De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Europese Fiscale Studies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Europese Fiscale Studies"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Europese Fiscale Studies
Heet u van harte welkom bij het Seminar: “BTW; Heeft het Green Paper toegevoegde waarde?” Voorzitter: Prof. dr. R.N.G. van der Paardt

2 "Problematiek m.b.t. intracommunautaire leveringen“
Prof.mr.dr. M.E. van Hilten Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad; Bijzonder hoogleraar indirecte belastingen Vrije Universiteit Amsterdam "Problematiek m.b.t. intracommunautaire leveringen“

3 Intracommunautaire (intra-unitaire/intra-EU?) leveringen
... en hun problemen Mariken van Hilten

4 Dat lijkt – nog steeds – utopisch
Het uitgangspunt: De Commissie droomt nog altijd van een heffing in lidstaat oorsprong met IU-verrekening Dat lijkt – nog steeds – utopisch Ik neem huidig stelsel dus als uitgangspunt

5 Het eigenlijke probleem [b2b]
bestemmingslandbeginsel zonder fysieke grenzen met plaats van levering in lidstaat vertrek

6 De consequenties: Bewijslast nultarief b2b
(denk ook aan ABC-leveringen) IUL gunstiger behandeld (geen voorfinanciering) 0% = fraudegevoelig

7 Ai…. verlies van belastinginkomsten
C-285/09 (R) P DE R B C

8 Het abuis van het HvJ Gaat er niet om dat waar-dan-ook geheven wordt, maar wáár geheven wordt: het bestemmingsland

9 Hoe nu verder, uitgaande van huidig stelsel
Op macroniveau? Verplichte verlegging voor binnenlandse en IU transacties Heffen naar tarief lidstaat bestemming (hetzij in de zin van aankomst goederen, hetzij in de zin van vestiging afnemer)

10 Hoe nu verder, uitgaande van huidig stelsel
Op microniveau? M.b.t. bewijslast en risico M.b.t. ketentransacties

11 Stellingen Het arrest R is een btw-technische misser: het HvJ heeft als fraudebestrijder gehandeld. Dat is niet zijn taak. De overgangsregeling voor IUT is blijvend. Laten we ons daarom richten op versterking daarvan – primair op microniveau

12

13 Dr. S.T.M. Beelen www.europesefiscalestudies.nl
PwC; Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Gravenhage; Universitair docent omzetbelasting Radboud Universiteit Nijmegen “B2B en B2C diensten in de EU”

14 B2B- en B2C-diensten in de EU
In de enkele decennia dat Han Kogels zich met de btw heeft bezig gehouden is er veel veranderd Wet OB 1968 van 55 artikelen naar 130 artikelen Onstuimige groei in jurisprudentie Relevante publicaties niet alleen meer in WFR maar ook in talloze andere Nederlandse en internationale tijdschriften

15 B2B- en B2C-diensten in de EU
De nieuwe ‘limousine’ is een ‘old timer’ geworden (Van Doesum/Van Norden, in British Tax Review ‘EU 2011, EUtopia and EU 2020: the European Commission’s Green Paper on the future of VAT)

16 B2B- en B2C-diensten in de EU
VAT Package (m.i.v. 1 januari 2010) Uitvoeringsverordening nr. 282/2011 van 15 maart 2011 Groenboek: Vraag 11: Welke zijn de grootste problemen met de huidige btw-regels voor internationale diensten wat betreft concurrentie, neutraliteit van de belasting of anderszins? Vraag 12: Hoe moeten deze problemen worden opgelost? Is er Volgens u meer coördinatie nodig op internationaal niveau?

17 B2B- en B2C-diensten in de EU
OECD International VAT/GST Guidelines (Working Party no. 9) Chapter I, Basic principles (Guidelines on neutrality, approved by the Committee on Fiscal Affairs on 28 June 2011), § 9: ‘For consumption tax purposes internationally traded services and intangibles should be taxed according to the rules of the jurisdiction of consumption’ Chapter II, Application of place of consumption principles, § 3: Application to international trade in services and intangibles; January 2010 public consultation of the draft guidelines 28 March 2011, note by Technical Advisory Group: Place of Taxation – supplies of services and intangibles to multiple location entities 11 April 2011, VAT Committee, Working paper no. 693, Work of the OECD on International VAT/GST Guidelines – common Position of the EU and its Member States (‘There will…be an ongoing need to ensure that the (OECD’s) output is consistent with the EU’s tax rules’)

18 B2B- en B2C-diensten in de EU
Van Doesum/Van Norden: “..no fundamental issues currently seem to exist with respect to cross-border supplies of services.” “On balance, this part of the “old timer” still seems to be in fairly good shape.” “………the writers believe it is better to improve the current system at a more pragmatic level. Perhaps that is the reason why the Commission does not make any further mention of seeking alternatives to the current VAT system. It could also be that the Commission is, just as the writers are, quite attached to the “old-timer”.”

19 B2B- en B2C-diensten in de EU
Problemen (zie bijv. reaktie van VNO-NCW and MKB-Nederland op Groenboek): De vele uitzonderingen op de twee (hoofd)regels Tijdstip verschuldigdheid belasting (moment waarop dienst wordt verricht, zie art. 13, lid 1, letter a, Wet OB ’68; artt. 63, 66 en 196 btw-richlijn) Geen uniforme interpretatie van regels en geen uniforme kwalificatie van prestaties door lidstaten (zie bijv. arrest RBS Deutschland Holdings) Uitvoeringsverordening nr. 282/2011 roept misschien wel meer vragen op dan dat zij beantwoordt

20 Mogelijke verbeteringen
Minder uitzonderingen op de hoofdregels Actievere rol Btw-comité met oog op uniforme interpretatie van begrippen Grensoverschrijdende fiscale eenheid Meer uniforme toepassing van ‘cost sharing arrangements’ Moment van verschuldigd worden belasting: moment waarop -tijdige- factuur wordt uitgereikt Ruimer ondernemersbegrip (m.n. holdings) Minder vrijstellingen, m.n. in de financiële sector

21 Stelling Het nadenken over eenvoudigere, solidere en
efficiëntere regels in de EU inzake grensoverschrijdende B2B- en B2C-diensten heeft geen hoge prioriteit.

22

23 “Vrijstellingen voor financiële diensten”
Drs. O.L. Mobach KPMG Meijburg & Co. “Vrijstellingen voor financiële diensten”

24 Vrijstellingen voor financiële diensten
………………ofwel hoe de financiële sector meer en meer belast lijkt te worden…………… Leo Mobach

25 FS voorstellen btw-richtlijn en -verordening
FS voorstellen verordening en richtlijn: Eerste voorstel is uit 2007 Want: btw-regelgeving was achterhaald, te ingewikkeld en droeg op btw- niveau niet bij aan een Europees level playing field voor financiële dienstverleners Doel: Vergroten rechtszekerheid Bevorderen van eenduidige en consistente toepassing van de vrijstellingen Verminderen btw-component in kosten van de diensten

26 FS voorstellen btw-richtlijn en -verordening
Belangrijkste elementen: Herdefiniëren van de reikwijdte en diensten die onder de vrijstellingen vallen Introductie van een optie voor belasting door banken en verzekeraars Introductie van een branche-specifieke “cost sharing group” ofwel koepel-vrijstelling (grensoverschrijdend)

27 Ontwikkeling van de FS voorstellen
Hoofdpunten van discussie in mei/juni 2011: Overdracht van portefeuilles met (her-) verzekeringscontracten Belast of vrijgesteld Outsourcing Reikwijdte van de diensten die onder de vrijstelling vallen

28 Ontwikkeling van de FS voorstellen
Hoofdpunten van discussie in mei/juni 2011: 3. Beheer van beleggingsfondsen Welke voorwaarden voor beleggingsfonds zodat beheer ervan is vrijgesteld Hierbij bestaat ook discussie over de vrijstelling voor beheer van pensioenfondsen 4. Derivaten Definitie van vrijgestelde financiële derivaten Hoe de voortgezette vrijstelling van financiële derivaten kan worden verzekerd Eventuele algemene facultatieve belastingsopschortingsregeling voor van grondstoffen afgeleide instrumenten

29 Ontwikkeling van de FS voorstellen
Huidige stand van zaken: Wederom aanpassingen op 30 september 2011 Bovenstaande punten zijn nog open Wijzigingen in andere artikelen, bijvoorbeeld mbt: bemiddeling bij financiële- en verzekeringsdiensten; verzekerings- en herverzekeringsdiensten en het verlenen van krediet

30 EU - belasting op financiële transacties (FTT)
Want: Men meent dat financiële sector een grote rol heeft gespeeld bij ontstaan crisis en Derhalve meer bijdragen aan kosten van de crisis

31 EU - belasting op financiële transacties (FTT)
Doel: Bijdragen aan stabilisatie van de financiële markt n.a.v. de crisis Harmonisatie van de belastingen op financiële transacties in de lidstaten Zorgen voor billijke financiele bijdragen door financiële instellingen aan de kosten van de crisis Aanvullen regelgevingsmaatregelen die gericht zijn op het voorkomen van crises in de toekomst

32 EU - belasting op financiële transacties (FTT)
Werking: In principe gericht op belasten van alle financiële transacties van financiële instellingen zelf en niet van particulieren Sommige toezichtinstellingen en bepaalde transacties worden uitgezonderd Belasting wanneer transactie daadwerkelijk plaatsvindt Beoogde datum implementatie FTT: 31 december 2013

33 NL - bankenbelasting www.europesefiscalestudies.nl Want:
Men meent dat financiële sector een grote rol heeft gespeeld bij ontstaan crisis en Derhalve meer bijdragen aan kosten van de crisis

34 NL - bankenbelasting www.europesefiscalestudies.nl Doel:
Bijdragen aan stabilisatie van de Nederlandse financiële markt n.a.v. de crisis - waarbij een Europees level playing field niet uit het oog wordt verloren Budgettaire dekking voor het tijdelijk verlagen van de overdrachtsbelasting

35 NL - bankenbelasting www.europesefiscalestudies.nl Werking:
Precieze invulling is nog niet duidelijk Ter verwezenlijking van het doel zullen de risicodragende passiva, oftewel ongedekte schulden, de basis voor de grondslag vormen Verwachte ingangsdatum in 2012 Echter, nog geen voorstel van wet gepubliceerd

36 www.europesefiscalestudies.nl “Geld speelt geen rol in de btw,
als je begrijpt wat ik bedoel” “Door die extra risico’s bent u uit de belastbare top gesprongen.’ “Wat betekent dat?” “Dat betekent…… dat u meer belasting moet betalen dan uw inkomen bedraagt. De voorschriften zijn erg stipt op dat punt.”

37 Stelling Introductie van een EU-belasting op financiële transacties (FTT) is niet nodig. Als alternatief kan de btw-vrijstelling voor financiële transacties worden afgeschaft of beperkt.

38

39 Prof.dr. B.G. van Zadelhoff
KPMG Meijburg & Co; Hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen; Raadsheer plaatsvervanger Hof Den Bosch "Onroerend goed in EU perspectief"

40 Stellingen Eén vastgoed is voor de btw één vastgoed
In “Don Bosco-situatie” is civielrechtelijke levering voor btw niet relevant “In wezen nieuwbouw”, betekent bouwkundig nieuw.

41


Download ppt "Stichting Europese Fiscale Studies"

Verwante presentaties


Ads door Google