De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en Projecmatig werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en Projecmatig werken"— Transcript van de presentatie:

1 Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en Projecmatig werken
Vloeiende beweging van onderwijs naar bedrijfsleven

2 Inhoud PGO Projectmatig werken Samenhang PGO - Projectmatig werken
Het format

3 PGO

4 Wat is PGO? Ontstaan in Nederland: Universiteit van Maastricht
Studenten worden ertoe gebracht de leerstof op een actieve wijze te verwerken. Leren begint met een concreet probleem. Door middel van groepsdiscussie komen de studenten erachter wat zij al van een onderwerp weten en wat zij nog niet weten. Aan de hand hiervan maken zij een plan van aanpak. Het plan van aanpak bevat zowel het op te leveren product (eventueel met deelproducten) als ook de manier hoe dit bereikt dient te worden (proces en planning). Een docent begeleidt het proces in de rol van mentor. Daarnaast is ondersteuning nodig van een of meer vakdocenten.

5 Waarom PGO Studenten leren actief en zelfstandig te leren. Hierdoor zijn zij voorbereid op een leven van continu leren. Actief leren zorgt ervoor dat kennis beter beklijft. Actief leren aan de hand van problemen uit de beroepspraktijk zorgt ervoor dat studenten kennis leren toe te passen in de praktijk. Studenten leren beroepsvaardigheden wanneer die nodig zijn om praktische problemen op te lossen. Door samen te werken met andere studenten leren zij de sociale en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor middenkaderfuncties. Door studenten te prikkelen met interessante en uitdagende problemen raken zij gemotiveerd om te leren.

6 PGO: Het echte werk Technische kennis (KENNEN) Vaardigheden (KUNNEN)
Ervaring (WETEN) Competenties (GEDRAG) Check of deze 4 elementen in je PGO-opdracht voorkomen

7 PGO in plaats van theorielessen?
PGO naast ‘regulier’ onderwijs Elk vak met relevantie voor de beroepspraktijk leent zich voor PGO (Basisvakken dus minder) Niet: doelen onveranderd laten en inhoud anders verpakken

8 Technische kennis Techniek Ontwerpen Planning (incl. Planning tools)
Begroting Processen Voor alle onderwerpen geldt: nieuwe kennis opdoen en bestaande kennis activeren.

9 Vaardigheden Time Management / Werken met tijdsdruk
Effectieve feedback geven Onderhandelen Teambuilding/Teamwork Conflict management Vergaderen

10 Ervaring Stimuleer leerlingen alle relevante ervaring te gebruiken, zoals: sportclub hobbies

11 Competenties De kritieke set van gedragspatronen, houdingen, normen en waarden, die de student succesvol laten zijn in zijn vak

12 Waarom Competenties ? Afgestudeerden moeten flexibel zijn vwb kennis en houding Afgestudeerden moeten ‘aanpakken’ Afgestudeerden moeten kunnen functioneren in moderne bedrijfsvoering (virtuele teams, internationaal, e-business) Competenties kunnen als selectiecriterium dienen

13 Competenties in het Telecom-ICT Project
Bedrijfsorientatie Bedrijfsbeleid en -doelstellingen Interpersoonlijke effectiviteit Teamgerichtheid Externe orientatie Denkkracht Prestatiegerichtheid

14 Vragen/zorgen?? PGO vraagt extra vakkennis? PGO vraagt nog meer inzet?
PGO eist meer aansluiting bij de praktijk? ………..

15 Projectmatig werken

16 Wat is een Project? Het vervaardigen van een uniek product (bijv. maatwerk), met vastgelegde resources met een duidelijke deadline Deze uitgangspunten kun je gebruiken voor PGO

17 Virtuele teams Project Management PGO Complexiteit Werken in de lijn (standaardproductie) Belang samenwerken/afhankelijkheid

18 Plaats van de Project Manager binnen het bedrijf

19 Samenhang PGO - Projectmatig werken

20 Uitgangspunten voor PGO en Projectmatig werken
Heldere, meetbare doelstellingen/producten Concrete, heldere start Fasering (zowel in tijd als in functionele stappen) Benoemen resources (hoeveelheid en rollen) Werken in een projectteam Technische kennis en competenties

21 Verschil PGO en Projectmatig werken
PGO: gericht op verzamelen van kennis en vaardigheden (Nadruk op PROCES) Projectmatig werken (en Projectonderwijs(PO)): gericht op het toepassen/leren van een aanpak, die erop is gericht een product te genereren (Nadruk op PRODUCT) Mengvormen van PGO en PO mogelijk!!!

22 Heldere meetbare doelstellingen
Project: Contract/verkocht product Service Level Agreement (SLA) Maatwerk / non-standaard product Workflow PGO: Probleemformat/Hand-leiding: Vraagstelling/Gewenst product Eisen aan het product (PvE) Start en eind Speelruimte voor iets nieuws

23 Format

24 Format algemeen Duur: Variabel; inpassen in schooljaar 6-8 weken
Aantal deelnemers: Afhankelijk van onderwerp en aantal studenten; 5-10 studenten (Maastricht: max 14) Onderwerpen: Echte praktijkproblemen (bijv. Uit stages en afstudeeropdrachten) Houd rekening met werkbelasting!!

25 Heldere meetbare doelstellingen
Specifiek Meetbaar Acceptabel (Achievable) Relevant Tijdsgebonden OF: zo super-inspirerend dat het vanzelf werkt

26 Fasering 1. Voorbereiding/Planning (go/no go besluiten)
2. Implementatie (KANTELPUNT) (bijstellen) 3. Oplevering / Acceptatie (Accepteren/Afwijzen) Fasering kan al zijn vastgelegd in het format, maar kan ook door de studenten worden gemaakt

27 Fasering (2) Wekelijkse vergadering projectgroep
Voorbereiding Deelschakelin-gen en/of programma’s testen. Twee-wekelijk overleg projectgroep met supervisor Wekelijkse vergadering projectgroep Start Uitleg en groep samenstellen Brainstor-men Oplossing deelproble-men en producteisen bespreken. Ontwerp-schets Functiebe- schrijving van deelprojecten en werk-verdeling vastleggen. Definitieve ontwerp componenten en/of programma’s kiezen; prijscalculatie; eisen testprocedures; schema’s maken; planning. Realisatie Totale opstelling testen en inregelen. Presentatie Eindproduct en evaluatie Beoordeling 1: Go no go Functie-eisen van deeloplossingen Ontwerpschema’s Beoordeling 2, voor: Schema’s Componenten/programma’s Prijscalculatie Testprocedures Planning Samenwerking (sociale vaardigheden) Beoordeling 3, voor: Samenwerking (sociale vaardigheden) Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 begin november eerste heft november tweede helft november half januari

28 Voorbereiding / Planning
Kennismaking Presentatie van ‘het probleem’ Inventarisatie/Brainstorm PvE/planning/ontwerp/begroting Taakafstemming Eventueel: Pilot / opzetten deeloplossingen

29 Voorbereiding/Planning (2)
Zevensprong: Aanscherpen van het probleem Analyse van het probleem Mogelijke oplossingen/verklaringen Formuleer leerdoelen Zoek aanvullende informatie Rapportage

30 Het projectteam PGO Leerlingen onder elkaar Procesbegeleiding (Mentor)
Inhoudelijke begeleiding (Vakdocent) Projectmatig werken Projectmanager Aanwijzen experts Lijn versus Project Project Matrix

31 De Projectmatrix

32 Implementatie Concerteren van de diverse taken
Afhankelijkheden (Start-Start, Finish-Start) Budgetbeheersing Voortgangsbeheersing

33 Acceptatie Focus op het (leer)proces. Focus op het product
Tip: gedraag je bij de acceptatie als een klant, die moet beoordelen of het product voldoet aan de wensen en eisen

34 Feedback en beoordeling
Elke fase kan worden afgesloten met een deelproduct dat dient ter beoordeling van de groepsprestatie Met vaste intervallen (bijv. wekelijks) dient een groepslogboek en/of een procesverslag te worden aangeleverd aan de mentor, zodat individuele bijdrage kan worden beoordeeld.

35 Feedback en beoordeling (2)
Groepslogboek (WAT) : welke obstakels waren er, welke beslissingen zijn genomen en hoe was de taakverdeling. Procesverslag (HOE): hoe wordt er beslist in de groep, hoe komen afspraken tot stand en hoe wordt omgegaan met ideeën.

36 Feedback en beoordeling (3)
Onderscheid groeps- en individuele prestatie: Mondelinge toets naar wat de andere teamleden hebben uitgezocht Toetsen op specifieke taken

37 Voorzieningen Mentor en vakdocenten Eventueel: Ondersteunende vakken
Formats voor: Probleemstelling en verslaglegging Werkruimtes, waarin de PGO-teams hun product kunnen ontwerpen en construeren

38 Interessante links


Download ppt "Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en Projecmatig werken"

Verwante presentaties


Ads door Google