De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heeft de gemeente mij nodig? En ik de gemeente? Gaven en bedieningen1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heeft de gemeente mij nodig? En ik de gemeente? Gaven en bedieningen1."— Transcript van de presentatie:

1 Heeft de gemeente mij nodig? En ik de gemeente? Gaven en bedieningen1

2 2 Matth. 16:18: En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen drie uitleggingen Petrus is de rots De belijdenis van Petrus is de rots Jezus is de rots

3 Gaven en bedieningen3 Gemeente (kerk) = EKKLESIA Dit woord betekent letterlijk: De eruit geroepenen

4 Gaven en bedieningen4 De gemeente De lokale gemeenteDe universele gemeente

5 Zeven beelden van de gemeente Regerende vergadering Lichaam Gods kunstwerk Gezin Tempel Bruid Leger Gaven en bedieningen5

6 De gemeente als lichaam Ef. 1:22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. Gaven en bedieningen6

7 De Heer Jezus nam een menselijk lichaam aan Hebr. 10:5 Daarom heeft Christus, toen Hij in de wereld kwam, gezegd: "O God, het bloed van stieren en bokken kan U niet tevreden stellen. Daarom hebt U Mij dit lichaam gegeven om het als een offer op Uw altaar te leggen. 6 U was niet tevreden met de dierlijke offers, die voor U geslacht en verbrand werden om de zonden weg te doen. 7 Toen zei Ik: ‘Hier ben Ik om Uw wil te doen, om mijn leven neer te leggen, zoals in de Boeken staat." (Vertaling van het Boek) Gaven en bedieningen7

8 De gemeente is het lichaam van Christus Het gezamenlijke lichaam van alle christenen blijft Zijn bediening hier op aarde voortzetten en voltooien Bij deze bediening zijn we steeds afhankelijk van het hoofd: Christus Gaven en bedieningen8

9 Allen leden van één lichaam 1 Kor. 12:12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. (vertaling van NBV) Gaven en bedieningen9

10 Heeft de gemeente mij nodig? 1 Kor. 12:18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. 19 Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 20 Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig, ‘en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 22 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk.(vertaling van NBV) Gaven en bedieningen10

11 Gaven en bedieningen11 Gaven van de Heilige Geest 1 Korinte 12:8 tot en met 10 openbaringsgaven: 1.spreken met wijsheid 2.spreken met kennis 3.onderscheiden van geesten krachtgaven: 1.geloof 2.genezingen 3.werkingen van krachten uitingsgaven: 1.allerlei tongen 2.vertolking van tongen 3.profetie spreekgaven: 1.profetie 2.onderwijs 3.vermanen diengaven: 1.dienen 2.mededelen 3.leiding geven 4.barmhartigheid bewijzen Romeinen 12: 5-8

12 Gaven en bedieningen12 De vijf bediening(sgaven)uit Ef.4:11 Apostel Profeet Leraar Evangelist Herder

13 Kan elke christen functioneren in de geestesgaven? 1 Kor. 12:7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 1 Kor. 12:11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. 1 Petrus 4:10 Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Heeft de gemeente mij dus nodig? Gaven en bedieningen13

14 De gemeente als gezin Ef. 2:18 want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, Gaven en bedieningen14

15 Waarom deelnemen aan het gezinsleven? In het gezin leren we de Vader beter kennen In het gezin leert de Vader ons gehoorzaamheid In het gezin leren we verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze broers en zussen Gaven en bedieningen15

16 Genezing voor de hele mens Wanneer kan de gemeente worden tot een warm huisgezin, een plaats waar Gods liefde stroomt en verwonde mensen tot genezing komen? Als Gods kinderen bereid zijn zichzelf te verloochenen en de onbaatzuchtige liefde die Hij in hen heeft uitgestort de ruimte krijgt om naar anderen toe te stromen. Jezus’ leven stroomt alleen daar waar het ‘ik’ wordt verloochend. Sommige mensen – en dat zijn er vandaag de dag steeds meer - hebben nooit de warme, liefdevolle omhelzing van een aardse vader of broer gekend. Mag het toch zo zijn dat juist deze mensen dit voor het eerst in hun leven zullen vinden in de Gemeente, Gods gezin! (Derek Prince) Kan mijn bijdrage hierin gemist worden? Heeft de gemeente ook hierin mijn bijdrage nodig? Gaven en bedieningen16


Download ppt "Heeft de gemeente mij nodig? En ik de gemeente? Gaven en bedieningen1."

Verwante presentaties


Ads door Google