De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en Projecmatig werken Vloeiende beweging van onderwijs naar bedrijfsleven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en Projecmatig werken Vloeiende beweging van onderwijs naar bedrijfsleven."— Transcript van de presentatie:

1

2 Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en Projecmatig werken Vloeiende beweging van onderwijs naar bedrijfsleven

3 Inhoud 4 PGO 4 Projectmatig werken 4 Samenhang PGO - Projectmatig werken 4 Het format

4 PGO

5 Wat is PGO? 4 Ontstaan in Nederland: Universiteit van Maastricht 4 Studenten worden ertoe gebracht de leerstof op een actieve wijze te verwerken. 4 Leren begint met een concreet probleem. 4 Door middel van groepsdiscussie komen de studenten erachter wat zij al van een onderwerp weten en wat zij nog niet weten. 4 Aan de hand hiervan maken zij een plan van aanpak. 4 Het plan van aanpak bevat zowel het op te leveren product (eventueel met deelproducten) als ook de manier hoe dit bereikt dient te worden (proces en planning). 4 Een docent begeleidt het proces in de rol van mentor. Daarnaast is ondersteuning nodig van een of meer vakdocenten.

6 Waarom PGO 4 Studenten leren actief en zelfstandig te leren. Hierdoor zijn zij voorbereid op een leven van continu leren. 4 Actief leren zorgt ervoor dat kennis beter beklijft. 4 Actief leren aan de hand van problemen uit de beroepspraktijk zorgt ervoor dat studenten kennis leren toe te passen in de praktijk. 4 Studenten leren beroepsvaardigheden wanneer die nodig zijn om praktische problemen op te lossen. 4 Door samen te werken met andere studenten leren zij de sociale en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor middenkaderfuncties. 4 Door studenten te prikkelen met interessante en uitdagende problemen raken zij gemotiveerd om te leren.

7 PGO: Het echte werk 4 Technische kennis (KENNEN) 4 Vaardigheden (KUNNEN) 4 Ervaring (WETEN) 4 Competenties (GEDRAG) Check of deze 4 elementen in je PGO- opdracht voorkomen

8 PGO in plaats van theorielessen? 4 PGO naast ‘regulier’ onderwijs 4 Elk vak met relevantie voor de beroepspraktijk leent zich voor PGO (Basisvakken dus minder) 4 Niet: doelen onveranderd laten en inhoud anders verpakken

9 Technische kennis 4 Techniek 4 Ontwerpen 4 Planning (incl. Planning tools) 4 Begroting 4 Processen Voor alle onderwerpen geldt: nieuwe kennis opdoen en bestaande kennis activeren.

10 Vaardigheden 4 Time Management / Werken met tijdsdruk 4 Effectieve feedback geven 4 Onderhandelen 4 Teambuilding/Teamwork 4 Conflict management 4 Vergaderen

11 Ervaring Stimuleer leerlingen alle relevante ervaring te gebruiken, zoals: 4 sportclub 4 hobbies

12 Competenties De kritieke set van gedragspatronen, houdingen, normen en waarden, die de student succesvol laten zijn in zijn vak

13 Waarom Competenties ? Afgestudeerden moeten flexibel zijn vwb kennis en houding –Afgestudeerden moeten ‘aanpakken’ –Afgestudeerden moeten kunnen functioneren in moderne bedrijfsvoering (virtuele teams, internationaal, e-business) –Competenties kunnen als selectiecriterium dienen

14 Competenties in het Telecom- ICT Project 4 Bedrijfsorientatie 4 Bedrijfsbeleid en -doelstellingen 4 Interpersoonlijke effectiviteit 4 Teamgerichtheid 4 Externe orientatie 4 Denkkracht 4 Prestatiegerichtheid

15 Vragen/zorgen?? 4 PGO vraagt extra vakkennis? 4 PGO vraagt nog meer inzet? 4 PGO eist meer aansluiting bij de praktijk? 4 ………..

16 Projectmatig werken

17 Wat is een Project? 4 Het vervaardigen van een uniek product (bijv. maatwerk), 4 met vastgelegde resources 4 met een duidelijke deadline Deze uitgangspunten kun je gebruiken voor PGO

18 Belang samenwerken/afhankelijkheid Complexiteit Werken in de lijn (standaardproductie) PGO Project Management Virtuele teams

19 Plaats van de Project Manager binnen het bedrijf

20 Samenhang PGO - Projectmatig werken

21 Uitgangspunten voor PGO en Projectmatig werken 4 Heldere, meetbare doelstellingen/producten 4 Concrete, heldere start 4 Fasering (zowel in tijd als in functionele stappen) 4 Benoemen resources (hoeveelheid en rollen) 4 Werken in een projectteam 4 Technische kennis en competenties

22 Verschil PGO en Projectmatig werken 4 PGO: gericht op verzamelen van kennis en vaardigheden (Nadruk op PROCES) 4 Projectmatig werken (en Projectonderwijs(PO)): gericht op het toepassen/leren van een aanpak, die erop is gericht een product te genereren (Nadruk op PRODUCT) 4 Mengvormen van PGO en PO mogelijk!!!

23 Heldere meetbare doelstellingen 4 Project: –Contract/verkocht product –Service Level Agreement (SLA) –Maatwerk / non- standaard product –Workflow 4 PGO: –Probleemformat/Hand- leiding: Vraagstelling/Gewenst product Eisen aan het product (PvE) Start en eind Speelruimte voor iets nieuws

24 Format

25 Format algemeen 4 Duur: Variabel; inpassen in schooljaar 6-8 weken 4 Aantal deelnemers: Afhankelijk van onderwerp en aantal studenten; 5-10 studenten (Maastricht: max 14) 4 Onderwerpen: Echte praktijkproblemen (bijv. Uit stages en afstudeeropdrachten) 4 Houd rekening met werkbelasting!!

26 Heldere meetbare doelstellingen 4 Specifiek 4 Meetbaar 4 Acceptabel (Achievable) 4 Relevant 4 Tijdsgebonden 4 OF: zo super-inspirerend dat het vanzelf werkt

27 Fasering 1. Voorbereiding/Planning (go/no go besluiten) 2. Implementatie (KANTELPUNT) (bijstellen) 3. Oplevering / Acceptatie (Accepteren/Afwijzen) Fasering kan al zijn vastgelegd in het format, maar kan ook door de studenten worden gemaakt

28 Fasering (2) Voorbereiding Deelschakelin- gen en/of programma’s testen. Twee-wekelijk overleg projectgroep met supervisor Wekelijkse vergadering projectgroep Start Uitleg en groep samenstellen Brainstor- men Oplossing deelproble- men en producteisen bespreken. Ontwerp- schets Functiebe- schrijving van deelprojecten en werk- verdeling vastleggen. Definitieve ontwerp componenten en/of programma’s kiezen; prijscalculatie; eisen testprocedures; schema’s maken; planning. Realisatie Totale opstelling testen en inregelen. Presentatie Eindproduct en evaluatie Beoordeling 1: Go no go Functie-eisen van deeloplossingen Ontwerpschema’s Beoordeling 2, voor: Schema’s Componenten/programma’s Prijscalculatie Testprocedures Planning Samenwerking (sociale vaardigheden) Beoordeling 3, voor: Eindproduct Presentatie Samenwerking (sociale vaardigheden) Fase 1Fase 2Fase 3Fase 4Fase 5 Fase 6 Fase 7 begin november eerste heft november tweede helft november half januari

29 Voorbereiding / Planning 4 Kennismaking 4 Presentatie van ‘het probleem’ 4 Inventarisatie/Brainstorm 4 PvE/planning/ontwerp/begroting 4 Taakafstemming 4 Eventueel: Pilot / opzetten deeloplossingen

30 Voorbereiding/Planning (2) 4 Zevensprong: –Aanscherpen van het probleem –Analyse van het probleem –Mogelijke oplossingen/verklaringen –Formuleer leerdoelen –Zoek aanvullende informatie –Rapportage

31 Het projectteam PGO 4 Leerlingen onder elkaar 4 Procesbegeleiding (Mentor) 4 Inhoudelijke begeleiding (Vakdocent) Projectmatig werken 4 Projectmanager 4 Aanwijzen experts 4 Lijn versus Project 4 Project Matrix

32 De Projectmatrix

33 Implementatie 4 Concerteren van de diverse taken 4 Afhankelijkheden (Start-Start, Finish-Start) 4 Budgetbeheersing 4 Voortgangsbeheersing

34 Acceptatie 4 Focus op het (leer)proces. 4 Focus op het product Tip: gedraag je bij de acceptatie als een klant, die moet beoordelen of het product voldoet aan de wensen en eisen

35 Feedback en beoordeling 4 Elke fase kan worden afgesloten met een deelproduct dat dient ter beoordeling van de groepsprestatie 4 Met vaste intervallen (bijv. wekelijks) dient een groepslogboek en/of een procesverslag te worden aangeleverd aan de mentor, zodat individuele bijdrage kan worden beoordeeld.

36 Feedback en beoordeling (2) 4 Groepslogboek (WAT) : welke obstakels waren er, welke beslissingen zijn genomen en hoe was de taakverdeling. 4 Procesverslag (HOE): hoe wordt er beslist in de groep, hoe komen afspraken tot stand en hoe wordt omgegaan met ideeën.

37 Feedback en beoordeling (3) Onderscheid groeps- en individuele prestatie: 4 Mondelinge toets naar wat de andere teamleden hebben uitgezocht 4 Toetsen op specifieke taken

38 Voorzieningen 4 Mentor en vakdocenten 4 Eventueel: Ondersteunende vakken 4 Formats voor: Probleemstelling en verslaglegging 4 Werkruimtes, waarin de PGO-teams hun product kunnen ontwerpen en construeren

39 Interessante links


Download ppt "Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en Projecmatig werken Vloeiende beweging van onderwijs naar bedrijfsleven."

Verwante presentaties


Ads door Google