De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master in de huisartsgeneeskunde Guy Gielis 10/09/2013 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master in de huisartsgeneeskunde Guy Gielis 10/09/2013 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw."— Transcript van de presentatie:

1 master in de huisartsgeneeskunde Guy Gielis 10/09/2013 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw

2

3 PROGRAMMA: 1) overzicht opleidingsprogramma •bij wie kan u vanaf u terecht ? •enkele interessante leer-instrumenten •het centraal opleidingsaanbod 2) voorstelling van ‘t HOP vzw 3) de masterproef 4) ICHO-website en portfolio 5) al uw andere vragen en bemerkingen

4 contactpersonen vanaf nu: uw praktijkopleider uw coördinator uw promotor elke medewerk(st)er van het ICHO

5 “ten uwen dienste” Els Reniers 016/33 74 67 icho@icho.be Carine Coeckelberghs 016/33 27 00 po@icho.be An Stockmans 016/33 74 90 an.stockmans@icho.be

6 andere contactpersonen Vragen/suggesties voor ‘t HOP vzw : info@haio.be info@haio.be Ombudsman: jo.goedhuys@med.kuleuven.bejo.goedhuys@med.kuleuven.be 016/33 74 83 Algemeen, conflicten, …: guy.gielis@icho.beguy.gielis@icho.be 016/33 27 31 *** cfr. ook de “wie is wie” op de infostek www.ICHO.bewww.ICHO.be

7 HET OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE haio: •24 maanden praktijkstages •51u seminaries/intervisies per jaar (min. 40u verplichte aanwezigheid per jaar ! ) •thematische opleidingen (live of via internet) •masterproef: project •eventueel aanvullende stages •zelfstudie •toetsen/examens

8 ACCENTEN IN DE OPLEIDING: •« reflectieve praktijkstages »: leren + werken •driehoek: haio – praktijkopleider - coördinator •inter-actief: samen al doende •zelfverantwoordelijkheid: zelf aansturen, maar procesmatig bewaakt •congruent leren doorheen het volledige netwerk •attitude van levenslang leren •wetenschappelijk onderbouwd

9 VEEL VRIJHEID, maar METHODISCHE PROCESBEGELEIDING: –werk- en opleidingsplan (WOP) –dagelijkse patiëntenrapportering –wekelijkse casus/thema-bespreking –persoonlijke leeragenda –maandelijks opvolgingsgesprek –een eigen project uitwerken/masterproef –portfolio –evaluaties –documenten voor de Erkenningscommissie

10 Hoe prestaties aanrekenen ? •Als de PO bereikbaar is: + op de boekjes van de PO, tarief 003/004 + aparte boekjes voor haio, vooraf getekend door PO + haio tekent “in opdracht van” + haio én PO ondertekenen en stempelen •als de PO of andere PO niet bereikbaar is werkt haio op eigen boekjes, tarief 001/002

11 SEMINARIES/INTERVISIE •cfr. eerste, individuele gesprek met uw coördinator •cfr. eerste bijeenkomsten met uw seminariegroep •cfr. de brochure “hoe word ik huisarts ?” www.ICHO.be (infostek – brochures) www.ICHO.be

12 CENTRAAL OPLEIDINGSAANBOD

13 CENTRAAL OPLEIDINGSAANBOD: •TOB: thematische opleidingsbijeenkomst •TOL: thematische opleidingslijn (meerdere bijeenkomsten) •iTOL: internetondersteunde thematische opleidingslijn •iTOB: internetondersteunde trainingen bewegingsstelsel •werkwinkel vaardighedentraining: 16/11/2013 •studiedag voor starters (i.s.m. Domus Medica) •.... ONLINE INSCHRIJVEN VANAF 14/09/2013 •Website: infotheek, hoe omgaan met medische literatuur, CEBAM, MINERVA, links,...

14 INSCHRIJVEN VOOR OPLEIDINGSMODULES:

15 INFORMATIE OVER TOB/TOL’s:

16

17 TEKSTEN OVER TOB/TOL’s:

18 aandachtspunten •zelf kiezen i.f.v. uw persoonlijke leeragenda •een inventaris op de ICHO-website •bij aanvang: max. 4 thema’s online inschrijving (uitzonderingen aanvragen aan ICHO-secretariaat) •indien een sessie volzet, mogelijkheid wachtlijst en extra sessie •inschrijven = deelnemen (of tijdig verwittigen) graag iedereen op tijd aanwezig voorbereiding vooraf is dubbel effect/plezier nadien

19 welke opleidingsmodules kiezen ? •in functie van je eigen concrete leeragenda •hoe bepalen ? –toetslijst –andere zelfanalyses –bespreken met je praktijkopleider –bespreken met je coördinator –ook durven kijken en vragen naar blinde vlekken –feedback, resultaten toetsen, … –….

20 TIJD VOOR (ZELF)STUDIE ? •elke dinsdagnamiddag + dinsdagavond + een blok van 4u op een ander moment: tijd beschikbaar voor zelfstudie (cfr. aanstellingscriteria en opleidingsovereenkomst) •min. gemiddeld 10 prestaties per dag en max. gemiddeld 15 prestaties per dag •cfr. aanstellingscriteria voor de praktijkopleiders •bewaking via evaluaties van de haio’s •financiële afstraffing via opleidingsovereenkomst •Richtlijn van de FOD Volksgezondheid: min. 38u en max. 48u werken per week

21 AANVULLENDE STAGES •je kan zelf kiezen i.f.v. –je leeragenda –je interessen •in overleg met je praktijkopleider •opleidingsvergoeding blijft verderlopen

22 TOETSEN (jaar 8) •2 casussen uitwerken: (kunnen gebruikt worden voor de 5 casussen mondeling examen jaar 9) •reflectie op feedback kennistoets: beoordeling door coördinator + vrijstelling voor jaar 9 •stationsproeven: 8 simulaties •masterproef: aanvraag ethisch comité •evaluatie van de praktijkstages en de seminariegroepen (75%) en portfolio (25%) (een onvoldoende: jaar 9 niet mogen starten !)

23 EXAMENS JAAR 9 (full credit system; geen graden !) •mondeling examen: 2 x 30’ voor 2 verschillende jury’s met 2 examinatoren •elektronische kennistoets: 160 multiple choice vragen •beoordeling van video-consultaties •masterproef: (60% scriptie, 20% presentatie, 20% verdediging) •evaluatie van de praktijkstages en de seminaries (75%) en portfolio (25%)

24 informatie over de examens

25 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

26 OVERLEG EN PARTICIPATIE haio’s praktijkopleiders coördinatoren seminarie- groepen opleidings- vergadering regionaal overleg ‘t HOP vzw OVERSTAG vertegen- woordiger POC Rechtstreekse kanalen: open deur, contacten, e-mail, telefoon, werkgroepen, stafvergaderingen, ombudspersoon,...

27 ‘t HOP vzw www.haio.be info@haio.be •vertegenwoordigers in de POC (Permanente OpleidingsCommissie) •vertegenwoordigers in elke staf/overleggroep •vertegenwoordigers in Hoge Raad •vertegenwoordigers in SUi vzw •algemene vergadering vzw ‘t HOP •bestuursvergaderingen, werkgroepen •een aanspreekpunt per seminariegroep

28 ‘t HOP verwelkomt uw bijdrage en medewerking !!!

29 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

30 SITUERING •de Bologna-verklaring: bachelor / master / ma-na-ma master na master huisartsgeneeskunde vanaf oktober 2006 (voor de startende 8 e jaars) MEER INFORMATIE: •www.ICHO.be (infostek – folders en brochures):www.ICHO.be •de masterproef: instructies voor haio’s •coachen van praktijkprojecten •een inspiratielijst met mogelijke thema’s •uw promotor •uw coördinator (tijdens de seminaries)

31 informatie over de masterproef

32 EEN PROJECT ESSENTIËLE KENMERKEN: •een persoonlijke uitdaging; er zin in hebben •een uitdieping van een thema •methodologisch te werk gaan •zelfstandig, kritisch denken en toepassen •toetsing aan literatuur •praktijkrelevant zijn TYPOLOGIE VAN PROJECTEN: •een kwaliteitsbevorderend praktijkproject •(een onderdeel van) een wetenschappelijk onderzoeksvraag •literatuursearch

33 een project: •met promotor (ZAP), van gelijk welke universiteit •voldoende uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd; •academische beoordeling praktijkgerichtheid blijft primordiaal

34 KEUZE DOOR DE haio •soort project: + een kwaliteitsverbeterend praktijkproject + een wetenschappelijke onderzoeksvraag •thema: + uit de lijst van centra of van praktijkopleiders + eigen keuze •alleen of in groep: •tijdsspanne: + bij voorkeur over 2 jaar + 1 project elk jaar kan uitzonderlijk ook nog

35 WELK THEMA ? •een suggestie-lijst vanuit de academische centra voor huisartsenopleiding •een suggestie-lijst vanuit de praktijkopleiders •een thema dat je zelf kiest en voorstelt •vanuit het kennismakingsgesprek met uw eerste praktijkopleider •vanuit het kennismakingsgesprek met uw promotor of co-promotor KEUZE LIGT VAST VÓÓR 1 DECEMBER

36 thema’s ter inspiratie

37 HOE KIEST U ? •bekijkt de lijst met voorbeelden ter inspiratie •consulteert de databank “masterproeven” op www.icho.bewww.icho.be •contacteert een promotor (contactpersonen per universiteit kunnen helpen toewijzen) •bespreek mogelijkheden met uw praktijkopleider •uitwisseling en bespreking tijdens seminarie •vóór 1 december: formulier opsturen naar secretariaat: –thema –promotor, co-promotor –stappenplan, methodiek –akkoord praktijkopleider en coördinator

38 THEMA KIEZEN: •criteria: –praktijkrelevant; frequent genoeg voorkomen –methodologie: kwaliteitsonderzoek, wet. onderzoek –ethisch/deontolgisch •in groep een thema uitwerken: –uitgebreider –duidelijk welke bijdrage van wie is •goede afbakening –geformuleerd als PICO ? –realistisch/haalbaar ? –voldoende concreet en afgegrensd ?

39 HOE HOOG LIGT DE LAT ? •kwaliteitsverbeterend praktijkproject: •grondige literatuurstudie •goede verdieping van het thema •ook implementatie en evaluatie van verbeteringsvorostellen voorzien •wetenschappelijke onderzoeksvraag: •een onderdeel van een ruimer onderzoek •registraties •een afgebakende onderzoeksvraag •literatuursearch

40 een voorbeeld van praktijkproject

41 Een voorbeeld van praktijkproject: Ilse Ramboer: “schrijven wij in onze praktijk het goedkoopst mogelijke geneesmiddel voor ?” (PO = Dr. M. Bouhoute) •methode: registratie van alle voorschriften op 1 dag voor de 5 artsen van de praktijk + vergelijking qua prijs met alternatieven •analyse en situering resultaten

42 projecten van de 9 e jaars haio’s:

43 “publieke” projecten van alle haio’s

44 KWALITEITSVERBETEREND PRAKTIJKPROJEKT een kwaliteitsaudit in de praktijk waar je stage loopt over één afgelijnd, specifiek aspect én de implementatie van verbetervoorstellen •globale fasering: •keuze en aflijnen van het onderwerp •literatuurverdieping •voorbereiden van de registratie •registratie/observaties •analyse/interpreatie •formuleren verbetervoorstellen •implementeren verbetervoorstellen •evaluatie van het project •rapport schrijven en mondelig verdedigen

45 BEGELEIDERS: •promotor: ZAP of doctor-assistent •co-promotor 1: de praktijkopleider •co-promotor 2 ?: •onderzoeker (AAP/BAP) •coördinator •regionaal staflid •externe expert (methodoloog, specialist,...) •verantwoordelijke “masterproef” per universiteit: coördinatie, bemiddeling

46 COMMISSIE MASTERPROEF jo.goedhuys@med.kuleuven.bejo.goedhuys@med.kuleuven.be 016/33 74 83 dirk.avonts@ugent.bedirk.avonts@ugent.be 09/332 33 27 samuel.coenen@ua.ac.besamuel.coenen@ua.ac.be 03/265 25 25 jan.vandevoorde@vub.ac.bejan.vandevoorde@vub.ac.be 02/477 47 17

47 TAAKVERDELING: •haio = DOET HET WERK !!! •ZAP = officiële promotor •AAP/BAP = co-promotor ondersteuning ZAP bij begeleiding haio •praktijkopleider = co-promotor logistieke en praktijkondersteuning en -relevantie •coördinator = co-promotor: (vóór en na seminarie) procesbegeleider in de seminariegroep

48 ANDERE ONDERSTEUNING •basisteksten op de ICHO-webstek: www.ICHO.be (studiestek – infotheek): designs, statistiek, kwalitatief onderzoek,...www.ICHO.be •links naar interessante informatiebronnen •de projecten van de vorige en andere haio’s op de ICHO- webstek •TOB opzoeken van literatuur •mogelijkheid tot benchmarking vanuit de kwaliteitscel van de Domus Medica of databestand mutualiteiten •eventuele opleidingsmodules i.v.m. vraagformulering, literatuursearch, onderzoeksdesigns, analysetechnieken, rapportagetechnieken, bias,... •...

49 ACCENTEN EERSTE MAANDEN •literatuurverkenning: •stappenplan concreet maken: –timing van de verschillende stappen –beperkte maar accurate observaties –implementatie en evaluatie niet vergeten ! –cfr. andere tips in online instructiebundel

50 AANVRAAG ETHISCH COMITE VOOR 1 APRIL •standaard stramien: zie “brochures” •verschillend per type project

51 WANNEER WERK IK HIERAAN ??? •activiteiten gespreid over 16-tal maanden •realistische doelstellingen en opzet ! •concrete en haalbare planning maken en opvolgen ! •tijd voor zelfstudie: –dinsdagnamiddag en dinsdagavond –een ander blok van 4u (af te spreken met PO) –losse momenten zonder patiëntencontacten

52 BEOORDELING DE MASTERPROEF = 24 studiepunten 60%beoordeling scriptie (door promotor + lector) 20%beoordeling mondelinge verdediging (door jury) 20%beoordeling verdediging (door jury)

53 praktische tijdsplanning: •maart (jaar 7): oriëntatie op mogelijke thema’s •1 december (jaar 8): keuze ingediend •1 april (jaar 8): aanvraag ethisch comité •1 mei (jaar 9): volledige scriptie bezorgen aan promotor + lector (standaard schema, max. 50 blz.) •mei (jaar 9): mondelinge verdediging voor jury

54 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

55 en dan...... is er koffie !

56 www.ICHO.be

57 SOFTWARE VOOR DE haio’s Algemene informatie portfolio Semistek Inschrijving TOB/TOL’s leeragenda......

58 ELEKTRONISCH PORTFOLIO: •archivering van bestaande leeractiviteiten •kritische reflectie op leren en functioneren •gebruiksvriendelijke uitwisseling tussen haio – praktijkopleider – coördinator •netwerk-leren •voldoen aan stageboekje voor de Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid •vergemakkelijken beoordeling en begeleiding

59 UITGANGSPUNTEN: •Primaire doelstelling = ontwikkelingsgericht ≠ evaluatie •haio bepaalt zelf welke machtiging hij toekent aan welk document: –“privé” = enkel voor zichzelf –“coaching” = ook zichtbaar voor PO, STACO en regionaal staflid –“groep” = ook voor haio’s uit seminariegroep –“publiek” = voor iedereen met een paswoord •De coördinator en praktijkopleider beoordelen inhoud en proces van het portfolio

60 UITGANGSPRINCIPES VOOR PORTFOLIO: •Het gebruik van de software is geïntegreerd in de praktijk en is daarom vooral opgehangen aan + CASUSSEN + TO DO’s + LEERAGENDA / follow-up-gesprekken + SEMINARIE-WERKING •Elk document en elke informatie-uitwisseling zal zich zoveel mogelijk afspelen in de driehoek: haio – praktijkopleider – coördinator •software = enkel vehikel en lege schil alle educatieve instrumenten kunnen ingeladen worden

61 WEGWIJS IN DE SOFTWARE korte, handige introductie van de voornaamste toepassingen/mogelijkheden: www.ICHO.bewww.ICHO.be (mijn ICHO – algemene informatie – handleidingen): oefeningen i.v.m. software leeragenda en portfolio MET ANTWOORDEN/OPLOSSINGEN

62 WEGWIJS IN DE SOFTWARE

63 REFLECTIEF LEREN IN EEN NETWERK haio PO coördinator seminariegroep plannigs- vergadering seminariegroep coördinator regionaal staflid ROP..............

64 PORTFOLIO LIEVER VONKEN DAN VINKEN ! LIEVER KWALITEIT DAN KWANTITEIT

65 ELEKTRONISCHE PORTFOLIO bijvoorbeeld: •LEERDOELEN erg concreet leren formuleren volgens SMART-principe •zeker ook zelfreflectie opnemen in uw portfolio •enkele uitgewerkte voorbeelden: zie “demohaio ”

66 UITGANGSPRINCIPES VOOR PORTFOLIO: Maak voor jezelf een onderscheid tussen hetgeen je wil archiveren voor jezelf je wil tonen aan je PO of coördinator waarover je feedback wil je wil tonen aan je groep je wil tonen aan het ganse netwerk je wil archiveren voor de Erkenningscommissie

67 PORTFOLIO: inhoud uw coördinator zal u vertellen wat hij/zij concreet verwacht; minstens: •leeragenda per half jaar en reflecties erover (met te plannen opleidingsinitiatieven) •zelfbeschrijvingen (gekoppeld aan intake en evaluatie) •twee tussentijdse beoordelingsgesprekken met uw PO •reflectie over feedback over uw kennistoets •relevante casussen •patiëntenregistraties: 3 x 10 PUN/PAM/DEN •boeiende literatuuropzoekingen •de tekst van uw manuscript van uw project/masterproef •alles waarover u fier bent: presentaties, leerfouten met reflecties,....

68 BEOORDELING PORTFOLIO **cfr. instructiebundel: evaluatieformulieren: *** 50% door PO en 50% door STACO: •inhoudelijke kwaliteit van de opgeslagen documenten •leereffect: –kwaliteit en authenticiteit van de reflecties –interactiegraad –mate van invloed op vorderingen –mate van zelfgestuurd levenslang leren •originaliteit •globale beoordeling

69 een persoonlijke beveiligde plaats

70 Portfolio: schermen voor de haio’s

71 handige to do’s

72 voorbeelden ter inspiratie •kijk op www.ICHO.be :www.ICHO.be •inlog = demohaio wachtwoord = demohaio

73 haio’s: leeragenda

74 continue registratie

75 eigen casussen opslaan en uitwisselen

76 •Prikbord voor de groep, discussie- forum •Portfolio-elementen van anderen •Verslag seminaries •Kalender voor de eigen groep •tips Semistek

77 virtuele seminarie-stek

78 feedback krijgen en geven

79 informatie opzoeken: een query

80 een praktijkopleider zoeken

81 een back-up voor uzelf of voor de erkenningscommissie

82 WEGWIJZERS EN LINKS: vb. www.ICHO.be/docuwww.ICHO.be/docu

83 VRAGEN/BEMERKINGEN ?


Download ppt "Master in de huisartsgeneeskunde Guy Gielis 10/09/2013 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google