De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIE i.v.m. de Vlaamse opleidingssituatie voor huisartsen-in-opleiding Guy Gielis 26/11/2011 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIE i.v.m. de Vlaamse opleidingssituatie voor huisartsen-in-opleiding Guy Gielis 26/11/2011 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIE i.v.m. de Vlaamse opleidingssituatie voor huisartsen-in-opleiding Guy Gielis 26/11/2011 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw

2 PROGRAMMA korte inleiding: het opleidingsprogramma voor de haio’s het programma voor de praktijkopleiders sociaal statuut en vergoedingen uitdagingen meer informatie ? vooral vragen en bemerkingen !!!

3 HUISARTSOPLEIDING IN VLAANDEREN Jaar 7 = 4 de master geneeskunde + 1 ste jaar 3-jarige opleiding huisartsgeneeskunde; georganiseerd door 4 Vlaamse universiteiten apart Jaar 8 en 9 = master-na-master huisartsgeneeskunde georganiseerd door het ICHO

4 ICHO Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw (K.U.Leuven – Universiteit Gent – Universiteit Antwerpen – Vrije Universiteit Brussel) een netwerk-organisatie

5 ICHO: een netwerkorganisatie ± 530 aangestelde praktijkopleiders ± 387 huisartsen-in-opleiding 32 coördinatoren I.S.H.O. ICHO beheer secretariaat, boekhouding praktijkopleiding & seminaries opleidings- aanbod toetsing externe lesgevers, experten MINERVA master- proef

6 ACCENTEN IN DE OPLEIDING: « reflectieve praktijkstages »: leren + werken inter-actief: samen al doende zelfverantwoordelijkheid: zelf aansturen, maar procesmatig bewaakt congruent in het volledige netwerk attitude van levenslang leren wetenschappelijk onderbouwd

7 ZELFSTURING en LEVENSLANG LEREN: persoonlijke leeragenda zelf kiezen: praktijkopleider, aanvullende stages, opleidingsmodules, internetondersteunde modules en fora, thema project masterproef, welke casussen,..... zelfstudie: casussen voorbereiden en nabespreken het bijhouden van een eigen portfolio zelfanalyses: leeragenda, PUN/PAM/DEN, kritische gebeurtenis, visgraat-analyses, zelfreflecties,... intervisie in groep aandacht voor zelfzorg …..

8 REFLECTIEF LEREN IN EEN NETWERK haio PO coördinator seminariegroep opleidings- vergadering seminariegroep coördinator regionaal staflid ROP..............

9 HET OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE HAIO: 24 maanden praktijkstages 51u seminaries per jaar (min. 40u per jaar aanwezigheid vereist !) thematische opleidingen (life of via internet) een masterproef: een project bijhouden van een elektronisch portfolio eventueel aanvullende stages zelfstudie toetsen/examens

10 TIJD OM TE LEREN ? elke dinsdagnamiddag + dinsdagavond + een blok van 4u op een ander moment: tijd beschikbaar voor (zelf)studie (cfr. aanstellingscriteria en opleidingsovereenkomst) min. gemiddeld 10 prestaties per dag en max. gemiddeld 15 prestaties per dag cfr. aanstellingscriteria voor de praktijkopleiders bewaking via evaluaties van de haio’s cfr. Ministeriëel Besluit en huishoudelijk reglement Ministeriëel Besluit 17/07/2009: min. 38u en max. 48u werken per week voorwaarden WOP: zie huishoudelijk reglement

11 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

12 BELEID t.o.v. PRAKTIJKOPLEIDERS: rekrutering van nieuwe praktijkopleiders (jonger, meer vrouwen, graag langdurig opleiden) kwaliteit van de opleiding blijvend verbeteren: –(her-)aanstellingscriteria; op weg naar vaste opleidingspraktijken –een adequate ondersteuning van de PO’s –permanente bijscholing/training –een flexibel portfolio-opleidings-systeem integratie met seminaries verder zetten het statuut van de praktijkopleiders opwaarderen

13 (her-)aanstellingscriteria: cfr. www.ICHO.be : startpagina – brochures – praktijkopleiders - (her-)aanstellingscriteriawww.ICHO.be relatieve rangordening van de kandidaturen

14 (her-)aanstellingscriteria ICHO: contractuele afspraken nakomen min. 5000 en max. 7000 patiëntencontacten per HA haio gemiddeld 10 à 15 prestaties per dag max. 50% huisbezoeken voor haio liefst tweede kabinet voor de haio; zeker lokaal noodzakelijk instrumentarium medisch dossier permanent beschikbaar PO is permanent bereikbaar voor haio haio heeft dinsdagnamiddag en -avond + andere halve dag per week beschikbaar voor (zelf)studie …………………….

15 (her-)aanstellingscriteria ICHO (2): minimale opleidingsmomenten: dagelijkse briefings, wekelijkse casusbespreking, maandelijkse opvolgingsgesprekken aanwezigheid op opleidingsvergaderingen + persoonlijke leerplannen een Werk- en OpleidingsPlan maken en volgen het (praktijk)project van de haio ondersteunen contacten met stagemeester-coördinator geen extreem negatieve beoordelingen door verschillende haio’s ……….. enz.

16 METHODISCHE PROCESBEGELEIDING: –dagelijkse patiëntenrapportering –wekelijkse casus/themabespreking –maandelijks opvolgingsgesprek (leeragenda, portfolio, evaluaties) –(kwaliteitsverbeterend) project –evaluaties over de haio schrijven

17 enkele hulpinstrumenten: werk- en opleidingsplan de leeragenda voor de haio de toetslijst + hoe eindtermen bereiken ? formulieren en brochures op de webstek samen consultaties doen vaardigheden demonstreren audio- of video-feedback........ (volgens uw eigen creativiteit en competenties)

18 gratis ondersteuning en opleiding voor de praktijkopleiders : + vóór de start:  introductie + eventueel een praktijkbezoek  basistraining didactiek (3 halve dagen) + eerste twee jaar van de eerste aanstelling:  2 halve dagen training didactiek per jaar  3 regionale vergaderingen (indien haio) + nadien: permanente bijscholing:  3 regionale vergaderingen (indien haio)  werkwinkels, persoonlijke leerplannen  continue coaching/ondersteuning

19 facultatieve mogelijkheden: werkwinkels/studiedagen TOB/TOL/iTOL/training vaardigheden observeren van de stationstoets van haio’s agogische competentie toets ad hoc trainingen/bijeenkomsten informatie: www.ICHO.be, www.ICHO.be/docu, www.MINERVA-EBM.be, www.CEBAM.be,..... www.ICHO.bewww.ICHO.be/docu www.MINERVA-EBM.bewww.CEBAM.be

20 ONDERSTEUNING: coaching door regionale stafleden contact met coördinatoren (intervisiesessies haio’s) ad hoc opleidingen op vraag elektronische ondersteuning via software persoonlijke leerplannen en portfolio afspraken bij intensievere begeleiding en bij problemen/conflicten

21 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

22 het statuut van de haio en de PO het sui generis statuut voor de haio het statuut voor de praktijkopleider verschillen met vroeger: een haio-statuut als zelfstandige een voorbeeld van een ruwe financiële simulatie

23 SUI GENERIS STATUUT naar analogie van de ASO’s: een sui generis statuut: beperkt aantal rechten van werknemers officiële werkgever is een vzw (SUi vzw ) (gefinancierd door RIZIV en praktijkopleiders) bruto maandvergoeding: 2 660,92 euro en 2 763,26 verplaatsingsvergoeding:102,34 euro per maand wachtvergoeding (>120u): ? x euro per uur RSZ werknemer4,7% netto maandinkomen:ongeveer 1850 euro betaalde medische nevenactiviteiten zijn NIET toegelaten !

24 wachtvergoedingen: bij een huisarts-praktijkopleider: –eerste 120u wacht (60u tarief 1 en 60u tarief 2) zitten vervat in het basispakket (geen extra vergoeding !) –tarief 1: 10,23 euro + indexatie (ma 8u tot zaterdag 8u) tarief 2: 20,47 euro + indexatie (za 8u – ma 8u, + feestdagen) –een maximum van 180u aan tarief 1 én een maximum van 180u aan tarief 2 extra betaalde wachturen bij een ziekenhuis-praktijkopleider: –geen 120 u in basispakket !; elke wacht wordt betaald –12,28 euro/u: inslapende wacht weekend/feestdagen – 7,17 euro/u: inslapende wacht werkdagen – 5,12 euro/u: toerwacht weekend/feestdag

25 sui generis statuut sociale rechten: –ziekte: mutualiteitsuitkering –arbeidsongevallen, invaliditeit –15 weken bevallingsverlof –kinderbijslag –kraamgeld –moederschapsvergoeding –moederschapshulp cheques –vaderschapsverlof (10 dagen) –omstandigheidsverlof NIET voorzien: werkloosheidsuitkering, wettelijk pensioen, eindejaarspremie, vakantiegeld, onkostenvergoedingen, palliatief verlof, …

26 sui generis statuut 36u voor klinisch werk zo efficiënt mogelijk max. 6u avondconsultaties (na 18u) geen zaterdagvoormiddagen, tenzij compensatie in de werkweek praktijkwachten facultatief, in onderling overleg 12 u recuperatie per 12u wacht indien volgende dag een werkdag is zwangerschapsbescherming extra compensatieverlof indien de haio de PO vervangt gedurende meer dan 20 dagen tijdens diens vakantie omstandigheidsverlof extra-legale groepsverzekering: aanvulling bij overlijden en invaliditeit afwezigheden en wachten ingeven via e-salsa

27 zwangerschapsverlof geen nachtarbeid vanaf week 26 3 weken voor de bevallingsdatum 12 weken na bevallingsdatum plus facultatief: 3 weken borstvoedingsverlof verlenging van de stageduur: Erkenningscommissie beslist: 15 weken = geen verlenging

28 statuut als praktijkopleider: zelfstandige huisarts financiële bijdrage betalen aan Sui vzw voor de totale loonkost van de haio haio is verzekerd door SUi vzw Sui vzw zorgt voor soc.-rechtelijke adm. PO fiatteert afwezigheden en wachten haio werkt op boekjes van praktijkopleider aanpassing polissen PO: BA opleidingsactiviteiten ?, bijkomend materiaal ?

29 financiële bijdrage van de PO automatisch via bankdomiciliëring bij SUi vzw forfaitair maandelijks bedrag: –1 377,54 euro per maand voor 8 ste jaars –1 508,54 euro per maand voor 9 e jaars extra wachten (>120 u per jaar): automatische afrekening einde van de maand of daaropvolgende maand factuur wordt opgestuurd ter verificatie terugbetalingen (ziekte > 5 dagen < 30 dagen; correcties, …) ook automatisch op uw bankrekenig door SUi vzw

30 Vergoeding wachten georganiseerde HA-streekwachten: –tarief 1: 12,39 € per uur + indexatie (ma 8u – vrij 20u) (> 60u tarief 1; max. 180u betaalde wachturen) –tarief 2: 24,79 € per uur + indexatie (vrij 20u – ma 8u) (> 60u tarief 2; max. 180u betaalde wachturen) wachten in ziekenhuisdiensten (vanaf eerste uur): –toerwacht WE/feestdagen: 6,20 € per uur + index –inslapende wacht werkdagen: 8,68 € per uur + index –inslapende WE/feestdagen:14,87 € per uur + index

31 een financiële simulatie: vergoeding voor haio - 17 850 euro vergoeding extra wachten- xyz ? tijdsbesteding - 22 000 euro extra uitrusting - 8 200 euro “inkomsten” via haio + 52 000 euro

32 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

33 UITDAGINGEN ? voldoende huisarts-praktijkopleiders vinden, opleiden en behouden het statuut van de praktijkopleiders verbeteren kwaliteit van de opleidingsplaatsen nog meer professionaliseren curriculum hervorming 6+3 aantrekkelijkheid opleiding huisartsgeneeskunde verhogen in vergelijking met specialisten multidisciplinaire opleiding in de eerste lijn haio’s opleiden om goede huisartsen te zijn binnen 30 jaar (wetenschappelijk, management, flexibel, strijdvaardig en ondernemend, ….)

34 MEER HAIO’s VERWACHT

35 PRAKTIJKOPLEIDERS IN VLAANDEREN EN BRUSSEL IN 2010-2011

36 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

37 samenwerking Nederland - Vlaanderen kennistoets eindtermen interstavendagen korte uitwisselingsstages voor studenten eenmalige uitwisseling terugkomdag/seminarie uitwisselen en het samen ontwikkelen van opleidingsmodules ? …. ?

38 benamingen in Nederland

39 vergelijking Nederland - Vlaanderen Nederland: 18 000 euro per student per jaar Vlaanderen: 2 200 euro per student per jaar Nederland: 8 000 euro opleidingsvergoeding HAO Vlaanderen: - 17 000 euro voor de HA-PO HA OPL Nederland: 750 euro per jaar per haio ICHO: 1 190 euro per jaar per haio vanwege de universiteiten (om de ganse opleiding te organiseren en te coördineren !); 7 VTE + 30 x 10% coördinator

40 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

41 informatiebronnen: *** www.ICHO.be : startpagina – kandidaat praktijkopleiderwww.ICHO.be *** het ICHO-secretariaat: 016/33 74 67; icho@icho.beicho@icho.be *** via uw regionaal staflid *** www.ICHO.be: startpagina - brochures:www.ICHO.be standaard opleidingsovereenkomst hoe word ik huisarts ? de praktijkopleider en de opleiding tot huisarts beleidsnota opleiding en begeleiding van PO’s (her-)aanstellingscriteria werkteksten agogische vaardigheden coachen van een (praktijk)project ……

42 basisinformatie voor kandidaat-praktijkopleiders

43 informatie voor kandidaat-praktijkopleiders

44 « MIJN ICHO »:

45 PERSOONLIJKE STUDIESTEK:

46 RECHTSTREEKSE LINKS: zoeken in de medische literatuur: www.ICHO.be/docu www.ICHO.be/docu selecteren van kandidaat-haio’s: ww.ICHO.be/portfolio/wegwijzers/selectiehibo/index.html ww.ICHO.be/portfolio/wegwijzers/selectiehibo/index.html MINERVA: www.MINERVA-EBM.be www.MINERVA-EBM.be CEBAM: www.CEBAM.be www.CEBAM.be

47 AFFICHE VOOR UW WACHTZAAL

48 GETUIGENISSEN VAN ENKELE PRAKTIJKOPLEIDERS http://www.youtube.com/watch?v=p4jNA199D00

49 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

50 HET OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE HAIO: 24 maanden praktijkstages 51u seminaries per jaar (min. 40u per jaar aanwezigheid vereist !) thematische opleidingen (life of via internet) een masterproef: een project bijhouden van een elektronisch portfolio eventueel aanvullende stages zelfstudie toetsen/examens

51 PRAKSTIJKSTAGES VOOR DE HAIO: bij een huisarts-praktijkopleider: contracten voor 12 maanden bij een ziekenhuis-praktijkopleider: max. 12 maanden in totaal (3 of 6 maanden per dienst) in het buitenland: enkel bij een huisarts-opleider: min. 6 maanden en maximum 12 maanden ontwikkelingssamenwerking: geldt voor ¼ wetenschappelijk onderzoek: geldt voor ¼

52 AANVULLENDE STAGES in functie van de leeragenda van de haio: en met het akkoord van u als praktijkopleider: –bij een geneesheer-specialist –kinesitherapeute, diëtiste,... –centrum voor geestelijke gezondheidszorg,... –Kind & Gezin –apotheek –..... * met behoud van de gewone maandelijkse opleidingsvergoeding

53 “SEMINARIES” = INTERVISIE tweewekelijks, op dinsdagnamiddag een groep van 12-tal haio’s begeleid door getraind en ervaren coördinator leeragenda, casussen, literatuur, reflecties, belevingen, projecten masterproef, zelfzorg,.....

54 CENTRAAL OPLEIDINGSAANBOD TOB = 3u op dinsdagnamiddag TOL = x aantal keren 3u iTOL = internetondersteunde opleidingsmodules werkwinkel vaardighedentraining online informatiepakketten en toetsen

55 PRAKTISCHE AFSPRAKEN: opleidingen voor haio’s: op dinsdagnamiddag opleidingen voor praktijkopleiders: op donderdagnamiddag

56 DE MASTERPROEF een project + scriptie (60%) + presentatie (20%) + mondelinge verdediging (20%)

57 DE MASTERPROEF: met promotor (ZAP) voldoende uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd; praktijkopleider co-promotor (?) ondersteuning vanuit het ICHO academische beoordeling praktijkgerichtheid blijft primordiaal

58 OPLEIDINGSPORTFOLIO: archivering van bestaande leeractiviteiten kritische reflectie op leren en functioneren gebruiksvriendelijke uitwisseling tussen haio – praktijkopleider – coördinator netwerk-leren voldoen aan stageboekje voor de Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid vergemakkelijken beoordeling en begeleiding

59 TOETSEN (jaar 8) 2 casussen uitwerken: (kunnen gebruikt worden voor de 5 casussen mondeling examen jaar 9) reflectie op feedback kennistoets: beoordeling door coördinator + vrijstelling voor jaar 9 stationsproef: (8 gesimuleerde situaties van elk 12 minuten) masterproef: aanvraag ethisch comité evaluatie van de praktijkstages en de seminariegroepen (75%) en portfolio (25%) (een onvoldoende: jaar 9 niet mogen starten !)

60 EXAMENS JAAR 9 (full credit system; geen graden !) mondeling examen: 2 x 30’ voor 2 verschillende jury’s met 2 examinatoren schriftelijke kennistoets (indien niet geslaagd in jaar 8) : 160 multiple choice vragen 2 beoordelingen consultvoering door PO: masterproef: (60% scriptie, 20% presentatie, 20% verdediging) evaluatie van de praktijkstages en de seminaries (75%) en portfolio (25%)

61 VRAGEN/BEMERKINGEN ?


Download ppt "INFORMATIE i.v.m. de Vlaamse opleidingssituatie voor huisartsen-in-opleiding Guy Gielis 26/11/2011 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google