De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Barteld Schutyser Advocaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Barteld Schutyser Advocaat"— Transcript van de presentatie:

1 Actuele topics overheidsopdrachtenrecht: De raamovereenkomst & publiek-publieke samenwerking
Barteld Schutyser Advocaat Infodagen overheidsopdrachten VVSG – 29 februari 2012

2 Overzicht van de presentatie
DEEL 1: de raamovereenkomst in de klassieke sectoren Algemeen Het sluiten van de raamovereenkomst De gunning van concrete opdrachten op basis van de raamovereenkomst Invoeren van een beperking op het aantal opdrachten dat gelijktijdig mag worden uitgevoerd Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

3 Overzicht van de presentatie
DEEL 2: publiek-publieke samenwerking Inleiding Quasi in house-verhouding Horizontale samenwerkingsovereenkomst Delegatie van bevoegdheid Exclusief recht Aankoop- of opdrachtencentrale Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

4 DE RAAMOVEREENKOMST IN DE KLASSIEKE SECTOREN

5 I. Algemeen Definitie (art. 3, 15° Wet 15 juni 2006 (art. 1(5) Richtlijn 2004/18/EG) "een overeenkomst tussen één of meer aanbestedende overheden of overheidsbedrijven en één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden" Voornaamste kenmerken Duur: max. 4 jaar (art. 32 Wet 15 juni 2006, art. 32(2) § 4 Richtlijn 2004/18/EG) maximale looptijd geldt zowel voor de raamovereenkomst, als voor de opdrachten die op basis van de raamovereenkomst worden toegewezen "behoudens in uitzonderlijke en behoorlijk gemotiveerde gevallen" (bv. contracten waarvan de uitvoering een investering met afschrijvingstermijn > 4j vergt) Gesloten systeem: raamovereenkomsten zijn slechts van toepassing tussen de AO en de ondernemers die oorspronkelijk bij de raamovereenkomst partij waren (art. 32(2) § 2 Richtlijn 2004/18/EG) Geen afnameverplichting/geen exclusiviteit (in beginsel): AO kan zich voor de door de raamovereenkomst geviseerde prestatie tot derden richten, tenzij zij zich tot minimumafnames verbonden heeft Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

6 I. Algemeen TYPE Raamovereenkomst sensu lato
Raamovereenkomst sensu stricto Bilaterale raamovereenkomst Bilaterale raamovereenkomst sensu lato (art. 137, lid 1 KB 15 juli 2011) (art. 32(3) §1 Richtlijn 2004/18/EG) Bilaterale raamovereenkomst sensu stricto (art. 137, lid 2 KB 15 juli 2011) (art. 32(3) §2 Richtlijn 2004/18/EG) Multilaterale raamovereenkomst Multilaterale raamovereenkomst sensu lato (art. 138, lid 2, 1° KB 15 juli 2011) (art. 32(4) §2, 1°- Richtlijn 2004/18/EG) Multilaterale raamovereenkomst sensu stricto (art. 138, lid 2, 2° KB 15 juli 2011) (art. 32(4) §2, 2°- Richtlijn 2004/18/EG) Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

7 I. Algemeen Bilaterale raamovereenkomst Multilaterale raamovereenkomst
Art. 137 KB 15 juli 2011 (art. 32(3) Richtlijn 2004/18/EG) Gesloten met één enkele deelnemer Multilaterale raamovereenkomst Art. 138 KB 15 juli 2011 (art. 32(4) Richtlijn 2004/18/EG) Gesloten met min. 3 deelnemers, voor zover het aantal geschikte offertes voldoende groot is Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

8 I. Algemeen Raamovereenkomst sensu lato Raamovereenkomst sensu stricto
Alle voorwaarden die op de concrete opdrachten van toepassing zullen zijn, liggen van bij aanvang in de raamovereenkomst vast en zijn bindend voor de partijen bij de raamovereenkomst De concrete opdrachten kunnen rechtstreeks worden toegewezen; de deelnemer(s) aan de raamovereenkomst dienen hun offerte niet aan te vullen. Raamovereenkomst sensu stricto Een aantal voorwaarden die op de concrete opdrachten van toepassing zullen zijn (bv. prijs), liggen van bij aanvang in de raamovereenkomst vast, doch niet allemaal (bv. specifieke leveringstermijnen, betalingsmodaliteiten, bijkomende zekerheden, enz.) De concrete opdrachten kunnen niet rechtstreeks worden toegewezen; de deelnemer(s) aan de raamovereenkomst dienen hun offerte eerst aan te vullen met de voorwaarden die nog niet in de raamovereenkomst zijn vastgelegd Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

9 II. De gunning van opdrachten op basis van de raamovereenkomst
Bilaterale raamovereenkomst sensu lato De concrete opdrachten worden volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden toegewezen De offerte van de deelnemer aan de raamovereenkomst kan niet worden aangevuld Bilaterale raamovereenkomst sensu stricto AO kan de deelnemer aan de raamovereenkomst verzoeken zijn offerte aan te vullen (MAAR: verbod wezenlijke wijzigingen) Concrete opdrachten worden toegewezen op basis van de voorwaarden bepaald in de raamovereenkomst, in combinatie met de voorwaarden die naderhand werden aangevuld Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

10 II. De gunning van opdrachten op basis van de raamovereenkomst
Multilaterale raamovereenkomst sensu lato De deelnemers worden niet opnieuw tot mededinging opgeroepen De concrete opdrachten worden toegewezen volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden via de trapsgewijze of cascademethode → vb. op basis van de rangschikking → vb. op basis van specialisatie Multilaterale raamovereenkomst sensu stricto De deelnemers aan de raamovereenkomst worden m.b.t. de nog niet bepaalde voorwaarden opnieuw tot mededinging opgeroepen = zgn. mini-competitie Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

11 III. Het sluiten van de raamovereenkomst
Gunning? De gunning van de raamovereenkomst is onderworpen aan de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten: gekende procedures: open/beperkte aanbesteding/offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure met of zonder voorafgaande bekendmaking, concurrentiedialoog (?) normale procedureregels: bekendmaking, termijnen, voorwaarden voor de indiening van inschrijvingen, kwalitatieve selectie, gunning Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

12 III. Het sluiten van de raamovereenkomst
Aankondiging betreffende de gunning van de raamovereenkomst Verplichte gegevens: aantal deelnemers (evt. maximumaantal) beoogde looptijd van de raamovereenkomst (evt. de redenen voor een looptijd > 4j) de totale geraamde waarde van de opdrachten die de AO voornemens is gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst toe te wijzen, en, voor zover mogelijk, de waarde en frequentie van de te plaatsen opdrachten bij gebruik door meerdere AO (vb. aankoopcentrale): vermelding van alle AO die op basis van de raamovereenkomst opdrachten zullen toewijzen, op een wijze die "onmiddellijke identificatie" toelaat Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

13 IV. De gunning van opdrachten op basis van de raamovereenkomst
Verloop van de mini-competitie Voorwaarden onder dezelfde voorwaarden als die van de raamovereenkomst, die indien nodig worden gepreciseerd; en, in voorkomend geval, onder andere, in de opdrachtdocumenten van de raamovereenkomst bepaalde voorwaarden Schriftelijke raadpleging deelnemers → voorwerp van de concrete opdracht wordt meegedeeld → alleen die deelnemers die in staat zijn de opdracht uit te voeren, worden geraadpleegd bv. raamovereenkomst m.b.t. opleidingsdiensten in verschillende vakgebieden: enkel voor de deelnemers die geselecteerd werden voor het vakgebied Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

14 IV. De gunning van opdrachten op basis van de raamovereenkomst
Termijn indiening offertes → geen minimumtermijn, afhankelijk van de complexiteit opdracht, de benodigde tijd voor de toezending van de offertes, … Opening offertes → slechts bij het verstrijken van de vastgestelde ontvangsttermijn Gunning → op basis van dezelfde gunningscriteria als voor de raamovereenkomst zelf Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

15 IV. De gunning van opdrachten op basis van de raamovereenkomst
Standstill Moet worden nageleefd bij de gunning van de raamovereenkomst Maar NIET langer verplicht bij de toewijzing van concrete opdrachten op basis van de raamovereenkomst! Aankondiging betreffende de resultaten van de procedure Moet uiterlijk 48 dagen na de sluiting van de raamovereenkomst geschieden (art. 38, §1 KB 15 juli 2011, art. 35(4) Richtlijn 2004/18/EG) Maar NIET langer verplicht bij de toewijzing van concrete opdrachten op basis van de raamovereenkomst! (art. 38, §1, lid 3 KB 15 juli 2011, art. 35(4), lid 2 Richtlijn 2004/18/EG) Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

16 Voordelen? V. Besluit Efficiëntie
Na gunning van de raamovereenkomst kunnen de concrete opdrachten rechtstreeks worden toegewezen zonder dat een nieuwe overheidsopdracht moet worden bekendgemaakt → verkorting termijnen → reductie administratiekosten Flexibiliteit (raamovereenkomsten sensu stricto) Mogelijkheid om de exacte hoeveelheden, de aard en de timing voor de individuele bestellingen op een later tijdstip te bepalen → aan de hand van tijdsgebonden behoeften → in functie van prijsschommelingen/technologische evoluties Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

17 Voor welk type opdrachten?
V. Besluit Voor welk type opdrachten? Voor opdrachten die aanleiding geven tot recurrente contractuele relaties → overheidsopdrachten voor leveringen of diensten die met een zekere regelmaat worden verleend of die bestemd zijn om gedurende een bepaalde periode te worden hernieuwd vb. kantoorartikelen, IT, onderhoud kopieermachines, enz. Voor opdrachten die niet bovenmatig complex zijn en waarvoor reeds in de raamovereenkomst: prijzen of een prijslijst (niet noodzakelijk de exacte prijs!) kan worden vastgelegd een raming van de omvang en een omschrijving van het type van goederen en/of diensten die de AO op basis van de raamovereenkomst zal bestellen, kan worden gegeven Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

18 Anti-misbruikregel IV. Besluit
"Er mag geen misbruik worden gemaakt van de raamovereenkomst, noch mag er gebruik van worden gemaakt op een wijze die de mededinging zou verhinderen, beperken of vervalsen" (Art. 32, vijfde lid Wet 15 juni 2006; art. 32(2), §5 Richtlijn 2004/18/EG) Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

19 PUBLIEK-PUBLIEKE SAMENWERKING
De toepassing van de overheidsopdrachtenreglementering in de betrekkingen tussen aanbestedende overheden PUBLIEK-PUBLIEKE SAMENWERKING

20 Administratieve overheden
I. Inleiding Administratieve overheden Belast met een taak van algemeen belang / openbare dienst  Materiële handelingen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van deze doelstellingen van algemeen belang: Overheden kunnen deze zelf, met eigen personeel en middelen, uitvoeren (“in house” / “uitvoering in regie”) OF: overheden kunnen voor de uitvoering beroep doen op derden Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

21 I. Inleiding Uitvoering in regie / in house Beroep op derden
vb. gemeente die voor de huisvuilophaling het eigen gemeentepersoneel inzet → handelingen worden verricht binnen één en dezelfde rechtspersoon → er is geen overeenkomst onder bezwarende titel → overheidsopdrachtenreglementering is niet van toepassing Beroep op derden vb. gemeente die voor de huisvuilophaling met een privé-onderneming een dienstencontract afsluit → AO doet beroep op een externe instantie die geen deel uitmaakt van de eigen structuur → er is een overeenkomst onder bezwarende titel → overheidsopdrachtenreglementering is van toepassing Quid indien de derde eveneens een AO is? vb. 2 gemeenten voorzien in huisvuilophaling op hun grondgebied d.m.v. een afzonderlijke rechtspersoon die ze gezamenlijk bezitten en controleren vb. 2 gemeenten werken samen bij de huisvuilophaling op hun grondgebied (al dan niet) op basis van een overeenkomst onder bezwarende titel Is de overheidsopdrachtenreglementering van toepassing in de betrekkingen tussen deze gemeenten ? Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

22 I. Inleiding Algemeen beginsel Uitzondering
Overheidsopdrachtenreglementering is van toepassing op opdrachten tussen AOn Uitzondering Bepaalde vormen van publiek-publieke samenwerking vallen buiten de toepassingssfeer van de wetgeving overheidsopdrachten: Quasi in house-verhouding (verticale/geïnstitutionaliseerde samenwerking) Horizontale samenwerkingsovereenkomst (horizontale/niet-geïnstitutionaliseerde samenwerking) Delegatie van bevoegdheid (substitutieleer) Exclusief recht Aankoop- of opdrachtencentrale Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

23 I. Quasi in house-verhouding
Twee scenario’s: AO gaat in het kader van een bestuurlijke reorganisatie over tot de verzelfstandiging van bepaalde activiteiten  Deze activiteiten worden om budgettaire en beheerkundige redenen toevertrouwd aan een afzonderlijke rechtspersoon (vb. AGB) Verscheidene AOn werken samen om gezamenlijk taken van openbaar belang uit te voeren  Deze AOn richten daartoe een afzonderlijke rechtspersoon op die ze gezamenlijk bezitten en controleren (vb. intergemeentelijk samen- werkingsverband, intercommunale) HvJ 107/98, Teckal De verhouding tussen een AO en een andere rechtspersoon wordt van de toepassing van het overheidsopdrachtenrecht vrijgesteld indien: de AO over de betrokken rechtspersoon toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten, en; deze rechtspersoon tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van het lichaam of de lichamen die hem beheersen. AO RP AO1 AO2 AO3 RP Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

24 II. Quasi in house-verhouding
Voorwaarde 1: toezicht zoals op eigen diensten Deze voorwaarde peilt naar de organisationele afhankelijkheid van de rechtspersoon: oefent de controlerende AO een doorslaggevende invloed uit op de strategische doelstellingen en de belangrijke beslissingen van die rechtspersoon? kan de controlerende AO de handelingsvrijheid van die rechtspersoon beperken? HvJ 26/03, Stadt Halle Toezicht zoals op eigen diensten is uitgesloten indien privé-ondernemingen in de rechtspersoon deelnemen (minderheidsparticipatie of minderheidspositie zijn irrelevant) Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

25 II. Quasi in house-verhouding
Wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend: Toezicht zoals op eigen diensten hoeft niet per se individueel te zijn, maar kan ook gezamenlijk door meerdere controlerende AOn worden uitgeoefend HvJ 324/07, Coditel De gemeente Ukkel treedt in november 2000 toe tot “Brutélé”, een intercommunale maatschappij voor teledistributie waarvan de vennoten uitsluitend gemeenten zijn Bij haar toetreding vertrouwt de gemeente het beheer van haar gemeentelijk kabeltelevisienet aan Brutélé toe Gemeente Ukkel beroept zich op de Teckal-leer M.b.t. het toezichtscriterium aanvaardt het Hof dat het toezicht van de gemeente Ukkel op Brutélé, om als toezicht zoals op haar eigen diensten te worden aangemerkt, door alle bij Brutélé aangesloten gemeenten gezamenlijk kan worden uitgeoefend Dit arrest was het logische vervolg op HvJ 295/05, Asemfo waarin het HvJ toezicht zoals op eigen diensten aanvaardde voor een controlerende AO die slechts 0,25% van het kapitaal van de (100% publieke) rechtspersoon in handen had Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

26 II. Quasi in house-verhouding
Voorwaarde 2: De rechtspersoon verricht het merendeel van de werkzaamheden ten behoeve van de controlerende AO(n) Deze voorwaarden peilt naar de economische afhankelijkheid van de rechtspersoon → De creatie van de afzonderlijke rechtspersoon moet kaderen in een reorganisatie van het bestuur mag niet als doel hebben een rechtspersoon te creëren die op de markt werkzaam is en in concurrentie treedt met commerciële ondernemingen HvJ 340/04, Carbotermo De rechtspersoon verricht het merendeel van zijn werkzaamheden ten behoeve van de controlerende AO(n) wanneer de activiteit van deze rechtspersoon zich hoofdzakelijk toespitst op deze controlerende AO(n) en elke andere activiteit marginaal is Bij gezamenlijk toezicht door meerdere controlerende AOn (cfr. Asemfo, Coditel) wordt rekening gehouden met de werkzaamheden die de rechtspersoon ten behoeve van al deze AOn gezamenlijk verricht Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

27 III. Horizontale samenwerkingsovereenkomst
Horizontale of niet-geïnstitutionaliseerde samenwerking Verscheidene AOn werken samen bij de uitoefening van hun taken van algemeen belang, zonder dat ze daarvoor een afzonderlijke rechtspersoon oprichten  OF: niet-contractuele samenwerking  OF: samenwerking o.b.v. een overeenkomst onder bezwarende titel Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

28 III. Horizontale samenwerkingsovereenkomst
Niet-contractuele samenwerking HvJ 295/05, Asemfo Het overheidsbedrijf 'Tragsa' is bij wet verplicht de opdrachten van de betrokken AO uit te voeren In de betrekkingen tussen dit overheidsbedrijf en de AO dient de overheids-opdrachtenreglementering niet te worden toegepast, aangezien deze betrekkingen niet contractueel, maar reglementair van aard zijn Bij gebreke aan overeenkomst onder bezwarende titel is de overheids oprachtenreglementering sowieso NIET van toepassing Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

29 III. Horizontale samenwerkingsovereenkomst
Samenwerking o.b.v. een overeenkomst onder bezwarende titel HvJ 480/06, Commissie t. Duitsland Volgens het HvJ valt een samenwerking tussen AOn op basis van een overeenkomst onder bezwarende titel buiten het toepassingsgebied van de overheidsopdrachten- reglementering indien ten minste aan volgende voorwaarden is voldaan: 100% publieke samenwerking: uitsluitend tussen AOn, geen deelneming van privé-kapitaal ‘echte’ samenwerking: samenwerking met als doel de gezamenlijke vervulling van een gemeenschappelijke taak (↔ normale overheidsopdracht: 1 partij vervult een bepaalde taak tegen betaling) samenwerking berust alleen op overwegingen die verband houden met het openbaar belang: de overeenkomst mag geen activiteiten tot voorwerp hebben die op de open markt worden aangeboden de financiële overdrachten tussen de samenwerkende AOn zijn beperkt tot de vergoeding van de werkelijke kosten van de werken/leveringen/diensten Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

30 IV. Delegatie van bevoegdheid
Overdracht van bevoegdheden voor bepaalde openbare taken van de éne naar de andere overheidsinstantie → zal niet aan de overheidsopdrachtenreglementering onderworpen zijn indien de overdracht volledig is en de begunstigde van de overdracht in de plaats wordt gesteld van de overdrager (substitutieleer) Volledige overdracht = overdracht van: het recht om de economische activiteiten uit te voeren die nodig zijn voor de vervulling van de openbare taak, én van het officiële gezag (= het recht om te bepalen hoe de economische activiteiten die nodig zijn voor de vervulling van de openbare taak, moeten worden verricht) (regelgevende bevoegdheid) waarbij de overdrager geen enkele verantwoordelijkheid of controlebevoegdheid behoudt (overdrager is niet langer gerechtigd om te bepalen hoe de economische activiteiten die in het kader van de openbare taak worden ondernomen, moeten worden uitgevoerd) de begunstigde de overgedragen bevoegdheid volledig zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid uitoefent Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

31 IV. Delegatie van bevoegdheid
HvJ 264/03, Commissie t. Frankrijk Franse wet voorziet in een systeem van "gedelegeerde opdrachtgeving": bij overheidsopdrachten voor bouw- of infrastructuurwerken kan de AO bepaalde taken (opmaak bestek, toezicht op de uitvoering, aanvaarding bouwwerken, enz.) zonder voorafgaande mededingingsprocedure delegeren aan een beperkt aantal categorieën (publieke of gemengde) rechtspersonen De delegatie strekt zich uit tot (i) ondersteunende diensten van administratieve en technische aard en (ii) de vertegenwoordiging van de AO (gedelegeerde bouwheer oefent in naam en voor rekening van de AO bepaalde bevoegdheden uit) De betrekkingen tussen de AO en de gedelegeerde bouwheer worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel (gedelegeerde bouwheer wordt vergoed) HvJ: overdracht van bevoegdheden ≠ volledig aangezien gedelegeerde bouwheer onvoldoende zelfstandig handelt Fr. wet bepaalt dat AO hoofdverantwoordelijke van de bouwwerken blijft, want in deze een taak van algemeen belang vervult waaraan zij zich niet kan onttrekken gedelegeerde bouwheer kan pas handelen nadat de AO haar goedkeuring heeft verleend beloning van dienstverleners en ondernemers gefinancierd door AO (gedelegeerde bouwheer heeft geen manoeuvreerruimte) Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

32 V. Exclusief recht Regelgeving
Art. 18 Richtlijn 2004/18/EG: "Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten die door een aanbestedende dienst worden gegund aan een andere aanbestedende dienst of aan een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten op basis van een alleenrecht dat deze uit hoofde van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen genieten, op voorwaarde dat deze bepalingen met het Verdrag verenigbaar zijn." Exclusief recht = uitsluitend recht = alleenrecht OF: hele bedrijfssector wordt aan de overheid voorbehouden (vb. posterijen) OF: exclusieve toewijzing van een specifieke taak van algemeen belang aan één specifieke onderneming (vb. officiële publicaties uitgegeven door het Belgisch Staatsblad)  De machtspositie die aldus wordt gecreëerd, is slechts toelaatbaar indien: de exclusiviteit betrekking heeft op een opdracht van diensten de exclusieve rechten verleend worden aan entiteiten die zelf AOn zijn de exclusieve rechten verleend worden bij een bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling de exclusieve rechten verenigbaar zijn met de Europese Verdragen, d.w.z. gerechtvaardigd kunnen worden o.g.v. de rechtvaardigingsgronden van artt VWEU: openbaar gezag, openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid o.g.v. dwingende redenen van algemeen belang die geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen, die niet verder gaan dan wat noodzakelijk is ter bereiking van dat doel en die zonder discriminatie worden toegepast ('rule of reason') Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

33 V. Exclusief recht RvS 7 april 2011, Cipal
De dienstverlenende vereniging Cipal biedt deelnemende besturen de mogelijkheid om via de toekenning van een exclusief recht van dienstverlening aan Cipal, beroep te doen op de ICT-dienstverlening van deze laatste De Vlaamse minister vernietigt de kennisneming en de aanvaarding van dat recht door de raad van bestuur van Cipal omdat geen 'wederzijdse exclusiviteit' is voorzien (Cipal werkt ook voor gemeenten die geen exclusief recht aan Cipal hebben toegekend, wat volgens de minister in strijd is met de Teckal rechtspraak) RvS overweegt dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de quasi in house-verhouding en de figuur van het exclusief recht Aangezien beide hypothesen los van elkaar staan moet (1) eerst onderzocht worden of er sprake is van een quasi in house-opdracht en (2) vervolgens of aan de voorwaarden voor het toekennen van een exclusief recht is voldaan Door in de redengeving van de vernietigingsbeslissing beide onderscheiden hypotheses toch als één te beschouwen, heeft de minister de toekenning van een exclusief recht beoordeeld aan de hand van de voorwaarden voor de quasi in house-opdrachten De vernietigingsbeslissing van de minister is derhalve tegenstrijdig gemotiveerd en wordt om die reden door de RvS vernietigd Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

34 VI. Aankoop- of opdrachtencentrale
= Specifieke structuren (organen) voor collectieve overheidsaankopen die OF: handelen als een groothandelsdienst (de centrale koopt zelf, voor eigen rekening aan zodat andere instanties van haar kunnen kopen) OF: optreden als een tussenpersoon/vertegenwoordiger/lasthebber die de gunningsprocedures en het beheer van opdrachten afhandelt zodat andere instanties via haar kunnen kopen Nut ? Artt. 15 en 59 Wet 15 juni 2006, art. 11 Richtlijn 2004/18/EG: “een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale als bedoeld in artikel 2, 4°, is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren” op voorwaarde dat de aankoopcentrale haar opdrachten zelf in overeenstemming met de overheidsopdrachtenreglementering heeft gegund Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

35 VII. Besluit De Teckal-rechtspraak of figuur van de inhouse-samenwerking heeft talrijke problemen opgelost. Figuur van delegatie van bevoegdheid had beter uitgewerkt moeten worden. Globale situatie is nu stabieler. Opgelet, toch nog enkel op basis van de rechtspraak en mededeling van de Commissie, wetgevend optreden lijkt vereist. Infodagen overheidsopdrachten VVSG 29 februari 2012

36 Dank. Barteld Schutyser Advocaat-vennoot DLA Piper UK LLP Louizalaan Brussel 02/


Download ppt "Barteld Schutyser Advocaat"

Verwante presentaties


Ads door Google