De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Staten Generaal verenigingen & sociale instanties WACHTEBEKE 5 MAART 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Staten Generaal verenigingen & sociale instanties WACHTEBEKE 5 MAART 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Staten Generaal verenigingen & sociale instanties WACHTEBEKE 5 MAART 2013

2 Wachtebeke leeft

3 WACHTEBEKE GEEFT

4 PROGRAMMA 5 maart DOELSTELLINGEN BELEIDSPLOEG DOELSTELLINGEN BELEIDSPLOEG VOORSTELLEN VOORSTELLEN –Wachtebeke Leeft Wijk aan Zet –Wachtebeke Geeft: Aan Z TIMING van uitvoering TIMING van uitvoering VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGEN EN ANTWOORDEN

5 Luisteren Overleggen en daarna handelen

6 WACHTEBEKE BESTUREN 2013- 2018 LUISTEREN,OVERLEGGEN,HANDELEN

7 VoorstellenvanCollege

8 3 de schepen Jeugd, sport, cultuur, Jeugd, sport, cultuur,feestelijkheden en toerisme Evie Wuytack

9 Vrije Tijd onder 1 noemer We willen alle takken van vrije tijd onder 1 noemer brengen Cultuur Jeugd Sport Feestelijkheden Toerisme Waarom? - Een ruim en gevarieerd vrije tijdsaanbod voor elke inwoner. - Overlappingen en dubbele uitgaven te vermijden - Samenwerking bevorderen tussen de verenigingen - Een goede spreiding van het aanbod over het jaar

10 Samenwerking met buur- gemeenten Het nieuw lokaal cultuurdecreet voorziet subsidiëring wanneer gemeenten op cultuurvlak een structurele samenwerking op touw zetten. We willen hiervoor contacten leggen. Het nieuw lokaal cultuurdecreet voorziet subsidiëring wanneer gemeenten op cultuurvlak een structurele samenwerking op touw zetten. We willen hiervoor contacten leggen. We willen onze aanvraag doen voor toetreding tot samenwerkingsverband Meetjesland We willen onze aanvraag doen voor toetreding tot samenwerkingsverband Meetjesland Ook samenwerking met Provincie intenser maken inzake : gebruik infrastructuur, prijs terreinen en lokalen prov. domein Ook samenwerking met Provincie intenser maken inzake : gebruik infrastructuur, prijs terreinen en lokalen prov. domein

11 Beschikbare ruimte optimaal benutten We hebben geen geld !!! Dus oplossingen zoeken die geen extra kosten meebrengen. We hebben geen geld !!! Dus oplossingen zoeken die geen extra kosten meebrengen. Het aantal aanvragen voor gebruik van de lokalen CCW overstijgt op piekmomenten de capaciteit. Het aantal aanvragen voor gebruik van de lokalen CCW overstijgt op piekmomenten de capaciteit. Het jeugdhuis is wekelijks een aantal dagen leeg en beschikbaar. We willen verenigingen die niet terecht kunnen op drukke dagen in het CCW, de gelegenheid bieden het jeugdhuis te gebruiken. Het jeugdhuis is wekelijks een aantal dagen leeg en beschikbaar. We willen verenigingen die niet terecht kunnen op drukke dagen in het CCW, de gelegenheid bieden het jeugdhuis te gebruiken. Het jeugdhuis is ook voldoende groot om te beantwoorden aan voorwaarden voor extra subsidies in het kader van het cultuurdecreet. (160 m² ) Het jeugdhuis is ook voldoende groot om te beantwoorden aan voorwaarden voor extra subsidies in het kader van het cultuurdecreet. (160 m² ) ‘t Kasseiken zou dan beantwoorden aan de normen. ‘t Kasseiken zou dan beantwoorden aan de normen.

12 CCW als vormingscentrum Het CCW staat overdag vaak leeg. Het CCW staat overdag vaak leeg. Voorstellen om de zalen te gebruiken als vormingscentrum voor bedrijven kanaalzone, scholen, vakbonden, mutualiteiten en andere overheidsbesturen Voorstellen om de zalen te gebruiken als vormingscentrum voor bedrijven kanaalzone, scholen, vakbonden, mutualiteiten en andere overheidsbesturen Dit zou extra inkomsten kunnen opleveren en een betere benuttingsgraad van het gebouw Dit zou extra inkomsten kunnen opleveren en een betere benuttingsgraad van het gebouw We willen de verenigingen ook meer het roer in handen geven in het organiseren van activiteiten in het CCW We willen de verenigingen ook meer het roer in handen geven in het organiseren van activiteiten in het CCW Wij stellen voor een deel van de beschikbare budgetten binnen het CCW ter beschikking te stellen van onze lokale verenigingen. Wij stellen voor een deel van de beschikbare budgetten binnen het CCW ter beschikking te stellen van onze lokale verenigingen.

13 Zaal Snoopy: buurthuis Overslag Het nieuwe gemeentebestuur wil het buurthuis Snoopy behouden voor de inwoners. Het nieuwe gemeentebestuur wil het buurthuis Snoopy behouden voor de inwoners. Met inzet van vrijwilligers uit de wijk. Met inzet van vrijwilligers uit de wijk. Dit buurthuis heeft verschillende functies : Dit buurthuis heeft verschillende functies : –Een buurthuis dat een erg belangrijke maatschappelijk rol vervult voor de lokale verenigingen op Overslag We willen op termijn oplossingen zoeken met alle partners, binnen de financiële mogelijkheden

14 Adviesraden Adviezen zullen gevraagd worden door het College aan de diverse raden Adviezen zullen gevraagd worden door het College aan de diverse raden Het College zal gemotiveerd antwoorden op eventuele adviezen. Het College zal gemotiveerd antwoorden op eventuele adviezen. Hoe dit georganiseerd wordt, zal in de overlegprocedure afgesproken worden. Hoe dit georganiseerd wordt, zal in de overlegprocedure afgesproken worden. Doelstelling: minder vergaderen, meer samenwerken. Doelstelling: minder vergaderen, meer samenwerken.

15 Uitleendienst Wij willen de uitleendienst terugschroeven Wij willen de uitleendienst terugschroeven Buurgemeenten hebben geen uitleendienst, de provincie beschikt over zeer goede en goedkope uitleendienst. Buurgemeenten hebben geen uitleendienst, de provincie beschikt over zeer goede en goedkope uitleendienst. We stellen bij onze uitleendienst vast dat teruggebracht materiaal dikwijls defect is en het materiaal te veel vervangen moet worden We stellen bij onze uitleendienst vast dat teruggebracht materiaal dikwijls defect is en het materiaal te veel vervangen moet worden Voorstel geen eigen materiaal meer uit te lenen, behalve nadar, podium en preventiekar. Voorstel geen eigen materiaal meer uit te lenen, behalve nadar, podium en preventiekar. Wel hulp bij afhalen materiaal bij provinciale uitleendienst. Afhalen materiaal kan, indien groot, door de gemeentelijke diensten. Dit wordt geformaliseerd in een afsprakennota/reglement. Wel hulp bij afhalen materiaal bij provinciale uitleendienst. Afhalen materiaal kan, indien groot, door de gemeentelijke diensten. Dit wordt geformaliseerd in een afsprakennota/reglement.

16 CULTUURBELEID We vertrekken vanuit de beleidovereenkomst afgesloten tussen ANDERS en Open VLD. We vertrekken vanuit de beleidovereenkomst afgesloten tussen ANDERS en Open VLD. Het nieuwe College is er hoe van ook van overtuigd dat er in de toekomst meer overleg en samenwerking tussen de verenigingen noodzakelijk is, ook afspraken over data van activiteiten. Het nieuwe College is er hoe van ook van overtuigd dat er in de toekomst meer overleg en samenwerking tussen de verenigingen noodzakelijk is, ook afspraken over data van activiteiten. Binnen het (cultuur)beleid achten wij het van groot belang dat diversiteit aan interesses wordt weerspiegeld in het aanbod. Binnen het (cultuur)beleid achten wij het van groot belang dat diversiteit aan interesses wordt weerspiegeld in het aanbod. De gebruikers van het CCW moeten betrokken worden bij de uitbating. De gebruikers van het CCW moeten betrokken worden bij de uitbating. Alle voorstellen worden getoetst aan de financiële haalbaarheid, en eventuele compensaties worden gezocht om nieuwe zaken te realiseren. Alle voorstellen worden getoetst aan de financiële haalbaarheid, en eventuele compensaties worden gezocht om nieuwe zaken te realiseren.

17 Wijkgerichte aanpak WIJK AAN ZET WIJK AAN ZET Het nieuwe bestuur wil de bestaande verenigingen en kermissen binnen onze wijken versterken en ondersteunen, en nieuwe initiatieven opstarten op die plaatsen waar er geen activiteiten bestaand. Het nieuwe bestuur wil de bestaande verenigingen en kermissen binnen onze wijken versterken en ondersteunen, en nieuwe initiatieven opstarten op die plaatsen waar er geen activiteiten bestaand. De schepenen zullen de gemeente in 5 zones verdelen en stimuleren. Hierbij denken we bv. aan: De schepenen zullen de gemeente in 5 zones verdelen en stimuleren. Hierbij denken we bv. aan: –De organisatie van een straatfeest –De organisatie van speelstraten –Een BBQ op de nationale en/of Vlaamse feestdag We willen Wachtebeke veranderen. Maar dat kunnen we niet alleen, wel SAMEN met u. Niet alleen door te feesten maar door je in te zetten voor je buurt. We willen Wachtebeke veranderen. Maar dat kunnen we niet alleen, wel SAMEN met u. Niet alleen door te feesten maar door je in te zetten voor je buurt. De volgende zes jaar willen we een netwerk uitbouwen met vrijwilligers in elke wijk, in samenwerking met organisaties voor thuiszorg, OCMW, buurtcomités, mutualiteiten, scholen en families. De volgende zes jaar willen we een netwerk uitbouwen met vrijwilligers in elke wijk, in samenwerking met organisaties voor thuiszorg, OCMW, buurtcomités, mutualiteiten, scholen en families. We sluiten een verzekering af voor alle vrijwilligers We sluiten een verzekering af voor alle vrijwilligers

18 Verdere uitbouw van bib Wachtebeke beschikt over een fantastische bib waar mensen met heel veel enthousiasme werken. Wachtebeke beschikt over een fantastische bib waar mensen met heel veel enthousiasme werken. Het nieuwe bestuur wil actief meewerken aan de verdere uitbouw van de bib, binnen de financiële mogelikheden. Het nieuwe bestuur wil actief meewerken aan de verdere uitbouw van de bib, binnen de financiële mogelikheden. De bib is een basisvoorziening waar elke inwoner zijn gading moet kunnen vinden. De bib is een basisvoorziening waar elke inwoner zijn gading moet kunnen vinden. De bib moet uitgebouwd tot een multimediaal informatiecentrum. De bib moet uitgebouwd tot een multimediaal informatiecentrum. In kader van samensmelting in dienst vrije tijd willen we een nauwere integratie van de bib en cultuurcentrum In kader van samensmelting in dienst vrije tijd willen we een nauwere integratie van de bib en cultuurcentrum

19 FEESTBELEID  Het nieuwe bestuur wil een feestbeleid uitbouwen waarbinnen de bestaande initiatieven worden geholpen, en nieuwe kleinere initiatieven in de verschillende wijken worden ondersteund.   Via een betere ondersteuning van de lokale feestcomités  Onze gemeente is heel wat feestcomités rijk. Wij willen deze comités ondersteunen.  Het project :Wijk aan Zet vereist middelen vanuit het gemeentelijk feestcomité

20 Gemeentelijk feestcomité Wij willen de bevoegdheid van het huidige Gemeentelijk Feestcomité uitbreiden. Wij willen de bevoegdheid van het huidige Gemeentelijk Feestcomité uitbreiden. Het takenpakket van het Gemeentelijk Feestcomité tweeledig zijn: Het takenpakket van het Gemeentelijk Feestcomité tweeledig zijn: – Het Gemeentelijk Feestcomité als adviesorgaan; –Het Gemeentelijk Feestcomité als organisator. Wij willen dat het Gemeentelijk Feestcomité in de toekomst als een volwaardig adviesorgaan gaat functioneren. Wij willen dat het Gemeentelijk Feestcomité in de toekomst als een volwaardig adviesorgaan gaat functioneren. Om deze doelstelling te realiseren willen we dat elk lokaal feestcomité een afgevaardigde mag sturen naar het adviesorgaan feestcomité plus afgevaardigden van andere adviesraden (sport, cultuur, jeugd,..) toe te voegen aan het Gemeentelijk Feestcomité. Om deze doelstelling te realiseren willen we dat elk lokaal feestcomité een afgevaardigde mag sturen naar het adviesorgaan feestcomité plus afgevaardigden van andere adviesraden (sport, cultuur, jeugd,..) toe te voegen aan het Gemeentelijk Feestcomité. Financiële ondersteuning lijkt ons ondergeschikt aan materiële steun. Financiële ondersteuning lijkt ons ondergeschikt aan materiële steun.

21 JEUGDBELEID Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Kinderen en jongeren hebben het recht om te spelen en fuiven. Kinderen en jongeren hebben het recht om te spelen en fuiven. In dit verband willen we:de renovatie van het jeugdhuis voltooien om een laagdrempelige ontmoetingsplaats te realiseren voor alle Wachtebeekse jongeren; In dit verband willen we:de renovatie van het jeugdhuis voltooien om een laagdrempelige ontmoetingsplaats te realiseren voor alle Wachtebeekse jongeren; Meer jongeren warm maken voor jeugd –en sportverenigingen Meer jongeren warm maken voor jeugd –en sportverenigingen De jeugddienst op straat De jeugddienst op straat Wij willen dat de jeugddienst de straat optrekt en tijdens zomermaanden activiteiten organiseert in de verschillende wijken. Tijdens deze periodes kunnen bepaalde straten tijdelijk afgesloten worden, als speelstraten. Wij willen dat de jeugddienst de straat optrekt en tijdens zomermaanden activiteiten organiseert in de verschillende wijken. Tijdens deze periodes kunnen bepaalde straten tijdelijk afgesloten worden, als speelstraten. Het bereiken van de niet-georganiseerde jeugd Het bereiken van de niet-georganiseerde jeugd Wij stellen het ALLES KAN – project voor. In dit concept kunnen alle Wachtebeekse jongeren een project indienen. Wanneer het project voldoet aan een aantal criteria kunnen zij een subsidie bekomen om hun initiatief te realiseren. Bijkomend kunnen zij beroep doen op de mogelijkheden van de jeugddienst om hun project waar te maken. Wij stellen het ALLES KAN – project voor. In dit concept kunnen alle Wachtebeekse jongeren een project indienen. Wanneer het project voldoet aan een aantal criteria kunnen zij een subsidie bekomen om hun initiatief te realiseren. Bijkomend kunnen zij beroep doen op de mogelijkheden van de jeugddienst om hun project waar te maken.

22 Feestweide Het is onaanvaardbaar dat een aantal grote evenementen – georganiseerd door jeugdverenigingen – het moeilijk hebben om een locatie te vinden. Het is onaanvaardbaar dat een aantal grote evenementen – georganiseerd door jeugdverenigingen – het moeilijk hebben om een locatie te vinden. Een feestweide kan soelaas brengen. Een feestweide kan soelaas brengen. Wij stellen bijgevolg voor om in functie van het vinden van een feestweide, gesprekken aan te knopen met verschillende private eigenaars. Wij stellen bijgevolg voor om in functie van het vinden van een feestweide, gesprekken aan te knopen met verschillende private eigenaars.

23 Speelpleinwerking Deze werking beantwoordt aan een noodzaak. Tijdens de zomerperiode doen heel wat ouders beroep op de speelpleinwerking. Deze werking beantwoordt aan een noodzaak. Tijdens de zomerperiode doen heel wat ouders beroep op de speelpleinwerking. Minder openingsuren veroorzaakt voor heel wat ouders problemen Minder openingsuren veroorzaakt voor heel wat ouders problemen Daarom willen we de vergoeding voor de medewerkers van de speelpleinwerking verhogen. Daarom willen we de vergoeding voor de medewerkers van de speelpleinwerking verhogen. Met voldoende medewerkers zou de speelpleinwerking ook in de voormiddag open kunnen zijn. Met voldoende medewerkers zou de speelpleinwerking ook in de voormiddag open kunnen zijn.

24 SPORTBELEID 1 Het nieuwe bestuur wenst alle vrijetijdssporten te stimuleren en ondersteunen met als doel alle inwoners een mogelijkheid te bieden tot ontspanning, beweging, ontplooiing en ontmoeting. Het nieuwe bestuur wenst alle vrijetijdssporten te stimuleren en ondersteunen met als doel alle inwoners een mogelijkheid te bieden tot ontspanning, beweging, ontplooiing en ontmoeting. Uitbreiding sportterreinen De Bergen:We willen een oplossing helpen zoeken voor sportverenigingen die zonevreemd zijn. Uitbreiding sportterreinen De Bergen:We willen een oplossing helpen zoeken voor sportverenigingen die zonevreemd zijn.Sportkampen Het nieuwe bestuur stelt vast dat er meer aanvragen tot deelname zijn aan de sportkampen, dan er plaatsen zijn. Het nieuwe bestuur wil gesprekken aanknopen met BLOSO om meer deelnemers toe te laten. Het nieuwe bestuur stelt vast dat er meer aanvragen tot deelname zijn aan de sportkampen, dan er plaatsen zijn. Het nieuwe bestuur wil gesprekken aanknopen met BLOSO om meer deelnemers toe te laten. Fietsen en wandelen in Wachtebeke Het nieuwe bestuur wil via allerlei subsidiekanalen investeren in zijn fiets- en wandelroutes, in een goede structuur hopen we meer bewoners in beweging te krijgen. Ook het trage netwerk verder steunen. Het nieuwe bestuur wil via allerlei subsidiekanalen investeren in zijn fiets- en wandelroutes, in een goede structuur hopen we meer bewoners in beweging te krijgen. Ook het trage netwerk verder steunen.

25 Sportbeleid 2 Een 4-jaarlijkse Wachtebeekse versie van de Olympische Spelen tussen de verschillende verenigingen en wijken zou de inwoners aan kunnen stimuleren om meer te bewegen. Diverse disciplines niet alleen Sport, maar ook cultuur, quiz, enz Meer inwoners aanzetten tot een actieve en gezonde levensstijl, via het sport voor allen beleid. Meer inwoners aanzetten tot een actieve en gezonde levensstijl, via het sport voor allen beleid. De laagdrempeligheid van de sportclubs verbeteren. De laagdrempeligheid van de sportclubs verbeteren. Verdere promotie van sporten voor 50-plussers Verdere promotie van sporten voor 50-plussers Jongeren tussen 12 en 18 jaar bvb. zetten minder snel de stap naar een actieve en gezonde levensstijl binnen het georganiseerde circuit. We willen de jongeren overtuigen met een laagdrempelig sport- en beweegaanbod in hun buurt of wijk. Jongeren tussen 12 en 18 jaar bvb. zetten minder snel de stap naar een actieve en gezonde levensstijl binnen het georganiseerde circuit. We willen de jongeren overtuigen met een laagdrempelig sport- en beweegaanbod in hun buurt of wijk. Intensere samenwerking met de provincie voor de huur van sportterreinen in het domein. Niet alleen m.b.t. sportbeleving, maar ook recreatie, bereikbaarheid, complementariteit in dienstverlening, faciliteiten voor kleinhandel,… Intensere samenwerking met de provincie voor de huur van sportterreinen in het domein. Niet alleen m.b.t. sportbeleving, maar ook recreatie, bereikbaarheid, complementariteit in dienstverlening, faciliteiten voor kleinhandel,…

26 Alternatief gebruik van kerkgebouwen Het bisdom wil de kerkfabrieken en gebruik kerken reorganiseren. Het bisdom wil de kerkfabrieken en gebruik kerken reorganiseren. Kunnen de gebouwen dienst doen voor andere activiteiten? Kunnen de gebouwen dienst doen voor andere activiteiten? In de voorbije jaren werden al klassieke concerten of tentoonstellingen georganiseerd in onze kerken. In de voorbije jaren werden al klassieke concerten of tentoonstellingen georganiseerd in onze kerken. We organiseren overleg We organiseren overleg

27 Burgerzaken Drankje bij huwelijken Drankje bij huwelijken jubilarissen (ontvangst thuis/ gemeentehuis/groepsontvangst tijdens vakantieperiode ) jubilarissen (ontvangst thuis/ gemeentehuis/groepsontvangst tijdens vakantieperiode ) Eén dag langere avondopeningsuren tot 18u45 Eén dag langere avondopeningsuren tot 18u45 E loket uitbreiden E loket uitbreiden

28 Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2014 Eén nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners die samenvalt met ingebruikname nieuw Persynplein Eén nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners die samenvalt met ingebruikname nieuw Persynplein Optreden Wachtebeeks talent Optreden Wachtebeeks talent Liefst organiseren met middenstand Liefst organiseren met middenstand Liefst ook met andere organisaties, adviesraden die hun nieuwjaarsreceptie geven in CCW en in tentjes op plein Liefst ook met andere organisaties, adviesraden die hun nieuwjaarsreceptie geven in CCW en in tentjes op plein

29 Inspraak Bij de ontwikkeling van de verschillende beleidsdomeinen binnen het departement ‘vrije tijd’ moet een inspraaktraject voorzien worden. Bij de ontwikkeling van de verschillende beleidsdomeinen binnen het departement ‘vrije tijd’ moet een inspraaktraject voorzien worden. Een van de pijlers van het bestuursakkoord bestaat eruit maximale inspraak te creëren. Een van de pijlers van het bestuursakkoord bestaat eruit maximale inspraak te creëren. Deze vergadering is een eerste stap. Deze vergadering is een eerste stap. Toetsen van onze voorstellen aan de verwachtingen van de verschillende adviesorganen en verenigingen. Toetsen van onze voorstellen aan de verwachtingen van de verschillende adviesorganen en verenigingen. Maar ook de andere inwoners die niet in adviesraden zitten, kunnen hun mening geven over de voorstellen. Ons emailadres : info@wachtebeke.be staat ter beschikking voor reacties van inwoners en verenigingen Maar ook de andere inwoners die niet in adviesraden zitten, kunnen hun mening geven over de voorstellen. Ons emailadres : info@wachtebeke.be staat ter beschikking voor reacties van inwoners en verenigingen info@wachtebeke.be Luisteren, overleg organiseren en dan handelen is ons devies. Luisteren, overleg organiseren en dan handelen is ons devies.

30 Burgemeester Rudy Van Cronenburg Rudy Van Cronenburg Communicatie Communicatie Politie Politie Brandweer Brandweer Personeel Personeel Ontwikkelings- Ontwikkelings-samenwerking Wijkwerking Wijkwerking Intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking

31 Sociaal weefsel herstellen Naast beschikbaar stellen van middelen voor de OCMW-campus, ook meer aandacht voor mensen in problemen op onze gemeente. Naast beschikbaar stellen van middelen voor de OCMW-campus, ook meer aandacht voor mensen in problemen op onze gemeente. Na een beleidsvoorbereidend jaar vanaf 2014 participeren in het project ’Aan Z’, samen met Terneuzen en Assenede. Met mogelijk- heid tot maaltijdenbedeling aan huis, klusjes- en boodschappen-dienst, ondersteuning van bestaande mantelzorg, doorverwijsfunctie,enz. Als aanvulling bij de professionele hulpverleners van Mantelzorgorganisaties, mutualiteiten, Kind & Gezin en andere. De sociale dienst van het OCMW is motor van het gebeuren. Na een beleidsvoorbereidend jaar vanaf 2014 participeren in het project ’Aan Z’, samen met Terneuzen en Assenede. Met mogelijk- heid tot maaltijdenbedeling aan huis, klusjes- en boodschappen-dienst, ondersteuning van bestaande mantelzorg, doorverwijsfunctie,enz. Als aanvulling bij de professionele hulpverleners van Mantelzorgorganisaties, mutualiteiten, Kind & Gezin en andere. De sociale dienst van het OCMW is motor van het gebeuren. Via vrijwilligers, of andere organisaties die actief zijn op dit terrein, bij onze 80 plussers die nog zelfstandig thuis wonen, peilen naar hun noden en hen de mogelijkheid geven om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Vanuit OCMW het onderzoek coördineren Via vrijwilligers, of andere organisaties die actief zijn op dit terrein, bij onze 80 plussers die nog zelfstandig thuis wonen, peilen naar hun noden en hen de mogelijkheid geven om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Vanuit OCMW het onderzoek coördineren

32 Gezondheidspromotie en ziektepreventie Met verenigingen, scholen :Sensibilisatie campagnes rond gezonde voeding en beweging Met verenigingen, scholen :Sensibilisatie campagnes rond gezonde voeding en beweging Valpreventie Valpreventie Borstkankerpreventie organiseren Borstkankerpreventie organiseren Milieu en gezondheid onderzoek Milieu en gezondheid onderzoek

33 Communicatie Is de slagader van het nieuwe bestuur

34 Aanpak in Fasen Beleidsvoorstellen uitwerken en timing opmaken (december 2012- Maart 2013) Beleidsvoorstellen uitwerken en timing opmaken (december 2012- Maart 2013) Luisteren naar reacties uit de adviesraden en van de burgers en gemeenteraad (maart 2013- april 2013) Luisteren naar reacties uit de adviesraden en van de burgers en gemeenteraad (maart 2013- april 2013) Overleg met alle actoren over doelstellingen en uitvoering (april- juni 2013) Overleg met alle actoren over doelstellingen en uitvoering (april- juni 2013) Beslissen en uitvoeren (september 2013 – december 2013) Beslissen en uitvoeren (september 2013 – december 2013) Evalueren en eventueel bijsturen: december 2014 Evalueren en eventueel bijsturen: december 2014

35 Een sterke communicatie Een sterk coherent communicatiebeleid voeren waarin het volledige aanbod binnen één verhaal wordt bekend gemaakt. Een sterk coherent communicatiebeleid voeren waarin het volledige aanbod binnen één verhaal wordt bekend gemaakt. –Via gemeentelijk infoblad –Eén centrale website gemeente: met daaronder OCMW, cultuurdienst, bib, enz –Folders en infostand ( één) –Afspraken over jaarplanning activiteiten –Locale pers

36 “We never promised you a rose garden “ We zijn verkozen met een programma waarin werd aangekondigd dat de tering naar de nering dient gezet. We zijn verkozen met een programma waarin werd aangekondigd dat de tering naar de nering dient gezet. Er zal dikwijls “neen” worden gezegd tegen terechte verwachtingen van adviesraden, verenigingen, ambtenaren, inwoners. Er zal dikwijls “neen” worden gezegd tegen terechte verwachtingen van adviesraden, verenigingen, ambtenaren, inwoners. “What is right is not always popular and what is popular is not always right “ : Albert Einstein. De juiste weg is niet altijd populair en wat populair is, is niet altijd de juiste weg. “What is right is not always popular and what is popular is not always right “ : Albert Einstein. De juiste weg is niet altijd populair en wat populair is, is niet altijd de juiste weg.

37 Zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. We zullen altijd op voorhand zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. We zullen altijd op voorhand zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. De verwachtingen zijn hoog gespannen, te hoog wellicht. We kunnen geen mirakels doen. De verwachtingen zijn hoog gespannen, te hoog wellicht. We kunnen geen mirakels doen. We kunnen het niet alleen We kunnen het niet alleen Voor u staat een ploeg, die samenwerkt en de taken verdeelt. Eén voor allen, allen voor één. Voor u staat een ploeg, die samenwerkt en de taken verdeelt. Eén voor allen, allen voor één. We willen ook samenwerken met de oppositie om een beleid te voeren dat het belang van de Wachtebekenaren voorop stelt. Goede voorstellen zullen ernstig genomen worden. We willen ook samenwerken met de oppositie om een beleid te voeren dat het belang van de Wachtebekenaren voorop stelt. Goede voorstellen zullen ernstig genomen worden.

38 Concrete voorstellen ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 3 de wereld Alle gemeentelijke fondsen voor Noord Zuid werking samenvoegen Verdeling subsidies prioritair naar mensen uit Wachtebeke die actief zijn in het zuiden Verdeling gebeurt door comité waarin alle organisaties vertegenwoordigd zijn Een deel voorbehouden als noodhulp in geval van rampen Materiële ondersteuning door gemeentelijke diensten Financiële steun gebruiken voor organisatie van evenementen Samenwerking tussen de diverse organisaties bevorderen Bv: door het uitbouwen van het Noord Zuid weekend met alle organisaties die actief zijn op dit domein In gemeentelijke infoblad een vaste ruimte voorzien waar de werking van de locale organisaties wordt voorgesteld Samenwerken met scholen over lessenpakket rond 3 de en 4 de wereld Stappen zetten naar erkenning als Fair Trade gemeente

39 Bestrijding armoede 4 de wereld Armoede is een schande. Armoede is een schande. Actieplan op Belgisch, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau nodig. Meer coördinatie nodig. Actieplan op Belgisch, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau nodig. Meer coördinatie nodig. Concrete projecten indienen vanuit Wachtebeke bij Vlaamse regering voor subsidiering Concrete projecten indienen vanuit Wachtebeke bij Vlaamse regering voor subsidiering OCMW coördineert de locale acties. OCMW coördineert de locale acties. Bestaande Werkgroep armoede werkt voorstellen uit Bestaande Werkgroep armoede werkt voorstellen uit Vrijwilligers en verenigingen voeren de taken uit Vrijwilligers en verenigingen voeren de taken uit Aanbod warenhuis om voedseloverschotten te verdelen Aanbod warenhuis om voedseloverschotten te verdelen Aanbod boodschappen aan huis te brengen bij minder mobiele mensen Aanbod boodschappen aan huis te brengen bij minder mobiele mensen Communicatie via gemeentelijk infoblad, scholen, zorgverstrekkers Communicatie via gemeentelijk infoblad, scholen, zorgverstrekkers

40 Seniorenwerking Grote groep senioren op Wachtebeke Grote groep senioren op Wachtebeke Veel aanbod inzake aan activiteiten voor valide senioren Veel aanbod inzake aan activiteiten voor valide senioren Ouderen Advies Raad levert goed werk inzake beleidsvoorbereiding Ouderen Advies Raad levert goed werk inzake beleidsvoorbereiding Luisteren naar de noden van verenigingsleven Luisteren naar de noden van verenigingsleven Seniorenverenigingen betrekken en inschakelen in project Aan Z Seniorenverenigingen betrekken en inschakelen in project Aan Z

41 Middenstand Werk maken van de ontwikkeling van onze lokale economie. Dorpskernvernieuwing: Een aantrekkelijke dorpskern is cruciaal voor de uitbouw van een stevige lokale economie. Goede communicatie met de middenstand is een noodzaak KMO zone op Walderdonk Een adviesraad ‘Lokale economie’ De uitbouw van de wekelijkse markt (gamma aan producten, inplanting, inleggen van marktbus,…) De mogelijkheid onderzoeken om in samenspraak met de Provincie het project ‘buurtwinkels’ op te starten Toerisme kan voor de winkeliers/zelfstandigen een extra bron van inkomsten betekenen. Realisatie en/of in stand houden wandel- en fietspaden;hoevetoerisme, B&B; Evenementenfolder in samenwerking met het Provinciaal Domein Puyenbroeck. Ondernemersloket

42 Communicatie en bereikbaarheid We zoeken intern naar eén ambtenaar die de communicatie coördineert naar alle betrokkenen: pers, medewerkers, adviesraden, bevolking, raadsleden. We zoeken intern naar eén ambtenaar die de communicatie coördineert naar alle betrokkenen: pers, medewerkers, adviesraden, bevolking, raadsleden. We stellen voor, dat één dag in de week, We stellen voor, dat één dag in de week, een avond tot 18 u 45 een aantal gemeentelijke diensten (die veel met publiek in contact komen), geopend blijven. een avond tot 18 u 45 een aantal gemeentelijke diensten (die veel met publiek in contact komen), geopend blijven. Leden van SchepenCollege houden per 2 een zitdag op de dag en avond (van 16u45 tot 18u45) dat er langere openingsuren zijn in het gemeentehuis. Leden van SchepenCollege houden per 2 een zitdag op de dag en avond (van 16u45 tot 18u45) dat er langere openingsuren zijn in het gemeentehuis.

43 There Is No Alternative Verandering roept altijd weerstand op. Verandering roept altijd weerstand op. Maar verandering is noodzakelijk in ons beleid om onze gemeente gezond te maken, niet alleen financieel, maar ook om een leefbare samenleving op te bouwen. Maar verandering is noodzakelijk in ons beleid om onze gemeente gezond te maken, niet alleen financieel, maar ook om een leefbare samenleving op te bouwen. Bekijken welke taken van het gemeentebestuur kerntaken zijn Bekijken welke taken van het gemeentebestuur kerntaken zijn Bekijken hoe we de bureaucratische papiermolen kunnen inperken. Bekijken hoe we de bureaucratische papiermolen kunnen inperken. Dit gaat soms pijn doen, maar “TINA”. Dit gaat soms pijn doen, maar “TINA”. There Is No Alternative. Alleen kunnen we het niet, we hebben iedereen nodig. Samenwerken wordt de boodschap voor de komende legislatuur. We rekenen op iedereen. Alleen kunnen we het niet, we hebben iedereen nodig. Samenwerken wordt de boodschap voor de komende legislatuur. We rekenen op iedereen.

44 Communicatie naar bevolking (1) Informatie-ambtenaar coördineert alle informatieverstrekking in samenspraak met Burgemeester, College en OCMW-voorzitter Informatie-ambtenaar coördineert alle informatieverstrekking in samenspraak met Burgemeester, College en OCMW-voorzitter Aantrekkelijker maken van gemeentelijk infoblad : hoe kunnen we dit aantrekkelijker maken aan betaalbare prijs? Welk nieuws moet er in staan? Human Interest onderwerpen erbij,niet alleen mededelingen Aantrekkelijker maken van gemeentelijk infoblad : hoe kunnen we dit aantrekkelijker maken aan betaalbare prijs? Welk nieuws moet er in staan? Human Interest onderwerpen erbij,niet alleen mededelingen Website: Website: –Gebruiksvriendelijker maken zodat ook dit kanaal meer gebruikt wordt om de dienstverlening te verbeteren. –Van alle aparte websites (gemeente, OCMW, CCW enz) één geheel maken, met eenvoudige verwijzingen naar onderliggende besturen of diensten en omringende gemeenten –Inwoners moeten maximaal gebruik kunnen maken van een E- Loket zodat ze zich niet onnodig moeten verplaatsen om bepaalde documenten te bekomen of te leveren. –We brengen minstens iedere maand actueel nieuws op de website.

45 Communicatie naar bevolking (2) –Oproep naar inwoners om hun mailadres te bezorgen: we bezorgen hen een maandelijkse mailing over wat er gebeurt, agenda met toelichting gemeenteraad, activiteiten verenigingen, aanbod mantelzorg, enz.. We ontwikkelen een duidelijke huisstijl voor al onze communicatie met een nieuw gemeentelijk logo. Dit logo komt op alle publicaties. Er wordt een wedstrijd uitgeschreven om het logo te bepalen. We ontwikkelen een duidelijke huisstijl voor al onze communicatie met een nieuw gemeentelijk logo. Dit logo komt op alle publicaties. Er wordt een wedstrijd uitgeschreven om het logo te bepalen. Onthaal van nieuwe inwoners 10 maart : meer info over aanbod en beleid gemeente, niet alleen gemeentehuis in de kijker zetten. Onthaal van nieuwe inwoners 10 maart : meer info over aanbod en beleid gemeente, niet alleen gemeentehuis in de kijker zetten. Opendeurdag van gemeentelijke diensten organiseren. Op open Bedrijvendag? Opendeurdag van gemeentelijke diensten organiseren. Op open Bedrijvendag? Regelmatig informatie via brief verspreiden aan buurtbewoners bij openbare werken, feestelijkheden Regelmatig informatie via brief verspreiden aan buurtbewoners bij openbare werken, feestelijkheden

46 Communicatie naar de bevolking (3) Eén centraal gratis telefoonnummer voor alle diensten van gemeente en OCMW, zoals nu al in OCMW gebruikt wordt: 0800/19185. Voor alle vragen naar informatie, melden van defecten, klachten. Eén centraal gratis telefoonnummer voor alle diensten van gemeente en OCMW, zoals nu al in OCMW gebruikt wordt: 0800/19185. Voor alle vragen naar informatie, melden van defecten, klachten. Emailadressen waar men terecht kan met reacties en vragen : info@wachtebeke.be en burgemeester@wachtebeke.be Emailadressen waar men terecht kan met reacties en vragen : info@wachtebeke.be en burgemeester@wachtebeke.be info@wachtebeke.beburgemeester@wachtebeke.be info@wachtebeke.beburgemeester@wachtebeke.be Er wordt een register aangelegd van de binnengekomen klachten en voorstellen. Klachten en voorstellen worden binnen de 14 dagen beantwoord door de informatieambtenaar, na raadpleging van bevoegde diensten en CBS. Er wordt een register aangelegd van de binnengekomen klachten en voorstellen. Klachten en voorstellen worden binnen de 14 dagen beantwoord door de informatieambtenaar, na raadpleging van bevoegde diensten en CBS. Spreektijd van half uur voor de inwoners na gemeenteraad, inhoud agendapunt 5 dagen op voorhand doorgeven. Spreektijd van half uur voor de inwoners na gemeenteraad, inhoud agendapunt 5 dagen op voorhand doorgeven.

47 Nu : Vooruit Wij zullen van onze kant eerlijk informeren en luisteren, Wij zullen van onze kant eerlijk informeren en luisteren, We zullen geen loze beloften doen. We zullen geen loze beloften doen. Het wordt een zware opdracht, die moeilijke beslissingen zal vereisen. Het wordt een zware opdracht, die moeilijke beslissingen zal vereisen. Ze willen ook weten wat er gebeurt, ze willen dat er naar hen geluisterd wordt. Ze willen ook weten wat er gebeurt, ze willen dat er naar hen geluisterd wordt. Luisteren, dat zullen we blijven doen! Luisteren, dat zullen we blijven doen!

48 Hoe verder? 5 maart: Staten Generaal verenigingen en sociale organisaties in rusthuis de Mey 5 maart: Staten Generaal verenigingen en sociale organisaties in rusthuis de Mey Bespreking van voorstellen in besturen en vergaderingen van de verenigingen. Bespreking van voorstellen in besturen en vergaderingen van de verenigingen. Bereidheid van College om toelichting te komen geven in besturen Bereidheid van College om toelichting te komen geven in besturen Antwoorden bezorgen aan College voor eind juni. Antwoorden bezorgen aan College voor eind juni. Najaar 2013: knopen doorhakken Najaar 2013: knopen doorhakken Bevolking oproepen om zich als vrijwilliger op te geven Bevolking oproepen om zich als vrijwilliger op te geven 1 Januari 2014 deelname Wachtebeke aan project AAN Z 1 Januari 2014 deelname Wachtebeke aan project AAN Z December 2014 evalueren en eventueel bijsturen December 2014 evalueren en eventueel bijsturen

49 Voorlopige Agenda 5 maart: Staten Generaal verenigingen en sociale organisaties in rusthuis de Mey 5 maart: Staten Generaal verenigingen en sociale organisaties in rusthuis de Mey 9 maart : KSA fuif Tent in Meerstraat 9 maart : KSA fuif Tent in Meerstraat 10 maart : verwelkoming nieuwe inwoners in gemeentehuis 10 maart : verwelkoming nieuwe inwoners in gemeentehuis 4 mei: Rock-a-beke KSA 4 mei: Rock-a-beke KSA 8-12 mei: Kasseifeesten (jeugdhuis) 8-12 mei: Kasseifeesten (jeugdhuis) 10-12 mei Meifeesten Overslag 10-12 mei Meifeesten Overslag Weekend 28 juni -1 juli : kermis Wachtebeke Weekend 28 juni -1 juli : kermis Wachtebeke 7 juli : Viering Vlaamse feestdag 7 juli : Viering Vlaamse feestdag 21 Juli: nationale feestdag met diverse activiteiten 21 Juli: nationale feestdag met diverse activiteiten 11 augustus : Safarkesmarkt 11 augustus : Safarkesmarkt Begin september: kermis Langelede Begin september: kermis Langelede September: week van de mobiliteit September: week van de mobiliteit 8-9-10 November: jaarmarkt 8-9-10 November: jaarmarkt 12 januari 2014 : eerste nieuwjaarsreceptie voor de gehele bevolking op nieuwe Persynplein 12 januari 2014 : eerste nieuwjaarsreceptie voor de gehele bevolking op nieuwe Persynplein

50 Vragen ? Dank voor uw aandacht


Download ppt "Staten Generaal verenigingen & sociale instanties WACHTEBEKE 5 MAART 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google