De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kpmg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kpmg."— Transcript van de presentatie:

1 kpmg

2 Vennootschapsbelasting Hervorming + Update
Luc Feyaerts Tax Manager KPMG Belastingconsulenten Instituut der Bedrijfsrevisoren Ter Elst Edegem 25 februari 2003 kpmg

3 Hervorming vennootschapsbelasting
Hervorming van de vennootschapsbelasting Wet 24 december 2002 (B.S. 31 december 2002) Krachtlijnen: Tariefverlaging Investeringsreserve voor KMO’s Geen vermeerdering gedurende 3 jaar voor KMO’s Belasting op liquidatieboni Compensatie verlies met abnormale voordelen Hervorming stelsel definitief belaste inkomsten Maatregelen mbt afschrijvingen (niet voor KMO’s) Geen aftrek gewestelijke belastingen Afschaffing ¼ verlaagd tarief © 2003 KPMG

4 Hervorming vennootschapsbelasting
Krachtlijnen (vervolg): Diverse anti misbruik maatregelen Nieuwe rulingpraktijk Coördinatiecentra Inwerkingtreding: aanslagjaar 2004 (tenzij anders vermeld) Elke wijziging aan het boekjaar nà 25 maart 2002 heeft geen uitwerking © 2003 KPMG

5 Hervorming vennootschapsbelasting
Haalden het nèt niet: afschaffing degressieve afschrijving (Hoge Raad) beperking aftrek brandstofkosten tot 90% belastbaarheid dividenden van erkende CV’s verstrenging thin capitalisation tot 4:1 (ipv 7:1) fiscale consolidatie? (zie ook P.V. van 20 juni 2001 – Eerdekens) © 2003 KPMG

6 Hervorming vennootschapsbelasting
Andere fiscale “maatregelen”: Aftrek kosten woon-werkverkeer tot 100km/dag Steun aan koopvaardij Aanmoediging productie audiovisuele werken Stimuleren “PC privé” Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek (BV) Maatregelen ten gunste van zeevisserij (BV) Mobiliteit!! © 2003 KPMG

7 Deel I: Analyse van de hervorming
2 grote principes: A. Verlaging belastingtarief en maatregelen ten gunste van de (fiscale) KMO-vennootschappen B. Budgettair neutraal: compenserende maatregelen © 2003 KPMG

8 Deel I: Analyse van de hervorming
Gewoon tarief - Nominaal tarief: van 39% -> 33 - ACB blijft behouden (3%) - Tariefverlaging: van 40,17% -> 33,99% - Verdere verlaging gepland (->30%?) © 2003 KPMG

9 Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk
Belang voor kapitaalsubsidies en gespreide meerwaarden Rechtstreekse overboeking op balans (cf. CBN 165/1) © 2003 KPMG

10 Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk
Maatregelen ten gunste van KMO’s Definitie KMO (art ° en 3° lid WIB) 6 voorwaarden Belastbare basis is < EUR Geen aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde > 50% van: 1) gerevaloriseerd gestort maatschappelijk kapitaal 2) gestort maatschappelijk kapitaal + belaste reserves + geboekte meerwaarde © 2003 KPMG

11 Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk
Aandelen < 50% in handen van vennootschappen Uitgekeerd dividend < 13% van gestort kapitaal bij begin belastbaar tijdperk Niet behoren tot groep waartoe coördinatiecentrum behoort. Uitkering aan ten minste 1 van de bedrijfsleiders van een bezoldiging van minstens EURO of  belastbaar inkomen van de vennootschap © 2003 KPMG

12 Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk
a) Gelijkaardige reductie verlaagd opklimmend tarief © 2003 KPMG

13 Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk
Artikel 194 quater WIB: mogelijkheid tot het aanleggen van een vrijgestelde investeringsreserve - ten belope van 50% van de aangroei van het (gecorrigeerde) gereserveerde belastbare resultaat van het belastbaar tijdperk verminderd met: - vrijgestelde meerwaarden op aandelen - vrijgesteld deel meerwaarden personenwagens, - gewogen gemiddelde vermindering van het gestort maatschappelijk kapitaal in vergelijking met jaar waarin laatst voordeel van de investeringsreserve werd genoten, - de gewogen gemiddelde vermeerdering van vorderingen op natuurlijk personen, aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerder, vereffenaar of soortgelijke (en diens echtgenote of kinderen) in vergelijking met jaar waarin laatst voordeel van de investeringsreserve werd genoten © 2003 KPMG

14 Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk
- Aangroei van het gereserveerd belastbare resultaat van het belastbaar tijdperk = boekhoudkundige reserves of zichtbare reserves + onzichtbare reserves (belaste voorziening + belaste waarderingen + afschrijvingsexcedenten + onderschatting actief en overschatting passief) - Doel : stimulans van investeringen met eigen middelen © 2003 KPMG

15 Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk
- Voorwaarden Belaste reserves niet lager dan vorig belastbaar tijdperk waarvoor investeringsreserve werd aangelegd Onaantastbaarheidsvoorwaarde Aanwending van de investeringreserve voor investeringen in afschrijfbare vaste activa die recht geven op investeringsaftrek binnen 3 jaar vanaf de 1e dag belastbaar tijdperk (ten laatste bij ontbinding) – zoniet nalatigheidsinteresten Investeringen moeten ten minste 3 jaar in de onderneming worden belegd - zoniet belast à rato van het nog niet afgeschreven gedeelte Plafond gereserveerde belastbare resultaat : EURO – dus maximum van 50% = EUR Inbreng, fusie, splitsing: zie KB 6 februari continuiteit © 2003 KPMG

16 Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk
Nieuw Oud aangroei reserves Incl meerwaarde op aandelen (2.000) max. in aanmerking te nemen investeringsreserve - ½ van investeringsreserve 61.250 Tarief 0 – ,25% 6,025,50 28,00% – / ,00% ,50 36,00% , ACB (3%) , belastingdruk: 22,22% ,89 34,50% © 2003 KPMG

17 Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk
c) Geen vermeerdering wegens gebrek aan of ontoereikendheid van voorafbetalingen gedurende de eerste 3 jaren vanaf de oprichting van de vennootschap (fiscaal KMO-statuut te beoordelen jaar per jaar) © 2003 KPMG

18 Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk
Let op met KMO vennootschappen - bv. voorwaarde van minimumbezoldiging niet langer vervuld na fiscale controle? - vroeger: verlies van verlaagd tarief - nu: verlies van alle andere maatregelen (geen vermeerdering, investeringsreserve, afschrijvingsmaatregelen, … e) Besluit: de kip of het ei? © 2003 KPMG

19 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Verlaging tarieven in budgettair neutraal kader Bijgevolg: compenserende maatregelen 1. Liquidatieboni – inkoop eigen aandelen 2. Art. 207 WIB: abnormale en goedgunstige voordelen 3. Definitief Belaste Inkomsten (DBI) 4. Afschrijvingsregels 5. Niet aftrekbaarheid gewestelijke belastingen 6. Art. 217 WIB: afschaffing ¼ tarief 7. Diverse maatregelen © 2003 KPMG

20 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Liquidatieboni en inkoop eigen aandelen huidig regime: - Personenbelasting: geen belastbaar dividend - Vennootschapsbelasting: wel dividend (evtl. DBI - aftrek) - Roerende voorheffing: expliciete vrijstelling © 2003 KPMG

21 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
wijziging: - dividend definitie : art. 18, 2e ter WIB (nieuw): “Inkomsten betaald of toegekend bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen of bij verkrijging van eigen aandelen door vennootschappen (vrijstelling voor beleggingsvennootschap met apart fiscaal regime in 21, 2° WIB); - invoering taxatie : art. 22, § 1, 2° lid WIB: netto-inkomen van roerende goederen en kaptialen wordt het bedrag verstaan dat in enige vorm is geïnd of verkregen, vòòr aftrek van innings-en bewaringskosten en van andere soortelijke kosten en verhoogd met de roerende voorheffing, tenzij het afzonderlijk wordt belast ingevolge art. 171, 2° f en 2° bis tot 3° bis © 2003 KPMG

22 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
wijziging: - afzonderlijke taxatie in de PB: de in art. 18, 1° lid, 2° ter WIB vermelde dividenden worden belast tegen een afzonderlijke aanslagvoet van 10% (+AGB); - invoering RV: art. 269, 2° bis WIB: 10% voor de in artikel 18, 1° lid, 2° ter vermelde dividenden ten belope van het gedeelte waarop de artikelen 186, 187 in 209 of gelijkaardige bepaling naar buitenlands recht zijn toegepast © 2003 KPMG

23 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Gevolgen/bijzonderheden: - bevrijdend karakter in PB of aangifteplicht door timing difference (voorheffing jaren na uitkering) - vrijstelling RV: verwijzen ‘dividenden’ in moeder-dochterrichtlijn - verrekening RV – voorwaarde 12 maanden bezit (artikel 282 WIB) - belangrijkste uitzonderingen: * belastingvrije verrichtingen * aandelen van een gereglementeerde markt Toepassing © 2003 KPMG

24 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Inkoop eigen aandelen Vennootschap A kapitaal aandelen aandeelhouders nat. persoon/vennootschap inkoop: 10% van de aandelen Verkrijgingsbonus (100) is dividend A Uitkering: K: Kapitaal: R: Reserves: © 2003 KPMG

25 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Liquidatiebonus Vennootschap B A K: R: _______ schuld: Liquidatiebonus = verschil tussen de uitkering en het gestort kapitaal Liquidatiebonus (4.000) = dividend © 2003 KPMG

26 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Problemen: Buitenlandse liquidatie- of inkoopboni (inhouding RV door financiële tussenpersoon, op welke basis, toepassing DBV?) Verrekening RV bij inkoop – cfr. dividend wordt geacht te zijn verkregen op moment van vernietiging of verkoop van aandelen – maar op dat ogenblik geen bezit meer. © 2003 KPMG

27 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Inwerkingtreding 1 januari 2002 (retroactief) Tenzij liquidatie afgesloten vóór 25 maart 2002 © 2003 KPMG

28 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Art. 207 WIB: compensatie van abnormale en goedgunstige voordelen Huidige principe: Beroepsverliezen zijn niet aftrekbaar van het gedeelte van de winst, afkomstig van verkregen abnormale en goedgunstige voordelen, voor zover ze aangerekend worden op de overgedragen verliezen van de vorige jaren. Uitbreiding: Tot verliezen van het boekjaar zelf. Memorie van toelichting : abnormale of goedgunstige voordelen ontvangen van buitenlandse belastingplichtige. Toepassing: © 2003 KPMG

29 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Huidig Nieuw Overgedragen verlies (500) Idem Operationeel resultaat (800) Idem Schuldkwijtschelding Idem Overgedragen resultaat (300) Idem Fiscaal resultaat Fiscaal resultaat geen aftrek vorige verliezen - geen aftrek vorige verliezen - enkel aftrek ten belope - geen aftrek verliezen boekjaar van verlies boekjaar © 2003 KPMG

30 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Definitief belaste inkomsten (DBI) Ratio legis = vermijden van economische dubbele belasting Wijzigingen in cursief Algemene hoofdlijn = Dividenden en liquidatie- of verkrijgingsboni ontvangen door een Belgische vennootschap worden voor 95% van de winst afgetrokken indien zij in die winst voorkomen op voorwaarde dat: men een minimum deelneming bezit de verkregen dividenden effectief belast zijn © 2003 KPMG

31 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Definitief belaste inkomsten (DBI) - Soorten inkomsten die in aanmerking komen voor DBI-aftrek - Dividenden en liquidatie- of verkrijgingsboni die voorkomen in de winst van het belastbare tijdperk © 2003 KPMG

32 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Dividenden Begrip: artikel 17 en 18 WIB Dividenden uitgekeerd door binnenlandse of buitenlandse vennootschappen evenals inkomsten uit delen of aandelen in oneigenlijke VZW’s Inkomsten uit certificaten van transparante beleggingsfondsen (ventilatie is een probleem) Interesten van rentegevende voorschotten © 2003 KPMG

33 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Liquidatie- of verkrijgingsboni begrip: artikel 202, §1, 2° WIB dergelijke boni zijn te beschouwen als meerwaarden die door een fictie van de wet worden gelijkgesteld met dividenden Uitbreiding dividenddefinitie: begrip: artikel 18, 2° ter WIB liquidatieboni en inkoopboni in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling van vermogen binnenlandse of buitenlandse vennootschap of inkoop eigen aandelen © 2003 KPMG

34 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Kwantitatieve voorwaarde 5% in het maatschappelijk kapitaal begrip “kapitaal”: vennootschappenrecht (onderschreven kapitaal) wordt bekeken vanuit het oogpunt van de uitkerende vennootschap oprichtersaandelen, bewijzen van deelgerechtigdheid, winstbewijzen komen niet in aanmerking Nieuwe vereiste: 10% in het maatschappelijk kapitaal © 2003 KPMG

35 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Kwantitatieve voorwaarde aanschaffingswaarde van EUR begrip historische aanschaffingswaarde : boekhoudrecht wordt bekeken vanuit het oogpunt van de ontvangende vennootschap Vereiste van aanschaffingswaarde van EURO blijft behouden © 2003 KPMG

36 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Kwantitatieve voorwaarde Uitzonderingen op de kwantitatieve voorwaarde Dividenden ontvangen door: Kredietinstellingen zoals bedoeld in artikel 56 WIB Verzekeringsondernemingen zoals bedoeld in artikel 56 §2 WIB Beursvennootschappen vermeld in artikel 47 van de wet van 6 april 1995 Beleggingsvennootschappen Dividenden verleend of toegekend door: Intercommunales © 2003 KPMG

37 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Kwantitatieve voorwaarde Invoering van minimum bezitsduur: In volle eigendom Gedurende ononderbroken periode van 1 jaar Worden of werden behouden (cfr. Moeder-Dochter richtlijn) Op moment van toekenning of betaalbaarstelling Uitzondering voor inkomsten toegekend door intercommunales en toegekend of verkregen door beleggingsvennootschappen Gevolg: afschaffing beperking interestaftrek (artikel 198, 10° WIB) © 2003 KPMG

38 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Kwantitatieve voorwaarde Invoering voorwaarde boekingswijze Als financieel vast actief “financieel vast actief” bij KB bepaald voor kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beursvennootschappen “financieel vast actief” volgens KB Wetboek Vennootschappen voor andere vennootschappen Op moment van toekenning of betaalbaarstelling Uitzondering voor inkomsten toegekend door intercommunales en toegekend of verkregen door beleggingsvennootschappen © 2003 KPMG

39 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Verbod van verliescreatie Principe: artikel 205 WIB DBI-aftrek is beperkt tot het positieve fiscale resultaat na aftrek van de andere vrijgestelde elementen Saldo aan DBI kan niet worden overgedragen naar de volgende jaren Verenigbaar met de Moeder-Dochterrichtlijn ? © 2003 KPMG

40 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Artikel 203, §1, 1° WIB: Niet onderworpen aan vennootschapsbelasting of aanzienlijk gunstiger belastingregime (belastingparadijzen) Niet onderworpen aan vennootschapsbelasting Subjectieve onderworpenheidsvereiste: Onderwerping aan een vorm van winstbelasting is voldoende Geen vereisten qua vaststelling belastbare grondslag of tarief Onweerlegbare uitsluiting: geen transparantieregel © 2003 KPMG

41 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Artikel 203, §1, 1° WIB: Niet onderworpen aan vennootschapsbelasting of aanzienlijk gunstiger belastingregime (belastingparadijzen) Dividenden afkomstig uit belastingparadijzen Begrip “aanzienlijk gunstiger belastingregime” Niet-limitatieve zwarte lijst administratie 57 landen Zwitserland: initieel wel, nu verwijderd © 2003 KPMG

42 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
“Aanzienlijk gunstiger belastingregime” Gemeenrechtelijk nominaal tarief op winsten van vennootschap < 15% Gemeenrechtelijk tarief overeenstemmend met de werkelijke belastingdruk < 15% Uitzonderingen Gemeenrechtelijke bepalingen inzake belasting toepasselijk op vennootschappen gevestigd in EU worden geacht niet aanzienlijk gunstiger te zijn (bv. Ierland) Tegenbewijs: door fiscus/ BP © 2003 KPMG

43 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Artikel 203, §1, 2° WIB: Financierings-vennootschappen, beleggingsvennootschappen met een afwijkende belastingregeling Financieringsvennootschap: uitsluitend of hoodzakelijk verstrekken van diensten van financiële aard ten voordele van niet-groepsvennootschappen Thesaurievennootschap: uitsluitend of hoofdzakelijk verrichten van geldbeleggingen Beleggingsvennootschap: gemeenschappelijk beleggen van kapitaal © 2003 KPMG

44 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Artikel 203, §1, 2° WIB: Financierings-vennootschappen, beleggingsvennootschappen met een afwijkende belastingregeling Belastingregeling genieten die afwijkt van het gemeen recht Beleggingsvennootschappen “distributie-bevek”: 2 voorwaarden Statutaire bepaling tot verplichte wederuitkering van 90 % van de netto-inkomsten Dividenden komen in aanmerking voor DBI voor zover en in de mate dat deze voortkomen van “goede dividenden” (DBI) en “goede meerwaarden” © 2003 KPMG

45 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Artikel 203, §1, 2° WIB: Financierings-vennootschappen, beleggingsvennootschappen met een afwijkende belastingregeling Financieringsvennootschappen Rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming Financieringsvennootschap moet gelegen zijn in EU Deelneming is economisch en financieel verantwoord Debt/equity ratio (thin capitalisation) Thesaurievennootschappen “cash-pooling” wordt niet geviseerd © 2003 KPMG

46 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Artikel 203, §1, 3° WIB: Vennootschappen met “off-shore” inkomsten Ratio legis: “territoriale fiscale paradijzen” Probleem = definitie “off-shore inkomsten” Gelijkbehandelingsclausule © 2003 KPMG

47 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Artikel 203, § 1, 4° WIB: Vennootschappen met winst uit vaste inrichting onderworpen aan een gunstig belastingregime: Algemene regel Ratio legis Strijd tegen “financial branches” Kapitaalinbreng door hoofdhuis wordt beschouwd als een lening die aanleiding geeft tot aftrekbare interesten in hoofde van de branch die niet belastbaar zijn ten name van de hoofdzetel Proportionaliteit Geen DBI-aftrek in de mate dat dividenden voortkomen uit die inkomsten Compartimentering en specificering bij uitkerende vennootschap wordt noodzakelijk © 2003 KPMG

48 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Artikel 203, § 1, 4° WIB: Vennootschappen met winst uit vaste inrichting onderworpen aan een gunstig belastingregime: Uitzonderingen - Winsten uit buitenlandse inrichting van binnenlandse vennootschap waarmee België DBV heeft - Daadwerkelijke belasting van minimum 15% op winsten van buitenlandse inrichting (globaal bekeken) - Uitzonderingen hollen algemene regel uit © 2003 KPMG

49 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Artikel 201 § 1, 4° is niet van toepassing - indien een daadwerkelijke globale belasting van minimum 15% op winsten uit buitenlandse inrichting - indien vennootschap en buitenlandse inrichting gevestigd zijn in EU - tegenbewijs: door fiscus/ belastingplichtige © 2003 KPMG

50 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Artikel 203, § 1, 5° WIB: Intermediaire vennootschap Algemene regel: Zowel binnenlandse als buitenlandse intermediaire vennootschappen Geen proportionele transparantie maar een drempel Indien onbesmette dividenden ten minste 90 % bedragen: Volledige DBI-aftrek voor het gedeelte van het dividend dat verband houdt met wederuitgekeerde dividenden Indien besmette dividenden meer dan 10 % bedragen: Geen DBI-aftrek © 2003 KPMG

51 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Artikel 203, § 1, 5° WIB: Intermediaire vennootschap Uitzonderingen: Uitkerende vennootschap is: Een Belgische vennootschap of vennootschap in verdragsland (merk op: ondertekend en niet geratificeerd); en Onderworpen aan een normaal belastingregime; en Genoteerd op EU-effectenbeurs of gelijkaardige buitenlandse beurs (aan te tonen door belastingplichtige) Alle dividenden werden belast op niveau van uitkerende vennootschap © 2003 KPMG

52 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Artikel 203, § 1, 5° WIB: Intermediaire vennootschap Uitzonderingen: Onrechtstreekse deelneming in een EU-financieringsvennootschap met rechtmatige economische of financiële behoeften Geen DBI-aftrek indien Transitvennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks dividenden ontvangt van vennootschap niet onderworpen aan belastingen of gevestigd in belastingparadijs of een financierings-, beleggings- of thesaurievennootschap met afwijkend belastingregime (art. 203, § 3 WIB) © 2003 KPMG

53 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Afschrijvingsregels: twee maatregelen Eerste afschrijvingsannuïteit - Vroeger: jaar van aanschaffing: volledige afschrijving ongeacht het tijdstip van aanschaffing - Nu: pro rata temporis vanaf aanschaffing tot einde boekjaar (berekend per dag) - Grote impact op vennootschappen die veel investeren © 2003 KPMG

54 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Afschrijvingsregels: twee maatregelen Bijkomende kosten (invoerrechten, vervoerskosten, niet-aftrekbare BTW, installatiekosten, kosten notaris, registratierechten, ….. – Comm. IB 61/67) - Vroeger: keuze tussen 1. eenmalig 2. gespreid al of niet overeenkomstig hoofdsom - Nu: afschrijven overeenkomstig de hoofdsom Belangrijk: niet van toepassing voor fiscale KMO-vennootschap!!! Opletten met wijziging aan waarderingsregels © 2003 KPMG

55 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Niet-aftrekbaarheid gewestelijke belastingen - Let op: gewestelijke belastingen Voorbeelden - milieuheffing: heffingen op oppervlaktewateren - leegstandheffing Inclusief verhogingen, interest, boetes, … - Dus niet: lokale belastingen © 2003 KPMG

56 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Niet-aftrekbaarheid gewestelijke belastingen Uitzondering: heffingen opgenomen in de financieringswet van 16 januari 1989 blijven aftrekbaar - onroerende voorheffing registratierechten successierechten belasting op spelen en weddenschappen verkeersbelasting BIV Eurovignet © 2003 KPMG

57 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Afschaffing: art. 217 WIB - buitenlandse inkomsten (tenzij vrijgesteld krachtens DBV) - dubbele verliescompensatie (recapture) - afschaffing tariefbeperking tot ¼ - nu belastbaar aan vol tarief © 2003 KPMG

58 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Voorbeeld Fiscale situatie Jaar Belgisch VI in verdragstaat Totaal x ( ) x Totaal zonder recapture: - jaar x: belasting in België op , geen belasting in bronstaat - jaar x+1: België belasting op bronstaat belasting op totaal: belasting op © 2003 KPMG

59 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Toepassing recapture (DBV) Na verliescompensatie Jaar Belast in België Belast in bronstaat Totaal x x Totaal Vroeger: belasting op aan ¼ tarief Nu: belasting op aan vol tarief © 2003 KPMG

60 Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen
Diverse maatregelen Onechte VZW’s: venB i.p.v. RPB (intercommunales) Strijd tegen kasgeldvennootschappen opvoeren Bestrijden: misbruik van rechtspersoonlijkheid Betere inning BTW-ontvangsten Controle op DBI © 2003 KPMG

61 Deel II: De nieuwe rulingpraktijk
Huidige situatie Informele praktijk Voorafgaande fiscale akkoorden (ruling) Limitatief opgesomde verrichtingen Voorbeeld: rechtmatige financiële of economische behoeften (inbreng bedrijfstak, algemeenheid, fusie, wijziging controle, DBI, art. 344 WIB) Commissie van voorafgaande fiscale akkoorden Defensief/formalistisch © 2003 KPMG

62 Deel II: De nieuwe rulingpraktijk
Huidige situatie (vervolg) Voorafgaande fiscale beslissingen (Ruling-bis) Investeringen in materiële of immateriële vaste activa Voorbeelden: Infocap-ruling Afschrijvingen Intra-groep facturering Voorbeelden: Distributiecentra Servicecentra Kritiek van onwettigheid (RvS) © 2003 KPMG

63 Deel II: De nieuwe rulingpraktijk
Nieuwe benadering Vanaf 1 januari 2003 Federale overheidsdienst van financiën (FOD) Algemeen wettelijk kader Concrete situaties Geen theoretische of hypothetische vragen Moet vestiging belasting voorafgaan © 2003 KPMG

64 Deel II: De nieuwe rulingpraktijk
Nieuwe benadering Meest ruime bevoegdheid Uitzonderingen: Verrichtingen die op fiscaal vlak reeds uitwerking hebben Hangende geschillen Vervolging en invordering van belastingen Vluchtlanden Verrichting zonder economische substantie in België © 2003 KPMG

65 Deel II: De nieuwe rulingpraktijk
Nieuwe benadering Geen ruling voor: Tarieven en berekening Bedragen en percentages Aangifte, onderzoek, controle, … Specifieke procedure inzake erkenning Waarvoor overleg met andere autoriteiten nodig Sancties, boetes, verhogingen, … Forfaitaire grondslagen van aanslag © 2003 KPMG

66 Deel II: De nieuwe rulingpraktijk
Nieuwe benadering (vervolg) Termijn Principe antwoord binnen 3 maanden In onderling overleg te wijzigen Geldigheidsduur max 5 jaar Publicatie van de beslissingen op anonieme basis © 2003 KPMG

67 Deel III: Coördinatiecentra
Problematiek Kritiek Europese Commissie Vrijstellingen van belastingen Belastbare grondslag Geen vast percentage van werkingskosten © 2003 KPMG

68 Deel III: Coördinatiecentra
Aanpassingen Toegelaten activiteiten Kleine wijzigingen Belastbare basis Alle gedragen kosten Cost plus percentage case by case Alternatieve basis Verworpen uitgaven + abnormale en goedgunstige voordelen Vennootschapsbelasting is niet langer verworpen uitgave © 2003 KPMG

69 Deel III: Coördinatiecentra
Aanpassingen Belastingkrediet voor speciale “taks” Behoud vrijstelling van RV op uitgekeerde dividend, interest of royalty indien betaald aan vennootschap Evenredig registratierecht op inbreng of kapitaalverhoging © 2003 KPMG

70 Deel III: Coördinatiecentra
Zeer recente ontwikkelingen Ecofin januari 2003 Behoud tot 31 december 2010 Quid verlenging? © 2003 KPMG

71 Overzicht Aangifte: algemene informatie
Kader I Belastbare en vrijgestelde reserves Kader II Verworpen uitgaven Kader III Uitgekeerde dividenden Kader IV Uiteenzetting van de winst © 2003 KPMG

72 Overzicht (vervolg) Kader V Afzonderlijke aanslagen
Kader VI Definitief belaste inkomsten (zie IV) Kader VII Compenseerbare verliezen (zie IV) Kader VIII Tarief van de belasting Kader IX Verrekenbare voorheffingen Reorganisaties © 2003 KPMG

73 Aangifte algemeen Elektronische indiening
P.V. van 5 maart 2001 – Van Campenhout KB van 2 april 2002 (B.S. 11 april 2002) Origineel formulier dagtekenen + handtekenen Computerafdruk van aangifte Downloaden van Waarmerking, dagtekening en handtekening van de computerafdruk Uiterste indieningstermijn: in principe 30 juni 2003 © 2003 KPMG

74 Boekhoudwetgeving - diverse
Bindende kracht jaarrekening Wijziging van jaarrekening/Boeking in latere jaarrekening Wijziging goedgekeurde jaarrekening: enkel indien “zuivere” materiële vergissing Zie bv. Bergen 4 oktober 2002 (belastingplichtige) Contra: Brussel, 29 november 2000 (fiscus) © 2003 KPMG

75 Fiscale procedure “Truc” met gebroken boekjaren
Vroeger: bv. 30 december 2002 = aanslagjaar 2002 Aanslagtermijn tot 31 december 2004 Nu: altijd 3 jaar minimaal Aanslagtermijn tot 30 december 2005 Inwerkingtreding ook voor lopende aanslagtermijnen © 2003 KPMG

76 CBN-adviezen 126/17 en 126/18 Onduidelijkheid Kritieken
Juridisch Bereiken van getrouw beeld kan anders (herwaarderingsmeerwaarde) Onjuiste verwijzing naar IAS Inwerkingtreding? Geldigheid? Annulatieberoep bij Raad van State Cfr. Beknopt Verslag 21 mei 2002 Rb. Gent 14 november 2002: Artwork Systems © 2003 KPMG

77 Aanpassing begintoestand reserves
Vrijstelling meerwaarde op aandelen Netto of bruto (cf. bijkomende kosten)? Minister van Financiën: netto Kritiek rechtsleer Cf. niet-aftrekbare minderwaarden = bruto Dus logica zelve: meerwaarden ook bruto Rechtspraak? Rb. Namen, 19 juni 2002: netto Rb. Bergen, 11 september 2002: bruto Rb. Nijvel, 23 april 2002: bruto Hoge Raad Nederland: bruto © 2003 KPMG

78 Beroepskosten Bijkomende kosten aankoop grond Afschrijvingen
Bezoldigingen en voordelen van alle aard Diversen © 2003 KPMG

79 Bijkomende kosten aankoop grond
Bekende problematiek Fiscus en vroegere rechtspraak: bijkomende kosten aankoop terreinen (registratierechten, …) = deel van aanschaffingswaarde Gevolg: kunnen ook niet afgeschreven worden Gedeeltelijke ommekeer in rechtspraak in 1997 Antwerpen 14/10/1997: waardevermindering Brussel 14/11/1997: beroepskost Bevestigd door sommige uitspraken in 1999 (Antwerpen, 8 juni 1999; Brussel, 18 juni 1999) © 2003 KPMG

80 Bijkomende kosten aankoop grond
Andere (Gent, Luik): traditionele stelling Cassatie 8 juni 2000 (Antwerpen, 14/10/1997) Afwijzing op technische gronden 3 arresten Cassatie 22 juni 2000 (Brussel 14/11/1997; Antwerpen, 8 juni 1999; Brussel, 18 juni 1999) Bijkomende kosten = aftrekbaar Sommige rechtsleer => definitieve minderwaarde Nog onduidelijkheid over exacte boekhoudkundige registratie © 2003 KPMG

81 Bijkomende kosten aankoop grond
Ci. RH.421/ van 13 november 2000 Fiscus: boekhoudrecht => “aanschaffingswaarde” Quid beginselen behoorlijk bestuur? Nochtans is rechtspraak blijvend positief Luik, 8 november 2000 Rb. Gent, 9 november 2000 Antwerpen, 19 december 2000 Gent, 21 december 2000 Minister van Financiën blijft echter bij stelling Zie ook Mond. Vr. nr van 3 juli 2001 – Moerman Zie tevens Vragen nr. 623 van 14 maart 2001 – Pieters en nr. 661 van 20 april 2001 – Van Weddingen © 2003 KPMG

82 Bijkomende kosten aankoop grond
Dissident arrest: Gent, 3 april 2001 Bevestiging van het administratief standpunt Specifiek geval: afschrijving geboekt Aankoop versus inbreng Voor kritiek vatbaar Voorzichtigheidsbeginsel versus going concern © 2003 KPMG

83 Bijkomende kosten aankoop grond
Rechtspraak blijft echter op zelfde lijn als Cassatie Gent, 13 september 2001 Bergen, 5 oktober 2001 Rb. Brugge, 22 oktober 2001 - Rb. Brussel, 6 december 2001 Rb. Leuven, 11 januari 2002 Rb. Brugge, 15 januari 2002 Bergen, 1 maart 2002 Rb. Antwerpen, 6 maart 2002 Rb. Antwerpen, 14 juni 2002 © 2003 KPMG

84 Afschrijvingen Goodwill – 10 jaar ? Rollend materieel
Brussel, 13 juni 2001 (niet-concurrentie 5 jaar) Gent, 4 oktober 2001 (interieurarchitect - cliënteel op 5 jaar) Rollend materieel Gent, 13 september 2001 (5 jaar - diesel) Rb. Gent 20 juni 2002 (5 jaar - Mercedes 500) Gent, 13 februari 2002 (3 jaar voor tweedehands) Computer (laptop) Gent, 28 mei 2002 (3 jaar aanvaardbaar) © 2003 KPMG

85 Afschrijvingen Jaar van vervreemding Fabriek versus kantoorgebouw
Rb. Hasselt, 25 september 2002 (ja) Gent, 9 april 2002 (ja) Fabriek versus kantoorgebouw Gent, 13 september 2001 (5% maar kan meer zijn) Rb. Namen, 6 november 2002 (5% ondanks “machines”) Gent, 5 november 2002 (gebouw aan de kust: 3% - geen impact van “Noordzee”) © 2003 KPMG

86 Afschrijvingen Recht van opstal Rb. Namen 26 juni 2002
Afschrijving over zelfde duur als opstal Maar quid op het einde? Zie Rb. Antwerpen, 19 maart 2002 © 2003 KPMG

87 Afschrijvingen Degressieve afschrijvingen – formaliteiten
Optiestelsel (art. 64 WIB) – formulier 328K Soepele opstelling Minister van Financiën: P.V. van 8 juni 2000 – Pieters Geen soepele opstelling rechtspraak: Luik, 28 maart 2002 © 2003 KPMG

88 Voordelen van alle aard wagens
Nieuwe tarieven voordelen van alle aard bedrijfswagens Nieuwe aanpassing op 1 januari 2003 Nog niet gepubliceerd in Staatsblad! © 2003 KPMG

89 Voordelen van alle aard wagens
0,4196 0,3800 19+ 0,4118 0,3730 18 0,4019 0,3640 17 0,3942 0,3570 16 0,3831 0,3470 15 0,3677 0,3330 14 0,3544 0,3210 13 0,3334 0,3020 12 0,3147 0,2850 11 0,2871 0,2600 10 0,2585 0,2350 9 0,2385 0,2160 8 0,2186 0,1980 7 0,1976 0,1790 6 0,1789 0,1620 5 0,1524 0,1380 4 Geïndexeerd bedrag (1/1/2003) Basisbedrag Voordeel in EURO per afgelegde kilometer Belastbare kracht in PK

90 Voordelen van alle aard wagens
5.000 km ? - RSZ: * algemene specifieke controle (Minister) * cf. “cirkels” tot 25 / / >50 km woon-werk * cf. min km (extern) km (intern) * risico bij werkgever (5 jaar) © 2003 KPMG

91 Voordelen van alle aard wagens
5.000 km ? - Fiscus: * zelfde reactie (cf. 23 km woon-werkverkeer) * opzeggen bedrijfsakkoorden (<-> RSZ) -> quid ABBB? -> zie P.V. 15 oktober 2001 – de Clippele * risico bij werknemer (3 jaar) © 2003 KPMG

92 Voordelen van alle aard wagens
5.000 km ? Quid regeling ambtenaren? 5.000km (<25km) en 7.500km (>25km) -> zie P.V. 13 november 2001 – Van Campenhout -> bevestiging bestaan interne instructie 31 mei 2000 -> “bijzondere omstandigheden” volgens Minister Gelijkheid op zijn Belgisch? © 2003 KPMG

93 Voordelen van alle aard wagens
Lichten optie Lichten optie = VAA volgens fiscus Circulaire Ci.R. 15/ van 31/12/97 Vragen om inlichtingen naar leasemaatschappijen voor aanslagjaren 1996 en 1997 Antwoord BLV 16/3/1998 (schending van art. 315 en 316 WIB) Nieuwe vragen om inlichtingen voor aanslagjaren 1998 en 1999 © 2003 KPMG

94 Voordelen van alle aard wagens
Lichten optie Schending van “bankgeheim”? Neen: Rb. Brussel 4/1/2002 Rb. Bergen 17/1/2002 (2 vonnissen) Rb. Antwerpen 22/2/2002 Rb. Luik 18/3/2002 Rb. Antwerpen 27/5/2002 Rb. Luik 6/6/2002 Ja: Rb. Brussel 23/2/2000 (bij verstek) Rb. Brussel 3/5/2002 Rb. Namen 23/10/2002 © 2003 KPMG

95 Voordelen van alle aard wagens
Lichten optie Onderscheid ngl. opstelling leasingcontract ? andere personen kunnen optie kunnen lichten werknemer zal optie lichten geen vermelding Voordeel van alle aard moeilijk te vermijden oorzakelijk verband staat vast – “uit hoofde” of “naar aanleiding van” – ruim begrip © 2003 KPMG

96 Voordelen van alle aard wagens
Lichten optie Voordeel = verschil tussen marktwaarde en aankoopprijs - Rb. Bergen 22/3/2001 - Rb. Brugge 4/12/2001 - Rb. Brussel 4/1/2002 - Rb. Bergen 17/1/2002 (2 vonnissen) - Rb. Antwerpen 22/2/2002 - Rb. Luik 18/3/2002 - Rb. Antwerpen 27/5/2002 - Rb. Luik 6/6/2002 © 2003 KPMG

97 Voordelen van alle aard wagens
Lichten optie Ook indien optie door familielid ? Taxatie ihv werkgever als overdreven kosten? Taxatie als abnormaal en goedgunstig voordeel ihv leasemaatschappij of werkgever? Maar, sleutel is waardering!! Cf. heropening debatten in sommige vonnissen © 2003 KPMG

98 Voordelen van alle aard
Geen keuze voor belasting voordeel van alle aard in hoofde van de vennootschap => Strengere houding fiscus Aanrekening voordeel aan bedrijfsleider? Compensatie via rekening-courant Dan nog een voordeel: neen Rb. Gent, 4 oktober 2001 Rb. Hasselt, 27 juni 2001 © 2003 KPMG

99 Woon-werk verkeer Organisatie van gemeenschappelijk vervoer
In hoofde van de werkgever - kosten volledig aftrekbaar vanaf AJ 2002 - vanaf AJ 2003: in principe aan 120% (goedkeuring Europa?) - 20%: aanleg via belastingvrije reserve Comm.IB 53/214, 6° : “Collectief vervoer (kosteloos of beneden de kostprijs) van personeelsleden van de woonplaats, het station, de bushalte, enz., naar de plaats van tewerkstelling en terug door de werkgever georganiseerd met eigen vervoermiddelen of met die van een autocarexploitant. © 2003 KPMG

100 Woon-werk verkeer Organisatie van gemeenschappelijk vervoer
In hoofde van de werknemer - volledige vrijstelling (maximum = kostprijs treinabonnement 1ste klas voor dezelfde afstand) indien werkelijke kosten niet worden bewezen. - ook igv georganiseerde carpooling (“elk georganiseerd vervoer van minimum twee personen”) - niet noodzakelijk werkelijke kosten ihv werknemer - bedrijfswagen: vrijstelling voordeel van alle aard Comm.IB 53/214, 6° : “Collectief vervoer (kosteloos of beneden de kostprijs) van personeelsleden van de woonplaats, het station, de bushalte, enz., naar de plaats van tewerkstelling en terug door de werkgever georganiseerd met eigen vervoermiddelen of met die van een autocarexploitant. © 2003 KPMG

101 Woon-werk verkeer Vrijstelling tussenkomst woon-werkverkeer
Nieuwe regeling vanaf AJ 2002 voor werknemers Zie Circ. RH 241/ – 18/7/2002 Alleen nog bij forfaitaire beroepskosten (bij werkelijke kosten: elke tussenkomst volledig belastbaar) Dus: vroegere mogelijkheid van vrijstelling tbv ontvangen bedrag maar toch volledige aftrek van werkelijke kosten niet langer mogelijk – ook geen cumul met 0,15 Euro/km © 2003 KPMG

102 Woon-werk verkeer Vrijstelling tussenkomst woon-werkverkeer
3 typegevallen - openbaar vervoer: volledig (geen beperking) - gemeenschappelijk vervoer: beperkt (zie hoger) - ander vervoer: max. 150 Euro (aanslagjaar 2003) Cumul van verschillende typegevallen mogelijk Fietsvergoeding: max. 0,15 Euro per kilometer © 2003 KPMG

103 Beroepskosten diversen
Zwembad Gent, 4 december 2002 (aftrekbaar) Motocross sponsoring Rb. Antwerpen, 8 november 2002 (aftrekbaar) Pleziervaartuig Rb. Antwerpen, 4 december 2002 (niet aftrekbaar) Kinderopvang? Cfr persbericht 14 februari 2003 Aftrek tot 30% (max Euro) Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003? © 2003 KPMG

104 Onderhoudswerken Schilder- en herstellingswerken
Belastingplichtige = kost ( Euro) Fiscus = afschrijfbaar actief Gent, 26 februari 2002: gezien geen effectieve waardevermeerdering aangetoond => aftrekbare kost © 2003 KPMG

105 Verplaatsingsonkosten
Omzendbrief 25 juli 2001 inzake reiskosten 0,2677 Euro/km tot 30 juni 2003 P.V. van 8 december 2000 – De Schamphelaere Geen hogere vergoeding mogelijk? Toch wel indien ~ gemiddelde prijs/km © 2003 KPMG

106 Verblijfsvergoedingen
MB van 21 oktober 2002 (B.S. 1 november 2002) Dagelijkse forfaitaire vergoedingen Richtprijzen voor hotel © 2003 KPMG

107 Maaltijdvergoedingen (dienstreizen)
Maaltijdvergoedingen aan reizend personeel Kosten nachtverblijf Geen bewijs nodig indien bedragen niet overschreden worden Nieuwe tarieven vanaf 1 maart 2002 – per kader Niveau 2,3,4: 10,49 / 30,28 EURO Niveau 1: 12,96 / 32,74 EURO © 2003 KPMG

108 Vak I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst
Vrijstelling meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Verkoopwaarde/schadevergoeding van bedrijfsvoertuig herbelegd in ander milieuvriendelijk voertuig (KB te bepalen) Voertuig reeds 3 jaar als vast actief Binnen twee jaar vanaf begin van het jaar van verkoop Binnen één jaar vanaf einde van het jaar waarin schadevergoeding ontvangen Onaantastbaarheidsvoorwaarde Vanaf 1 januari 2000! Nog goedkeuring EU nodig Maar mag al toegepast worden… © 2003 KPMG

109 I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst
Waardevermindering op vorderingen Regel artikel 48 WIB Zeker en vaststaand Alleen voor handelsvorderingen? P.V. 21 september 2000 – Eerdekens Minister: waardeverminderingen ook aanvaardbaar voor voorraden, bestellingen in uitvoering, … indien ze overeenstemmen met werkelijke ontwaarding © 2003 KPMG

110 I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst
Waardevermindering op vorderingen (bis) Waardeverminderingen op obligaties Cassatie, 13 mei 2002 Alleen indien zeker en vaststaand Voor kritiek vatbaar © 2003 KPMG

111 I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst
Voorziening voor grote onderhoudswerken Kan belastingvrij aangelegd worden (1/X per jaar) op voorwaarde dat X = ten hoogste 10 jaar Stel: pas na 11 jaar aangewend Volledig bedrag belastbaar in jaar 10 volgens Minister (P.V. van 21 september 2000 – Eerdekens) Bezwaar indienen voor jaar 11 (detaxatie) - termijn!! © 2003 KPMG

112 I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst
Voorziening voor grote onderhoudswerken (bis) Principe van evenredigheid met duur van belastbaar tijdperk Stel: om de zes jaar onderhoudswerken Maar, voorziening wordt slechts aangelegd in jaar 3 Mag dan elk jaar 25% worden vrijgesteld Neen, volgens Minister: elk jaar slechts 1/6 – eerste twee jaren zijn “verloren” (P.V. van 21 september 2000 – Eerdekens) Noot:  boekhoudrecht © 2003 KPMG

113 I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst
Voorziening voor pensioenen Pensioenlast mag niet in één keer ten laste gelegd worden van jaar van belofte Verhoudingsgewijze spreiden over resterende loopbaan Feit dat uitbetaling ingeval van overlijden gebeurt vóór pensioenleeftijd is niet van belang Zie Antwerpen, 18 december 2001 © 2003 KPMG

114 I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst
Voorziening voor bodemsanering Voorziening voor een bodemverontreiniging Voorwaarden Bodemonderzoek Saneringsverplichting P.V. 12 juli 2001, Eerdekens © 2003 KPMG

115 I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst
Voorziening voor vakantiegeld Ci.RH 243/ van 15 januari 2003 Cijfers voor aanslagjaar 2003: 18,8% van vaste en veranderlijke bezoldigingen in 2002 toegekend aan bedienden 10,27% van 108/100 van lonen in 2002 toegekend aan arbeiders en leerlingen © 2003 KPMG

116 I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst
Voorziening voor vakantiegeld Later boeken? Bv. om bepaalde aftrekken te kunnen doen (DBI) Neen volgens Minister (boekhoudrecht) P.V. 12 juli 2001, Eerdekens © 2003 KPMG

117 Vak II Verworpen uitgaven
Niet-aftrekbare belastingen Niet aftrekbaar: vennootschapsbelasting (voorafbetaling) roerende voorheffing FBB verhogingen Crisisbijdragen Impact belastinghervorming: Gewestelijke belastingen niet langer aftrekbaar (zie hoger) © 2003 KPMG

118 Geldboeten Niet aftrekbaar zijn geldboeten, verbeurd-verklaringen en straffen van alle aard (art. 53, 6° WIB). © 2003 KPMG

119 Niet aftrekbare autokosten Principe
Aftrek kosten van personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen beperkt tot 75% (art. 66 § 1) Uitzondering: Kosten van brandstof, mobilofoon en financieringskosten © 2003 KPMG

120 Niet aftrekbare autokosten Rechtspraak
Autokosten overtreffen de beroepsbehoeften (Antwerpen, 19 juni 2001) Managementvennootschap brengt kosten van 4 wagens in aftrek. Fiscus mag niet de gepastheid of nut van de kosten beoordelen. Belastingplichtge slaagt er niet in het beroepskarakter van de kosten alle 4 de wagens te bewijzen. Hof bevestigt betwiste taxatie. Kosten van 2 BMW, honda en bestelwagen- - fiscus aanvaardt enkel een BMW en halve kost van een ander voertuig. “vennootschap bestaande uit een persoon kan geen 4 wagens aftrekken”. © 2003 KPMG

121 Niet aftrekbare autokosten Rechtspraak
Autokosten overtreffen de beroepsbehoeften niet (Brussel, 21 juni 2001) Zelfstandig loodgieter neemt kosten van luxejeep in aftrek. Administratie moet nauwgezet motiveren waarom de uitgaven de beroepskosten op onredelijk wijze overstijgen. Beoordeling van de opportuniteit van de uitgaven is niet toegestaan. Hof onheft de taxatie. Beginnend loodgieter heeft luxueuse jeep cheerokee (voor prospectie aan werven). Hof zegt dat kan gebruikt worden om medecontractanten te overtuigen – jeep is een opportuniteitskeuze vande jonge zelfstandige © 2003 KPMG

122 Niet aftrekbare autokosten Rechtspraak
Forfaitaire kilometervergoeding meer dan 24000km Fiscus: enkel forfaitaire begroting van kilometerkost indien totaal aantal Km kleiner is dan Km (Com. IB 1992, nr. 31/36). Hof: forfait moet op redelijke wijze begroot worden. Op basis van het feit dat noch werkgever noch werknemer alle bewijselementen kunnen voorleggen kan fiscus de niet-belastbaarheid niet weerleggen. Gent, 29 januari 2002 Idem: Antwerpen, 2 april 2002 Commercieel afgevaardigde – passat km per jaar. Werkgever kon geen sluitend bewijs van de kosten voorleggen. RB: ook bij overschreiding van de 24000km zijn perfecte bewijzen niet vereist. Kosten bijven onbelast als kosten eigen aan de werk de werkgever. © 2003 KPMG

123 Restaurant en receptiekosten Principe
Niet aftrekbaar zijn 50% van de (beroepsmatige) kosten van restaurant, receptie en relatiegeschenken. Uitzondering vertegenwoordigers van de voedingsector en reclameartikelen met opvallend en blijvend de benaming van de schenker. © 2003 KPMG

124 Niet specifieke beroepskledij Principe
Kosten voor niet specifieke beroepskledij en de toekenning aan derden ter vergoeding van deze kosten (art. 53, 7° en 11°) Uitzondering: specifieke kledij, opgelegd bij CAO of voor arbeidsbescherming als werkkledij of bijzondere kledij die wegens de aard van de beroepswerkzaamheid verplicht, noodzakelijk of gebruikelijk is. Uitgesloten: stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij © 2003 KPMG

125 Abnormaal of goedgunstige voordelen Principe
AGGV worden bij de winst gevoegd, tenzij ze in aanmerking komen voor het bepalen van belastbare basis bij de verkrijger (art. 26 WIB) Steeds bij winst gevoegd indien verleend aan: Buitenlandse onderneming waarmee een band van wederzijdse afhankelijkheid bestaat Een buitenlandse onderneming die niet aan inkomstenbelasting of aan aanzienlijk gunstigere regeling is onderworpen Buitenlandse onderneming die belangen gemeen heeft met (1) of (2) © 2003 KPMG

126 Abnormaal of goedgunstige voordelen Rechtspraak
Verkoop aandelen aan moeder tegen aanschaffingswaarde Antwerpen, 19 februari 2002 Administratie: intrinsieke waarde = x2 Administratie wordt in gelijk gesteld Maar intrinsieke waarde is niet noodzakelijk gelijk aan marktwaarde In dezelfde zin: Rb. Brussel, 1 februari 2002 Zie ook Rb. Antwerpen, 25 oktober 2002: belastingplichtige Voor opheffing van de wet van 22 december 1989: art. 133 WIB: bijzondere aanslag (43%) ten name van venn in vereffening op bedrag van VAA verleend aan personen die geen vereffenaar zijn, behalve… BP: geen bijzondere aanslag, want voordeel kan worden belast bij genieter. Admin: ze moeten effectief in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare basis. © 2003 KPMG

127 Abnormaal of goedgunstige voordelen Rechtspraak
Quasi-inbreng Rb. Luik 6 juni 2002 Verkoop aandelen door natuurlijk persoon aan NV Te hoge prijs volgens Administratie Neen: bedrijfsrevisor heeft procedure gevolgd Feit dat er lagere waarderingen mogelijk zijn is niet relevant Voor opheffing van de wet van 22 december 1989: art. 133 WIB: bijzondere aanslag (43%) ten name van venn in vereffening op bedrag van VAA verleend aan personen die geen vereffenaar zijn, behalve… BP: geen bijzondere aanslag, want voordeel kan worden belast bij genieter. Admin: ze moeten effectief in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare basis. © 2003 KPMG

128 Abnormaal of goedgunstige voordelen Rechtspraak
Renteloze lening voor aankoop aandelen Antwerpen, 21 januari 2003 Gezien band en concrete omstandigheden: abnormaal voordeel Maar moet gewaardeerd worden Hangt af van concrete omstandigheden: geen algemene regel Voor opheffing van de wet van 22 december 1989: art. 133 WIB: bijzondere aanslag (43%) ten name van venn in vereffening op bedrag van VAA verleend aan personen die geen vereffenaar zijn, behalve… BP: geen bijzondere aanslag, want voordeel kan worden belast bij genieter. Admin: ze moeten effectief in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare basis. © 2003 KPMG

129 Sociale voordelen Principe
100% verworpen Uitzonderingen: Gezelschapsreizen voor maximaal 1 dag Bescheiden geschenken aan het personeel (Sint-Niklaas, Kerstmis of Nieuwjaar) Bedeling van soep, koffie, thee, bier of frisdranken Bescheiden geschenken ter gelegenheid van een eervolle onderscheiding of van de pensionering Vroeger: 75 Euro Nu: 105 Euro Maar in functie van anciënniteit 105 Euro indien minder dan 3 jaar 35 Euro per jaar indien meer dan 3 jaar Cultuurcheques: 1000fr voor kerst-nieuwjaar; 3000fr voor eervolle onderscheiding In natura/betaalbon: 1000fr per jaar per werknemer, en 1000fr per jaar per kind: voor sinterklaas, kerst of nieuwjaar.; eervolle onderscheiding is 3000fr © 2003 KPMG

130 Sociale voordelen Principe
Uitzonderingen (vervolg): Cultuurcheques, cadeaucheques en surprisecheques Vroeger: maximum 25 Euro bij Sint-Niklaas, … (werknemer en kinderen ten laste – 1x/jaar) Vroeger: maximum 75 Euro bij pensionering Nu: 35 Euro en 75 Euro Nu: voor alle vormen van geschenken Maar, zijn eigenlijk minder waard door effect RSZ die nog de oude bedragen hanteren… Risico van boetes en verwijlinteresten!!! Zie Circulaire Ci.RH.242/ december 2002 © 2003 KPMG

131 Sociale voordelen Maaltijdcheques
Niet aftrekbaar (Cass., 28 september 2001) Verschil of gebruikt in bedrijfsrestaurant of winkel Neen, volgens Minister van Financiën (P.V. 11 maart 2002, Moerman) Hof van beroep Antwerpen: het sociaal voordeel is niet aftrekbaarten belope van het voordeel bij de WN ( de kostprijs voor de WG door niet ter zake) sociale maaltijd wordt gewaardeerd op 44 fr; als de wn het voordeel betaald van 44 fr, is er geen sociaal voordeel meer en de kost volledig aftrekbaar. Waardering cf. art. 18§3 geldt enkel voor voordelen alle aard (Antwerpen, 16 mei 2000). De waarde van de maaltijdcheque stemt overeen met de waarde vermeld op de cheque, verminderd met de bijdrage door de WN. Vraag: discriminatie ten opzichte van bedrijven met restaurant (waarvan de kosten aftrekbaar zijn)? Vraag stellen aan arbitragehof (hof van brussel heeft dit niet willen doen. (verschil: cheques kunnen wel in de winkels gebruikt worden…) © 2003 KPMG

132 Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen
Niet aftrekbaar (art. 198, 7° WIB) Uitzondering: verlies aan gestort kapitaal ingeval van verdeling van het maatschappelijk vermogen © 2003 KPMG

133 Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen
Bijkomende kosten bij verkoop van aandelen met minderwaarde moeten gevoegd worden bij de te verwerpen minderwaarde Idem voor wisselkoersverschillen: P.V. 21 januari 2002, Van Campenhout Rb. Leuven, 11 oktober 2002 WN belast op VAA Principe: meerwaarde is verkoopwaarde-aanschaffingswaarde (na afschrijvingen). Verkoopwaarde is prijs ontvangen na aftrek kosten. Minderwaarde idem: vb. aanschaf waarde = 6000, verkoopprijs = 5000; 250 verkoopkosten: niet aftrekbare minderwaarde is 1250 BEF © 2003 KPMG

134 Andere verworpen uitgaven Rechtspraak
Maribel bis en ter teruggevorderd door EU Slechts 59,83% moest worden worden terugbetaald en aftrekbaar Europa: kan niet Wie effectief heeft afgetrokken moet terugbetalen Terugbetaling vóór 31 december 2002 Zoniet: 10% verhoging en nalatigheidsinteresten Indien nog niet genoten: regulariseren (fiscale verliezen) België moest steun terugvorderen (sociale zekerheid) (HvJ 1999) en werd tweede keer veroordeeld omdat ze laattijdig was (2001)p regeling voor terugvordering bevatte fiscaal voordeel, en dus moest wetgever deze regeling aanpassen (bedrijven moeten voordeel nu terugstorten, ook als ze geen voordeel hebben genoten Slechts 59,83% moest worden worden terugbetaald (want steun was indertijd onderworpen aan de venb, maar daarnaast was dit bedrag nog eens aftrekbaar (deze betaling werd gelijk gesteld met sociale zekerheidsbijdrage) dus dubbele fiscale aftrek. Regeling moest dus worder herzien (programmawet van 30/12/2001 voordeel wordt geneutraliseerd: geen aftrekbare beroepskosten). Indien nog niet de betaald: niet aftrekbaar. Indiel wel al betaald: aftrekbaar, maar 40% van 59 moet worden teruggestort (MAAR: kan best zijn dat je geen voordeel had, omdat je in verlies zat, of dat het voordeel kleiner was omdat je onderworpen was aan het verlaagd tarief.) © 2003 KPMG

135 Andere verworpen uitgaven Rechtspraak
Afstand van schuldvordering Onder voorbehoud van terugkeer naar beter vermogen Belastingplichtige = kost Rb. Brugge, 19 februari 2002: bevestigt taxatie Veel rechtspraak en rulings in het verleden Nu nieuw element: artikel 49 WIB Maar betwistbaar België moest steun terugvorderen (sociale zekerheid) (HvJ 1999) en werd tweede keer veroordeeld omdat ze laattijdig was (2001)p regeling voor terugvordering bevatte fiscaal voordeel, en dus moest wetgever deze regeling aanpassen (bedrijven moeten voordeel nu terugstorten, ook als ze geen voordeel hebben genoten Slechts 59,83% moest worden worden terugbetaald (want steun was indertijd onderworpen aan de venb, maar daarnaast was dit bedrag nog eens aftrekbaar (deze betaling werd gelijk gesteld met sociale zekerheidsbijdrage) dus dubbele fiscale aftrek. Regeling moest dus worder herzien (programmawet van 30/12/2001 voordeel wordt geneutraliseerd: geen aftrekbare beroepskosten). Indien nog niet de betaald: niet aftrekbaar. Indiel wel al betaald: aftrekbaar, maar 40% van 59 moet worden teruggestort (MAAR: kan best zijn dat je geen voordeel had, omdat je in verlies zat, of dat het voordeel kleiner was omdat je onderworpen was aan het verlaagd tarief.) © 2003 KPMG

136 Vak III Dividenden Principe
Bedragen uitgekeerd aan aandeelhouders of houders van delen (zie ook hoger) Herkwalificatie van interesten in dividenden betaald op voorschotten van sommige personen Geviseerde personen: voorschotten door Natuurlijk persoon – aandeelhouder Een natuurlijke of rechtspersoon aan een vennootschap waarin hij een opdracht heeft als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of soortgelijke functies De echtgenoot of de kinderen van een dergelijke aandeelhouder of mandataris © 2003 KPMG

137 Inkoop eigen aandelen Principe
Positieve verschil tussen verkrijgingsprijs en gestort kapitaal wordt als uitgekeerd dividend beschouwd (art. 186 WIB). Vroeger: geen RV op inkoopbonus (art. 264 WIB) Voor verleden: fiscus herkwalificeerde reeds inkoopbonus in een dividenduitkering onder-worpen aan RV, als blijkt dat doel was om RV te ontlopen. © 2003 KPMG

138 Inkoop eigen aandelen Rechtspraak
Antwerpen, 26 oktober 2001 Inkoop eigen aandelen Administratie: simulatie en algemene misbruikbepaling (art. 344 § 1), aangezien: Geen vernietiging aandelen Geen onbeschikbare reserve Rechtmatige economische behoefte: slechts één aandeelhouder © 2003 KPMG

139 Inkoop eigen aandelen Rechtspraak
Hof: Fiscus toont niet aan dat enig doel was om RV te ontwijken (geen toepassing art. 344 §1) Simulatie kan niet worden afgeleid uit feit dat vennootschappenwet niet wordt nageleefd; uit andere elementen blijkt niet dat “inkoop” niet de bedoeling was van de partijen. Vergelijkbaar arrest Hasselt 9 januari 2002 © 2003 KPMG

140 Vak IV Uiteenzetting van de winst
Niet-belaste bestanddelen DBI Verliezen Investeringsaftrek © 2003 KPMG

141 Niet belaste bestanddelen Principe
Vrijstelling bijkomend personeel Vrijstelling EURO (aanslagjaar 2003) Geen vrijstelling voor nieuw personeel in dienst van een onderneming waarmee er band van wederzijdse afhankelijk bestaat of van een onderneming waarvan de belastingplichtige de beroepsactiviteit verderzet Tijdelijke vrijstelling Niet overdraagbaar naar een volgend belastbaar tijdperk in geval van onvoldoende belastbare basis © 2003 KPMG

142 Niet belaste bestanddelen
Steun aan de productie van audiovisuele werken Nieuw artikel 194 ter WIB Vrijstelling van 150% van de geïnvesteerde bedragen Maximum 50 pct. van de winst per aanslagjaar Absoluut maximum EURO per aanslagjaar © 2003 KPMG

143 Definitief Belaste Inkomsten
Zie hoger © 2003 KPMG

144 Vorige verliezen Principes
Principe: onbeperkte overdracht fiscale verliezen Uitzonderingen bij wijziging van controle die niet voldoet aan rechtmatige financiële of economische behoeften abnormaal of goedgunstige voordelen, ontvangen van ondernemingen waarmee band van afhankelijkheid bestaat fusies, splitsingen en inbrengen © 2003 KPMG

145 Vorige verliezen Wijziging controle
Verliesrecuperatie bij wijziging controle (Circ. nr. CI.RH.421/ , 15 december 2000) “Controle”: cf. Boekhoudrecht In rechte (onweerlegbaar) In feite (vermoeden) Gevolg: niet enkel controlewijziging in hoofde van moedervennootschap geviseerd Enkel vrijwillige overdracht van aandelen (niet erfenis) © 2003 KPMG

146 Vorige verliezen Wijziging controle
Rechtmatige financiële en economische behoeften Behoud van tewerkstelling Overdracht binnen geheel van boekhoudkundige consolidatie In hoofde van aandeelhouders? Bewijslast ligt bij de fiscus © 2003 KPMG

147 Vorige verliezen Abnormale voordelen
Artikel 207 WIB: aftrekverbod Geen aftrek (vorige verliezen, investeringsaftrek, etc.) “op gedeelte van winst dat voorkomt uit abnormaal en goedgunstige voordelen verkregen van een vennootschap waarmee er rechtstreeks of onrechtstreeks een band van wederzijdse afhankelijkheid bestaat.” © 2003 KPMG

148 Vorige verliezen Abnormale voordelen
“Band van wederzijdse afhankelijkheid” Gent, 28 november 2001 Niet beperkt tot “verbonden ondernemingen” cf. boekhoudrecht / wetgeving op de handelsvennootschappen Tevens rekening houden met andere elementen (vb aandelenstructuren) die wijzen op banden tussen de respectieve vennootschappen © 2003 KPMG

149 Vorige verliezen Abnormale voordelen
Hervorming vennootschapsbelasting Geen compensatie ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen met verlies van het boekjaar © 2003 KPMG

150 Vorige verliezen Fusie
Beperking verliesverrekening Quid indien beide negatieve fiscale netto-waarde? Cf. breuk fiscale netto-waarde = onbepaalbaar (0/0) Rb. Antwerpen, 17 april 2002: verliezen toch kwijt Kritiek rechtsleer © 2003 KPMG

151 Vorige verliezen Velasquez-doctrine
Internationale verliesverrekening: Velasquez-doctrine Doctrine: Belgische vorige verliezen zijn niet meer aftrekbaar als ze konden worden aangerekend op winst van buitenlandse vaste inrichting Hof van Cassatie (“Velazquez”): niet strijdig met vrijstelling in DBV © 2003 KPMG

152 Vorige verliezen Velasquez-doctrine
Hof van Justitie: strijdig met vrijheid van vestiging (HvJ, 14 december 2000) Feiten: Belgische vennootschap weigerde Belgische verliezen aan te rekenen op vrijgestelde winst van buitenlandse inrichting Verschil in behandeling buitenlandse – Belgische inrichtingen van Belgische vennootschappen schendt vrijheid van vestiging © 2003 KPMG

153 Vorige verliezen Velasquez-doctrine - voorbeeld
Jaar België Vaste inrichting Belast in België Belast in vaste inrichting Totaal (cumul) X -200 200 X+1 1000 1400 © 2003 KPMG

154 Vorige verliezen Velasquez-doctrine
Bevestiging door Minister dat principes nu al mogen toegepast worden Ook voor hangende geschillen P.V. 22 januari 2002, Eerdekens Belgische wetgeving zal aangepast worden © 2003 KPMG

155 Investeringsaftrek Principe
In aanmerking komende investeringen Materiële en immateriële vaste activa Tot stand gebracht of verworven in nieuwe staat Activa afschrijfbaar over minstens 3 jaar Uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt Gebruik in België De investeringsaftrek is beperkt tot EUR of 25 % indien het bedrag hoger is dan EUR Saldo is overdraagbaar zonder beperking in tijd Geen investeringsaftrek wanneer er een verwerving van of een verandering in de controle van de vennootschap plaatsvindt, die niet beantwoordt aan rechtmatige economische of financiële behoeften Uitgesloten investeringen: Activa die niet nieuw zijn Activa niet uitsluitend gebruikt voor beroepsdoeleinden Activa die zijn verworven met het doel ze aan een derde over te dragen (uitzonderingen!) Niet-afschrijfbare activa Activa die op minder dan 3 jaar worden afgeschreven Uitgesloten investeringen (vervolg): Personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik Bijkomende kosten op de aankoopprijs, wanneer deze kosten niet worden afgeschreven op dezelfde tijd als de activa waarop ze betrekking hebben © 2003 KPMG

156 Investeringsaftrek Principe
Percentages voor aanslagjaar 2003 (B.S. 9 maart 2002) KMO’s: eerste schijf van EURO investeringen: 3% (of gespreide van 10.5% indien minder dan 20 werknemers) Energiebesparende en groene investeringen, octrooien: 13.5% (of gespreide groene investeringen van 20.5%) Investeringen ter bevordering van hergebruik van verpakkingen: 3% © 2003 KPMG

157 Investeringsaftrek Principe
Investeringen inzake veiligheid Verhoogd percentage tot 13,5% voor investeringen inzake veiligheid overeenkomstig de aanbevelingen van de techno-preventie van de lokale politiezone Ook voor niet KMO-vennootschappen Politiek akkoord 29 januari 2003 Aanslagjaar 2004? © 2003 KPMG

158 Investeringsaftrek Rechtspraak
Investeringsaftrek waarvan het gebruik werd afgestaan aan derden (Cass. 22 november 2001) Geen aftrek indien gebruik overgedragen aan een derde Tenzij overdracht aan een natuurlijk persoon die er winsten of baten mee behaalt (art.75, 3°) Cf.: geen risico op dubbele aftrek Bevestiging door Cassatie, 27 juni 2002 Doel: Te verhinderen dat 2 BP kunnen genieten van de investeringsaftrek (cassatie ok) te verhinderen dat BP die uitgesloten is van IA niet onrechtstreeks het voordeel kan genieten hier: gebruik werd afgestaan aan particulieren die het privé gebruiken (eerdere gevallen: movieboxen, strandstoelen, etc. IA geweigerd) © 2003 KPMG

159 Vak V: Afzonderlijke aanslagen
Niet verantwoorde kosten Individuele fiches en samenvattende opgave (art. 57 WIB) 1° commissies, makelaarslonen, restorno’s, erelonen, vergoeding of voordelen alle aard 2° bezoldigingen, pensioenen, renten, betaald aan (gewezen) personeels leden of rechtverkrijgenden (uitz.: vrijgestelde sociale voordelen) 3° vaste vergoedingen als vergoeding van kosten eigen aan de werkgever © 2003 KPMG

160 Niet verantwoorde kosten Principe
Sanctie: aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB) Versoepeling – Wet 27 november 2002 Vanaf aanslagjaar 2003 niet meer toegepast als begunstigde van de niet op fiches vermelde commissielonen bekend is en inkomen vermeld is in zijn/haar aangifte Wettelijke bevestiging van administratieve soepelheid (zie ook P.V. 26 oktober 2001, Eerdekens) Toep gebied: fiches voor toegekende bedragen in 2001; fiches moeten worden ingediend 30/6 Wijzigingen: ook beroep van de genieter moet worden aangegeven © 2003 KPMG

161 Niet verantwoorde kosten Rechtspraak
Betaling van commissie via overfacturatie door leverancier Rb. Brussel 7 februari 2002 Feiten: facturatie verhoogd met commissieloon aan derde Fiscus: vennootschap wordt geacht rechtstreeks een commissieloon te hebben betaald aan de derde Hof: betaling door vennootschap aan leverancier kan niet worden gelijkgesteld met niet-verantwoorde uitgave. Venn vraagt leverancier om facturatie te verhogen en het teveel door te storten aan een derde persoon(in buitenland gevestigd). Hof: in geval er een factuur is, moet er geen fiche worden opgemaakt voor commissielonen © 2003 KPMG

162 Vak VIII Tarief van de belastingen Principe
Zie hoger © 2003 KPMG

163 Vak IX: Voorafbetalingen en verrekenbare voorheffingen
Vermeerderingspercentage aj. 2003: 9% Geen vermeerdering wanneer het bedrag kleiner is dan 1% van de verschuldigde belasting Bonificaties aanlsagjaar 2003 VA1 (10 april 2002): 12% VA2 (10 juli 2002): 10% VA3 (10 oktober 2002): 8% VA4 (20 december 2002): 6% © 2003 KPMG

164 Belastingverhoging Cassatie 10 mei 2002
Ook verhoging indien onterechte kostenaftrek Redenering: ook dan is aangifte onvolledig Art 166 WIB zegt dat vermeerdering niet moet worden berekend op belastbare basis die is ontstaan door “vergoedingen tot volledig of basis. gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van de winst. 166 enkel van toepassing in PB, niet in venb. In venb vermeerdering op volledige vennootschapsbelasting © 2003 KPMG

165 Uitsmijter Interest- en royaltyrichtlijn Partiële splitsing
Inbreng en boekhoudkundige continuiteit Rulings over reorganisaties © 2003 KPMG

166 Interest- en royaltyrichtlijn
Grensoverschrijdende interest- en royalty betalingen Aan verbonden EU-ondernemingen Vrijstelling van belasting in bronstaat ~ Moeder-Dochterrichtlijn (dividenden) Curator hield BV in, want voorrecht voor de schatkist was niet zo groot als voorrecht van andere SE (sinds 1993 werd de rang wel verbeterd: nu rang na de leverancier van levensmiddelen 6 maanden). Voor BV sinds 1993 nog groter voorrecht (groter dan werknemers en slachtoffers van arbeidsongevallen) Feiten (1988): opzegvergoeding van 8,5 mio. De werknemer had hoogste rang, daarna RSZ, maar er was onvoldoende om BV aan schatkist te betalen. Hof: ook al werd BV niet doorgestort, moet er toch mee rekening worden gehouden bij berekening van uiteindelijke belasting (en kan dus in mindering gebracht worden vande verschuldigde belasting) © 2003 KPMG

167 Partiële splitsing Kenmerken
Overdracht van deel van het vermogen van een vennootschap A aan een vennootschap B Aandeelhouders van vennootschap A krijgen als vergoeding hiervoor aandelen van vennootschap B Vennootschap A blijft bestaan Onder een aantal voorwaarden fiscaal neutraal (“bedrijfstak”?) © 2003 KPMG

168 Partiële splitsing Fiscaal regime belaste partiële splitsing
Voor overdragende vennootschap Latente meerwaarden Vrijgestelde reserves: aanrekeningsregels Voor aandeelhouders overdragende vennootschap Wettelijke fictie van omruiling Liquidatiedividend (DBI of vrijgestelde meerwaarde) Voor verkrijgende vennootschap Boekhoudkundige continuïteit CBN-Advies 166/2 (2002) “step-up” regeling © 2003 KPMG

169 Partiële splitsing Fiscaal regime neutrale partiële splitsing
Binnenlandse verkrijgende vennootschap Overeenkomstig de bepalingen van Wetboek van Vennootschappen Rechtmatige financiële of economische behoefte © 2003 KPMG

170 Partiële splitsing Fiscaal regime neutrale partiële splitsing
- Voor overdragende vennootschap Geen belasting Voor aandeelhouders overdragende vennootschap Vrijstelling ruilmeerwaarden Voor verkrijgende vennootschap Continuïteit © 2003 KPMG

171 Inbreng K.B. 30 januari 2001 Boekhoudkundige continuiteit in elk geval
Ook indien voorwaarden art. 46 WIB niet nageleefd Geen meerwaarde dus ook geen afschrijving Hoewel afrekening op werkelijke waarde Dus dubbele belasting Wijziging in het verschiet P.V. 3 mei 2001, Pieters © 2003 KPMG

172 Rulings over reorganisaties
“Rechtmatige financiële of economische behoeften” Splitsing Verzelfstandiging activiteiten Vastgoedprojecten Splitsing vastgoedvennootschappen © 2003 KPMG

173 Rulings over reorganisaties
Fusie Kostenbesparing Overname van lege doos Tussen derden Tussen groepsvennootschappen Inbreng Bedrijfsafdeling Nieuwe investeerders Creatie van holding © 2003 KPMG

174 KPMG Belastingconsulenten
Luc Feyaerts KPMG Belastingconsulenten


Download ppt "Kpmg."

Verwante presentaties


Ads door Google