De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat huisartsen-in-opleiding (haio’s)

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat huisartsen-in-opleiding (haio’s)"— Transcript van de presentatie:

1 INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat huisartsen-in-opleiding (haio’s)
Guy Gielis 17/01/2014 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw

2 Welkom

3 voorstelling master huisartsgeneeskunde en context
PROGRAMMA: voorstelling master huisartsgeneeskunde en context het opleidingsprogramma hoe praktijkopleider vinden ? sociaal statuut praktische afspraken aanspreekpunten

4 een netwerk organisatie
ICHO Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw (K.U.Leuven – Universiteit Gent – Universiteit Antwerpen – Vrije Universiteit Brussel) een netwerk organisatie

5 ICHO: een netwerkorganisatie
I.S.H.O. ICHO beheer secretariaat, boekhouding praktijkopleiding & seminaries opleidings- aanbod master- proef toetsing 38 coördinatoren externe lesgevers, experten ± 700 aangestelde praktijkopleiders MINERVA ± 440 huisartsen-in-opleiding

6 stijgend aantal haio’s

7 OVERLEG EN PARTICIPATIE
POC ‘t HOPvzw vertegen- woordiger OVERSTAG seminarie- groepen regionaal overleg opleidings- vergadering haio’s coördinatoren praktijkopleiders rechtstreekse kanalen: open deur, contacten, , telefoon, werkgroepen, stafvergaderingen, ombudspersoon, ...

8 ‘t HOPvzw www.haio.be info@haio.be
vertegenwoordigers in de POC (Permanente OpleidingsCommissie) vertegenwoordigers in elke staf/overleggroep vertegenwoordigers in de Hoge Raad vertegenwoordigers in SUivzw algemene vergadering vzw ‘t HOP bestuursvergaderingen, werkgroepen een aanspreekpunt per seminariegroep

9 ‘t HOP verwelkomt uw bijdrage en medewerking !!!

10 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

11 voorstelling master huisartsgeneeskunde en context
PROGRAMMA: voorstelling master huisartsgeneeskunde en context het opleidingsprogramma hoe praktijkopleider vinden ? sociaal statuut praktische afspraken aanspreekpunten

12 ACCENTEN IN DE OPLEIDING:
« reflectieve praktijkstages »: leren + werken inter-actief: samen al doende zelfverantwoordelijkheid: zelf aansturen, maar procesmatig bewaakt congruent in het volledige netwerk attitude van levenslang leren wetenschappelijk onderbouwd

13 REFLECTIEF LEREN IN EEN NETWERK
ROCS coördinator coördinator coördinator regionaal staflid regionaal staflid regionaal staflid seminariegroep seminariegroep seminariegroep plannigs- vergadering plannigs- vergadering plannigs- vergadering PO haio PO haio PO haio PO haio PO haio haio PO ...... haio PO haio PO haio PO haio PO haio PO haio PO

14 ZELFSTURING en LEVENSLANG LEREN:
persoonlijke leeragenda zelf kiezen: praktijkopleider, aanvullende stages, opleidingsmodules, internetondersteunde modules en fora, thema project masterproef, welke casussen, ..... zelfstudie: casussen voorbereiden en nabespreken het bijhouden van een eigen portfolio zelfanalyses: leeragenda, PUN/PAM/DEN, kritische gebeurtenis, visgraat-analyses, zelfreflecties, ... intervisie in groep aandacht voor zelfzorg

15 HET OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE HAIO:
24 maanden praktijkstages eventueel aanvullende stages 51u intervisiesessies per jaar (min. 40u per jaar aanwezig !) opleidingsmodules per thema (life of via internet) een masterproef: een project zelfstudie toetsen/examens

16 PRAKSTIJKSTAGES VOOR DE HAIO:
bij een huisarts-praktijkopleider: contracten voor 12 maanden (te verlengen) bij een ziekenhuis-praktijkopleider: min. 6 maanden en max. 12 maanden in totaal in het buitenland: enkel bij een huisarts-opleider: min. 6 maanden en maximum 12 maanden ontwikkelingssamenwerking of wetenschappelijke onderzoek: 1/4

17 bij een geneesheer-specialist kinesitherapeute, diëtiste, ...
AANVULLENDE STAGES in functie van de leeragenda van uzelf als haio: bij een geneesheer-specialist kinesitherapeute, diëtiste, ... centrum voor geestelijke gezondheidszorg, ... Kind & Gezin apotheek ..... week uitwisseling met Nederlandse aio

18 “SEMINARIES” = INTERVISIE
tweewekelijks, op dinsdagnamiddag een groep van 12-tal haio’s begeleid door getraind en ervaren coördinator leeragenda, casussen, literatuur, reflecties, belevingen, praktijkprojecten, zelfzorg, .....

19 CENTRAAL OPLEIDINGSAANBOD
TOB = 3u op dinsdagnamiddag TOL = x aantal keren 3u iTOL = internetondersteunde opleidingsmodules werkwinkel vaardighedentraining online informatiepakketten

20 OPLEIDINGSAANBOD inventaris op de ICHO-website
zich online kunnen inschrijven vanaf begin september vrij te kiezen i.f.v. persoonlijke leeragenda bij aanvang: max. 4 inschrijvingen (uitzonderingen aanvragen aan het ICHO-secretariaat) bij inschrijving wordt ook aanwezigheid verwacht !

21 een project DE MASTERPROEF + scriptie + mondelinge presentatie
+ mondelinge verdediging

22 praktijkgerichtheid blijft primordiaal
PROJECT: met promotor (ZAP) voldoende uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd; ondersteuning vanuit het ICHO academische beoordeling praktijkgerichtheid blijft primordiaal

23 ELEKTRONISCH OPLEIDINGSPORTFOLIO:
archivering van bestaande leeractiviteiten kritische reflectie op leren en functioneren gebruiksvriendelijke uitwisseling tussen haio – praktijkopleider – coördinator netwerk-leren voldoen aan stageboekje voor de Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid vergemakkelijken begeleiding

24 EXAMENS JAAR 8 2 uitgewerkte casussen voorleggen: (die je kan meenemen naar mondeling examen in jaar 9) schriftelijke kennistoets + reflectie erover: 160 multiple choice vragen - vrijstelling in jaar 9 indien geslaagd stationsproef (8 stations van 12’) masterproef: aanvraag ethisch comité opstellen evaluatie van de praktijkstages en de seminaries (75%) en uw portfolio (25%) (hiervoor voldoende moeten hebben om jaar 9 te mogen starten)

25 EXAMENS JAAR 9 (full credit system; geen graden !)
mondeling examen: 2 x 30’ voor 2 verschillende jury’s met 2 examinatoren schriftelijke kennistoets: 160 multiple choice vragen beoordeling van 3 video-opnames van consultaties masterproef: (60% scriptie, 20% presentatie, 20% verdediging) evaluatie van de praktijkstages en de seminaries (75%) en uw portfolio (25%)

26 TIJD OM TE LEREN ? elke dinsdagnamiddag + dinsdagavond + een blok van 4u op een ander moment: tijd beschikbaar voor zelfstudie (cfr. aanstellingscriteria en opleidingsovereenkomst) min. gemiddeld 10 prestaties per dag en max. gemiddeld 15 prestaties per dag cfr. aanstellingscriteria voor de praktijkopleiders bewaking via evaluaties van de haio’s cfr. Ministeriëel Besluit en huishoudelijk reglement SUi Richtlijn van de FOD Volksgezondheid: min. 38u en max. 48u werken per week (exclusief wachten)

27 de universiteiten en het ICHO: FOD Volksgezondheid:
ANDERE INSTANTIES: de universiteiten en het ICHO: organisatie van de opleiding FOD Volksgezondheid: erkenning stages toekenning beroepstitel RIZIV: vergoedingen en nomenclatuur SUivzw: vergoedingen en sociaal-rechtelijke adm. Orde der Geneeskunde deontologie

28 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

29 voorstelling master huisartsgeneeskunde en context
PROGRAMMA: voorstelling master huisartsgeneeskunde en context het opleidingsprogramma hoe een praktijkopleider vinden? sociaal statuut praktische afspraken aanspreekpunten

30 SOLLICITEREN/SELECTEREN
online CV en voorkeuren haio’s online praktijkvoorstellingen inschrijving contactavond inschrijving contactavonden + 10 voorkeuren OP 8 voorstellen haio’s CONTACT-AVONDEN 3 weken sperperiode bijkomende gesprekken, meelopen, ... 14/04/14-14/06/14: contracten en aanmelding

31 Hoe een praktijkopleider kiezen ?
contactavonden met praktijkopleiders midden maart: a.h.v. uw voorkeuren + at random zoekfunctie op online praktijkvoorstellingen: opleidingspraktijken (misschien niet 100% up to date !) ZH-PO’s: PDF-lijst op de ICHO-website

32 AANPASSINGEN: online profielen van haio’s en PO’s actueel !
contactavonden met HA- PO’s en ZH-PO’s sperperiode 3 weken

33 HAIO’s EN PRAKTIJKOPLEIDERS KIEZEN ZELF !!!
GEEN matching

34 opleidingspraktijken online bekijken

35 ONLINE PRAKTIJKVOORSTELLING

36 TIMINGS 01/01 – 15/02: (kandidaat-)haio’s vullen online profielen en voorkeuren in 15/02-23/02: inschrijving voor contactavonden + 10 voorkeuren 24/02-09/03: PO’s kiezen online 8 voorkeuren 18/03-21/03: 4 contactavonden 22/03-31/05: kans tot verdere contacten en meelopen in de praktijk vanaf 14/04: beslissingen en ondertekening contracten mei/juni: oplijsten van nog zoekende (kandidaat-)haio’s en praktijkopleiders

37 4 plaatsen: 19u30-22u CONTACTAVONDEN di 18/03/14: Gent
woe 19/03/14: Leuven do 20/03/14: Antwerpen vrij 21/03/14: Brussel inschrijven op voorhand + voorkeuren haio’s kunnen zich inschrijven voor verschillende regio’s, PO’s best op 1 plaats aanwezig

38 CONTACTAVONDEN elke haio krijgt 5 geplande contacten (a.h.v. voorkeuren + at random uit 8 voorkeuren van PO’s) 10 minuten per kennismakingsgesprek + 5’ overlegtijd en tijd om te wisselen nadien “vrije contacten”: iedereen kan met iedereen verder kennismaken

39 voorkeuren doorgeven

40 liefst i.f.v. uw leeragenda !!!
VOORKEUREN liefst i.f.v. uw leeragenda !!! deeltijdse opleiding ? vereiste talenkennis ? specifieke interessen ? (Kind&Gezin, CRA, sportgeneeskunde, kansarme buurt, studente, allochtonen, wetenschappelijk onderzoek, beleidsfunctie, …) willen associëren nadien ? praktijkvorm: solo – netwerk – groep regio: 60 zorgregio’s Vlaams Agentschap

41 60 ZORGREGIO’S

42 COMBINEER UW BRONNEN vroegere informatie (stages, ...); dan hoef je niet per se deze praktijkopleider aan te duiden voor een gesprek op de contactavonden contactavond: geplande contacten contactavond: vrije contacten vrije contacten a.h.v. online profielen nadien informatie van vorige haio’s, ... tweede gesprekken, meelopen in de praktijk, ...

43 GRAAG UW GOODWILL I.V.M. DE SPERPERIODE

44 GRAAG DE BELEEFDHEID OM ANTWOORD/INFORMATIE TE GEVEN

45 MET DANK !

46 HOE SOLLICITEREN ? solliciteren: telefonisch, per , per brief, live contact, ... kennismakingsgesprek: eigen leeragendapunten elementen van het contract overlopen eigen interessen/gevoeligheden/.... thema masterproef enkele uren meelopen als kennismaking ?

47 SOLLICITEREN eerlijk en open, maar niet naïef laat de praktijkopleider ook praten klikt het ? informatie vragen aan vorige haio’s, stafleden, ...

48 cfr. toelichting van ‘t HOPvzw: hoe solliciteren ?
cfr. brochure “hoe word ik huisarts ?” informatie mogen vragen aan stafleden of aan ICHO-medewerkers (016/ ; ) werkwinkel erover mogen aanvragen

49 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

50 voorstelling master huisartsgeneeskunde en context
PROGRAMMA: voorstelling master huisartsgeneeskunde en context het opleidingsprogramma hoe praktijkopleider vinden ? sociaal statuut praktische afspraken aanspreekpunten

51 standaard opleidingsovereenkomst:
** cfr. (startpagina–brochures) specimen duidelijke afspraken niet eenzijdig kunnen stopzetten ! geen patiënten mogen ontnemen

52 SUI GENERIS STATUUT naar analogie van de ASO’s: een sui generis statuut: beperkt aantal rechten van werknemers officiële werkgever is een vzw (SUivzw) (gefinancierd door RIZIV en praktijkopleiders) bruto maandvergoeding: ,26 euro en 2 965,08 verplaatsingsvergoeding: 109,81 euro per maand wachtvergoeding (>120u): xyz euro per uur RSZ werknemer 4,7% netto maandinkomen: ongeveer 1900 euro betaalde medische nevenactiviteiten zijn NIET toegelaten !

53 wachtvergoedingen: bij een huisarts-praktijkopleider:
eerste 120u wacht (60u tarief 1 en 60u tarief 2) zitten vervat in het basispakket (geen extra vergoeding !) tarief 1: 10,98 euro (ma 8u tot zaterdag 8u) tarief 2: 21,97 euro (za 8u – ma 8u, + feestdagen) een maximum van 180u aan tarief 1 én een maximum van 180u aan tarief 2 extra betaalde wachturen bij een ziekenhuis-praktijkopleider: geen 120 u in basispakket !; elke wacht wordt betaald 13,18 euro/u: inslapende wacht weekend/feestdagen 7,69 euro/u: inslapende wacht werkdagen 5,49 euro/u: toerwacht weekend/feestdag

54 sui generis statuut sociale rechten: ziekte: mutualiteitsuitkering
arbeidsongevallen, invaliditeit 15 weken bevallingsverlof kinderbijslag kraamgeld moederschapsvergoeding moederschapshulp cheques vaderschapsverlof (10 dagen) omstandigheidsverlof NIET voorzien: werkloosheidsuitkering, wettelijk pensioen, eindejaarspremie, vakantiegeld, onkostenvergoedingen, palliatief verlof, …

55 sui generis statuut 36u voor klinisch werk zo efficiënt mogelijk
max. 6u avondconsultaties (na 18u) geen zaterdagvoormiddagen, tenzij compensatie in de werkweek praktijkwachten facultatief, in onderling overleg, niet vergoed 12 u recuperatie voor wacht/werk >12u indien volgende dag een werkdag is extra compensatieverlof indien de haio de PO vervangt gedurende meer dan 20 dagen tijdens diens vakantie omstandigheidsverlof extra-legale groepsverzekering: aanvulling bij overlijden en invaliditeit afwezigheden en wachten ingeven via e-salsa

56

57 zwangerschapsverlof geen nachtarbeid vanaf week 26
15 weken bevallingsverlof: max. 6 weken vóór, min 9 weken na plus facultatief: 3 weken borstvoedingsverlof verlenging van de stageduur: Erkenningscommissie beslist; nieuw KB: 15 weken worden gedoogd; geen verlenging

58 Hoe prestaties aanrekenen ?
Als de PO bereikbaar is: + op de boekjes van de PO, tarief 003/004 + aparte boekjes voor haio, vooraf getekend door PO + haio tekent “in opdracht van” + haio én PO ondertekenen en stempelen als de PO niet bereikbaar is (vakantie,…) werkt haio op eigen boekjes, tarief 001/002

59 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

60 voorstelling master huisartsgeneeskunde en context
PROGRAMMA: voorstelling master huisartsgeneeskunde en context het opleidingsprogramma hoe praktijkopleider vinden ? sociaal statuut praktische afspraken aanspreekpunten

61 PRAKTISCHE TO DO’s: midden maart: contactavonden
april/mei: verdere contacten en eventueel meelopen goedkeuring stageplaats vragen aan het ICHO ten laatste vóór 15 juni; (indien NIET starten: ook graag meedelen !) ICHO-secretariaat stuurt u 5 ex. contracten op; terugsturen: 1 aan ACERTA 1 aan Erkenningscommissie 3 voor de Orde van Geneeskunde (ter visum) FOD stuurt visum op per post na uw proclamatie eind juni: Decanen beslissen over contingentering na de proclamatie u inschrijven bij de Orde van Geneeskunde (provincie waar u zal werken) bewijs van goed gedrag en zeden voorlopig promotiebewijs visum van de FOD Volksgezondheid

62 PRAKTISCHE TO DO’s (2): begin juli aan de Erkenningscommissie bezorgen: volledig ingevuld en ondertekend stageplan (voor 2 jaar!!) uw inschrijving bij de Orde eventueel uw attest EKG (niet geviseerd) exemplaar opleidingsovereenkomst copie getuigschrift diploma en attest huisartsgeneeskunde inschrijving wachtkring (mag later toekomen) het RIZIV bezorgt u dan automatisch uw RIZIV-nummer 005/006 (per post op uw domicilieadres); (zoniet zelf gaan afhalen)

63 PRAKTISCHE TO DO’s (3) Starten op 1 augustus, 1 september of 1 oktober (volledige maanden zijn vereist) DIMONA-aangifte bij ACERTA vóór start contract !!! Inschrijven aan een universiteit: zowel voor het achtste jaar als voor het negende jaar (telkens voor 60 studiepunten) Uw opleidingsovereenkomst (+volledige versie WOP !) in drievoud naar de Orde om te laten viseren zich inschrijven bij een ziekenfonds (ondertekend door SUivzw)

64 september: contact opnemen met uw coördinator
PRAKTISCHE TIMINGS augustus: u ontvangt alle verdere informatie vanuit het ICHO-secretariaat september: contact opnemen met uw coördinator september: gemeenschappelijk onthaal per provincie

65 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

66 voorstelling master huisartsgeneeskunde en context
PROGRAMMA: voorstelling master huisartsgeneeskunde en context het opleidingsprogramma hoe een praktijkopleider vinden? sociaal statuut praktische afspraken aanspreekpunten

67 specifiekere informatie op later tijdstip: vraag maar !!!
INFORMATIE NAKIJKEN ? infostek: startpagina: brochures: Hoe word ik huisarts ? standaard opleidingsovereenkomst FAQ, formulieren, links, ... specifiekere informatie op later tijdstip: vraag maar !!!

68 ICHO-website

69 Contactpersonen : uw coördinator uw promotor uw praktijkopleider
Alle praktische informatie: secretariaat: 016/ Vragen/suggesties voor ‘t HOPvzw: Ombudsman: 016/ Algemeen, conflicten, …: 016/ *** cfr. ook de “wie is wie” op de infostek

70 veel gebruikte afkortingen:
PO praktijkopleider haio huisarts-in-opleiding STACO stagemeester-coördinator ROCS regionaal overleg coördinatoren - staflid OV opleidingsvergadering (in regionale groepen PO’s) WOP werk- en opleidingsplan TOB thematische opleidingsbijeenkomst TOL thematische opleidingslijn iTOL internet ondersteunde opleidingslijn ……

71 VRAGEN/BEMERKINGEN ?


Download ppt "INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat huisartsen-in-opleiding (haio’s)"

Verwante presentaties


Ads door Google