De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

F - Cursus 3a. fouten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "F - Cursus 3a. fouten."— Transcript van de presentatie:

1 F - Cursus 3a. fouten

2 fouten definitie: een fout is een inbreuk op de regels die persoonlijk contact (P-fout, u-fout of d-fout) met een tegenstander en/of onsportief gedrag (t-fout of d-fout) inhoudt fouten (art. 34) persoonlijke fout blokkeren doordringen van achteren dekken vasthouden illegaal afschermen ongeoorloofd gebruik van de handen duwen

3 straffen persoonlijke fout
fout tegen speler die niet bezig is met een doelpoging - inworp vanaf het punt het dichts bij de plaats waar de fout werd gemaakt (let op 4-fouten regel) fout tegen speler die met een doelpoging bezig was - doelpoging slaagt: doelpunt telt + 1 vrije worp - 2 punts doelpoging mislukt: 2 vrije worpen - 3 punts doelpoging mislukt: 3 vrije worpen fout tegen speler bezig met een doelpoging en de wedstrijdklok (of 24 seconden klok) klinkt terwijl de bal nog in de handen is van de speler: - bal gaat door de basket, doelpunt wordt niet toegekend - 2 of 3 vrije worpen worden toegekend

4 dubbelfout en bestraffing
definitie: een dubbelfout is een situatie waarin twee tegenstanders ongeveer gelijktijdig fouten tegen elkaar begaan Voor iedere overtreding wordt een p-fout genoteerd er worden geen vrije worpen toegekend het spel wordt hervat: - indien tegelijkertijd een doelpunt wordt gescoord: inworp innemen door de ploeg die het doelpunt tegen kreeg (eindlijn) - een ploeg was in balbezit: innemen door deze ploeg zo dicht mogelijk bij de plek van de inbreuk - indien geen balbezit: inworp volgens ‘beurtelings balbezit’ (pijl op de jurytafel)

5 onsportieve fout en bestraffing
definitie: een onsportieve fout is een persoonlijke fout begaan door een speler welke geen legitieme poging ondernam om alleen de bal te spelen beginselen om een onsportieve fout te beoordelen: - speler doet geen poging om de bal te spelen en er ontstaat (bewust) contact - speler doet een poging om de bal te spelen, maar veroorzaakt uitzonderlijk hard contact - speler houdt tegenstander vast, slaat, schopt, duwt opzettelijk

6 onsportieve fout en bestraffing
tegen de overtreder wordt een U-fout (unsportive) genoteerd straf : - fout gemaakt tegen speler die geen doelpoging onderneemt: 2 vrije worpen + balbezit middellijn - fout gemaakt tegen doelende speler en doelpunt wordt gemaakt: 1 vrije worp + balbezit middellijn - fout tegen doelende speler en doelpunt wordt niet gemaakt: 2 of 3 vrije worpen + balbezit middellijn

7 diskwalificerende fout en bestraffing
definitie: elke vorm van ernstig onsportief gedrag is een diskwalificerende fout bij een tweede onsportieve fout volgt diskwalificatie voor coach diskwalificatie: - met 2 technische fouten coach (‘c’) - met 3 technische fouten bank (‘b’) - met 1 technische fout coach (‘c’) en 2 technische fouten bank (‘b’) totaal 3 fouten

8 diskwalificerende fout en bestraffing
- de overtreder wordt belast met een d-fout - de overtreder wordt uitgesloten voor de wedstrijd en moet naar de kleedkamer, mag ook het gebouw verlaten - er worden vrije worpen toegekend aan de tegenstanders + balbezit middellijn - aantal vrije worpen is identiek aan die voor een onsportieve fout (2 vrije worpen)

9 technische fout speler
definitie: spelersfout die niet gepaard gaan met contact met de tegenstander technische fout: - speler negeert waarschuwingen van scheidsrechter - onbeleefd communiceren met, of aanraken van scheidsrechters, commissaris, juryleden of personen op de spelersbank - tegenstanders tergen of met de handen vlak voor diens ogen zwaaien - verhinderen dat het spel verder kan (bal weggooien of trappen) - (na een fout, de hand niet opsteken na daartoe gevraagd te zijn door de scheidsrechter)

10 technische fout speler
technische fout (vervolg): - zonder melden aan de scorer en scheidsrechter van spelersnummer wisselen - het veld verlaten om welke niet toegestande reden - met volle gewicht aan de ring hangen (tijdens een dunk mag even aan de ring gehangen worden om letsel te voorkomen voor zichzelf of tegenstander) - toeschouwers ophitsen of beledigen - bal door basket: spel ophouden door bal weg te tikken - zich om laten vallen om een fout te fingeren - excessief zwaaien van de ellebogen (b.v. in de rebound)

11 technische fout speler
straf : - de speler wordt met een t-fout belast - de tegenstander krijgt 2 vrije worpen + balbezit middellijn

12 technische fout coach definitie: een coach, assistent coach, vervanger of ploegbegeleider mag zich niet onheus richten tot, of contact zoeken met de scheidsrechters, de commissaris, de juryleden of de tegenstanders de coach, assistent coach, vervanger of ploegbegeleiders: moeten zich binnen in hun spelersgebied bevinden en blijven (let op de uitzonderingen) straf: - de coach wordt belast met een t-fout - tegenstander krijgt 2 vrije worpen + balbezit middellijn

13 - speelveld mag betreden worden om een geblesserde speler
technische fout coach uitzonderingen: - speelveld mag betreden worden om een geblesserde speler te helpen, na toestemming van de scheidsrechter - arts mag dit doen zonder toestemming scheidsrechter - vervanger mag een vervanging aanvragen bij de jurytafel - (assistent-)coach mogen een time-out aanvragen - tijdens en time-out mag het veld betreden worden om spelers toe te spreken, mits in de omgeving van de spelersbank - tijdens de wedstrijd mag de coach zijn spelers toespreken, mits hij binnen zijn spelersbankgebied blijft - de wedstrijdklok staat stil: (assistent-)coach mogen statistische informatie inwinnen bij de tafel, mits dit op beleefde wijze gebeurt.

14 5 spelersfouten een speler met 5 fouten moet daarvan op de hoogte gesteld worden en moet onmiddellijk het veld verlaten. hij moet binnen 30 seconden vervangen worden een fout begaan door een speler die reeds zijn 5e fout had begaan, wordt aan de coach belast (‘b’)

15 ploegenfoutenregel de ploegenfoutenregel gaat in nadat een ploeg in een(1) periode 4 ploegfouten (p, T, U of D) heeft begaan alle ploegfouten, gemaakt tijdens een onderbreking, worden genoteerd bij de periode of verlenging die daarop volgt ploegfouten tijdens een verlenging worden genoteerd bij de 4e periode indien de ploegenfoutenregel van toepassing is: - alle persoonlijke fouten tegen een niet doelende speler: worden bestraft met twee vrije worpen in plaats van balbezit voor een inworp - indien een persoonlijke fout wordt begaan door een speler wiens ploeg balbezit heeft, of deze ploeg heeft recht op een inworp, dan: wordt deze fout niet bestraft met 2 vrije worpen

16 F - Cursus 3b. verdedigende en aanvallende posities

17 legale verdedigende postitie
een speler heeft een legale verdedigende houding als: speler staat met zijn gezicht naar zijn tegenstander, en hij heeft beide benen op de grond in een normale spreidstand. de afstand tussen de voeten is proportioneel aan zijn lengte

18 legale verdedigende postitie
de legale verdedigende positie zet zich verticaal boven hem voort (cilinder) hij mag zijn armen boven zijn hoofd uitstrekken of verticaal springen, maar moet ze in een verticale positie houden binnen de denkbeeldige cilinder

19 cilinderprincipe cilinder: de ruimte binnen een denkbeeldige cilinder die de speler inneemt op de vloer beperkt door: - voorkant: handpalmen - achterkant: billen - zijkant: buitenzijde armen en benen

20 principe van de verticaliteit
elke speler heeft het recht op een plaats op de vloer en de ruimte (cilinder) boven zich, als deze nog niet is ingenomen door een tegenstander zodra ‘a’ zijn cilinder verlaat, en lichamelijk contact vindt plaats met een tegenstander in zijn eigen cilinder, dan is ‘a’ verantwoordelijk voor het contact een verdediger moet niet bestraft worden voor het verticaal verlaten van de vloer (binnen zijn cilinder) of voor het recht boven zijn hoofd hebben van zijn handen en armen binnen de cilinder een aanvaller op de grond of in de lucht mag geen contact maken met een verdediger die een legale verdedigende positie heeft door: - zijn armen te gebruiken om extra ruimte te creeren - zijn armen en benen te spreiden om contact te maken tijdens of onmiddellijk na een velddoelpunt

21 principe van de verticaliteit
het principe van de verticaliteit is een van de belangrijkste principes in basketbal als de verdediger verticaal omhoog springt en er ontstaat contact, wordt vaak de fout tegen de verdediger gefloten, terwijl het volgens de regels een fout van de aanvaller is in dergelijke situaties is het beter geen fout te fluiten dan een fout tegen de verdediger de speler met de bal moet niet meer in bescherming genomen worden dan de verdedigende speler, om te bepalen welke speler het rpincipe van de verticaliteit overtreedt

22 principe van de verticaliteit
a de verdediger heeft een legale verdedigende postitie ingenomen recht tegenover de schutter. de schutter springt naar voren. als er contact ontstaat, en dit wordt als fout beoordeeld, is deze voor de aanvaller b de verdediger sprint verticaal omhoog, nadat hij een legale verdedigende positie heeft ingenomen. de schutter springt naar voren tegen de verdediger aan. de aanvallende speler is verantwoordelijk voor het contact omdat hij het “principe van verticaliteit” heeft geschonden

23 principe van de verticaliteit
de aanvallende speler vlak bij de eindlijn (1) springt schuin naar achteren om te trachten een schot op doel te nemen (2). hij maakt daarbij contact met de verdedigende speler die een legale verdedigende positie achter hem heeft ingenomen de fout is voor de aanvaller die het “principe van de verticaliteit” geschonden heeft

24 principe van de verticaliteit
een aanvallende speler neemt een sprongschot. de verdediger brengt zijn armen boven de schutter. tijdens de sprong veroorzaakt de arm van de verdediger contact met de arm van de schutter. de fout is voor de verdediger vanwege een inbreuk op het “principe van verticaliteit”

25 principe van de verticaliteit
een aanvallende speler pivoteert en de verdediger buigt voorover in het verticale vlak in diagram 1 is er geen contact, daarom nog geen fout in diagram 2 gaat de speler met de bal rechtop staan en er ontstaat contact de verdedigende speler maakt een inbreuk op het “principe van verticaliteit”, omdat de aanvallende speler recht heeft op de ruimte boven hemzelf. dit is dus een verdedigende fout

26 de speler die zich in de lucht bevindt
een speler die omhoog springt heeft het recht weer op dezelfde plek te landen een speler mag ook op een andere plek landen, mits op het moment van afzet er zich geen tegenstander bevond tussen afzet- en landingsplaats als en speler afzet en weer landt en daarna door de voorwaartse snelheid tegen een legaal verdedigende tegenstander aankomt: fout van de springer een speler mag zich niet in de baan van een tegenstander begeven nadat de laatste in de lucht gesprongen is zich onder een in de lucht zijnde speler voortbewegen en contact veroorzaken, is gewoonlijk een onsportieve fout en in bepaalde gevallen zelfs een diskwalificerende fout

27 de speler die zich in de lucht bevindt
een speler is schuin omhoog gesprongen voor een sprongschot (1) en hij kan landen op een plaats die niet is ingenomen door een tegenstander op het moment dat hij loskwam van de vloer de verdediger maakt een stap voorwaarts in de richting van de schutter, en als er contact ontstaat, zal dit een fout van de verdediger zijn

28 de speler die zich in de lucht bevindt
de aanvallende speler ‘fakes’ een schot. de verdedigende speler, in het gezichtsveld van de aanvallende man, springt in lucht in een poging te bal te blokken and hij kan daarbij landen op een vrije plek op de vloer. de speler met de bal heeft gezien dat zijn tegenstander van de grond is losgekomen, en om een fout uit te lokken, springt hij in de cilinder van zijn tegenstander. de verdedigende speler heeft het recht te landen op de plek die niet door hem ingenomen was voor zijn sprong. hij is niet in staat het contact te vermijden, door in de lucht van richting te veranderen. de aanvallende speler in verantwoordelijk voor het contact.

29 de speler die zich in de lucht bevindt
de aanvallende speler ontvangt een pass van achteren de verdedigende speler neemt een legale verdedigende positie in achter zijn tegenstander op de vloer, maar op een zodanige afstand, dat zijn tegenstander op de vloer kan landen. als, na de landing, de speler met de bal niet op tijd kan stoppen en daardoor contact ontstaat, is deze speler daar verantwoordelijk voor

30 bewaking van een speler die geen balbezit heeft
een speler zonder bal mag zich over het veld bewegen en iedere positie innemen die niet door een andere speler is bezet bij het verdedigen van een speler zonder bal zijn de elementen tijd en afstand van toepassing. de verdediger mag niet een postitie innemen zo dichtbij en/of zo snel in de baan van de bewegende tegenstander stappen, dat de tegenstander niet voldoende tijd of afstand heeft om te stoppen of van richting te veranderen afstand tot de tegenstander is afhankelijk van diens snelheid: nooit minder dan 1 stap en niet meer dan 2 normale stappen een speler die geen rekening houdt met elementen tijd en afstand, is bij lichamelijk contact, verantwoordelijk voor dat contact

31 bewaking van een speler die geen balbezit heeft
a de verdediger neemt een legale verdedigende positie in: 1 tot 2 stappen verwijderd van zijn tegenstander, die geen bal heeft, en daarbij hem de gelegenheid geeft te stoppen of van richting te veranderen. als de aanvallende speler niet kan stoppen en botst op zijn verdediger, is hij verantwoordelijk voor het contact b de verdedigende speler neemt te laat een verdedigende positie in en geeft geen tijd en afstand aan zijn tegenstander om te stoppen of van richting te veranderen.  dit is een verdedigende fout

32 bewaking van een speler in balbezit
verdedigen van een speler in balbezit: elementen van tijd en plaats zijn niet van toepassing een speler met de bal moet verwachten dat hij verdedigd wordt. hij moet daarom voorbereid zijn te stoppen of van richting te veranderen als een tegenstander een legale verdedigende positie voor hem inneemt, ook als dit in een fractie van een seconde gebeurt de verdediger: legale verdedigende positie innemen zonder voorafgaand contact de verdediger mag daarna bewegen om zijn tegenstander te bewaken de verdediger mag niet zijn armen, schouder, heupen en benen uitsteken en zo contact veroorzaken om een dribbelende speler te verhinderen voorbij te gaan

33 beoordelen doordringen/blokkeren van een speler in balbezit
speler: met beide benen op de grond, legale verdedigende positie om zijn legale verdedigende positie te handhaven mag de speler: - blijven staan - recht omhoogspringen - zijwaarts of achterwaarts bewegen (voet of voeten even van de grond) - maar niet in de richting van de speler met de bal bewegen contact moet op de torso van de verdediger plaatsvinden: de verdediger was dan als eerste op die plaats

34 beoordelen doordringen/blokkeren van een speler in balbezit
de aanvallende speler ontvangt een pass van achteren de verdediger neemt een legale verdedigende positie voor hem in het feit dat hij over zijn schouder keek om te bal te kunnen vangen, geeft hem niet het recht op zijn tegenstander te botsen een fout wordt gefloten en wel voor de aanvallende speler

35 beoordelen doordringen/blokkeren van een speler in balbezit
de dribbelaar heeft geen redelijke kans tussen een zijlijn en zijn tegestander te gaan (a), of tussen twee tegenstanders door te gaan (b), zonder daarmee contact te veroorzaken. als de verdediger in een legale verdedigende positie was toen het contact ontstond, ook al is het contact niet op de torso maar op de schouders : de fout zal toegekend worden aan de dribbelaar

36 beoordelen doordringen/blokkeren van een speler in balbezit
de verdedigende speler, rennende achter een dribbelaar, in dezelfde baan (1), moet met de elementen tijd en afstand rekening houden. hij moet op tijd kunnen stoppen of van richting veranderen, als de dribbelaar plotseling afstopt (2) in dit geval, als er contact ontstaat, is de verdedigende speler hiervoor verantwoordelijk.

37 beoordelen doordringen/blokkeren van een speler in balbezit
in dit voorbeeld rent de verdedigende speler achter de dribbelaar, maar in een baan naast de dribbelaar. de dribbelaar probeert een fout uit te lokken, door te proberen van richting te veranderen in de baan van de verdedigende speler en dan plotseling te stoppen de verdedigende speler is niet in staat het contact te vermijden. de dribbelaar is verantwoordelijk voor dit contact, omdat hij geen voldoende tijd en afstand gaf aan de verdediger om te stoppen of van richting te veranderen en een aanvallende fout zal tegen hem gefloten worden


Download ppt "F - Cursus 3a. fouten."

Verwante presentaties


Ads door Google