De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SEPA: Europa gaat over op IBAN

Verwante presentaties


Presentatie over: "SEPA: Europa gaat over op IBAN"— Transcript van de presentatie:

1 SEPA: Europa gaat over op IBAN
Rabobank Westland Naaldwijkse Winkeliersfederatie De presentatie is zodanig opgezet dat deze voor verschillende klantdoelgroepen kan worden gebruikt door bepaalde slides wel of niet op te nemen. Zo kan voor een groep incassanten worden gekozen de aanvullende, productinhoudelijke slides van de Euro-incasso op te nemen en voor een groep internationaal actieve klanten de slides 21 en 22 te tonen en bespreken. Als voor de doelgroep ‘Pleitbezorgers’ wordt gesproken kan deze presentatie ook prima worden gebruikt, maar dan moet de insteek van het verhaal meer zijn dat we samen onze klanten moeten voorbereiden en begeleiden naar het SEPA-proof worden en hierin ieder onze verantwoordelijkheid nemen. In dit verband is de inhoudelijke kennis van de diverse SEPA-producten in principe minder relevant en moet meer nadruk liggen op de veranderingen in de financiële en administratieve processen bij de klant en onze beider rol daarin. Bovendien kan een pleitbezorger zorgen voor een advies in de richting van bijvoorbeeld internationale uitbreiding van de activiteiten, aanpassingen in gebruik van de betaalinstrumenten (incasso) vanwege lagere kosten, efficiënter debiteurenbeheer, betere liquiditeitenbeheer etc. Goeden… dames en heren, Vraag: Wie van u weet waarvoor de afkorting SEPA staat? in het komende half uur/uur (afhankelijk van aantal slides) wil ik u graag het één en ander vertellen over de gevolgen en kansen die de introductie van SEPA Single Euro Payment Area, oftewel één Europese betaalmarkt, voor u met zich meebrengt en hoe u zich hierop kunt voorbereiden en hiervan kunt profiteren. SEPA: Europa gaat over op IBAN Naaldwijk 14 maart 2013

2 Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Tijdlijnen SEPA

3 Wie van u heeft al actie ondernomen?
Test…… Wie van u heeft al actie ondernomen? Interactie met de deelnemers en polsen of men al weet wat er moet gebeuren door de komst van SEPA om dit vervolgens te onderbouwen met dezelfde volgende slide met de onderzoeksresultaten van de SEPA Migratiemonitor.

4 Bron: SEPA Migratiemonitor najaar 2012
Ondernomen acties mbt Euro-betaling (SCT) Bij middelgrote bedrijven duidelijke vooruitgang, maar nog steeds 21% niet begonnen. MKB komt nog niet echt in actie: 70% is nog niet begonnen (in februari 85%, dus wel enige vooruitgang). Bron: SEPA Migratiemonitor najaar 2012

5 Bron: SEPA Migratiemonitor najaar 2012
Ondernomen acties mbt Euro-incasso (SDD) Ook hier duidelijke vooruitgang bij middelgrootbedrijf, maar nog steeds 27% nog niet begonnen met de voorbereidingen. Bij MKB nauwelijks vooruitgang t.o.v. de vorige meting. Bron: SEPA Migratiemonitor najaar 2012

6 Wat verandert er voor u? Europese betaling en Europese incasso vervangen binnenlandse varianten Nieuwe Bestandsformaten voor Betaal- en Incassobestanden Wijziging bankrekeningnummer in IBAN Voorbeeld NL IBAN: NL79RABO Finbox en iDEAL worden SEPA-proof Acceptgiro blijft bestaan tot 2019 Het nieuwe pinnen met EMV-chip Tijd 3 minuten <naam Presentator> Concreet betekent de komst van SEPA dat bepaalde betaalproducten zijn of worden aangepast waar u als consument of uw klant mogelijk ook mee te maken krijgt. Het nu 9-cijferige bankrekeningnummer (of 3 tot 7-cijferige voormalige Postbanknummer) wordt namelijk vervangen door het 18-posities tellende Internationale Bankrekeningnummer oftewel IBAN. Op dit moment wordt het IBAN uitsluitend gebruikt bij betalingen naar het buitenland, maar dit wordt ook van toepassing voor alle binnenlandse betalingen. In Malta bijvoorbeeld bestaat het IBAN uit 31 tekens en Noorwegen treft het, want daar is IBAN het kortste, namelijk 15 tekens. Uitzondering hierop vormen de Finbox en iDEAL, omdat de wijzigingen die hiervoor moeten worden doorgevoerd grotendeels door de Rabobank of uw Payment Service Provider worden verzorgd. Na de aanpassingen kunnen deze producten overigens nog steeds uitsluitend voor de Nederlandse markt worden gebruikt. Voor de acceptgiro geldt dat nog niet helemaal duidelijk is wat hier mee gaat gebeuren. De kans bestaat dat de acceptgiro niet wordt aangepast aan SEPA en binnen afzienbare tijd wordt afgebouwd. De Belastingdienst heeft bij Bedrijven inmiddels aangekondigd dat vanaf 2012 de acceptgiro niet meer wordt gebruikt.

7 Vergelijking huidige en Algemene Euro-incasso
NL Incasso Algemene Euro-incasso Nederland Geen stornorecht debiteur bij eenmalige incasso Zelfde dag bijgeschreven Bankstorno 30 kalenderdagen Clieop formaat Aparte contracten voor Doorlopend en Eenmalig Melding onterechte incasso (13 mnd) Alle SEPA-landen Debiteur heeft altijd 8 weken stornorecht, ook bij eenmalige 6 werkdagen aanbieden voor verwerking bij eerste of eenmalige, 3 bij volgende incasso’s Bankstorno 5 werkdagen PAIN NVB formaat Doorlopend en Eenmalig in één contract Melding onterechte incasso (13 mnd) Helemaal nieuw: Incassant ID Verplicht Kenmerk machtiging Bruto boeken Pre-notificatie 14 dagen van tevoren Tweede kwartaal 2012 komt er saldofiattering op de Euro-incasso (zowel Algemene als Bedrijven). Saldofiattering werkt als volgt: Incasso wordt altijd gedebiteerd. Bij te weinig saldo krijgt klant bij Algemene Euro-incasso 4 werkdagen de tijd om aan te zuiveren. Als in die 4 dagen het saldo toereikend wordt, dan wordt de incasso definitief. Anders wordt deze na 4 dagen automatisch gestorneerd. Voor specifieke zakelijke (ZR, GZ) klanten kan er ook voor gekozen worden om de incasso in COF te fiatteren/ goed te keuren, ondanks saldotekort, conform het fiatteren van betalingen. Bij de Bedrijven Euro-incasso geldt een termijn van 2 werkdagen. Saldofiattering/ automatisch storneren wordt NIET meer ingericht voor de huidige incasso, gezien de korte resterende levensduur. MOI: I.t.t. de NL-incasso geldt dat bij de Euro-incasso de debetbank de terugboeking zelf kan initiëren als er sprake is van een ongeldige machtiging (doet Rabobank/OBS in de rol van DEBETbank; en andere banken in geval een Rabo-incassant een onterechte incasso heeft ingestuurd). Als creditbank hoef je de MOI-gelden niet meer zelf over te maken naar Rabobank Nederland. Het machtigingskenmerk is een unieke machtigingsreferentie die door de incassant wordt opgesteld. Dit kenmerk geldt per machtiging. Indien een debiteur aan zijn incassant meerdere machtingen heeft afgegeven zullen deze ondere verschillende unieke referenties moeten worden opgeslagen. Bijvoorbeeld: een debiteur die meerdere tijdschrift abonnementen heeft lopen bij een uitgever. Bruto boeken houdt in dat het totaalbedrag van de ingezonden batch wordt bijgeschreven bij de incassant en vervolgens de uitvalposten individueel op de rekening worden teruggeboekt. De terugkoppeling van de informatie hierover vindt via het rekeningafschrift van Rabobank plaats. Via VerwInfo komt dus geen info meer terug naar de incassant. Let wel: geeft voor ondernemingen wellicht veranderingen in hun processen. ALGEMENE EURO INCASSO De algemene Euro-incasso komt in de plaats van de Algemene Nederlandse doorlopende en eenmalige machtiging. Met de Euro-incasso kan zowel doorlopend als eenmalig worden geïncasseerd. Er zijn dus geen aparte contracten meer nodig. Bij de eenmalige variant geldt dan ook een stornorecht van 8 weken voor de particuliere en zakelijke debiteur. Hiermee is het geen volwaardige opvolger voor de Nederlandse eenmalige machtiging. De mogelijkheid is aanwezig dat in de toekomst nog wel een Euro-incassovariant zonder stornorecht gaat komen. Discussies binnen Europa hierover zijn momenteel nog gaande. Zodra hierover meer bekend is, informeert Rabobank Nederland hierover. Met de Euro-incasso kan geïncasseerd worden van rekeninghouders uit het hele SEPA-gebied met één standaard incassoproduct. Euro-incassobetalingen moeten altijd twee of vijf werkdagen voor de gewenste uitvoeringsdatum bij de bank van de debiteur worden aangeleverd. In de praktijk zal dat betekenen dat de incassant bij Rabobank de Euro-incassobatches ’s avonds uiterlijk om uur op vijfde en tweede werkdag vóór de gewenste bijschrijvingsdatum moet aanleveren via RIB of RCM. Rechtstreekse aanlevering bij Equens is met de Euro-incasso niet meer mogelijk. De incassant moet een uitgebreidere machtigingenadministratie gaan voeren. Hij moet o.a. een Incassant ID, datum ondertekening machtiging en een uniek kenmerk machtiging met elke incasso-opdracht meesturen. De incassant heeft voor zijn reconciliatie geen beschikking meer over VerwInfo, alle informatie over bijschrijvingen, terugboekingen en niet-gelukte incasso’s wordt door bij- en afschrijvingen via Rabobankkanalen doorgegeven (zoals papier, RIB, RCM en MT940).

8 Belangrijkste verschillen Bedrijven en Algemene Euro-incasso
Bedrijven Euro-incasso Terugboekingsrecht debiteur 56 kalender dagen Geen (t/m uur op verwerkingsdag wel recht te herroepen) Terugboekingsrecht BANK van debiteur 5 werkdagen 2 werkdagen Soort debiteuren Zowel particuliere als zakelijke rekeninghouders Alleen zakelijke rekeninghouders Termijn van insturen incasso-opdrachten 6 of 3 werkdagen vóór verwerking 2 werkdagen vóór Bereikbaarheid banken in Europa (NL) Alle SEPA-banken Beperkter, banken zijn niet verplicht dit product aan te bieden

9 De IBAN-Acceptgiro NL38RABO NL79RABO BIC RABONL2U

10 Aanpassing Financiële software
Nieuwe bestandsformaten Betaal- en incasso-opdrachten Rekeninginformatie Bruto Boeken en rekeninginformatie i.p.v. VerwInfo Aanvullen gegevens debiteuren en crediteuren IBAN en BIC Incassant ID en Kenmerk Machtiging bij incasso Aanpassen ‘intelligentie’ Pre-notificatie Vastleggen datum eerste incasso Verschillende tijdlijnen voor indienen Euro-incasso bij eerste/ eenmalige en terugkerende incasso In voorgaande slides hebben we over de wijzigingen van de diverse betaalmethodes gesproken. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor de financiële software die wordt gebruikt binnen uw bedrijf. Zo wijzigen de bestandsformaten voor het aanleveren van betalingen en incasso’s van CLIEOP03 naar PAIN NVB. Extra info: Was bij CLIEOP03 sprake van één bestandsformaat, bij PAIN NVB is sprake van een apart bestandsformaat voor de Eurobetaling en een apart bestandsformaat voor de Euro-incasso. Uw financiële software moet hier uiteraard op worden aangepast. Ook voor het automatisch verwerken van de rekeningafschriften in uw administratie, het zogenaamde reconciliëren van rekeninginformatie, wijzigt het een en ander. Extra info: Zo wordt het MT940-formaat uitgebreid met een volgens vast stramien gestructureerd omschrijvingsveld waardoor automatische reconciliatie nog beter mogelijk wordt. Dit formaat wordt het MT940 Structured genoemd. In de toekomst wordt het MT940 mogelijk vervangen door het ISO-formaat CAMT. Tot nu toe zijn er echter nog maar weinig partijen die gebruik maken van dit formaat. Ook ontwikkelaars van financiële software zijn op dit moment afwachtend met het ontwikkelen van software voor het CAMT-formaat. De nadruk ligt nu vooral op het toevoegen van het extra omschrijvingsveld voor het formaat MT940 Structured. Terugmelding via het bestandsformaat VerwInfo komt met de introductie van de Euro-incasso te vervallen. Voor de debiteuren- en crediteurenadministratie is het toevoegen van IBAN en BIC nodig omdat anders geen Eurobetalingen of Euro-incasso’s kunnen worden aangemaakt. Het IBAN is een nieuw formaat voor ons oude vertrouwde 9-cijferige bankrekeningnummer. Incassanten ondre u moeten nog meer wijzigingen in hun administratie doorvoeren. Zo moet het Incassant ID, het Kenmerk Machtiging en de datum van de eerste incasso worden vastgelegd. Verder moet de software in staat zijn te onderkennen of het een eerste, eenmalige of terugkerende incasso betreft vanwege de verschillende aanlevertijdstippen die we hiervoor al hebben besproken. Als dit niet software-matig wordt ondersteund, betekent dit voor de incassant veel extra werk in de vorm van checks op tijdige aanlevering van de bestanden. Als u hierover nog geen contact heeft gehad met uw softwareleverancier, adviseren wij u dit op korte termijn te doen. Heeft een eigen gebouwde administratiepakket dan zult u zelf iets moeten doen. Uit het eerder aangehaalde onderzoek van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer blijkt nl. dat een derde van de 47 ondervraagde softwareleveranciers nog niets heeft gedaan om hun pakketten klaar te maken voor de nieuwe Europese betaalmiddelen. Vragen vanuit de markt gaan absoluut voor een kentering zorgen bij deze partijen!! Als Rabobank motiveren en ondersteunen wij deze leveranciers om op tijd klaar te zijn. Wij begeleiden met het bieden van de nodige technische informatie en geven een Raboproof certificaat af bij een succesvolle test. De Europese afspraak is dat zij 1 oktober dit jaar allemaal gereed moeten zijn.

11 Voordelen SEPA Algemeen:
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Voordelen SEPA Algemeen: In ieder SEPA land dezelfde betaalproducten en regels Korte verwerkingstijdlijnen Voordeliger en transparant betalingsverkeer Euro-incasso: Minder bankrelaties: voor internationale bedrijven Meer consumentenvertrouwen: meer grip op de incasso betekent meer gedragenheid incasso Sneller zekerheid betaling: bij de Bedrijven Euro-incasso geen terugboekmogelijkheid voor debiteur De voordelen van SEPA zijn in het algemeen dat er geen verschillen meer zijn met betrekking tot betaalmiddelen. Wellicht was in het verleden zaken doen over de grens een belemmering en ziet u nu nieuwe kansen om nieuwe markten te ontdekken. Er zijn, zoals gezegd afspraken gemaakt over verwerkingstijdlijn, hetgeen betekent dat u niet meer lang op uw geld hoeft te wachten en u sneller de betaalstromen inzichtelijk krijgt. Dit alles zal leiden dat het betalingsverkeer in Nederland en Europa voordeliger wordt. Als u als incassant gebruik gaat maken van de Euro-incasso betekent dit, als u ook over de grens incasseert, dat u hiervoor gewoon uw Rabobank rekening kunt gebruiken. De buitenlandse bankrekening die u er tot nu toe voor gebruikte heeft u hiervoor niet meer nodig. In de volgende sheet kom ik daar apart op terug. De Europese wet- en regelgeving is sterk gericht op de consumentenbescherming en dit zorgt ervoor dat de Euro-incasso ook voor consumenten een aantrekkelijk alternatief blijft en in een aantal andere landen, waar incasso minder ingeburgerd is, wordt. Specifiek voor de Bedrijven euro-incasso geldt, zoals hiervoor al vermeld, dat de debiteur geen terugboekmogelijkheid meer heeft. Hierdoor heeft u sneller zekerheid dat u over uw geld kunt beschikken. Rabobank 11

12 Samenvattend; De uitdagingen van SEPA
Aanpassingen in financiële software (formaten) Vervangen c.q. aanpassen betaalmethodes Nieuw incassocontract en evt. nieuwe machtigingen bij Bedrijven Euro-incasso Wijzigingen in administratieve incassoprocessen Uitgebreidere machtigingenregistratie vereist Zoals hiervoor al aangegeven moet u de komende twee jaren benutten om uw onderneming aan te passen voor de komst van SEPA. Er zijn wel grote variaties in de mate waarin dit moet plaatsvinden. In de meeste gevallen gaat het uitsluitend om het vervangen van het 9-cijferige bankrekeningnummer door het IBAN in de administratieve systemen, op briefpapier, facturen etc. Uit een inventarisatie die wij hebben gedaan blijkt dat 20% van onze ondernemers ingrijpendere wijzigingen moet doorvoeren om klaar te zijn voor SEPA. Hierbij moet worden gedacht aan het aanpassen van de bestandsformaten voor het aanleveren van betaal- en incasso-opdrachten, het vervangen van de Nederlandse incasso-varianten door één van de twee Europese varianten. We hebben al eerder aangegeven dat dit het meest ingrijpende onderdeel vormt van de migratie. Als gemigreerd wordt naar de Bedrijven Euro-incasso moet bijvoorbeeld ook een nieuwe machtiging van de debiteur worden gevraagd. Voor iDEAL ligt de bal meer bij de Rabobank of uw Payment Service Provider. U kunt wachten tot er contact met u wordt opgenomen. In een aantal gevallen zullen ook administratieve processen moeten worden aangepast, omdat bepaalde informatiestromen anders zijn ingericht dan tot nu toe het geval is. Nogmaals willen we benadrukken dat het van groot belang is dat u contact opneemt met de leverancier van uw software, omdat zij u voor het overgrote deel de zorgen rond de migratie uit handen kunnen nemen. Ons advies: Begin op tijd met de (voorbereiding op de) migratie!!

13 Organisatie X Management: Formeren Projectteam Accorderen Budget en
Actieplan Projectteam: Actieplan opstellen Migratiemoment vaststellen ICT: Software- aanpassingen evt. uitfaseren ‘oude’ systemen Communicatie: Medewerkers Cliënten Leveranciers Financiën: Wijzigen processen mbt aanlevering en reconciliatie Organisatie X Overige afdelingen Helpdesk Webshop HRM: Uitbetaling van salarissen SAMENVATTEND; de uitdagingen van SEPA middels de mindmap U ziet hier een zogenaamde mindmap dat een beeld geeft van waar SEPA uw organisatie kan “raken”. U start met het aanstellen van een coördinator of projectleider. Deze projectleider zal een projectgroep moeten formeren waar deelnemers in zitten uit de verschillende geledingen van uw bedrijf: U moet met name denken aan Financiën, ICT, Administratie, en Communicatie. Het kan natuurlijk zijn dat sommige afdelingen verenigd zijn in een en dezelfde persoon. Als we dan met de klok meegaan ziet u bovenin dat de directie belangrijk is voor de gedragenheid en het accorderen van het budget. Zoals al vaker gezegd zal een groot deel van het budget gaan naar de aanpassing van de bedrijfssoftware. Daarnaast kunnen afhankelijk van de keuzes de toekomstige processen aangepast moeten worden. Zeker wanneer u gebruik maakt of gaat maken van de Euro-incassovarianten. Nieuwe software betekent soms nieuwe formaten en bestanden en welke banksystemen zijn hiervoor geschikt. Welke koppelingen leggen onze systemen. Denk verder aan debiteuren en crediteurenadministratie, het vastleggen of doorgeven van uw IBAN en BIC. En vergeet vooral de afdeling Communicatie niet: aanpassing briefpapier, nieuwe contracten eventueel nieuwe machtigingsafspraken. Ik heb u verteld dat bij de B2B incasso variant uw debiteur de machtiging moet registreren. Het is aan te bevelen af te spreken om daarvan melding te geven, want anders kunt u uw bestand niet insturen. U kunt zo het SEPA traject gestructureerd aanpakken. Voor het ene bedrijf overzichtelijker dan het andere bedrijf, van groot naar klein. Samenvattend kunnen we de volgende uitdagingen van SEPA benoemen: Aanpassingen in financiële software (formaten) Vervangen c.q. aanpassen betaalmethodes Nieuw incassocontract en evt. nieuwe machtigingen bij Bedrijven Euro-incasso Wijzigingen in administratieve incassoprocessen Uitgebreidere machtigingenregistratie vereist Administratie Opvragen en informeren over IBAN en BIC

14 Hoeveel tijd heeft u nog?
Einddatum is 1 februari 2014 voor SCT en SDD Gemiddelde doorlooptijd van het project SEPA is 6-8 maanden Impact (+1 maand) Planning (+2 maanden) Implementatie (+3-5 maanden) in voetnoot Zoek het aantal dagen op via Ligt de klant nog op schema? Vul op basis van eerdere gesprekken de geplande einddatum en doorlooptijd in. Een gemiddeld project voor een klant kan je aanpassen: dit is geen wetenschap, maar we willen hiermee de klant duidelijk maken dat het een intensief en langdurig project kan zijn. De doorlooptijd wordt bepaald door bijvoorbeeld de systeemwijzigingen, ERP-systemen, etc. Globale doorlooptijd per segment: LC: 12 maanden GZ: 9 maanden ZR: 6 maanden BA: 3 maanden Nog 323 dagen

15 Wat gaat U morgen doen? Benoem projectleider
Doe de SEPA-check bij uw bank of Inventariseer en maak een plan van aanpak Neem contact op met uw softwareleverancier Bepaal het budget Zorg ervoor dat uw bedrijf SEPA-proof is vóór Q (liefst eerder) Incassanten: Sluit een nieuw Euro-incassocontract met uw bank Ontwerp nieuwe machtigingsformulieren B2B: neem contact op met uw debiteuren en maak (nieuwe) afspraken. Wijs erop dat de debiteur de machtiging registreert bij de eigen bank; Tijd 2-3 minuten <presentator>: U dient dus snel aan de slag te gaan met de voorbereiding. Met deze sheet bieden wij u alvast wat tips voor SEPA. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf zal bepaald moeten worden hoe groot u het aanpakt. Echter de impact van de Euro-incasso zal groot zijn, dat geldt dus ook voor de verenigingen die nu contributie innen via incasso. Rabobank biedt u alle bancaire informatie die u nodig heeft. Stel in ieder geval iemand aan als centrale coördinator voor het SEPA project. Bekijk globaal waar SEPA gerelateerde onderwerpen van pas zijn binnen uw administratie: dit kan ook de afdeling communicatie zijn. Neem zo snel mogelijk contact op met uw leveranciers. Nieuwe releases hebben doorgaans een lange looptijd en de aanpassingen zijn ingewikkelder dan wordt verwacht. Maak met deze leverancier afspraken en bepaal deadlines. Incassanten hebben extra werkzaamheden. Opnoemen.

16 Wat doet uw bank voor u? Leveren van SEPA-geschikte producten
Informeren en adviseren over kansen en uitdagingen van SEPA voor de formatenboeken Sepa-check; Brochures en checklist Adviesgesprek met uw adviseur Overige algemene informatie: wordt (NFS) (conversie IBAN nummers) (DNB) (Nieuws EPC) TIJD: 3 min (<naam Presentator> of<naam Interviewer / mede-presentator>?): De Rabobank heeft uitgebreide informatie op haar website staan over de SEPA-producten. Daarnaast zijn hier brochures en een checklist beschikbaar die door u kunnen worden gedownload. Rabobank houdt overzichten bij van klanten waar de complexiteit groot is. Het kan zijn dat u al bent benaderd anders zal dat een dezer dagen gebeuren. Als u nu behoefte heeft aan advies op maat, kunt u hiervoor een afspraak maken met uw contactpersoon bij de Rabobank. Door onze contacten met leveranciers van boekhoudsoftware kunnen wij aangeven in hoeverre pakketten klaar zijn voor de SEPA-formaten en -processen. Naast deze diensten hebben we een aantal partijen in de markt geselecteerd als preferred supplier voor SEPA Migratie ondersteuning. U kunt ervan verzekerd zijn dat deze partijen u op een adequate manier ondersteunen tegen een aantrekkelijk tarief. Natuurlijk zorgen wij ook op tijd voor de ontwikkeling en levering producten en kanalen voor het aanleveren van opdrachten, zodat u zonder problemen de overstap kunt maken. U ziet uw Rabobank ontzorgt u zoveel als mogelijk en helpt u zo de overgang naar SEPA op een soepele manier tot stand te brengen.

17 SEPA Check

18 Uw adviseur is u hierbij graag van dienst!!
De SEPA overstap… Uw adviseur is u hierbij graag van dienst!! Veel succes met de overstap naar SEPA Dames en heren, SEPA betekent dat u aan de slag moet gaan maar biedt u de gelegenheid uw betalingsverkeer en rekeningstructuur onder de loep te nemen. Wellicht neemt u deze gelegenheid aan om nieuwe markten aan te gaan boren. Sommigen onder u zullen met uw klanten nieuwe condities afspreken, met efficiency en transparantie als uitgangspunt. Al met al kansen te over om uw onderneming grenzeloos te laten groeien!!! Weet dat uw contactpersoon bij de Rabobank u graag van advies wil voorzien. Wij danken u voor uw aandacht en het stellen van de vele vragen die zijn binnengekomen. Voor onbeantwoorde vragen kunt u nogmaals contact opnemen met uw bank. Wij wensen u vanaf deze plek dan ook veel succes toe. Tenslotte vragen wij u de enquete die direct verschijnt in te vullen. Onze dank en nog een fijne avond gewenst. ==================================================================== Totale tijd van de presentatie bedraagt tussen de 45 en 50 minuten; Benodigde tijd per Poll-vraag maximaal 2-3 minuten (bij 3 Poll-vragen dus max. 9 minuten) Mogelijke Poll-vragen voor SEPA-Webinar “SEPA is alleen belangrijk voor internationaal actieve bedrijven” “Ik ben volledig op de hoogte van SEPA en weet wat de impact voor mij is” ‘Wie van u heeft al gebruik gemaakt van de Eurobetaling en is er dus al bekend mee?’ ‘Wie van u maakt op dit moment gebruik van incasso voor het ontvangen van debiteurenbetalingen?’ “Heeft u voor uzelf al inzichtelijk welke kansen SEPA biedt?”


Download ppt "SEPA: Europa gaat over op IBAN"

Verwante presentaties


Ads door Google