De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PERSMOMENT WACHTEBEKE

Verwante presentaties


Presentatie over: "PERSMOMENT WACHTEBEKE"— Transcript van de presentatie:

1 PERSMOMENT WACHTEBEKE
24 JANUARI 2013

2

3 PROGRAMMA VOORSTELLING COLLEGE DOELSTELLINGEN BELEIDSPLOEG
COMMUNICATIE VRAGEN EN ANTWOORDEN

4 Luisteren Overleggen en daarna handelen

5 LUISTEREN, OVERLEGGEN, HANDELEN
WACHTEBEKE BESTUREN LUISTEREN, OVERLEGGEN, HANDELEN

6 Gelukkig Nieuwjaar

7 Voorstelling College

8 Eerste schepen Piet Penneman Financiën, Economie, Landbouw, Milieu
Burgerzaken

9 Hoofdlijnen doelstellingen beleid
Financiën Een performant financieel beleid De belangrijkste prioriteiten zijn: implementatie BBC (nieuw methode boekhouden) samenvoeging van gemeentelijke en OCMW-dienst(en) strak financieel beleid (efficiënt en effectief beleid, besparingen, core-business, …) Andere prioriteiten zijn: Geen extra belastingsdruk creëren bij de inwoners Onder controle houden of terugdringen van overdrachten Maximaal subsidies bij hogere instanties benutten

10 MILIEU –BURGERZAKEN – ECONOMIE - LANDBOUW
huwelijken (drankje), jubilarissen (ontvangst thuis/ gemeentehuis/groepsontvangst), langere avondopeningsuren Middenstand en lokale economie oprichting ‘lokale economie’ en ondernemingsloket (extern) Milieu nieuw recyclagePark - integratie van de facturatie Land- en tuinbouw

11 2de SCHEPEN RUDY VAN VLAENDER Ruimtelijke ordening Kerkfabrieken,
Openbare werken (voorbereidend) Woonbeleid Verkeer en Mobiliteit

12 Ruimtelijke ordening en woningbouw
Doelstelling: het groene, landelijke en open karakter van onze gemeente waarborgen. Op basis van het gemeentelijk structuurplan werken met RUP’s en bijkomende bouwverordeningen. BPA De Bergen volledig realiseren en waar nodig bijsturen in functie van nieuwe noden. Nieuwe projecten opstarten die op middellange termijn de aantrekkingskracht van Wachtebeke vergroten. Onmiddellijke realisatie van RUP’s voor zonevreemde woningen en bedrijven Regeling voor weekendverblijven op basis van provinciale visie voor verblijfrecreatiezones. IJveren om in nieuwe verkavelingen betaalbare huur – en koopwoningen te realiseren voor Wachtebeekse inwoners. Opstarten van een actief lokaal woonoverleg en uitwerken van een woonplan. Opstellen van doelmatige bouwvoorschriften om het landelijk karakter van Wachtebeke te vrijwaren, Beleid voeren waardoor betaalbaarheid van koop- en huurwoningen wordt bevorderd.

13 Mobiliteit & verkeersveiligheid
Prioritaire aandacht voor zwakke weggebruikers bij aanleg of vernieuwing van wegen. Problematiek doorgaand (vracht)verkeer oplossen. Veiligheid op gemeentelijk wegennet verhogen, o.a. door invoeren van snelheidsremmende ingrepen waar nodig. Realisatie van een meer efficiënte busverbinding tussen Gent-Wachtebeke en nieuwe verbinding met Antwerpen. Onderzoek naar verdere uitbreiding van de dienstverlening van openbaar vervoer en betere reizigersinformatie van de Lijn. De spoorwegbedding omzetten in fietspad voor veilig recreatief fietsen en woon/school- of woon/werkverkeer. Inwoners sensibiliseren tot duurzame verplaatsingen.

14 3de schepen Jeugd, sport, cultuur, feestelijkheden en toerisme
Evie Wuytack

15 Vrije tijd. Met alle actoren een creatieve, actieve en gezellige gemeente realiseren. Een belangrijke inspanning wordt geleverd om de niet georganiseerde jeugd te bereiken. Cultuur: Wijkgerichte werking uitbouwen waarbinnen aandacht is voor: De reactivering van lokale verenigingen en kermissen Initiatieven van bewoners of buurten (straatfeest, speelstraat, BBQ,...) Toegankelijke aanbod en cultuurspreiding binnen het programma van het CCW. Betere logistieke en/of materiële steun aan de verenigingen Uitbouwen van het CCW overdag als kleinschalig congres-en vergadercentrum voor organisaties en ondernemingen uit de omgeving. Transparante kostenstructuur en duidelijke beleidsdoelstellingen. Een betere, kosten-efficiënte benutting van het CCW wordt nagestreefd, maar het CCW blijft prioritair ter beschikking van Wachtebeekse verenigingen.

16 Sport en jeugd Sport: Jeugd:
Uitbreiding sportterreinen in De Bergen, waarbij zo veel als mogelijk tegemoet wordt gekomen aan wensen van sportbeoefenaars en -verenigingen. Intensere samenwerking met de provincie voor de huur van sportterreinen in het domein. Niet alleen m.b.t. sportbeleving, maar ook recreatie, bereikbaarheid, complementariteit in dienstverlening, faciliteiten voor kleinhandel,… Stimuleren en ondersteunen van vrijetijdssporten met als doel alle inwoners een mogelijkheid te bieden tot ontspanning, ontplooiing en ontmoeting. Jeugd: Het opwaarderen van het jeugdhuis zodat dit een laagdrempelige ontmoetingsplaats wordt voor alle Wachtebeekse jongeren. Voeren van onderzoek naar de noden inzake kinderopvang en acties uitwerken. Initiatieven nemen die de niet georganiseerde jeugd bereiken.

17 4de schepen Jacques De Smet Openbare werken (uitvoerend) ICT
Begraafplaatsen

18 Openbare werken 1 Voor een veilige (d.m.v. gepaste maatregelen), mobiele (goede lokale wegen en fietspaden), esthetisch verantwoorde (groen, netjes, fraai, kindvriendelijk..) en leefbare gemeente. De belangrijkste prioriteiten inzake openbare werken zijn: Afwerken van de dorpskern Rioleringsprogramma uitvoeren volgens richtlijnen Vlaams Gewest. Realisatie fietspad langs N449 Herstellen voetpaden. Prioriteit voor dorpskern en omgeving openbare gebouwen. Uitstippelen van een parkeerbeleid waarbij een evenwicht gezocht wordt tussen de redelijke verlangens en belangen van eenieder. Andere prioriteiten zijn: Wegen, fietspaden, veilige voetpaden en groenzones onderhouden en aanleggen op basis van een vastgelegde planning (draaiboek) Strooien fietspaden

19 Openbare werken, ICT 2 Openbare werken en mobiliteit
Meer aandacht voor openbaar groen Opvolgen projecten in buurgemeenten en/of provincie met een impact op de verkeersintensiteit, leefkwaliteit en veiligheid in Wachtebeke. Opvolgen en ondersteunen van externe projecten met een gunstige invloed voor de bereikbaarheid en mobiliteit van Wachtebeke en de Wachtebeekse bevolking. ICT Nieuwe moderne en gebruiksvriendelijke website voor alle gemeentediensten Samenwerking informatica optimaliseren tussen gemeente en ocmw Uitbreiden digitalisering documenten Eén website voor alle diensten, E- loket uitbreiden. Begraafplaatsen :parking op gegraafplaats voor minder mobiele mensen

20 5de schepen Urbain Meers OCMW Voorzitter Schepen Sociale Zaken

21 Belangrijkste prioriteiten:
Sociaal beleid Performant financieel beleid in OCMW is nodig = beschikbare middelen in functie van de doelstellingen efficiënt en effectief inzetten. Belangrijkste prioriteiten: Strategisch beleidsplan met langetermijnvisie uitbouwen en realiseren. Jaarlijks evalueren en bijsturen. Overdrachten van de gemeente onder controle houden en opleggen budgettaire ruimte. Aanboren nieuwe inkomsten (betere inning RIZIV, terugvorderingen opvolgen, …) Realiseren van besparingen door efficiënter te werken en door een nauwe samenwerking met externe publieke en private partners. Op kwaliteit van de dienstverlening mag niet worden ingeboet. Toelatingsbeleid voor het rustoord op basis van de Katzschaal Gemeenschappelijk aankoopbeleid met andere openbare of privé rustoorden

22 Sociaal weefsel herstellen
Naast beschikbaar stellen van middelen voor de OCMW-campus, ook meer aandacht voor mensen in problemen op onze gemeente. Na een beleidsvoorbereidend jaar vanaf 2014 participeren in het project ’Aan Z’, samen met Terneuzen en Assenede. Met mogelijk- heid tot maaltijdenbedeling aan huis, klusjes- en boodschappen-dienst, ondersteuning van bestaande mantelzorg, doorverwijsfunctie. Als aanvulling bij de professionele hulpverleners van Mantelzorgorganisaties, mutualiteiten, Kind & Gezin en andere. De sociale dienst van het OCMW is motor van het gebeuren. Via vrijwilligers, bij onze 80 plussers die nog zelfstandig thuis wonen, peilen naar hun noden en hen de mogelijkheid geven om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Vanuit OCMW het onderzoek coördineren door gebruik te maken van vrijwilligers die in opdracht van gemeente de enquête uitvoeren. Of samenwerken met organisaties die dergelijke bevragingen al deden of doen.

23 Burgemeester Rudy Van Cronenburg Communicatie Politie Brandweer
Personeel Ontwikkelings- samenwerking Wijkwerking Intergemeentelijke samenwerking

24 Communicatie Dit is de slagader van het nieuwe bestuur
In overeenkomst van het nieuwe College: Van Wachtebeke een creatieve, enthousiaste en bruisende gemeenschap maken waar het bestuur samen met alle inwoners streeft naar de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving. Met een minimale kost voor de inwoners

25 Aanpak in Fasen Beleidsvoorstellen uitwerken en timing opmaken (december februari 2013) Luisteren naar reacties uit de adviesraden en van de burgers en gemeenteraad (16 februari april 2013) Overleg met alle actoren over doelstellingen en uitvoering (april- juni 2013) Beslissen en uitvoeren (september 2013 – december 2013) Evalueren en eventueel bijsturen: december 2014

26 Eerlijk zijn: Eerlijk zijn: We zullen niet alleen leuke dingen moeten uitleggen Vanaf het begin duidelijk maken, Keerpunt in de Wachtebeekse wijze van besturen. Er breken moeilijke tijden aan. Het is koud buiten, letterlijk en figuurlijk. Economisch en sociaal. We hebben de ambitie om de harten te verwarmen van onze inwoners en de betrokkenheid te vergroten. We zitten samen in deze boot, dat vereist dat we eerlijk zullen zijn in de komende 6 jaar klare taal spreken met elkaar.

27 “We never promised you a rose garden “
Stelling van ANDERS en Open VLD in de verkiezingscampagne. ( “We hebben jullie nooit het paradijs beloofd”). We zijn verkozen met een programma waarin werd aangekondigd dat de tering naar de nering dient gezet. Er zal dikwijls “neen” worden gezegd tegen terechte verwachtingen van adviesraden, verenigingen, ambtenaren , inwoners. College en gemeentebestuur worden bestookt met vragen voor extra uitgaven op diverse beleidsterreinen. Toch is iedereen akkoord dat er moet bespaard worden, maar altijd bij anderen, zelden bij zichzelf. Neen zeggen, is niet populair, maar toch zullen we het doen. Want Wachtebeke heeft het nodig. Zuinig besturen, maar met zicht op het eind van de tunnel. Daarom moeten we goed en eerlijk communiceren. “What is right is not always popular and what is popular is not always right “ : Albert Einstein. De juiste weg is niet altijd populair en wat populair is, is niet altijd de juiste weg.

28 Zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen.
We zullen altijd op voorhand zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. De verwachtingen zijn hoog gespannen, te hoog wellicht. We kunnen geen mirakels doen. We kunnen het niet alleen, laat dat de rode draad zijn in dit verhaal Voor u staat een ploeg, die samenwerkt en de taken verdeelt . Eén voor allen, allen voor één. We willen ook samenwerken met de oppositie om een beleid te voeren dat het belang van de Wachtebekenaren voorop stelt. Goede voorstellen zullen ernstig genomen worden.

29 Concrete voorstellen naar personeel toe (1)
Elk jaar 1 à 2 personeelsvergaderingen, niet alleen om info te geven, maar ook om te luisteren Op het MAT (Managementsteam ) is de burgemeester maandelijks aanwezig en hij verwacht actieve participatie van iedereen: verbeteringsvoorstellen, oplijsting van opmerkingen personeel, voorstellen hoe diensten kunnen samenwerken, bevorderen van polyvalentie, organiseren van beroepsopleiding, enz. Intense samenwerking tussen gemeente en OCMW . De afstand tussen beide besturen is erg groot, er zijn vooroordelen t.o.v. elkaars werking en prestaties. Eén van onze prioriteiten is in-zetten op maximale samenwerking tussen gemeentelijke diensten en OCMW. Iedereen werkt voor de Wachtebeekse bevolking.

30 Concrete voorstellen naar personeel toe (2)
Geen grote beloften inzake extra personeel of vaste benoemingen, dit kunnen en zullen we niet doen. De situatie van onze financiën laat dit niet toe. We moeten bekijken of een aantal taken nog steeds kerntaken zijn voor gemeente en OCMW. We zoeken intern naar eén ambtenaar die de communicatie coördineert naar alle betrokkenen: pers, medewerkers, adviesraden, bevolking, raadsleden. Met ondersteuning van burgemeester die binnen College bevoegd is voor informatie. Wekelijkse mail met info van College over de lopende dossiers en werking Leden van CBS houden per 2 zitdag op de dag (van 17 tot 19u) op de avond dat er langere openingsuren zijn in het gemeentehuis.

31 Goede afspraken maken (1)
Er wordt verwacht van het MAT dat ze voorstellen doen tot kwaliteitsverbetering , veiligheid en werkomstandigheden van het personeel en optimalisatie van diensten Structureel overleg om de 3 maanden met representatieve vakorganisaties. Open deur voor het personeel bij College. Eén van de elementen van een betere dienstverlening betreft de openingstijden van de gemeentediensten. Op onze huis-aan-huisenquêtes kregen we klachten over de openingsuren.

32 Goede afspraken maken (2)
Alle politieke partijen hebben in de verkiezingscampagne beloofd om klantvriendelijke openingsuren in te voeren. Beloften moeten uitgevoerd worden, mits overleg met de betrokkenen. We stellen voor, dat één dag in de week, een avond tot 19 u een aantal diensten (die veel met publiek in contact komen), geopend blijven.

33 There is no alternative
Verandering roept altijd weerstand op. Maar verandering is noodzakelijk in ons beleid om onze gemeente gezond te maken, niet alleen financieel, maar ook om een leefbare samenleving op te bouwen. We hebben geen taboes: we moeten kijken welke taken het gemeentebestuur moet vervullen als kerntaak, en welke taken geen kerntaken zijn. Bekijken hoe we de bureaucratische papiermolen kunnen inperken. Dit gaat soms pijn doen, maar “TINA” . There Is No Alternative. Alleen kunnen we het niet, we hebben iedereen nodig. Samenwerken wordt de boodschap voor de komende legislatuur. We rekenen op iedereen.

34 Communicatie naar de bevolking (1)
Informatie-ambtenaar coördineert alle informatieverstrekking in samenspraak met Burgemeester, College en OCMW-voorzitter Aantrekkelijker maken van gemeentelijk infoblad : hoe kunnen we dit aantrekkelijker maken aan betaalbare prijs? Welk nieuws moet er in staan?Human Interest onderwerpen erbij ,niet alleen mededelingen Website: Gebruiksvriendelijker maken zodat ook dit kanaal meer gebruikt wordt om de dienstverlening te verbeteren. Van alle aparte websites (gemeente, OCMW, CCW enz) één geheel maken, met eenvoudige verwijzingen naar onderliggende besturen of diensten Inwoners moeten maximaal gebruik kunnen maken van een E- Loket zodat ze zich niet onnodig moeten verplaatsen om bepaalde documenten te bekomen of te leveren . Dit vermindert tevens de belasting van het personeel aan de balie. We brengen minstens iedere maand actueel nieuws op de website.

35 Communicatie naar de bevolking (2)
Op website wegwijs maken in alle domeinen van het bestuur: Oproep naar inwoners om hun mailadres te bezorgen: we bezorgen hen een maandelijkse mailing over wat er gebeurt, agenda met toelichting gemeenteraad, activiteiten verenigingen, aanbod mantelzorg, enz.. We ontwikkelen een duidelijke huisstijl voor al onze communicatie met een nieuw gemeentelijk logo. Dit logo komt op alle publicaties. Er wordt een wedstrijd uitgeschreven om het logo te bepalen. Onthaal van nieuwe inwoners vernieuwen: meer info over aanbod en beleid gemeente, niet alleen gemeentehuis in de kijker zetten. Opendeurdag van gemeentelijke diensten organiseren. Op open Bedrijvendag? Regelmatig informatie via brief verspreiden aan buurtbewoners bij openbare werken, feestelijkheden

36 Communicatie naar de bevolking (3)
Eén centraal gratis telefoonnummer voor alle diensten van gemeente en OCMW, zoals nu al in OCMW gebruikt wordt: / Voor alle vragen naar informatie, melden van defecten, klachten. Er wordt een register aangelegd van de binnengekomen klachten en voorstellen. Klachten en voorstellen worden binnen de 10 dagen beantwoord door de informatieambtenaar, na raadpleging van bevoegde diensten en CBS. Spreektijd van half uur voor de inwoners na gemeenteraad, inhoud agendapunt op voorhand doorgeven.

37 Communicatie met de pers
2wekelijkse infobrief aan pers Perstekst bij aankondiging van start en evolutie openbare werken, feestelijkheden Info over jubilarissen, activiteiten, enz Zodra communicatieambtenaar in functie is deze ruim beschikbaar voor pers Ondertussen vervult burgemeester deze rol

38 Nu : Vooruit Wij zullen van onze kant eerlijk informeren en luisteren, maar nogmaals we zullen geen loze beloften doen. Het wordt een zware opdracht, die moeilijke beslissingen zal vereisen. We kijken er naar uit om met iedereen deze doelstellingen waar te maken. Want we kunnen Wachtebeke positief op de kaart zetten. De overgrote meerderheid van onze inwoners woont graag in Wachtebeke, maar ze willen beleidsveranderingen die hen trots maken op hun gemeente. Ze willen ook weten wat er gebeurt, ze willen dat er naar hen geluisterd wordt. Luisteren dat zullen we blijven doen!

39 De komende weken/maanden
24 januari : persbabbel 31 januari: eerste gemeenteraad in ccw 1 februari ; installatie politieraad in Lochristi 16 februari: diamanten jubileum 26 februari: ocmw raad 28 januari: Gemeenteraad 5 maart: statengeneraal verenigingen en sociale organisaties in rusthuis de Mey 26 maart: ocmw raad 28 maart gemeenteraad Weekend juni : kermis Wachtebeke 7 juli : Viering Vlaamse feestdag 21 Juli: nationale feestdag met diverse activiteiten 11 augustus : Safarkesmarkt September: week van de mobiliteit November: jaarmarkt 12 januari : eerste nieuwjaarsreceptie voor de gehele bevolking op nieuwe Persynplein

40 Vragen ? Dank voor uw aandacht


Download ppt "PERSMOMENT WACHTEBEKE"

Verwante presentaties


Ads door Google