De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is het Evangelie ?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is het Evangelie ?."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is het Evangelie ?

2 Het huwelijk van de Messias met het huis van Jacob

3 YHVH sprak dit woord over Israël
Deut 32:26 Ik zou gezegd hebben: Ik zal hen wegblazen, een einde maken aan hun gedachtenis onder de stervelingen,

4 HET WOORD VAN YHVH ZEGT DIT:
Ezech. 20:13 13 Maar het huis Israëls was weerspannig tegen Mij in de woestijn; zij wandelden niet naar mijn inzettingen en verwierpen mijn verordeningen – de mens die ze opvolgt, zal daardoor leven. Mijn sabbatten ontheiligden zij ten zeerste, zodat Ik overwoog mijn grimmigheid in de woestijn over hen uit te storten ter vernietiging. 14 Maar Ik heb gehandeld ter wille van mijn naam, om die niet te ontheiligen ten aanschouwen van de volken voor wier ogen Ik hen had uitgeleid.

5 Ezechiël 20:22 22 Maar Ik trok mijn hand terug en handelde ter wille van mijn naam, om die niet te ontheiligen ten aanschouwen van de volken voor wier ogen Ik hen had uitgeleid. 23 Nochtans zwoer Ik in de woestijn, dat Ik hen zou verstrooien onder de volken en verspreiden over de landen, 24 omdat zij mijn verordeningen niet opvolgden, mijn inzettingen verwierpen, mijn sabbatten ontheiligden en omdat hun ogen gevestigd waren op de afgoden van hun vaderen.

6 DE LEIDERS VAN ISRAEL WISTEN VAN DE VERSTROOING VAN ISRAËL:
Johannes 7:33-35, 33 Yeshua dan zeide: Nog korte tijd ben Ik bij u en dan ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft. 34 Gij zult Mij zoeken en niet vinden en waar Ik ben, kunt gij niet komen. 35 De Joden dan zeiden tot elkander: Waar zal deze heengaan, dat wij Hem niet zullen kunnen vinden? Hij is toch niet van plan naar de Griekse verstrooiing te gaan en de Grieken te leren?

7 YESHUA ZEI Matteüs 10:5-6, 5 Deze twaalf heeft Yeshua uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; 6 begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls.

8 Matteüs 15:24, Hij echter antwoordde en zeide:
Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.

9 VERSPREIDING VAN ISRAEL
1Petrus 1:1, Petrus, een apostel van Yeshua ha Maschiach, aan de vreemdelingen, die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, Jakobus 1:1, Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Yeshua ha Maschiach, groet de twaalf stammen in de verstrooiing.

10 YHVH verlangt terugkeer
Jeremiah 3:1, Het woord des HEREN kwam tot mij: Indien een man zijn vrouw verstoot en zij gaat van hem weg en wordt de vrouw van een andere man, zal hij dan nog tot haar terugkeren? Zal niet dat land ten zeerste ontwijd worden? Doch gij hebt ontucht gepleegd met vele minnaars en dan tot Mij terugkeren? luidt het woord des HEREN.

11 Jeremiah 3:6-10 6 De HERE zeide tot mij ten tijde van koning Josia: Hebt gij gezien, wat Afkerigheid, Israël, gedaan heeft? Zij placht heen te gaan op elke hoge berg en onder elke groene boom om daar ontucht te plegen. 7 En Ik zeide, nadat zij dit alles gedaan had: Keer weder tot Mij; maar zij keerde niet weder; en dit zag haar zuster, Trouweloze, Juda. 8 Maar Ik zag, toen Ik Afkerigheid, Israël, ter oorzake van haar echtbreuk, verstoten en haar de scheidbrief gegeven had, dat haar zuster, Trouweloze, Juda, zich niet liet afschrikken, maar heenging en eveneens ontucht pleegde; 9 en door haar lichtvaardig gepleegde ontucht ontwijdde zij het land; ja, zij bedreef overspel met steen en met hout. {luchtigheid of roem} 10 En boven dit alles bekeerde haar zuster, Trouweloze, Juda, zich niet tot Mij met haar gehele hart, maar alleen in schijn, luidt het woord des HEREN. {gehuicheld in valsheid}

12 Ontbinding van een huwelijk in de Tenach
Deuteronomium 24:1-2 1 Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, – als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden;{sommige Hebr. Zaken van naaktheid} {scheiding: Hebr. Afgesneden} 2 en als zij dan uit zijn huis vertrokken, haars weegs gegaan en de vrouw van een ander geworden is;

13 Wetten van het huwelijk
Deuteronomium 24:3-4 3  en als dan de laatste man een afkeer van haar krijgt, een scheidbrief schrijft, haar die overhandigt en haar uit zijn huis wegzendt; of als de laatste man, die haar tot vrouw genomen heeft, gestorven is 4 dan zal de eerste echtgenoot, die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen, nadat zij verontreinigd is geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht van YHVH; gij zult geen zonde brengen over het land dat YHVH, uw God, u ten erfdeel geven zal.

14 Kan niet herhuwen met de eerste man
Scheiding Eerste man Tweede man Scheiding Kan niet herhuwen met de eerste man

15 Kan met Yeshua niet herhuwen
Eerste man Yeshua Tweede man Andere goden Kan met Yeshua niet herhuwen

16 Mannen van Israël zijn de gevallen Koninkrijken van Israël en hun goden
Babyloniers Perzen Grieken Assyriërs Egyptenaren Romeinen

17 Ballingschap = Scheiding
Leviticus 26:14 Maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet, Leviticus 26:33 Maar u zal Ik onder de volken verstrooien

18 Noordelijk / Zuidelijke Koninkrijken = Noordelijk Koninkrijk =
Jeremiah 3:8 Maar Ik zag, toen Ik afkerigheid, Israël, ter oorzake van haar echtbreuk, verstoten en haar de scheidbrief gegeven had, dat haar zuster, Trouweloze, Juda, zich niet liet afschrikken, maar heenging en eveneens ontucht pleegde; Noordelijk / Zuidelijke Koninkrijken = Hoeren Scheidbrief Noordelijk Koninkrijk =

19 Jeremiah 3:1 Indien een man zijn vrouw verstoot en zij gaat van hem weg en wordt de vrouw van een andere man, zal hij dan nog tot haar terugkeren? Zal niet dat land ten zeerste ontwijd worden? Doch gij hebt ontucht gepleegd met vele minnaars – en dan tot Mij terugkeren? luidt het woord van YHVH. Neen !! Ja !! Hoe ??

20 Eerste man Yeshua Tweede man Andere goden Hoe ?? Dan Terugkeer??

21 En om de Torah niet te schenden
De dat Yeshua kan Zijn overspelige vrouw die andere goden huwde en gescheiden en in balling was enige weg loskopen En om de Torah niet te schenden is te sterven !!!

22 DE DOOD VAN EEN ECHTGENOOT VERBREEKT HET HUWELIJKSCONTRACT
Romeinen 7:1 Of weet gij niet, broeders, – ik spreek immers tot wie de [Torah huwelijk] wet kennen – dat de wet [Huwelijk tussen man en vrouw] heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft? Romeinen 7:2 Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. [Vrij om te herhuwen] Dood van een echtgenoot = Vrij om te herhuwen

23 DE DOOD VAN DE MESSIAS REDDE HET HUWELIJK OP DE BERG SINAI
Romeinen 7:3 Zo zal zij dan, [Messias stierf nog niet aan het kruishout] indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, [andere goden] echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, [Messias sterft aan het kruishout] is zij vrij van de wet, [Huwelijk op de Sinaïberg] zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. [Messias stond op uit de dood] Romeinen 7:4 Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet [Messias huwelijk op de Sinaïberg] door het lichaam van de Messias om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, [ De Opgestane Heer] opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Dood van de Messias Om Zijn bruid te verlossen

24 Israël is een olijfboom
Jeremiah 11:16 Een zilvergroene olijfboom vol prachtige vruchten noemde YHVH jou. Hij steekt je in brand, donderslagen klinken. Je bladeren zullen verteren. Jeremiah 11:17 Ja, YHVH de HERE der heerscharen, die u heeft geplant, heeft u met rampspoed bedreigd wegens het kwaad, dat het huis van Israël en het huis van Juda bedreven hebben

25 Wie was het huis van Jacob aan de berg Sinaï ??
Exodus 12:37 Daarna trokken de Israëlieten op van Raämses naar Sukkot, ongeveer zeshonderdduizend man te voet, ongerekend de kinderen. Exodus 12:38 Ook trok een menigte van allerlei slag met hen mee; en kleinvee en runderen, een zeer talrijke veestapel.

26 DE VERLOSTE OLIJFBOOM IS HET HUIS VAN JACOB IN DE MESSIAS
Lucas 1:32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en YHVH God zal Hem de troon van zijn vader David geven: Lucas 1:33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.

27 Het nieuwe Verbond was gemaakt met het huis van Israël en het huis van Juda
Jeremiah 31:31 Zie, de dagen komen, luidt het woord van YHVH, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Hebreeën 8:8 Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er komen dagen, spreekt YHVH, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen,

28 KAINOS 2537. kainov kainos, kahee-nos'
van een onzekere verwantschap; nieuw (vooral in zuiverheid; terwijl 3501 eigenlijk te maken heeft met leeftijd:--nieuw.

29 Het huis van Jacob zegt : “Ik doe”
Exodus 19:8 En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat YHVH gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan YHVH over.

30 De Torah is de KETUBAH (Huwelijks Contract)

31 Mozes leidde de bruid naar de CHUPPAH
Exodus 19:17 Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg.

32 Heiliging voor het huwelijk
Exodus 19:10 En YHVH zeide tot Mozes: Ga tot het volk; heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen.

33 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.
Johannes 17:17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. Psalm 119:142 Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, en uw wet is waarheid. Maleachi 2:1 En nu dan tot u dit gebod, o priesters! Maleachi 2:6 Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond

34 Heiliging voor het huwelijk
Exodus 19:10 En YHVH zeide tot Mozes: Ga tot het volk; heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. Openb.19:7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; Openb. 19:8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

35 Heiliging voor het huwelijk
Exodus 19:14  Toen daalde Mozes de berg af naar het volk; hij heiligde het volk en zij wiesen hun klederen. Exodus 19:15 En hij zeide tot het volk: Weest over drie dagen gereed, nadert < 5066 > niet tot een vrouw. 5066 vgn nagash {naw-gash'} 1) naderbij brengen, naderen 1a1a) van sexuele betrekking

36 Een huwelijk gemaakt in Eden
Genesis 2:21  Toen deed YHVH een diepe slaap op de mens vallen; (Ballingschap onder de volkeren) op Adam en terwijl hij sliep, (de natie van Israël) nam Hij een van zijn ribben (dood der Messias aan het kruishout) en sloot haar plaats toe met vlees (genas de ballingschapswonde). Genesis 2:22 En YHVH God bouwde de rib (dood der Messias aan het kruishout), die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw (Bruid der Messias), en Hij bracht haar tot de mens (door de Heilige Geest).

37 EEN HUWELIJK GEMAAKT IN EDEN
Genesis 2:23 Toen zeide Adam( Messias): Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees (lichaam der Messias); deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. Genesis 2:24 Daarom zal een man (Messias) zijn vader (YHVH) en zijn moeder (Goddelijke aanwezigheid) verlaten en zijn vrouw (Bruid der Messias) aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.

38 HET HUWELIJK TUSSEN ADAM EN EVA IS EEN VOORAFSCHADUWING VAN HET HUWELIJK TUSSEN DE MESSIAS EN ZIJN BRUID Efeziërs 5:23 Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Efeziërs 5:31 Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Efeziërs 5:32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.

39 ADAM EN EVA BEGINGEN ZONDE (hoererij)
Genesis 2:9 Ook deed YHVH God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens (gehoorzaam Torah) in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad (ongehoorzaam aan Torah). Genesis 2:16 En YHVH God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, Genesis 2:17 Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, (ongehoorzaam aan Torah). daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven (in ballingschap gaan).

40 ADAM EN EVA BEGINGEN ZONDE
Genesis 3:6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. Genesis 3:8 Toen zij het geluid van YHVH God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor YHVH God tussen het geboomte in de hof. paniym {paw-neem'} gelaat 1a) gelaat,aangezicht 1b) aanwezigheid

41 BIJBELSE NAAKTHEID IS ZONDER HET AANWEZIG (GELAAT) van YHVH
Ezechiël 16:37 daarom zie, Ik ga al de minnaars die gij behaagd hebt, bijeenbrengen, allen die gij hebt liefgehad zowel als allen van wie gij een afkeer gekregen hebt: Ik zal hen van alle kanten tegen u bijeenbrengen en Ik zal uw schaamte voor hen ontbloten, zodat zij heel uw schaamte zien. Ezechiël 16:39 Ik zal u in hun macht overgeven, zij zullen uw verhoging neerhalen en uw verheven plaatsen slechten, zij zullen u uw klederen uittrekken, uw sieraden wegnemen en u naakt en bloot doen staan.

42 ADAM EN EVA WAREN IN BALLINGSCHAP/ GESCHEIDEN VAN DE TUIN VAN EDEN
Genesis 3:24 En hij verjoeg <01644> de mens … 1644 vrG garash {gaw-rash'} 1) verdrijven, verbannen,verstoten, wegjagen, scheiden, opsluiten

43 WELKE ZIJN DE GEVOLGEN VAN ZONDE
Naaktheid Zonde Verbergen van YHVH's gezicht Zonde Verbanning / Scheiding

44 GENEZING KOMT DOOR EEN BESNEDEN HART IN DE MESSIAS
Genesis 3:24 En hij verjoeg <01644> de mens; en aan de oostkant van de tuin van Eden plaatste hij Cherubs, en een brandend zwaard <02719>om de weg naar de boom des levens te bewaken. Jozua 5:2 Ten dien tijde zei YHVH tot Jozua, Maak u stenen messen <02719>, en besnijd de Israëlieten opnieuw. 2719 br,x, cherub {kheh'-reb} 1)zwaard, mes 1a) zwaard 1b) mes 1c) werktuigen om steen te houwen

45 Herstel komt door een besneden hart in de Messias
Ezechiël 36:26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Ezechiël 36:27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

46 HET HUWELIJKS VERBOND IS VERBROKEN
Exodus 32:19 En zodra hij de legerplaats genaderd was en het kalf en de reidansen zag, ontbrandde de toorn van Mozes; hij wierp de tafelen uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg.

47 Het huis van Jacob deed overspel door andere goden te verheerlijken
Deut.28:14 en wanneer gij niet afwijkt van alle geboden, die ik u heden geef, noch naar rechts noch naar links, door het achterna lopen en dienen van andere goden. Richt. 2:12 Zij verlieten YHVH, de God hunner vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had, liepen andere goden achterna uit de goden der volken rondom hen, bogen zich daarvoor neer en krenkten YHVH. Richt. 2:13 Wanneer zij YHVH verlieten en de Baäl en de Astartes dienden.

48 YHVH IS EEN JALOERS ELOHIM
Exodus 34:14 Want gij zult u niet nederbuigen voor een andere goden, immers YHVH, wiens naam Naijverige is, is een naijverig God. Numeri 5:12 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer iemands vrouw zich misgaan zal hebben en hem ontrouw zal zijn geworden, Numeri 5:14 en wanneer dan de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich verontreinigd heeft, of wanneer de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich niet verontreinigd heeft;

49 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Drinkt Bitter Water / Staat Een Bitter Einde te wachten Afgemaakt met het Zwaard Haar Vervloekingen staan Geschreven in een Boek en zijn Uitgewist Ze is In De Steek gelaten door Haar Echtgenoot Haar Echtgenoot Verbergt Zijn Gezicht voor Haar Ze wordt afgemaakt door Dorst Ze wordt volledig uitgekleed Ze wordt smalend uitgelachen Ze wordt bespot voor haar hoererij 10 Haar vijanden Loten om Haar

50 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Numeri 5:24 en hij zal de vrouw het bittere water, dat de vloek brengt, te drinken geven, en het water, dat de vloek brengt, zal in haar worden tot bitterheid. Bitter water drinken

51 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Exodus 32:19 En zodra hij de legerplaats genaderd was en het kalf en de reidansen zag, ontbrandde de toorn van Mozes; hij wierp de tafelen uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg. Exodus 32:20 Daarop nam hij het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het met vuur en vermaalde het, totdat het fijn gestoten was, vervolgens strooide hij het op het water en gaf dit aan de Israëlieten te drinken. Bitter water drinken

52 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Exodus 32:26 Toen ging Mozes staan in de poort van de legerplaats en zeide: Wie is voor YHVH? Die kome tot mij! en tot hem verzamelden zich al de Levieten. Exodus 32:27 En hij zeide tot hen: Zó zegt YHVH, de God van Israël: Ieder gorde zijn zwaard aan zijn heup en ga heen en weer door de legerplaats van poort tot poort en dode, ieder zijn broeder en ieder zijn verwant en ieder zijn naaste. Ze zal geslagen worden door het zwaard

53 Ze zal geslagen worden door het zwaard
DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW Ezechiël 16:38 Ik zal u richten naar wat men met overspeelsters en bloedvergietsters pleegt te doen; Ik zal u maken tot een voorwerp van bloedige grimmigheid en naijver. Ezechiël 16:40 Zij zullen een menigte tegen u doen optrekken, die u zal stenigen en met zwaarden neerhouwen. Ze zal geslagen worden door het zwaard

54 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Numeri 5:23 Daarna zal de priester die vervloekingen op een blad schrijven en in het bittere water afwassen: Haar Vervloekingen zijn in een Boek Geschreven en Uitgewist

55 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW Zij is verlaten door haar man
Deuteronomium 31:16 YHVH zeide tot Mozes: Zie, gij gaat bij uw vaderen te ruste en dit volk zal overspelig de vreemde goden gaan nalopen van het land, waarin het komt; zij zullen Mij verlaten en mijn verbond verbreken, dat Ik met hen gesloten heb. Deuteronomium 31:17 Te dien dage zal mijn toorn tegen hen ontbranden, Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen… Zij is verlaten door haar man

56 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Deuteronomium 31:16  YHVH zeide tot Mozes: Zie, gij gaat bij uw vaderen te ruste en dit volk zal overspelig de vreemde goden gaan nalopen van het land, waarin het komt; zij zullen Mij verlaten en mijn verbond verbreken, dat Ik met hen gesloten heb. Deuteronomium 31:17 Te dien dage zal mijn toorn tegen hen ontbranden, Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen… Haar man zal zijn gezicht verbergen voor haar

57 De dubbele verberging van het gezicht van de Messias
Deuteronomium 31:18 Ik zal ten dien dage mijn aangezicht volkomen <05641> verbergen <05641> vanwege al het kwaad dat zij gedaan hebben, dat zij zich tot andere goden hebben gewend. 5641 rt;s' cathar {saw-thar'} 1) verbergen, verstoppen 1a1) zichzelf verstoppen

58 YHVH DE REDDER VERBERGT ZIJN GELAAT
Jesaja 54:8 in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, YHVH.

59 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Hosea 2:1 anders zal Ik haar naakt uitkleden en haar laten staan als ten dage toen zij geboren werd, haar maken als een woestijn, haar doen worden als een dor land, en haar doen sterven van dorst; Hosea 2 : 2 anders zal Ik haar naakt uitkleden en haar laten staan als ten dage toen zij geboren werd, haar maken als een woestijn, haar doen worden als een dor land, en haar doen sterven van dorst; Zij is geslagen door dorst

60 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Hosea 2:4 Klaagt uw moeder aan, verwijt haar dat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet mag zijn; opdat ze die hoerigheid van haar laat wijken van haar aanschijn, en haar echtbrekerij van tussen haar borsten; Hosea 2:5 anders moet ik haar naakt uitkleden en haar zo laten als op de dag dat zij werd gebaard,- haar neerleggen als de woestijn, haar neerzetten als dor land en haar laten doodgaan van dorst; Ze staat naakt

61 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Ezechiël 23:22 Daarom, Oholiba, zo zegt YHVH de HERE: Zie, Ik zet de minnaars tegen u op, van wie gij u afgekeerd hebt; van alle kanten zal Ik hen tegen u doen optrekken: Ezechiël 23:23 Babyloniërs en alle Chaldeeën, Pekod, Soa en Koa, met hen alle Assyriërs: begeerlijke jonge mannen, hoofd voor hoofd landvoogden en stadhouders, ridders en aanzienlijken, allen te paard. Ezechiël 23:26 Zij zullen u uw klederen uittrekken en uw sieraden ontnemen. Ze staat naakt

62 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Ezechiël 23:30 Dat zal men u aandoen wegens uw overspel met de volken, omdat gij u verontreinigd hebt met hun afgoden. Ezechiël 23:32 Zo zegt YHVH de HERE: De beker van uw zuster zult gij drinken, die diepe en wijde beker – tot belaching en spot zult gij zijn –, boordevol. Zij wordt smalend uitgelachen

63 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Ezechiël 16:28 Ook heb je me bedrogen met de Assyriërs, maar je was onverzadigbaar: al je overspel was nog niet genoeg. Ezechiël 16:29 Je ging naar de Chaldeeën, die handelaars, maar ook die konden je niet bevredigen. Ezechiël 16:30 Wat liet je je meeslepen door je hartstocht – spreekt YHVH, de HEER – toen je al deze dingen deed: het was het werk van een hoer die zich van niemand iets aantrekt!

64 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Ezechiël 16:31 dat gij uw verhoging gebouwd hebt op elk kruispunt en uw verhevenheid gemaakt op elk plein. Toch hebt gij u zelfs niet als een hoer gedragen, omdat gij het loon van een hoer versmaaddet. Ezechiël 16:32 Zo’n overspelige vrouw, die vreemden aanhaalt, terwijl zij gehuwd is!

65 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Ezechiël 16:33 Aan alle hoeren geeft men geschenken, maar gij gaaft zelf geschenken aan al uw minnaars en loktet hen daarmee om van alle kanten naar u toe te komen en ontucht met u te plegen. Ezechiël 16:34 Zo was het bij u in uw ontucht juist omgekeerd als bij andere vrouwen; want men liep u niet als hoer achterna, maar, terwijl gij zelf het loon van een hoer gaaft, werd er aan u geen gegeven. Zo was het met u juist omgekeerd. Ze wordt bespot voor haar Hoererij

66 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Joel 3:3 en over mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken. Obadiah 1:11 Ten dage, dat gij afzijdig stondt, ten dage, dat vreemden zijn leger gevangen namen en uitlanders zijn poort Binnenkwamen en over Jeruzalem het lot wierpen, waart ook gij als een van hen. Haar Vijanden Loten om Haar

67 DE STRAF VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
1. Drinkt Bitter Water / Staat een Bittere einde te wachten 2. Geslagen met het zwaard 3. Haar vervloekingen zijn geschreven in een boek en uitgewist 4. Ze is verlaten door haar echtgenoot 5 Haar echtgenoot verbergt zijn gelaat voor haar 6. Ze is geslagen door dorst 7. Ze staat naakt 8. Ze wordt smalend uitgelachen 9. Ze wordt bespot wegens haar hoererij 10. Haar vijanden loten om haar

68 YESHUA STIERF DE DOODSTRAF ALS VAN EEN OVERSPELIGE VROUW
Matthew 26:42 Wederom, ten tweeden male, ging Hij heen en bad, zeggende: Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede! Yeshua Dronk een Bittere beker te Gethsemane

69 DE DOODSTRAF VAN YESHUA WAS ALS DE STRAF VOOR EEN OVERSPELIGE VROUW
Johannes 19:34 maar één van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. Yeshua werd gedood door een Zwaard/ Speer

70 DE DOODSTRAF VAN YESHUA WAS ALS DE STRAF VOOR EEN OVERSPELIGE VROUW
Kolossenzen 2:14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Vervloekingen in een Boek zijn uitgewist

71 DE DOODSTRAF VAN YESHUA WAS ALS DE STRAF VOOR EEN OVERSPELIGE VROUW
Matteus 27: Omstreeks het negende uur riep Yeshua met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Yeshua was verloochend door de Vader

72 DE DOODSTRAF VAN YESHUA WAS ALS DE STRAF VOOR EEN OVERSPELIGE VROUW
Matteüs 27:45 En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. De Vader verborg Zijn gezicht voor Yeshua

73 DE DOODSTRAF VAN YESHUA WAS ALS DE STRAF VOOR EEN OVERSPELIGE VROUW
Johannes 19:28 Hierna zeide Yeshua, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst! Yeshua was Dorstig op het Kruis

74 DE DOODSTRAF VAN YESHUA WAS ALS DE STRAF VOOR EEN OVERSPELIGE VROUW
Matteüs 27:28 En zij trokken Hem zijn klederen uit en deden Hem een scharlaken mantel om; Matteüs 27:31 En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit en deden Hem zijn klederen aan en zij leidden Hem weg om Hem te kruisigen. Lucas 23:34 En Yeshua zeide : Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. Yeshua werd helemaal uitgekleed

75 Yeshua werd uitgelachen en bespot
Lucas 23:35 En het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden en zeiden: Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu Zichzelf redden, indien Hij de Messias is, Gods uitverkorene! Lucas 23:36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn.

76 Ze wierpen het Lot om Yeshua's Kleren
Lucas 23:34 Yeshua zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ (23:34) Yeshua zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ – In andere handschriften ontbreken deze woorden. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.

77 WAT WAREN DE LAATSTE WOORDEN VAN YESHUA
JOHANNES 19:30 Nadat Yeshua ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

78 wlkyw VOLTOOID GENESIS 2:1
Zo werden de hemelen en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn.

79 OORSPRONG VAN HET WOORD VOLTOOID
Bruid Hhlk <kallah> van 3634; een bruid (alsof perfekt); vanaf nu, de vrouw van een zoon:--bruid, schoondochter, echtgenote.

80 Met dank aan Rico Cortes
De originele presentatie is te vinden op: Nederlandse vertaling K. De Smedt


Download ppt "Wat is het Evangelie ?."

Verwante presentaties


Ads door Google