverd ten behoeve van de innovatie in de praktijk (mkb/publieke sector) en de vernieuwing van het onderwijs Duurzame doorwerking: de mate (bereik en impact) waarin het project heeft gezorgd voor een structurele en duurzame verandering in de praktijk (mkb/publieke sector) en het onderwijs.

10 Regieorgaan SIA: op weg naar 2024 1e aanzet werkprogramma 2014

11 Opzet presentatie Uitdagingen Praktijkgericht Onderzoek Hogescholen
Convenant: missie en taken Bevorderen van impact Mogelijk meerjarenscenario Conceptwerkprogramma 14 mei 2013

12 Uitdagingen praktijkgericht onderzoek hogescholen
Verbeteren kwaliteit onderzoek Verbeteren aansluiting met onderwijs Verbeteren transparantie t.b.v. toegankelijkheid en draagvlak Informatie Communicatie Bijdragen aan profilering: inhoudelijke zwaartepuntvorming Bijdragen aan valorisatie vernieuwing beroepspraktijk concrete toepassing kennis in bedrijven en instellingen Aansluiten van onderzoek en onderwijs op Topsectoren Maatschappelijke vragen: energie, zorg, grotesteden Internationalisering: Horizon 2020: Europese onderzoeksprogramma’s , Efro en Interreg. Samenwerking BRIC en opkomende economiën Convenant: Waardecreatie, Valorisatie van kennis Sluiten van de cirkel: sturing PO vanuit profit en non-profit sector en waardecreatie Netwerkfunctie (bedrijfsleven en hogescholen en publieke instellingen en kennisinstellingen) Structurele positie van PO in het kennisbestel + bijbehorende arrangementen o.a. gebaseerd op het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (structureel inbedden PO, creeren van een 2de geldstroom, stimuleren van PO en stimuleren van de toepassing van kennis, versterken van de keten) -> zicht op waardecreatie die hoort bij deze doelstelingen; adviseren richting CoE en de ontwikkeling van Innovatieprogramma’s Topsectoren beleid: Keuze voor specifieke sectoren en activiteiten daarbinnen maakt het nodig hierop te kunnen classificeren.

13 Convenant: missie Regieorgaan SIA
Stimuleren van praktijkgericht onderzoek van hogescholen in het bijzonder: de toepassing van kennis in bedrijven en instellingen en in het onderwijs van de hogescholen; een grotere betrokkenheid van de lectoraten bij competitief praktijkgericht onderzoek; de doorwerking naar het onderwijs over de hele linie; het versterken van de vraagarticulatie en de bundeling van vragen; het versterken van de kennisketen. 14 mei 2013

14 Convenant: taken Regieorgaan SIA
Bevorderen ontwikkeling praktijkgericht onderzoek hogescholen door competitie (Kwaliteit & PPS!) Platform voor precompetitieve samenwerking o.a.: betrokkenheid bij de topsectoren advisering bij de ontwikkeling van inhoudelijke zwaartepunten Betrokken bij ontwikkeling van nationale, europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s. Verder ontwikkelen netwerk gericht op: vergroten van bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak een hoogwaardige kwaliteit van de uitvoering Ontwikkelen van beleidsinformatie met betrekking tot de impact van het praktijkgericht onderzoek. Disseminatie van leerervaringen en toonaangevende voorbeelden 14 mei 2013

15 Bevorderen van impact Impact ondernemingen en instellingen: Onderwijs:
Vernieuwing producten, processen en diensten Meer evidence based handelen Vergroten van het onderzoekend vermogen Onderwijs: Vernieuwing curriculum (bachelor, master) Excellente stages en afstuderen Onderzoekscompetenties studenten Samenwerkingsvormen Onderzoek: Vernieuwing van het onderzoek (cocreatie, multidisciplinair) Vergroten van de impact van onderzoek Onderzoekscompetenties docenten 14 mei 2013

16 Mogelijk ontwikkelingsscenario
Regieorgaan SIA Stichting Innovatie Alliantie Thematisch Pro Pro Publiek Publiek Mkb Mkb 14 mei 2013

17 Concept werkprogramma 2014
Rondes: RAAK-mkb indiening maart circa M€ 7 RAAK-publiek indiening maart 2014 circa M€ 7 RAAK-Pro indiening najaar 2014 circa M€ 14 Nieuw: Vestiging Utrecht Digitaal indienen van projecten Financiering op basis van jaarverslag en eindverantwoording Voorbereiding thematische programmering: topsectoren, preventie, energie, sport Wel: SIA-congres en RAAK-award Facts&figures en toonaangevende voorbeelden SIA-community 14 mei 2013

18 Concept werkprogramma 2014
Mogelijke beleidsmatige ontwikkelingen: Bij beoordeling meer aandacht voor aard en omvang cofinanciering Bestendigen en uitbouwen samenwerking met SIA-partners Structurele samenwerking met ondermeer: STW, ZonMW, Platform31, AgentschapNL, gebiedsbesturen NWO Ondersteuningsarrangement gericht op Netwerkvorming en vraagsturing Thematisch programmeren Disseminatie en valorisatie WENSEN? 14 mei 2013


Download ppt "RAAK-programma Contactpersonenbijeenkomst Rolf Bossert"

Verwante presentaties


Ads door Google