De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kpmg. Vennootschapsbelasting Hervorming + Update Luc Feyaerts Tax Manager KPMG Belastingconsulenten Instituut der Bedrijfsrevisoren Ter Elst Edegem 25.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kpmg. Vennootschapsbelasting Hervorming + Update Luc Feyaerts Tax Manager KPMG Belastingconsulenten Instituut der Bedrijfsrevisoren Ter Elst Edegem 25."— Transcript van de presentatie:

1 kpmg

2 Vennootschapsbelasting Hervorming + Update Luc Feyaerts Tax Manager KPMG Belastingconsulenten Instituut der Bedrijfsrevisoren Ter Elst Edegem 25 februari 2003 kpmg

3 3 © 2003 KPMG Hervorming vennootschapsbelasting Hervorming van de vennootschapsbelasting Wet 24 december 2002 (B.S. 31 december 2002) Krachtlijnen: -Tariefverlaging -Investeringsreserve voor KMO’s -Geen vermeerdering gedurende 3 jaar voor KMO’s -Belasting op liquidatieboni -Compensatie verlies met abnormale voordelen -Hervorming stelsel definitief belaste inkomsten -Maatregelen mbt afschrijvingen (niet voor KMO’s) -Geen aftrek gewestelijke belastingen -Afschaffing ¼ verlaagd tarief

4 kpmg 4 © 2003 KPMG Hervorming vennootschapsbelasting Krachtlijnen (vervolg): -Diverse anti misbruik maatregelen -Nieuwe rulingpraktijk -Coördinatiecentra Inwerkingtreding: aanslagjaar 2004 (tenzij anders vermeld) Elke wijziging aan het boekjaar nà 25 maart 2002 heeft geen uitwerking

5 kpmg 5 © 2003 KPMG Hervorming vennootschapsbelasting Haalden het nèt niet: -afschaffing degressieve afschrijving (Hoge Raad) -beperking aftrek brandstofkosten tot 90% -belastbaarheid dividenden van erkende CV’s -verstrenging thin capitalisation tot 4:1 (ipv 7:1) -fiscale consolidatie? (zie ook P.V. van 20 juni 2001 – Eerdekens)

6 kpmg 6 © 2003 KPMG Hervorming vennootschapsbelasting Andere fiscale “maatregelen”: -Aftrek kosten woon-werkverkeer tot 100km/dag -Steun aan koopvaardij -Aanmoediging productie audiovisuele werken -Stimuleren “PC privé” -Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek (BV) -Maatregelen ten gunste van zeevisserij (BV) -Mobiliteit!! -…

7 kpmg 7 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming 2 grote principes: A.Verlaging belastingtarief en maatregelen ten gunste van de (fiscale) KMO-vennootschappen B.Budgettair neutraal: compenserende maatregelen

8 kpmg 8 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming Gewoon tarief - Nominaal tarief: van 39% -> 33 - ACB blijft behouden (3%) - Tariefverlaging: van 40,17% -> 33,99% - Verdere verlaging gepland (->30%?)

9 kpmg 9 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk Belang voor kapitaalsubsidies en gespreide meerwaarden -Rechtstreekse overboeking op balans (cf. CBN 165/1)

10 kpmg 10 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk Maatregelen ten gunste van KMO’s -Definitie KMO (art. 215 2° en 3° lid WIB) -6 voorwaarden  Belastbare basis is < 322.500 EUR  Geen aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde > 50% van: 1) gerevaloriseerd gestort maatschappelijk kapitaal 2) gestort maatschappelijk kapitaal + belaste reserves + geboekte meerwaarde

11 kpmg 11 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk  Aandelen < 50% in handen van vennootschappen  Uitgekeerd dividend < 13% van gestort kapitaal bij begin belastbaar tijdperk  Niet behoren tot groep waartoe coördinatiecentrum behoort.  Uitkering aan ten minste 1 van de bedrijfsleiders van een bezoldiging van minstens 24.500 EURO of  belastbaar inkomen van de vennootschap

12 kpmg 12 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk a) Gelijkaardige reductie verlaagd opklimmend tarief

13 kpmg 13 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk  Artikel 194 quater WIB: mogelijkheid tot het aanleggen van een vrijgestelde investeringsreserve - ten belope van 50% van de aangroei van het (gecorrigeerde) gereserveerde belastbare resultaat van het belastbaar tijdperk verminderd met: - vrijgestelde meerwaarden op aandelen - vrijgesteld deel meerwaarden personenwagens, - gewogen gemiddelde vermindering van het gestort maatschappelijk kapitaal in vergelijking met jaar waarin laatst voordeel van de investeringsreserve werd genoten, - de gewogen gemiddelde vermeerdering van vorderingen op natuurlijk personen, aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerder, vereffenaar of soortgelijke (en diens echtgenote of kinderen) in vergelijking met jaar waarin laatst voordeel van de investeringsreserve werd genoten

14 kpmg 14 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk -Aangroei van het gereserveerd belastbare resultaat van het belastbaar tijdperk = boekhoudkundige reserves of zichtbare reserves + onzichtbare reserves (belaste voorziening + belaste waarderingen + afschrijvingsexcedenten + onderschatting actief en overschatting passief) -Doel : stimulans van investeringen met eigen middelen

15 kpmg 15 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk -Voorwaarden -Belaste reserves niet lager dan vorig belastbaar tijdperk waarvoor investeringsreserve werd aangelegd -Onaantastbaarheidsvoorwaarde -Aanwending van de investeringreserve voor investeringen in afschrijfbare vaste activa die recht geven op investeringsaftrek binnen 3 jaar vanaf de 1e dag belastbaar tijdperk (ten laatste bij ontbinding) – zoniet nalatigheidsinteresten -Investeringen moeten ten minste 3 jaar in de onderneming worden belegd - zoniet belast à rato van het nog niet afgeschreven gedeelte -Plafond gereserveerde belastbare resultaat : 37.500 EURO – dus maximum van 50% = 18.750 EUR -Inbreng, fusie, splitsing: zie KB 6 februari 2003 - continuiteit

16 kpmg 16 © 2003 KPMG Nieuw Oud -aangroei reserves82.00080.000 -Incl meerwaarde op aandelen(2.000) -max. in aanmerking te nemen investeringsreserve37.500 -- ½ van investeringsreserve - 18.750 61.250 -Tarief 0 – 25.00024,25% 6,025,5028,00% 7.000 25.000 – 61.250/80.000 31,00% 11.237,5036,00% 19.800 17.263,00 26.800 -ACB (3%) 517,89 804 -belastingdruk: 22,22%17.780,8934,50% 27.604 Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk

17 kpmg 17 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk c)Geen vermeerdering wegens gebrek aan of ontoereikendheid van voorafbetalingen gedurende de eerste 3 jaren vanaf de oprichting van de vennootschap (fiscaal KMO-statuut te beoordelen jaar per jaar)

18 kpmg 18 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming A. Verlaging belastingdruk  Let op met KMO vennootschappen - bv. voorwaarde van minimumbezoldiging niet langer vervuld na fiscale controle? - vroeger: verlies van verlaagd tarief - nu: verlies van alle andere maatregelen (geen vermeerdering, investeringsreserve, afschrijvingsmaatregelen, … e) Besluit: de kip of het ei?

19 kpmg 19 © 2003 KPMG  Verlaging tarieven in budgettair neutraal kader  Bijgevolg: compenserende maatregelen 1.Liquidatieboni – inkoop eigen aandelen 2.Art. 207 WIB: abnormale en goedgunstige voordelen 3.Definitief Belaste Inkomsten (DBI) 4.Afschrijvingsregels 5.Niet aftrekbaarheid gewestelijke belastingen 6.Art. 217 WIB: afschaffing ¼ tarief 7.Diverse maatregelen Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen

20 kpmg 20 © 2003 KPMG  Liquidatieboni en inkoop eigen aandelen  huidig regime: - Personenbelasting: geen belastbaar dividend - Vennootschapsbelasting: wel dividend (evtl. DBI - aftrek) - Roerende voorheffing: expliciete vrijstelling Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen

21 kpmg 21 © 2003 KPMG  wijziging: - dividend definitie : art. 18, 2e ter WIB (nieuw): “Inkomsten betaald of toegekend bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen of bij verkrijging van eigen aandelen door vennootschappen (vrijstelling voor beleggingsvennootschap met apart fiscaal regime in 21, 2° WIB); - invoering taxatie : art. 22, § 1, 2° lid WIB: netto-inkomen van roerende goederen en kaptialen wordt het bedrag verstaan dat in enige vorm is geïnd of verkregen, vòòr aftrek van innings-en bewaringskosten en van andere soortelijke kosten en verhoogd met de roerende voorheffing, tenzij het afzonderlijk wordt belast ingevolge art. 171, 2° f en 2° bis tot 3° bis Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen

22 kpmg 22 © 2003 KPMG  wijziging: - afzonderlijke taxatie in de PB: de in art. 18, 1° lid, 2° ter WIB vermelde dividenden worden belast tegen een afzonderlijke aanslagvoet van 10% (+AGB); - invoering RV: art. 269, 2° bis WIB: 10% voor de in artikel 18, 1° lid, 2° ter vermelde dividenden ten belope van het gedeelte waarop de artikelen 186, 187 in 209 of gelijkaardige bepaling naar buitenlands recht zijn toegepast Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen

23 kpmg 23 © 2003 KPMG  Gevolgen/bijzonderheden: - bevrijdend karakter in PB of aangifteplicht door timing difference (voorheffing jaren na uitkering) - vrijstelling RV: verwijzen ‘dividenden’ in moeder-dochterrichtlijn - verrekening RV – voorwaarde 12 maanden bezit (artikel 282 WIB) - belangrijkste uitzonderingen: * belastingvrije verrichtingen * aandelen van een gereglementeerde markt  Toepassing Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen

24 kpmg 24 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Inkoop eigen aandelen Vennootschap A  kapitaal1.000  aandelen 100  aandeelhoudersnat. persoon/vennootschap  inkoop: 10% van de aandelen  Verkrijgingsbonus (100) is dividend AUitkering: 2.000 K: 1.000Kapitaal: 100 R: 1.000Reserves: 100 2.000 2.000 200

25 kpmg 25 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Liquidatiebonus Vennootschap B A 10.000 K:1.000 R:4.000 _______ schuld: 5.000 10.000 10.000 Liquidatiebonus = verschil tussen de uitkering en het gestort kapitaal Liquidatiebonus (4.000) = dividend

26 kpmg 26 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen  Problemen: -Buitenlandse liquidatie- of inkoopboni (inhouding RV door financiële tussenpersoon, op welke basis, toepassing DBV?) -Verrekening RV bij inkoop – cfr. dividend wordt geacht te zijn verkregen op moment van vernietiging of verkoop van aandelen – maar op dat ogenblik geen bezit meer.

27 kpmg 27 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen  Inwerkingtreding -1 januari 2002 (retroactief) -Tenzij liquidatie afgesloten vóór 25 maart 2002

28 kpmg 28 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen  Art. 207 WIB: compensatie van abnormale en goedgunstige voordelen Huidige principe: Beroepsverliezen zijn niet aftrekbaar van het gedeelte van de winst, afkomstig van verkregen abnormale en goedgunstige voordelen, voor zover ze aangerekend worden op de overgedragen verliezen van de vorige jaren. Uitbreiding: Tot verliezen van het boekjaar zelf. Memorie van toelichting : abnormale of goedgunstige voordelen ontvangen van buitenlandse belastingplichtige. Toepassing:

29 kpmg 29 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen HuidigNieuw Overgedragen verlies (500)Idem Operationeel resultaat (800)Idem Schuldkwijtschelding 1.000 Idem Overgedragen resultaat (300)Idem Fiscaal resultaat 200Fiscaal resultaat 1.000 - geen aftrek vorige verliezen - geen aftrek vorige verliezen - enkel aftrek ten belope - geen aftrek verliezen boekjaar van verlies boekjaar

30 kpmg 30 © 2003 KPMG  Definitief belaste inkomsten (DBI) -Ratio legis = vermijden van economische dubbele belasting -Wijzigingen in cursief -Algemene hoofdlijn = Dividenden en liquidatie- of verkrijgingsboni ontvangen door een Belgische vennootschap worden voor 95% van de winst afgetrokken indien zij in die winst voorkomen op voorwaarde dat: -men een minimum deelneming bezit -de verkregen dividenden effectief belast zijn Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen

31 kpmg 31 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen  Definitief belaste inkomsten (DBI) - Soorten inkomsten die in aanmerking komen voor DBI- aftrek - Dividenden en liquidatie- of verkrijgingsboni die voorkomen in de winst van het belastbare tijdperk

32 kpmg 32 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Dividenden -Begrip: artikel 17 en 18 WIB -Dividenden uitgekeerd door binnenlandse of buitenlandse vennootschappen evenals inkomsten uit delen of aandelen in oneigenlijke VZW’s -Inkomsten uit certificaten van transparante beleggingsfondsen (ventilatie is een probleem) -Interesten van rentegevende voorschotten

33 kpmg 33 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Liquidatie- of verkrijgingsboni -begrip: artikel 202, §1, 2° WIB -dergelijke boni zijn te beschouwen als meerwaarden die door een fictie van de wet worden gelijkgesteld met dividenden Uitbreiding dividenddefinitie: - begrip: artikel 18, 2° ter WIB - liquidatieboni en inkoopboni in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling van vermogen binnenlandse of buitenlandse vennootschap of inkoop eigen aandelen

34 kpmg 34 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Kwantitatieve voorwaarde -5% in het maatschappelijk kapitaal -begrip “kapitaal”: vennootschappenrecht (onderschreven kapitaal) -wordt bekeken vanuit het oogpunt van de uitkerende vennootschap -oprichtersaandelen, bewijzen van deelgerechtigdheid, winstbewijzen komen niet in aanmerking Nieuwe vereiste: 10% in het maatschappelijk kapitaal

35 kpmg 35 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Kwantitatieve voorwaarde -aanschaffingswaarde van 1.200.000 EUR -begrip historische aanschaffingswaarde : boekhoudrecht -wordt bekeken vanuit het oogpunt van de ontvangende vennootschap Vereiste van aanschaffingswaarde van 1.200.000 EURO blijft behouden

36 kpmg 36 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Kwantitatieve voorwaarde -Uitzonderingen op de kwantitatieve voorwaarde -Dividenden ontvangen door: -Kredietinstellingen zoals bedoeld in artikel 56 WIB -Verzekeringsondernemingen zoals bedoeld in artikel 56 §2 WIB -Beursvennootschappen vermeld in artikel 47 van de wet van 6 april 1995 -Beleggingsvennootschappen -Dividenden verleend of toegekend door: -Intercommunales -Beleggingsvennootschappen

37 kpmg 37 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Kwantitatieve voorwaarde - Invoering van minimum bezitsduur: -In volle eigendom -Gedurende ononderbroken periode van 1 jaar -Worden of werden behouden (cfr. Moeder-Dochter richtlijn) -Op moment van toekenning of betaalbaarstelling -Uitzondering voor inkomsten toegekend door intercommunales en toegekend of verkregen door beleggingsvennootschappen Gevolg: afschaffing beperking interestaftrek (artikel 198, 10° WIB)

38 kpmg 38 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Kwantitatieve voorwaarde - Invoering voorwaarde boekingswijze -Als financieel vast actief -“financieel vast actief” bij KB bepaald voor kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beursvennootschappen -“financieel vast actief” volgens KB Wetboek Vennootschappen voor andere vennootschappen -Op moment van toekenning of betaalbaarstelling -Uitzondering voor inkomsten toegekend door intercommunales en toegekend of verkregen door beleggingsvennootschappen

39 kpmg 39 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Verbod van verliescreatie -Principe: artikel 205 WIB -DBI-aftrek is beperkt tot het positieve fiscale resultaat na aftrek van de andere vrijgestelde elementen -Saldo aan DBI kan niet worden overgedragen naar de volgende jaren -Verenigbaar met de Moeder-Dochterrichtlijn ?

40 kpmg 40 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Artikel 203, §1, 1° WIB: Niet onderworpen aan vennootschapsbelasting of aanzienlijk gunstiger belastingregime (belastingparadijzen) -Niet onderworpen aan vennootschapsbelasting -Subjectieve onderworpenheidsvereiste: -Onderwerping aan een vorm van winstbelasting is voldoende -Geen vereisten qua vaststelling belastbare grondslag of tarief -Onweerlegbare uitsluiting: geen transparantieregel

41 kpmg 41 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Artikel 203, §1, 1° WIB: Niet onderworpen aan vennootschapsbelasting of aanzienlijk gunstiger belastingregime (belastingparadijzen) -Dividenden afkomstig uit belastingparadijzen -Begrip “aanzienlijk gunstiger belastingregime” -Niet-limitatieve zwarte lijst administratie -57 landen -Zwitserland: initieel wel, nu verwijderd

42 kpmg 42 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen “Aanzienlijk gunstiger belastingregime” -Gemeenrechtelijk nominaal tarief op winsten van vennootschap < 15% -Gemeenrechtelijk tarief overeenstemmend met de werkelijke belastingdruk < 15% -Uitzonderingen -Gemeenrechtelijke bepalingen inzake belasting toepasselijk op vennootschappen gevestigd in EU worden geacht niet aanzienlijk gunstiger te zijn (bv. Ierland) -Tegenbewijs: door fiscus/ BP

43 kpmg 43 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Artikel 203, §1, 2° WIB: Financierings- vennootschappen, beleggingsvennootschappen met een afwijkende belastingregeling -Financieringsvennootschap: uitsluitend of hoodzakelijk verstrekken van diensten van financiële aard ten voordele van niet-groepsvennootschappen -Thesaurievennootschap: uitsluitend of hoofdzakelijk verrichten van geldbeleggingen -Beleggingsvennootschap: gemeenschappelijk beleggen van kapitaal

44 kpmg 44 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Artikel 203, §1, 2° WIB: Financierings- vennootschappen, beleggingsvennootschappen met een afwijkende belastingregeling -Belastingregeling genieten die afwijkt van het gemeen recht -Beleggingsvennootschappen “distributie-bevek”: 2 voorwaarden -Statutaire bepaling tot verplichte wederuitkering van 90 % van de netto-inkomsten -Dividenden komen in aanmerking voor DBI voor zover en in de mate dat deze voortkomen van “goede dividenden” (DBI) en “goede meerwaarden”

45 kpmg 45 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Artikel 203, §1, 2° WIB: Financierings- vennootschappen, beleggingsvennootschappen met een afwijkende belastingregeling -Financieringsvennootschappen -Rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming -Financieringsvennootschap moet gelegen zijn in EU -Deelneming is economisch en financieel verantwoord -Debt/equity ratio (thin capitalisation) -Thesaurievennootschappen -“cash-pooling” wordt niet geviseerd

46 kpmg 46 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Artikel 203, §1, 3° WIB: Vennootschappen met “off- shore” inkomsten -Ratio legis: “territoriale fiscale paradijzen” -Probleem = definitie “off-shore inkomsten” -Gelijkbehandelingsclausule

47 kpmg 47 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Artikel 203, § 1, 4° WIB: Vennootschappen met winst uit vaste inrichting onderworpen aan een gunstig belastingregime: Algemene regel -Ratio legis -Strijd tegen “financial branches” -Kapitaalinbreng door hoofdhuis wordt beschouwd als een lening die aanleiding geeft tot aftrekbare interesten in hoofde van de branch die niet belastbaar zijn ten name van de hoofdzetel -Proportionaliteit -Geen DBI-aftrek in de mate dat dividenden voortkomen uit die inkomsten -Compartimentering en specificering bij uitkerende vennootschap wordt noodzakelijk

48 kpmg 48 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Artikel 203, § 1, 4° WIB: Vennootschappen met winst uit vaste inrichting onderworpen aan een gunstig belastingregime: Uitzonderingen - Winsten uit buitenlandse inrichting van binnenlandse vennootschap waarmee België DBV heeft - Daadwerkelijke belasting van minimum 15% op winsten van buitenlandse inrichting (globaal bekeken) - Uitzonderingen hollen algemene regel uit

49 kpmg 49 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Artikel 201 § 1, 4° is niet van toepassing - indien een daadwerkelijke globale belasting van minimum 15% op winsten uit buitenlandse inrichting - indien vennootschap en buitenlandse inrichting gevestigd zijn in EU - tegenbewijs: door fiscus/ belastingplichtige

50 kpmg 50 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Artikel 203, § 1, 5° WIB: Intermediaire vennootschap Algemene regel: - Zowel binnenlandse als buitenlandse intermediaire vennootschappen - Geen proportionele transparantie maar een drempel -Indien onbesmette dividenden ten minste 90 % bedragen: -Volledige DBI-aftrek voor het gedeelte van het dividend dat verband houdt met wederuitgekeerde dividenden -Indien besmette dividenden meer dan 10 % bedragen: -Geen DBI-aftrek

51 kpmg 51 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Artikel 203, § 1, 5° WIB: Intermediaire vennootschap Uitzonderingen: - Uitkerende vennootschap is: -Een Belgische vennootschap of vennootschap in verdragsland (merk op: ondertekend en niet geratificeerd); en -Onderworpen aan een normaal belastingregime; en -Genoteerd op EU-effectenbeurs of gelijkaardige buitenlandse beurs (aan te tonen door belastingplichtige) - Alle dividenden werden belast op niveau van uitkerende vennootschap

52 kpmg 52 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Artikel 203, § 1, 5° WIB: Intermediaire vennootschap Uitzonderingen: - Onrechtstreekse deelneming in een EU-financieringsvennootschap met rechtmatige economische of financiële behoeften - Geen DBI-aftrek indien -Transitvennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks dividenden ontvangt van vennootschap niet onderworpen aan belastingen of gevestigd in belastingparadijs of een financierings-, beleggings- of thesaurievennootschap met afwijkend belastingregime (art. 203, § 3 WIB)

53 kpmg 53 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen  Afschrijvingsregels: twee maatregelen  Eerste afschrijvingsannuïteit - Vroeger: jaar van aanschaffing: volledige afschrijving ongeacht het tijdstip van aanschaffing - Nu: pro rata temporis vanaf aanschaffing tot einde boekjaar (berekend per dag) - Grote impact op vennootschappen die veel investeren

54 kpmg 54 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen  Afschrijvingsregels: twee maatregelen b)Bijkomende kosten (invoerrechten, vervoerskosten, niet- aftrekbare BTW, installatiekosten, kosten notaris, registratierechten, ….. – Comm. IB 61/67) - Vroeger: keuze tussen 1. eenmalig 2. gespreid al of niet overeenkomstig hoofdsom - Nu: afschrijven overeenkomstig de hoofdsom c)Belangrijk: niet van toepassing voor fiscale KMO- vennootschap!!! d)Opletten met wijziging aan waarderingsregels

55 kpmg 55 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen  Niet-aftrekbaarheid gewestelijke belastingen - Let op: gewestelijke belastingen Voorbeelden - milieuheffing: heffingen op oppervlaktewateren - leegstandheffing Inclusief verhogingen, interest, boetes, … - Dus niet: lokale belastingen

56 kpmg 56 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen  Niet-aftrekbaarheid gewestelijke belastingen Uitzondering: heffingen opgenomen in de financieringswet van 16 januari 1989 blijven aftrekbaar - onroerende voorheffing - registratierechten - successierechten - belasting op spelen en weddenschappen - verkeersbelasting - BIV - Eurovignet

57 kpmg 57 © 2003 KPMG  Afschaffing: art. 217 WIB - buitenlandse inkomsten (tenzij vrijgesteld krachtens DBV) - dubbele verliescompensatie (recapture) - afschaffing tariefbeperking tot ¼ - nu belastbaar aan vol tarief Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen

58 kpmg 58 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Voorbeeld  Fiscale situatie JaarBelgischVI in verdragstaatTotaal x 700.000(200.000)500.000 x + 1 400.000 300.000 700.000 Totaal1.100.000 100.000 1.200.000  zonder recapture: - jaar x: belasting in België op 500.000, geen belasting in bronstaat - jaar x+1: België belasting op 400.000 + bronstaat belasting op 100.000 - totaal: belasting op 1.000.000

59 kpmg 59 © 2003 KPMG Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen Toepassing recapture (DBV) Na verliescompensatie JaarBelast in BelgiëBelast in bronstaatTotaal x 500.000 -500.000 x + 1 600.000 100.000700.000 Totaal1.100.000 100.000 1.200.000 Vroeger: belasting op 200.000 aan ¼ tarief Nu: belasting op 200.000 aan vol tarief

60 kpmg 60 © 2003 KPMG  Diverse maatregelen  Onechte VZW’s: venB i.p.v. RPB (intercommunales)  Strijd tegen kasgeldvennootschappen opvoeren  Bestrijden: misbruik van rechtspersoonlijkheid  Betere inning BTW-ontvangsten  Controle op DBI  … Deel I: Analyse van de hervorming B. Compenserende maatregelen

61 kpmg 61 © 2003 KPMG Deel II: De nieuwe rulingpraktijk Huidige situatie  Informele praktijk  Voorafgaande fiscale akkoorden (ruling)  Limitatief opgesomde verrichtingen Voorbeeld: rechtmatige financiële of economische behoeften (inbreng bedrijfstak, algemeenheid, fusie, wijziging controle, DBI, art. 344 WIB)  Commissie van voorafgaande fiscale akkoorden  Defensief/formalistisch

62 kpmg 62 © 2003 KPMG Deel II: De nieuwe rulingpraktijk Huidige situatie (vervolg)  Voorafgaande fiscale beslissingen (Ruling-bis)  Investeringen in materiële of immateriële vaste activa Voorbeelden:  Infocap-ruling  Afschrijvingen  Intra-groep facturering Voorbeelden:  Distributiecentra  Servicecentra Kritiek van onwettigheid (RvS)

63 kpmg 63 © 2003 KPMG Deel II: De nieuwe rulingpraktijk Nieuwe benadering -Vanaf 1 januari 2003 -Federale overheidsdienst van financiën (FOD) -Algemeen wettelijk kader -Concrete situaties -Geen theoretische of hypothetische vragen -Moet vestiging belasting voorafgaan

64 kpmg 64 © 2003 KPMG Deel II: De nieuwe rulingpraktijk Nieuwe benadering -Meest ruime bevoegdheid -Uitzonderingen:  Verrichtingen die op fiscaal vlak reeds uitwerking hebben  Hangende geschillen  Vervolging en invordering van belastingen  Vluchtlanden  Verrichting zonder economische substantie in België

65 kpmg 65 © 2003 KPMG Deel II: De nieuwe rulingpraktijk Nieuwe benadering -Geen ruling voor: 1.Tarieven en berekening 2.Bedragen en percentages 3.Aangifte, onderzoek, controle, … 4.Specifieke procedure inzake erkenning 5.Waarvoor overleg met andere autoriteiten nodig 6.Sancties, boetes, verhogingen, … 7.Forfaitaire grondslagen van aanslag

66 kpmg 66 © 2003 KPMG Deel II: De nieuwe rulingpraktijk Nieuwe benadering (vervolg)  Termijn  Principe antwoord binnen 3 maanden  In onderling overleg te wijzigen  Geldigheidsduur max 5 jaar  Publicatie van de beslissingen op anonieme basis

67 kpmg 67 © 2003 KPMG Deel III: Coördinatiecentra Problematiek  Kritiek Europese Commissie  Vrijstellingen van belastingen  Belastbare grondslag  Geen vast percentage van werkingskosten

68 kpmg 68 © 2003 KPMG Deel III: Coördinatiecentra Aanpassingen -Toegelaten activiteiten -Kleine wijzigingen -Belastbare basis -Alle gedragen kosten -Cost plus percentage case by case -Alternatieve basis -Verworpen uitgaven + abnormale en goedgunstige voordelen -Vennootschapsbelasting is niet langer verworpen uitgave

69 kpmg 69 © 2003 KPMG Deel III: Coördinatiecentra Aanpassingen -Belastingkrediet voor speciale “taks” -Behoud vrijstelling van -RV op uitgekeerde dividend, interest of royalty indien betaald aan vennootschap -Evenredig registratierecht op inbreng of kapitaalverhoging

70 kpmg 70 © 2003 KPMG Deel III: Coördinatiecentra Zeer recente ontwikkelingen -Ecofin januari 2003 -Behoud tot 31 december 2010 -Quid verlenging?

71 kpmg 71 © 2003 KPMG Overzicht Aangifte: algemene informatie Kader I Belastbare en vrijgestelde reserves Kader II Verworpen uitgaven Kader III Uitgekeerde dividenden Kader IV Uiteenzetting van de winst

72 kpmg 72 © 2003 KPMG Overzicht (vervolg) Kader V Afzonderlijke aanslagen Kader VI Definitief belaste inkomsten (zie IV) Kader VII Compenseerbare verliezen (zie IV) Kader VIII Tarief van de belasting Kader IX Verrekenbare voorheffingen Reorganisaties

73 kpmg 73 © 2003 KPMG Aangifte algemeen Elektronische indiening -P.V. van 5 maart 2001 – Van Campenhout -KB van 2 april 2002 (B.S. 11 april 2002) -Origineel formulier dagtekenen + handtekenen -Computerafdruk van aangifte -Downloaden van www.minfin.fgov.be?www.minfin.fgov.be -Waarmerking, dagtekening en handtekening van de computerafdruk Uiterste indieningstermijn: in principe 30 juni 2003

74 kpmg 74 © 2003 KPMG Boekhoudwetgeving - diverse Bindende kracht jaarrekening -Wijziging van jaarrekening/Boeking in latere jaarrekening -Wijziging goedgekeurde jaarrekening: enkel indien “zuivere” materiële vergissing -Zie bv. Bergen 4 oktober 2002 (belastingplichtige) -Contra: Brussel, 29 november 2000 (fiscus)

75 kpmg 75 © 2003 KPMG Fiscale procedure “Truc” met gebroken boekjaren -Vroeger: bv. 30 december 2002 = aanslagjaar 2002 -Aanslagtermijn tot 31 december 2004 -Nu: altijd 3 jaar minimaal -Aanslagtermijn tot 30 december 2005 -Inwerkingtreding ook voor lopende aanslagtermijnen

76 kpmg 76 © 2003 KPMG CBN-adviezen 126/17 en 126/18 Onduidelijkheid Kritieken -Juridisch -Bereiken van getrouw beeld kan anders (herwaarderingsmeerwaarde) -Onjuiste verwijzing naar IAS Inwerkingtreding? Geldigheid? Annulatieberoep bij Raad van State -Cfr. Beknopt Verslag 21 mei 2002 Rb. Gent 14 november 2002: Artwork Systems

77 kpmg 77 © 2003 KPMG Aanpassing begintoestand reserves Vrijstelling meerwaarde op aandelen Netto of bruto (cf. bijkomende kosten)? Minister van Financiën: netto Kritiek rechtsleer -Cf. niet-aftrekbare minderwaarden = bruto -Dus logica zelve: meerwaarden ook bruto Rechtspraak? -Rb. Namen, 19 juni 2002: netto -Rb. Bergen, 11 september 2002: bruto -Rb. Nijvel, 23 april 2002: bruto -Hoge Raad Nederland: bruto

78 kpmg 78 © 2003 KPMG Beroepskosten Bijkomende kosten aankoop grond Afschrijvingen Bezoldigingen en voordelen van alle aard Diversen

79 kpmg 79 © 2003 KPMG Bijkomende kosten aankoop grond -Bekende problematiek -Fiscus en vroegere rechtspraak: bijkomende kosten aankoop terreinen (registratierechten, …) = deel van aanschaffingswaarde -Gevolg: kunnen ook niet afgeschreven worden Gedeeltelijke ommekeer in rechtspraak in 1997 -Antwerpen 14/10/1997: waardevermindering -Brussel 14/11/1997: beroepskost -Bevestigd door sommige uitspraken in 1999 (Antwerpen, 8 juni 1999; Brussel, 18 juni 1999)

80 kpmg 80 © 2003 KPMG Bijkomende kosten aankoop grond Andere (Gent, Luik): traditionele stelling Cassatie 8 juni 2000 (Antwerpen, 14/10/1997) -Afwijzing op technische gronden 3 arresten Cassatie 22 juni 2000 (Brussel 14/11/1997; Antwerpen, 8 juni 1999; Brussel, 18 juni 1999) -Bijkomende kosten = aftrekbaar -Sommige rechtsleer => definitieve minderwaarde -Nog onduidelijkheid over exacte boekhoudkundige registratie

81 kpmg 81 © 2003 KPMG Bijkomende kosten aankoop grond Ci. RH.421/537.245 van 13 november 2000 -Fiscus: boekhoudrecht => “aanschaffingswaarde” -Quid beginselen behoorlijk bestuur? Nochtans is rechtspraak blijvend positief -Luik, 8 november 2000 -Rb. Gent, 9 november 2000 -Antwerpen, 19 december 2000 -Gent, 21 december 2000 Minister van Financiën blijft echter bij stelling -Zie ook Mond. Vr. nr. 5058 van 3 juli 2001 – Moerman -Zie tevens Vragen nr. 623 van 14 maart 2001 – Pieters en nr. 661 van 20 april 2001 – Van Weddingen

82 kpmg 82 © 2003 KPMG Bijkomende kosten aankoop grond Dissident arrest: Gent, 3 april 2001 -Bevestiging van het administratief standpunt -Specifiek geval: afschrijving geboekt -Aankoop versus inbreng -Voor kritiek vatbaar -Voorzichtigheidsbeginsel versus going concern

83 kpmg 83 © 2003 KPMG Bijkomende kosten aankoop grond Rechtspraak blijft echter op zelfde lijn als Cassatie -Gent, 13 september 2001 -Bergen, 5 oktober 2001 -Rb. Brugge, 22 oktober 2001 - Rb. Brussel, 6 december 2001 -Rb. Leuven, 11 januari 2002 -Rb. Brugge, 15 januari 2002 -Bergen, 1 maart 2002 -Rb. Antwerpen, 6 maart 2002 -Rb. Antwerpen, 14 juni 2002

84 kpmg 84 © 2003 KPMG Afschrijvingen Goodwill – 10 jaar ? -Brussel, 13 juni 2001 (niet-concurrentie 5 jaar) -Gent, 4 oktober 2001 (interieurarchitect - cliënteel op 5 jaar) Rollend materieel -Gent, 13 september 2001 (5 jaar - diesel) -Rb. Gent 20 juni 2002 (5 jaar - Mercedes 500) -Gent, 13 februari 2002 (3 jaar voor tweedehands) Computer (laptop) -Gent, 28 mei 2002 (3 jaar aanvaardbaar)

85 kpmg 85 © 2003 KPMG Afschrijvingen Jaar van vervreemding -Rb. Hasselt, 25 september 2002 (ja) -Gent, 9 april 2002 (ja) Fabriek versus kantoorgebouw -Gent, 13 september 2001 (5% maar kan meer zijn) -Rb. Namen, 6 november 2002 (5% ondanks “machines”) -Gent, 5 november 2002 (gebouw aan de kust: 3% - geen impact van “Noordzee”)

86 kpmg 86 © 2003 KPMG Afschrijvingen Recht van opstal -Rb. Namen 26 juni 2002 -Afschrijving over zelfde duur als opstal -Maar quid op het einde? -Zie Rb. Antwerpen, 19 maart 2002

87 kpmg 87 © 2003 KPMG Afschrijvingen Degressieve afschrijvingen – formaliteiten -Optiestelsel (art. 64 WIB) – formulier 328K -Soepele opstelling Minister van Financiën: P.V. van 8 juni 2000 – Pieters -Geen soepele opstelling rechtspraak: Luik, 28 maart 2002

88 kpmg 88 © 2003 KPMG Voordelen van alle aard wagens Nieuwe tarieven voordelen van alle aard bedrijfswagens Nieuwe aanpassing op 1 januari 2003 Nog niet gepubliceerd in Staatsblad!

89 Voordelen van alle aard wagens 0,41960,380019+ 0,41180,373018 0,40190,364017 0,39420,357016 0,38310,347015 0,36770,333014 0,35440,321013 0,33340,302012 0,31470,285011 0,28710,260010 0,25850,23509 0,23850,21608 0,2186 0,19807 0,1976 0,17906 0,1789 0,16205 0,1524 0,13804 Geïndexeerd bedrag (1/1/2003) Basisbedrag Voordeel Voordeel in EURO per afgelegde kilometerBelastbare kracht in PK

90 kpmg 90 © 2003 KPMG Voordelen van alle aard wagens 5.000 km ? - RSZ: * algemene specifieke controle (Minister) * cf. “cirkels” tot 25 / 26-50 / >50 km woon-werk * cf. min. 7.000 km (extern) - 9.000 km (intern) * risico bij werkgever (5 jaar)

91 kpmg 91 © 2003 KPMG Voordelen van alle aard wagens 5.000 km ? - Fiscus: * zelfde reactie (cf. 23 km woon-werkverkeer) * opzeggen bedrijfsakkoorden ( RSZ) -> quid ABBB? -> zie P.V. 15 oktober 2001 – de Clippele * risico bij werknemer (3 jaar)

92 kpmg 92 © 2003 KPMG Voordelen van alle aard wagens 5.000 km ? Quid regeling ambtenaren? 5.000km ( 25km) -> zie P.V. 13 november 2001 – Van Campenhout -> bevestiging bestaan interne instructie 31 mei 2000 -> “bijzondere omstandigheden” volgens Minister Gelijkheid op zijn Belgisch?

93 kpmg 93 © 2003 KPMG Voordelen van alle aard wagens Lichten optie -Lichten optie = VAA volgens fiscus -Circulaire Ci.R. 15/504.012 van 31/12/97 -Vragen om inlichtingen naar leasemaatschappijen voor aanslagjaren 1996 en 1997 -Antwoord BLV 16/3/1998 (schending van art. 315 en 316 WIB) -Nieuwe vragen om inlichtingen voor aanslagjaren 1998 en 1999

94 kpmg 94 © 2003 KPMG Voordelen van alle aard wagens Lichten optie -Schending van “bankgeheim”? -Neen: -Rb. Brussel 4/1/2002 -Rb. Bergen 17/1/2002 (2 vonnissen) -Rb. Antwerpen 22/2/2002 -Rb. Luik 18/3/2002 -Rb. Antwerpen 27/5/2002 -Rb. Luik 6/6/2002 -Ja: -Rb. Brussel 23/2/2000 (bij verstek) -Rb. Brussel 3/5/2002 -Rb. Namen 23/10/2002

95 kpmg 95 © 2003 KPMG Voordelen van alle aard wagens Lichten optie -Onderscheid ngl. opstelling leasingcontract ? -andere personen kunnen optie kunnen lichten -werknemer zal optie lichten -geen vermelding -Voordeel van alle aard moeilijk te vermijden -oorzakelijk verband staat vast – “uit hoofde” of “naar aanleiding van” – ruim begrip

96 kpmg 96 © 2003 KPMG Voordelen van alle aard wagens Lichten optie Voordeel = verschil tussen marktwaarde en aankoopprijs - Rb. Bergen 22/3/2001 - Rb. Brugge 4/12/2001 - Rb. Brussel 4/1/2002 - Rb. Bergen 17/1/2002 (2 vonnissen) - Rb. Antwerpen 22/2/2002 - Rb. Luik 18/3/2002 - Rb. Antwerpen 27/5/2002 - Rb. Luik 6/6/2002

97 kpmg 97 © 2003 KPMG Voordelen van alle aard wagens Lichten optie -Ook indien optie door familielid ? -Taxatie ihv werkgever als overdreven kosten? -Taxatie als abnormaal en goedgunstig voordeel ihv leasemaatschappij of werkgever? -Maar, sleutel is waardering!! -Cf. heropening debatten in sommige vonnissen

98 kpmg 98 © 2003 KPMG Voordelen van alle aard Geen keuze voor belasting voordeel van alle aard in hoofde van de vennootschap => Strengere houding fiscus Aanrekening voordeel aan bedrijfsleider? -Compensatie via rekening-courant -Dan nog een voordeel: neen -Rb. Gent, 4 oktober 2001 -Rb. Hasselt, 27 juni 2001

99 kpmg 99 © 2003 KPMG Woon-werk verkeer Organisatie van gemeenschappelijk vervoer In hoofde van de werkgever - kosten volledig aftrekbaar vanaf AJ 2002 - vanaf AJ 2003: in principe aan 120% (goedkeuring Europa?) - 20%: aanleg via belastingvrije reserve

100 kpmg 100 © 2003 KPMG Woon-werk verkeer Organisatie van gemeenschappelijk vervoer In hoofde van de werknemer - volledige vrijstelling (maximum = kostprijs treinabonnement 1ste klas voor dezelfde afstand) indien werkelijke kosten niet worden bewezen. - ook igv georganiseerde carpooling (“elk georganiseerd vervoer van minimum twee personen”) - niet noodzakelijk werkelijke kosten ihv werknemer - bedrijfswagen: vrijstelling voordeel van alle aard

101 kpmg 101 © 2003 KPMG Woon-werk verkeer Vrijstelling tussenkomst woon-werkverkeer Nieuwe regeling vanaf AJ 2002 voor werknemers -Zie Circ. RH 241/550.265 – 18/7/2002 -Alleen nog bij forfaitaire beroepskosten (bij werkelijke kosten: elke tussenkomst volledig belastbaar) -Dus: vroegere mogelijkheid van vrijstelling tbv ontvangen bedrag maar toch volledige aftrek van werkelijke kosten niet langer mogelijk – ook geen cumul met 0,15 Euro/km

102 kpmg 102 © 2003 KPMG Woon-werk verkeer Vrijstelling tussenkomst woon-werkverkeer 3 typegevallen - openbaar vervoer: volledig (geen beperking) - gemeenschappelijk vervoer: beperkt (zie hoger) - ander vervoer: max. 150 Euro (aanslagjaar 2003) Cumul van verschillende typegevallen mogelijk Fietsvergoeding: max. 0,15 Euro per kilometer

103 kpmg 103 © 2003 KPMG Beroepskosten diversen Zwembad -Gent, 4 december 2002 (aftrekbaar) Motocross sponsoring -Rb. Antwerpen, 8 november 2002 (aftrekbaar) Pleziervaartuig -Rb. Antwerpen, 4 december 2002 (niet aftrekbaar) Kinderopvang? -Cfr persbericht 14 februari 2003 -Aftrek tot 30% (max. 6.300 Euro) -Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003?

104 kpmg 104 © 2003 KPMG Onderhoudswerken Schilder- en herstellingswerken -Belastingplichtige = kost (50.000 Euro) -Fiscus = afschrijfbaar actief -Gent, 26 februari 2002: gezien geen effectieve waardevermeerdering aangetoond => aftrekbare kost

105 kpmg 105 © 2003 KPMG Verplaatsingsonkosten Omzendbrief 25 juli 2001 inzake reiskosten  0,2677 Euro/km tot 30 juni 2003 P.V. van 8 december 2000 – De Schamphelaere -Geen hogere vergoeding mogelijk? -Toch wel indien ~ gemiddelde prijs/km

106 kpmg 106 © 2003 KPMG Verblijfsvergoedingen MB van 21 oktober 2002 (B.S. 1 november 2002) -Dagelijkse forfaitaire vergoedingen -Richtprijzen voor hotel

107 kpmg 107 © 2003 KPMG Maaltijdvergoedingen (dienstreizen) Maaltijdvergoedingen aan reizend personeel Kosten nachtverblijf Geen bewijs nodig indien bedragen niet overschreden worden Nieuwe tarieven vanaf 1 maart 2002 – per kader -Niveau 2,3,4: 10,49 / 30,28 EURO -Niveau 1: 12,96 / 32,74 EURO

108 kpmg 108 © 2003 KPMG Vak I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst Vrijstelling meerwaarden op bedrijfsvoertuigen -Verkoopwaarde/schadevergoeding van bedrijfsvoertuig herbelegd in ander milieuvriendelijk voertuig (KB te bepalen) -Voertuig reeds 3 jaar als vast actief -Binnen twee jaar vanaf begin van het jaar van verkoop -Binnen één jaar vanaf einde van het jaar waarin schadevergoeding ontvangen -Onaantastbaarheidsvoorwaarde -Vanaf 1 januari 2000! -Nog goedkeuring EU nodig -Maar mag al toegepast worden…

109 kpmg 109 © 2003 KPMG I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst Waardevermindering op vorderingen -Regel artikel 48 WIB -Zeker en vaststaand -Alleen voor handelsvorderingen? -P.V. 21 september 2000 – Eerdekens -Minister: waardeverminderingen ook aanvaardbaar voor voorraden, bestellingen in uitvoering, … indien ze overeenstemmen met werkelijke ontwaarding

110 kpmg 110 © 2003 KPMG I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst Waardevermindering op vorderingen (bis) -Waardeverminderingen op obligaties -Cassatie, 13 mei 2002 -Alleen indien zeker en vaststaand -Voor kritiek vatbaar

111 kpmg 111 © 2003 KPMG I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst Voorziening voor grote onderhoudswerken -Kan belastingvrij aangelegd worden (1/X per jaar) op voorwaarde dat X = ten hoogste 10 jaar -Stel: pas na 11 jaar aangewend -Volledig bedrag belastbaar in jaar 10 volgens Minister (P.V. van 21 september 2000 – Eerdekens) -Bezwaar indienen voor jaar 11 (detaxatie) - termijn!!

112 kpmg 112 © 2003 KPMG I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst Voorziening voor grote onderhoudswerken (bis) -Principe van evenredigheid met duur van belastbaar tijdperk -Stel: om de zes jaar onderhoudswerken -Maar, voorziening wordt slechts aangelegd in jaar 3 -Mag dan elk jaar 25% worden vrijgesteld -Neen, volgens Minister: elk jaar slechts 1/6 – eerste twee jaren zijn “verloren” (P.V. van 21 september 2000 – Eerdekens) -Noot:  boekhoudrecht

113 kpmg 113 © 2003 KPMG I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst Voorziening voor pensioenen -Pensioenlast mag niet in één keer ten laste gelegd worden van jaar van belofte -Verhoudingsgewijze spreiden over resterende loopbaan -Feit dat uitbetaling ingeval van overlijden gebeurt vóór pensioenleeftijd is niet van belang -Zie Antwerpen, 18 december 2001

114 kpmg 114 © 2003 KPMG I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst Voorziening voor bodemsanering -Voorziening voor een bodemverontreiniging -Voorwaarden -Bodemonderzoek -Saneringsverplichting -P.V. 12 juli 2001, Eerdekens

115 kpmg 115 © 2003 KPMG I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst Voorziening voor vakantiegeld Ci.RH 243/349.099 van 15 januari 2003 Cijfers voor aanslagjaar 2003: -18,8% van vaste en veranderlijke bezoldigingen in 2002 toegekend aan bedienden -10,27% van 108/100 van lonen in 2002 toegekend aan arbeiders en leerlingen

116 kpmg 116 © 2003 KPMG I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst Voorziening voor vakantiegeld -Later boeken? -Bv. om bepaalde aftrekken te kunnen doen (DBI) -Neen volgens Minister (boekhoudrecht) -P.V. 12 juli 2001, Eerdekens

117 kpmg 117 © 2003 KPMG Vak II Verworpen uitgaven Niet-aftrekbare belastingen Niet aftrekbaar: -vennootschapsbelasting (voorafbetaling) -roerende voorheffing -FBB -verhogingen -Crisisbijdragen -… Impact belastinghervorming: Gewestelijke belastingen niet langer aftrekbaar (zie hoger)

118 kpmg 118 © 2003 KPMG Geldboeten Niet aftrekbaar zijn geldboeten, verbeurd- verklaringen en straffen van alle aard (art. 53, 6° WIB).

119 kpmg 119 © 2003 KPMG Niet aftrekbare autokosten Principe Aftrek kosten van personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen beperkt tot 75% (art. 66 § 1) Uitzondering: Kosten van brandstof, mobilofoon en financieringskosten

120 kpmg 120 © 2003 KPMG Niet aftrekbare autokosten Rechtspraak Autokosten overtreffen de beroepsbehoeften (Antwerpen, 19 juni 2001) -Managementvennootschap brengt kosten van 4 wagens in aftrek. -Fiscus mag niet de gepastheid of nut van de kosten beoordelen. -Belastingplichtge slaagt er niet in het beroepskarakter van de kosten alle 4 de wagens te bewijzen. -Hof bevestigt betwiste taxatie.

121 kpmg 121 © 2003 KPMG Niet aftrekbare autokosten Rechtspraak Autokosten overtreffen de beroepsbehoeften niet (Brussel, 21 juni 2001) -Zelfstandig loodgieter neemt kosten van luxejeep in aftrek. -Administratie moet nauwgezet motiveren waarom de uitgaven de beroepskosten op onredelijk wijze overstijgen. -Beoordeling van de opportuniteit van de uitgaven is niet toegestaan. -Hof onheft de taxatie.

122 kpmg 122 © 2003 KPMG Niet aftrekbare autokosten Rechtspraak Forfaitaire kilometervergoeding meer dan 24000km -Fiscus: enkel forfaitaire begroting van kilometerkost indien totaal aantal Km kleiner is dan 24000 Km (Com. IB 1992, nr. 31/36). -Hof: forfait moet op redelijke wijze begroot worden. -Op basis van het feit dat noch werkgever noch werknemer alle bewijselementen kunnen voorleggen kan fiscus de niet-belastbaarheid niet weerleggen. -Gent, 29 januari 2002 -Idem: Antwerpen, 2 april 2002

123 kpmg 123 © 2003 KPMG Restaurant en receptiekosten Principe Niet aftrekbaar zijn -50% van de (beroepsmatige) kosten van restaurant, receptie en relatiegeschenken. Uitzondering -vertegenwoordigers van de voedingsector en reclameartikelen met opvallend en blijvend de benaming van de schenker.

124 kpmg 124 © 2003 KPMG Niet specifieke beroepskledij Principe Kosten voor -niet specifieke beroepskledij en de toekenning aan derden ter vergoeding van deze kosten (art. 53, 7° en 11°) Uitzondering: -specifieke kledij, opgelegd bij CAO of voor arbeidsbescherming als werkkledij of bijzondere kledij die wegens de aard van de beroepswerkzaamheid verplicht, noodzakelijk of gebruikelijk is. -Uitgesloten: stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij

125 kpmg 125 © 2003 KPMG Abnormaal of goedgunstige voordelen Principe AGGV worden bij de winst gevoegd, tenzij ze in aanmerking komen voor het bepalen van belastbare basis bij de verkrijger (art. 26 WIB) Steeds bij winst gevoegd indien verleend aan: -Buitenlandse onderneming waarmee een band van wederzijdse afhankelijkheid bestaat -Een buitenlandse onderneming die niet aan inkomstenbelasting of aan aanzienlijk gunstigere regeling is onderworpen -Buitenlandse onderneming die belangen gemeen heeft met (1) of (2)

126 kpmg 126 © 2003 KPMG Abnormaal of goedgunstige voordelen Rechtspraak Verkoop aandelen aan moeder tegen aanschaffingswaarde -Antwerpen, 19 februari 2002 -Administratie: intrinsieke waarde = x2 -Administratie wordt in gelijk gesteld -Maar intrinsieke waarde is niet noodzakelijk gelijk aan marktwaarde -In dezelfde zin: Rb. Brussel, 1 februari 2002 -Zie ook Rb. Antwerpen, 25 oktober 2002: belastingplichtige

127 kpmg 127 © 2003 KPMG Abnormaal of goedgunstige voordelen Rechtspraak Quasi-inbreng -Rb. Luik 6 juni 2002 -Verkoop aandelen door natuurlijk persoon aan NV -Te hoge prijs volgens Administratie -Neen: bedrijfsrevisor heeft procedure gevolgd -Feit dat er lagere waarderingen mogelijk zijn is niet relevant

128 kpmg 128 © 2003 KPMG Abnormaal of goedgunstige voordelen Rechtspraak Renteloze lening voor aankoop aandelen -Antwerpen, 21 januari 2003 -Gezien band en concrete omstandigheden: abnormaal voordeel -Maar moet gewaardeerd worden -Hangt af van concrete omstandigheden: geen algemene regel

129 kpmg 129 © 2003 KPMG Sociale voordelen Principe 100% verworpen Uitzonderingen: -Gezelschapsreizen voor maximaal 1 dag -Bescheiden geschenken aan het personeel (Sint-Niklaas, Kerstmis of Nieuwjaar) -Bedeling van soep, koffie, thee, bier of frisdranken -Bescheiden geschenken ter gelegenheid van een eervolle onderscheiding of van de pensionering -Vroeger: 75 Euro -Nu: 105 Euro -Maar in functie van anciënniteit -105 Euro indien minder dan 3 jaar -35 Euro per jaar indien meer dan 3 jaar

130 kpmg 130 © 2003 KPMG Sociale voordelen Principe Uitzonderingen (vervolg): -Cultuurcheques, cadeaucheques en surprisecheques -Vroeger: maximum 25 Euro bij Sint-Niklaas, … (werknemer en kinderen ten laste – 1x/jaar) -Vroeger: maximum 75 Euro bij pensionering -Nu: 35 Euro en 75 Euro -Nu: voor alle vormen van geschenken -Maar, zijn eigenlijk minder waard door effect RSZ die nog de oude bedragen hanteren… -Risico van boetes en verwijlinteresten!!! Zie Circulaire Ci.RH.242/554.090 16 december 2002

131 kpmg 131 © 2003 KPMG Sociale voordelen Maaltijdcheques Niet aftrekbaar (Cass., 28 september 2001) Verschil of gebruikt in bedrijfsrestaurant of winkel -Neen, volgens Minister van Financiën (P.V. 11 maart 2002, Moerman)

132 kpmg 132 © 2003 KPMG Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen Niet aftrekbaar (art. 198, 7° WIB) Uitzondering: -verlies aan gestort kapitaal ingeval van verdeling van het maatschappelijk vermogen

133 kpmg 133 © 2003 KPMG Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen Bijkomende kosten bij verkoop van aandelen met minderwaarde moeten gevoegd worden bij de te verwerpen minderwaarde Idem voor wisselkoersverschillen: -P.V. 21 januari 2002, Van Campenhout -Rb. Leuven, 11 oktober 2002

134 kpmg 134 © 2003 KPMG Andere verworpen uitgaven Rechtspraak Maribel bis en ter teruggevorderd door EU -Slechts 59,83% moest worden worden terugbetaald en aftrekbaar -Europa: kan niet -Wie effectief heeft afgetrokken moet terugbetalen -Terugbetaling vóór 31 december 2002 -Zoniet: 10% verhoging en nalatigheidsinteresten -Indien nog niet genoten: regulariseren (fiscale verliezen)

135 kpmg 135 © 2003 KPMG Andere verworpen uitgaven Rechtspraak Afstand van schuldvordering -Onder voorbehoud van terugkeer naar beter vermogen -Belastingplichtige = kost -Rb. Brugge, 19 februari 2002: bevestigt taxatie -Veel rechtspraak en rulings in het verleden -Nu nieuw element: artikel 49 WIB -Maar betwistbaar

136 kpmg 136 © 2003 KPMG Vak III Dividenden Principe Bedragen uitgekeerd aan aandeelhouders of houders van delen (zie ook hoger) Herkwalificatie van interesten in dividenden betaald op voorschotten van sommige personen -Geviseerde personen: voorschotten door -Natuurlijk persoon – aandeelhouder -Een natuurlijke of rechtspersoon aan een vennootschap waarin hij een opdracht heeft als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of soortgelijke functies -De echtgenoot of de kinderen van een dergelijke aandeelhouder of mandataris

137 kpmg 137 © 2003 KPMG Inkoop eigen aandelen Principe Positieve verschil tussen verkrijgingsprijs en gestort kapitaal wordt als uitgekeerd dividend beschouwd (art. 186 WIB). Vroeger: geen RV op inkoopbonus (art. 264 WIB) Voor verleden: fiscus herkwalificeerde reeds inkoopbonus in een dividenduitkering onder- worpen aan RV, als blijkt dat doel was om RV te ontlopen.

138 kpmg 138 © 2003 KPMG Inkoop eigen aandelen Rechtspraak Antwerpen, 26 oktober 2001 -Inkoop eigen aandelen -Administratie: simulatie en algemene misbruikbepaling (art. 344 § 1), aangezien: -Geen vernietiging aandelen -Geen onbeschikbare reserve -Rechtmatige economische behoefte: slechts één aandeelhouder

139 kpmg 139 © 2003 KPMG Inkoop eigen aandelen Rechtspraak Hof: -Fiscus toont niet aan dat enig doel was om RV te ontwijken (geen toepassing art. 344 §1) -Simulatie kan niet worden afgeleid uit feit dat vennootschappenwet niet wordt nageleefd; uit andere elementen blijkt niet dat “inkoop” niet de bedoeling was van de partijen. Vergelijkbaar arrest - Hasselt 9 januari 2002

140 kpmg 140 © 2003 KPMG Vak IV Uiteenzetting van de winst Niet-belaste bestanddelen DBI Verliezen Investeringsaftrek

141 kpmg 141 © 2003 KPMG Niet belaste bestanddelen Principe Vrijstelling bijkomend personeel -Vrijstelling 4.390 EURO (aanslagjaar 2003) -Geen vrijstelling voor nieuw personeel in dienst van een onderneming waarmee er band van wederzijdse afhankelijk bestaat of van een onderneming waarvan de belastingplichtige de beroepsactiviteit verderzet -Tijdelijke vrijstelling -Niet overdraagbaar naar een volgend belastbaar tijdperk in geval van onvoldoende belastbare basis

142 kpmg 142 © 2003 KPMG Niet belaste bestanddelen Steun aan de productie van audiovisuele werken -Nieuw artikel 194 ter WIB -Vrijstelling van 150% van de geïnvesteerde bedragen -Maximum 50 pct. van de winst per aanslagjaar -Absoluut maximum 750.000 EURO per aanslagjaar

143 kpmg 143 © 2003 KPMG Definitief Belaste Inkomsten Zie hoger

144 kpmg 144 © 2003 KPMG Vorige verliezen Principes Principe: onbeperkte overdracht fiscale verliezen Uitzonderingen -bij wijziging van controle die niet voldoet aan rechtmatige financiële of economische behoeften -abnormaal of goedgunstige voordelen, ontvangen van ondernemingen waarmee band van afhankelijkheid bestaat -fusies, splitsingen en inbrengen

145 kpmg 145 © 2003 KPMG Vorige verliezen Wijziging controle Verliesrecuperatie bij wijziging controle (Circ. nr. CI.RH.421/521.807, 15 december 2000) -“Controle”: cf. Boekhoudrecht -In rechte (onweerlegbaar) -In feite (vermoeden) -Gevolg: niet enkel controlewijziging in hoofde van moedervennootschap geviseerd -Enkel vrijwillige overdracht van aandelen (niet erfenis)

146 kpmg 146 © 2003 KPMG Vorige verliezen Wijziging controle -Rechtmatige financiële en economische behoeften -Behoud van tewerkstelling -Overdracht binnen geheel van boekhoudkundige consolidatie -In hoofde van aandeelhouders? -Bewijslast ligt bij de fiscus

147 kpmg 147 © 2003 KPMG Vorige verliezen Abnormale voordelen Artikel 207 WIB: aftrekverbod Geen aftrek (vorige verliezen, investeringsaftrek, etc.) “op gedeelte van winst dat voorkomt uit abnormaal en goedgunstige voordelen verkregen van een vennootschap waarmee er rechtstreeks of onrechtstreeks een band van wederzijdse afhankelijkheid bestaat.”

148 kpmg 148 © 2003 KPMG Vorige verliezen Abnormale voordelen “Band van wederzijdse afhankelijkheid” -Gent, 28 november 2001 -Niet beperkt tot “verbonden ondernemingen” cf. boekhoudrecht / wetgeving op de handelsvennootschappen -Tevens rekening houden met andere elementen (vb aandelenstructuren) die wijzen op banden tussen de respectieve vennootschappen

149 kpmg 149 © 2003 KPMG Vorige verliezen Abnormale voordelen Hervorming vennootschapsbelasting -Geen compensatie ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen met verlies van het boekjaar

150 kpmg 150 © 2003 KPMG Vorige verliezen Fusie Fusie Beperking verliesverrekening Quid indien beide negatieve fiscale netto-waarde? -Cf. breuk fiscale netto-waarde = onbepaalbaar (0/0) -Rb. Antwerpen, 17 april 2002: verliezen toch kwijt -Kritiek rechtsleer

151 kpmg 151 © 2003 KPMG Vorige verliezen Velasquez-doctrine Internationale verliesverrekening: Velasquez- doctrine -Doctrine: Belgische vorige verliezen zijn niet meer aftrekbaar als ze konden worden aangerekend op winst van buitenlandse vaste inrichting -Hof van Cassatie (“Velazquez”): niet strijdig met vrijstelling in DBV

152 kpmg 152 © 2003 KPMG Vorige verliezen Velasquez-doctrine -Hof van Justitie: strijdig met vrijheid van vestiging (HvJ, 14 december 2000) -Feiten: Belgische vennootschap weigerde Belgische verliezen aan te rekenen op vrijgestelde winst van buitenlandse inrichting -Verschil in behandeling buitenlandse – Belgische inrichtingen van Belgische vennootschappen schendt vrijheid van vestiging

153 kpmg 153 © 2003 KPMG Vorige verliezen Velasquez-doctrine - voorbeeld Jaar België Vaste inrichting Belast in België Belast in vaste inrichting Totaal (cumul) X -2002000 X+1 10002001000200 1400

154 kpmg 154 © 2003 KPMG Vorige verliezen Velasquez-doctrine -Bevestiging door Minister dat principes nu al mogen toegepast worden -Ook voor hangende geschillen -P.V. 22 januari 2002, Eerdekens -Belgische wetgeving zal aangepast worden

155 kpmg 155 © 2003 KPMG Investeringsaftrek Principe In aanmerking komende investeringen -Materiële en immateriële vaste activa -Tot stand gebracht of verworven in nieuwe staat -Activa afschrijfbaar over minstens 3 jaar -Uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt -Gebruik in België

156 kpmg 156 © 2003 KPMG Investeringsaftrek Principe Percentages voor aanslagjaar 2003 (B.S. 9 maart 2002) -KMO’s: eerste schijf van EURO 6.690.000 investeringen: 3% (of gespreide van 10.5% indien minder dan 20 werknemers) -Energiebesparende en groene investeringen, octrooien: 13.5% (of gespreide groene investeringen van 20.5%) -Investeringen ter bevordering van hergebruik van verpakkingen: 3%

157 kpmg 157 © 2003 KPMG Investeringsaftrek Principe Investeringen inzake veiligheid -Verhoogd percentage tot 13,5% voor investeringen inzake veiligheid overeenkomstig de aanbevelingen van de techno-preventie van de lokale politiezone -Ook voor niet KMO-vennootschappen -Politiek akkoord 29 januari 2003 -Aanslagjaar 2004?

158 kpmg 158 © 2003 KPMG Investeringsaftrek Rechtspraak Investeringsaftrek waarvan het gebruik werd afgestaan aan derden (Cass. 22 november 2001) -Geen aftrek indien gebruik overgedragen aan een derde -Tenzij overdracht aan een natuurlijk persoon die er winsten of baten mee behaalt (art.75, 3°) -Cf.: geen risico op dubbele aftrek Bevestiging door Cassatie, 27 juni 2002

159 kpmg 159 © 2003 KPMG Vak V: Afzonderlijke aanslagen Niet verantwoorde kosten Individuele fiches en samenvattende opgave (art. 57 WIB) -1° commissies, makelaarslonen, restorno’s, erelonen, vergoeding of voordelen alle aard -2° bezoldigingen, pensioenen, renten, betaald aan (gewezen) personeels leden of rechtverkrijgenden (uitz.: vrijgestelde sociale voordelen) -3° vaste vergoedingen als vergoeding van kosten eigen aan de werkgever

160 kpmg 160 © 2003 KPMG Niet verantwoorde kosten Principe Sanctie: aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB) Versoepeling – Wet 27 november 2002 -Vanaf aanslagjaar 2003 niet meer toegepast als begunstigde van de niet op fiches vermelde commissielonen bekend is en inkomen vermeld is in zijn/haar aangifte -Wettelijke bevestiging van administratieve soepelheid (zie ook P.V. 26 oktober 2001, Eerdekens)

161 kpmg 161 © 2003 KPMG Niet verantwoorde kosten Rechtspraak Betaling van commissie via overfacturatie door leverancier -Rb. Brussel 7 februari 2002 -Feiten: facturatie verhoogd met commissieloon aan derde -Fiscus: vennootschap wordt geacht rechtstreeks een commissieloon te hebben betaald aan de derde -Hof: betaling door vennootschap aan leverancier kan niet worden gelijkgesteld met niet-verantwoorde uitgave.

162 kpmg 162 © 2003 KPMG Vak VIII Tarief van de belastingen Principe Zie hoger

163 kpmg 163 © 2003 KPMG Vak IX: Voorafbetalingen en verrekenbare voorheffingen Voorafbetalingen Vermeerderingspercentage aj. 2003: 9% Geen vermeerdering wanneer het bedrag kleiner is dan 1% van de verschuldigde belasting Bonificaties aanlsagjaar 2003 -VA1 (10 april 2002): 12% -VA2 (10 juli 2002): 10% -VA3 (10 oktober 2002): 8% -VA4 (20 december 2002): 6%

164 kpmg 164 © 2003 KPMG Belastingverhoging Cassatie 10 mei 2002 Ook verhoging indien onterechte kostenaftrek -Redenering: ook dan is aangifte onvolledig

165 kpmg 165 © 2003 KPMG Uitsmijter Interest- en royaltyrichtlijn Partiële splitsing Inbreng en boekhoudkundige continuiteit Rulings over reorganisaties

166 kpmg 166 © 2003 KPMG Interest- en royaltyrichtlijn Grensoverschrijdende interest- en royalty betalingen -Aan verbonden EU-ondernemingen -Vrijstelling van belasting in bronstaat -~ Moeder-Dochterrichtlijn (dividenden)

167 kpmg 167 © 2003 KPMG Partiële splitsing Kenmerken -Overdracht van deel van het vermogen van een vennootschap A aan een vennootschap B -Aandeelhouders van vennootschap A krijgen als vergoeding hiervoor aandelen van vennootschap B -Vennootschap A blijft bestaan -Onder een aantal voorwaarden fiscaal neutraal (“bedrijfstak”?)

168 kpmg 168 © 2003 KPMG Partiële splitsing Fiscaal regime belaste partiële splitsing -Voor overdragende vennootschap -Latente meerwaarden -Vrijgestelde reserves: aanrekeningsregels -Voor aandeelhouders overdragende vennootschap -Wettelijke fictie van omruiling -Liquidatiedividend (DBI of vrijgestelde meerwaarde) -Voor verkrijgende vennootschap -Boekhoudkundige continuïteit -CBN-Advies 166/2 (2002) -“step-up” regeling

169 kpmg 169 © 2003 KPMG Partiële splitsing Fiscaal regime neutrale partiële splitsing -Binnenlandse verkrijgende vennootschap -Overeenkomstig de bepalingen van Wetboek van Vennootschappen -Rechtmatige financiële of economische behoefte

170 kpmg 170 © 2003 KPMG Partiële splitsing Fiscaal regime neutrale partiële splitsing -Voor overdragende vennootschap -Geen belasting -Voor aandeelhouders overdragende vennootschap -Vrijstelling ruilmeerwaarden -Voor verkrijgende vennootschap -Continuïteit

171 kpmg 171 © 2003 KPMG Inbreng K.B. 30 januari 2001 -Boekhoudkundige continuiteit in elk geval -Ook indien voorwaarden art. 46 WIB niet nageleefd -Geen meerwaarde dus ook geen afschrijving -Hoewel afrekening op werkelijke waarde -Dus dubbele belasting -Wijziging in het verschiet -P.V. 3 mei 2001, Pieters

172 kpmg 172 © 2003 KPMG Rulings over reorganisaties “Rechtmatige financiële of economische behoeften” Splitsing -Verzelfstandiging activiteiten -Vastgoedprojecten -Splitsing vastgoedvennootschappen

173 kpmg 173 © 2003 KPMG Rulings over reorganisaties Fusie -Kostenbesparing -Overname van lege doos -Tussen derden -Tussen groepsvennootschappen Inbreng -Bedrijfsafdeling -Nieuwe investeerders -Creatie van holding …

174 Luc Feyaerts KPMG Belastingconsulenten 02 708 38 25 luc.feyaerts@kpmg.beuc.feyaerts@kpmg.be


Download ppt "Kpmg. Vennootschapsbelasting Hervorming + Update Luc Feyaerts Tax Manager KPMG Belastingconsulenten Instituut der Bedrijfsrevisoren Ter Elst Edegem 25."

Verwante presentaties


Ads door Google