De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

September 2012: Klassen met laptops in havo-2 op het HF?

Verwante presentaties


Presentatie over: "September 2012: Klassen met laptops in havo-2 op het HF?"— Transcript van de presentatie:

1 September 2012: Klassen met laptops in havo-2 op het HF?

2 Op het Trinitas streven we o.a. naar eigentijds onderwijs…...waarbij iedere leerling het maximale uit zichzelf kan halen.. De leerlingen die we nu binnenkrijgen………… -Zijn opgegroeid in een digitale wereld: sociale media / communicatie, games, informatie, etc. -Groeien verder op in een ‘global village’, waarin Nederland inzet op rol als een ´kenniseconomie´. -Kunnen profiteren van de (wetenschappelijke) kennis die inmiddels is opgebouwd m.b.t. ‘E-learning’. ICT kan een meerwaarde zijn in het onderwijs !!

3 Op het HF willen we: -Beter aansluiten bij het doel van ons onderwijs. -Betere prestaties (cijfers / doorstroming). -Betere motivatie en werkhouding. Te beginnen in havo 2! -Beter inspelen op de individuele behoeften van leerlingen. -Projecten die de aandacht trekken beter verdelen over de school. Nu is havo 2 aan de beurt ! -Een praktische oplossing voor het tekort aan computerlokalen.

4 Wij denken met laptops in de klassen: -Beter aan te kunnen sluiten bij de (digitale) leefwereld van onze leerlingen. -Docenten zo meer mogelijkheden te geven hun lessen gevarieerder, uitdagender, actueler, etc.. aan te bieden. -Meer recht te kunnen doen aan verschillen tussen onze leerlingen gelet op zowel capaciteiten als leerstijlen. -Docenten meer mogelijkheden te bieden om gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT in het algemeen en digitale lesstof in het bijzonder.

5 Wij denken met laptops in de klassen ook nog: -Een nieuwe invulling te geven aan de doelstelling leerlingen actief, zelfstandig, betrokken en betekenisvol laten leren. -Dat de ELO, Wintoets en andere programma’s docenten en leerlingen mogelijkheden bieden om de vorderingen van de individuele leerling bij te houden. -Eens goed naar onze lessen te kijken als het gaat om specifieke ‘havo-didactiek’. (start bij bekende voorkennis/context daarna theorie / kleine stappen / activerende werkvormen / oude stof herhalen en oefenen / nieuwe oefeningen beginnen dichtbij de uitleg / veel en gestructureerd oefenen / regelmatig controle en feedback) -De havo-afdeling eens in de schijnwerpers zetten.

6

7 Onderzoeksopdracht: -Is er bij minstens 40% van de aangeboden vakken in havo-2 de bereidheid mee te doen met de pilot? -Kunnen deze vakken dan voldoende digitaal lesmateriaal (met een meerwaarde t.o.v. ‘klassiek’ lesmateriaal) aanbieden, zodat de laptop 1- 1 ½ uur per dag gebruikt zal worden? -Wordt bij deze vakken dit lesmateriaal dan ook aangeboden in alle parallelklassen? -Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om het bovenstaande mogelijk te maken?

8 -Er is sprake van toegevoegde waarde als: -Leerlingen digitale lesstof wel bestuderen. -Leerlingen actiever met de lesstof om moeten gaan. -Als er kan worden teruggegrepen op voorgaande kennis / vaardigheden. -Er interactie / feedback plaatsvindt. -Lesstof aansluit bij de actualiteit. -Er voor de leerling wat te kiezen valt. -In de vakles ICT vaardigheden worden herhaald / aangeleerd. -Er digitaal wordt samengewerkt.

9 -Daarbij willen we: -De lesstof zoveel mogelijk op overzichtelijke en aantrekkelijke wijze aanbieden via de ELO. -De leerlingen een gevarieerde lesdag aanbieden als je kijkt naar leeractiviteiten. Het is dus uitdrukkelijk NIET de bedoeling dat de laptop de hele les, noch iedere les op tafel ligt! Tekst- en werkboeken blijven in beeld !

10 Daarbij willen we ook: -Letten we op aspecten van specifieke havo-2 didactiek. -Ons motto ‘zonder relatie geen prestatie’ ! Als er meer mogelijkheden zijn om de leerlingen zelfstandig aan het werk te zetten is er ook meer gelegenheid om als docent contact te leggen met individuele leerlingen / kleine groepen leerlingen. Daarnaast blijven de centrale momenten in de les natuurlijk gewoon bestaan.

11 Doel: -Motivatie, werkhouding, leer- en doorstroomresultaten aantoonbaar verbeteren.

12

13

14

15 ► Randvoorwaarden / eisen voor het slagen van de pilot: -Technisch en organisatorisch moet e.e.a. perfect geregeld zijn: -Er worden schriftelijke afspraken gemaakt tussen school, leerlingen en ouders over de verantwoordelijkheden ten aanzien van o.a: -Voorzichtig omgaan met het apparaat (incl correct batterijgebruik) zodat de laptop steeds weer een lesdag inzetbaar is. -Het installeren van (illegale) programma’s door leerlingen. -Vervanging van de ‘image’ bij niet functioneren van de software. (bestanden op de laptop worden dan ook gewist!) -Het bewaren van bestanden. -Privacy. Docenten kunnen op school meekijken in het scherm van de leerlingen! -Gaan de laptops mee naar huis en worden ze daar opgeladen? -Met een opgeladen laptop kom je in principe de schooldag door. -Niet functionerende laptops batterijen moeten direct gerepareerd / ingeruild worden.

16 -Voldoende snelheid bij de computer en de verbindingen. (voor zover de school hier invloed op heeft) -Bij de laptops horen in ieder geval ‘oortjes’. Bij de talen zijn ook microfoons nodig. Doen we er ook een muis bij? (peilen bij de leerlingen!) -Goed bereikbare / functionerende E-packs. Single sign on! -Toetsen kunnen we op school afnemen in een afgeschermde Wintoets omgeving. -Leerlingen kunnen zowel op school als thuis over de benodigde programma’s beschikken. (de diverse vakken stellen hiervoor een lijstje samen) -Proefdraaien na de meivakantie 2012. In ieder geval laptops voor de docenten! -Activiteiten van de leerlingen te volgen / in te grijpen via het scherm van de docent !-Interactieve beamers in de lokalen ! TV-schermen zijn te klein.

17 -Zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval vanaf september 2012 voortzetting van de werkgroep met aantrekkelijke faciliteiten voor deelnemers. (uren inroosteren op een aantrekkelijk moment voor werkbijeenkomsten met de hele werkgroep, cursusaanbod, bezoek aan andere scholen, extra faciliteiten voor docenten als lesmateriaal wordt gemaakt / gearrangeerd) Want we zijn nog niet zover als we hadden gehoopt! N.B. De faciliteiten hoeven niet voor alle leden van de werkgroep gelijk te zijn. Het is niet bij alle vakken evenveel werk. -Er is duidelijkheid over het budget voor havo-2 dat beschikbaar is voor de aanschaf van digitaal lesmateriaal.

18 -De schoolleiding draagt actief uit digitale ontwikkelingen te ondersteunen. Dit kan door.. -Bijvoorbeeld het belang van de ELO als digitale ‘rotonde’ te benadrukken door er zelf ook meer gebruik van te maken. -Voldoende tijd, op realistische momenten, beschikbaar te stellen voor digitale ontwikkelingen / scholing. -Leerlingen die zich ook tijdens de pilot niet voldoende inspannen indringend uit tenodigen om dit wel te doen. Het leerproces is een gezamenlijke inspanning van docenten en leerlingen. Leerlingen in havo-2 kunnen niet meer om de digitale lesstof / ELO heen!

19 -De schoolleiding draagt actief uit digitale ontwikkelingen te ondersteunen. Dit is nodig met het oog op.. -(Bij eventuele uitbreiding van het laptopgebruik) Schoolbrede afspraken over het gebruik van tekstboeken, werkboeken, nakijkboekjes, het maken van aantekeningen, samenvattingen, etc in de verschillende leerjaren. Wat doen we in de verschillende leerjaren wel en wat doen we absoluut niet digitaal? -Bij uitbreiding van het laptopgebruik is een doorlopend leerplan ICT vaardigheden nodig. Afspraken maken over wat er in de vaklessen op ICT-gebied in de verschillende leerjaren wordt herhaald dan wel bijgeleerd.

20 Onderzoeksopdracht: -Is er bij minstens 40% van de aangeboden vakken in havo-2 de bereidheid mee te doen met de pilot? -Kunnen deze vakken dan voldoende digitaal lesmateriaal (met een meerwaarde t.o.v. ‘klassiek’ lesmateriaal) aanbieden, zodat de laptop 1- 1 ½ uur per dag gebruikt zal worden? -Wordt bij deze vakken dit lesmateriaal dan ook aangeboden in alle parallelklassen? -Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om het bovenstaande mogelijk te maken? Ja ! Ja, mits.. Ja, als de pilot beperkt blijft tot 2 klassen. Die passen hier niet op !

21

22

23

24

25

26

27


Download ppt "September 2012: Klassen met laptops in havo-2 op het HF?"

Verwante presentaties


Ads door Google