De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wageningen UR Astrid van den Heuvel policy officer international community Internationalisation at home Flamenco, 15 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wageningen UR Astrid van den Heuvel policy officer international community Internationalisation at home Flamenco, 15 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Wageningen UR Astrid van den Heuvel policy officer international community Internationalisation at home Flamenco, 15 januari 2013

2 Wageningen UR (University & Research centre)
Onderwijs 1 Faculteit – Life Sciences BSc (19), MSc (27) 7.000 studenten 40% internationale Master stud. Onderzoek 5 departementen 9 Onderzoeksinstellingen Top 3 in ons domein Top 100 wereldwijd in de ranking > medewerkers. 11% int. medewerkers Een van de grootste NL onderzoeksinstituten Internationaal georiënteerd

3 …to explore the potential of nature
Wageningen UR mission …to explore the potential of nature to improve the quality of life… Veel te drukke achtergrond en veel te NL-oriented. Een rustige achtergrond (zoals die we tot nu toe gebruikten) versterkt de nadruk op onze (ijzersterke) missie. Nu wordt je aandacht afgeleid door de vele plaatjes: te veel (onbewuste) indrukken voor de hersenen van de toehoorders.

4 Internationalisering onderwijs Nederland versus Wageningen UR bron: Nuffic “Mobiliteit in beeld 2012” Percentage buitenlandse studenten in NL WO – 11,2% Wageningen UR: 40% int. Studenten Master progr. Belangrijkste herkomstlanden zijn resp. Duitsland, China, België, Bulgarije, Griekenland, UK, Italië en Frankrijk. Wageningen UR: 50% niet EU. Belangrijke herkomstlanden resp. China, Griekenland, Duitsland, Ethiopië en Indonesië. In het WO is Landbouw het meest geïnternationaliseerd vakgebied. Wageningen UR: > 100 nationaliteiten

5 Internationalisation at Home (IaH) Ontwikkelproces idee – beleid - uitvoering
In 2008 Projectteam Intercultural Dialogue gestart Gestart vanwege internationale ambitie en invoering BSc.- MSc. (meer int. studenten+staf->betere inbedding nodig) Opdracht: advies uitbrengen over interculturele onderwerpen+tot stand brengen interculturele dialoog (Week of Cultural diversity 2008). In 2009 rapport: 3 pijlers; hosting, institutional setting, communication/interaction and integration. Visie, ambities en concrete actievoorstellen als input voor SP en deelname aan landelijk project Kleur in Groen = 4 jaar subsidie.

6 Visie en ambitie t.a.v. culturele diversiteit 2009 - Samenvatting
Internationale context en omgeving van onderzoek en onderwijs is ingebed in de besluitvorming, sociale interactie en allocatie van middelen. Culturele diversiteit en interculturele competentie is onderdeel van de manier waarop we werken en is een verantwoordelijkheid van een ieder. De ambities naar een intercultureel competente organisatie worden expliciet gecommuniceerd naar alle nieuwe studenten en medewerkers. De overgang naar een internationaal instituut wordt verwelkomd door een ieder, gefaciliteerd en gemonitord en benodigde verbeteringen worden ingevoerd. SP vision : “a true international university should be characterized by education and research aiming at international themes, a population of international students and staff, and a setting that welcomes the diversity of many nationalities and cultures”.

7 Opdracht Bespreek met 2-3 personen waar nu de focus van uw instituut zou moeten liggen. Op: Hosting (goede ontvangst) Institutional setting (strategisch beleid) Communication/interaction and integration (activiteiten ontwikkelen in de breedte). Specifiek op beschrijven van interculturele competenties in het curriculum. Circa 5 minuten per persoon. Totaal 15 minuten. Plenair terugkoppelen d.m.v. geeltjes plakken op een van de 4 onderdelen. Op geeltje kunt u ook specifieke actie zetten (bijv. Hosting: ophalen van het vliegveld)

8 Focus IaH in de tijd Bij start 2008: Focus op multiculturele aspecten.
Wageningen UR: NL universiteit met int. onderzoeksprojecten en een groeiend aantal internationale studenten en medewerkers. Rond 2010: Focus op interculturele aspecten in samenwerking. Wageningen UR: wil een internationale universiteit worden. Vanaf 2011: Focus op IaH als onderdeel van het totale internationaliseringsbeleid. Wageningen UR: wil een internationale universiteit zijn met een internationale interne cultuur (SP ). Juli 2012 bijzonder kenmerk Internationalisering op instelingsniveau NVAO Frame of reference:

9 NVAO richtlijnen The multifaceted concept of internationalisation makes it likely that its operationalisation will take place in very different ways. NVAO sees four elements in which this operationalisation will take place: The teaching and learning provided by the programme; The way the staff is specifically suited for internationalisation; The way the students are engaged in internationalisation; The necessary services to make internationalisation function properly

10

11 Activiteiten Internationalisation at Home Wageningen UR
Specifiek voor studenten Specifiek voor medewerkers International Office Buddysysteem: student uit eigen land buddyfamilie (15 stud./3 buddy) AID Collega uit eigen onderdeel/locatie Phd collega uit eigen Graduate School International Classroom AID AID alle studenten 1 dag focus op IaH Workshop Introduction to the Netherlands 4-6x per jaar Focus op NL cultuur en cultuurverschillen alg. Workshop Culture shock en reversed Culture shock na elke AID Introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers breed Module in Master “Intercultural comm. Skills” Voor docenten: trainingen “lecturer in an int. context” ENG/NL taaltraining gereduceerd tarief Academic Consultancy Training Multidisciplinaire onderzoeksprojecten Counselling services (studie adviseur, counsellor, psycholoog, huisarts speciaal voor studiegerelateerde klachten, vertrouwenspersoon, ombudsman) (HR adviseur, BMW, bedrijfsarts, vertrouwenspersoon, ombudsman) Career facilities op Campus (losse trainingen, ondersteuning beginnende ondernemers, W&S bureau, Master module Career planning & Personal Development) Consultancy internationaal, alumni netwerk internationaal + HR support Training Interculturele vaardigheden (besturen verenigingen en AID bestuur en mentoren AID) Training interculturele vaardigheden (studie-adviseurs, enkele HR adviseurs, enkele International Office collega’s, student counselors)

12 Quiz “About the Netherlands and its symbols”.

13 Activiteiten Internationalisation at Home Wageningen UR
Voor beide doelgroepen Guidelines working in Multicultural settings Internet site “Info for international students and staff” Samenwerking met gemeente en welzijnsorganisaties t.a.v. opvang internationale gemeenschap in de gemeente. Partnerprogramma - 28 deelnemers uit 14 landen Science Cafe in het Engels One World Week Studium Generale lezingen veelal in het Engels Interne magazine zowel in het Engels, als Nederlands In de gemeente (branding “internationale gemeente”): Gemeente website met Engelse vertaling Samenwerking met welzijnsorganisaties en gemeente Ontwikkeling website Kerken zijn actief: Engelse kerkdiensten, familiekoppelingen en ontmoetingen. NGO’s actief t.a.v. internationale samenwerking

14 Stellingen opdracht: bespreek enkele stellingen met 2-3 personen
Het hoger onderwijs heeft de verantwoording om alle studenten voor te bereiden op een internationale carrière. Vooral docenten moeten respect en empathie uitdragen. Een internationale organisatie dient aandacht te geven aan de interne diversiteit, als goed werkgeverschap. Een student of medewerker die studeert of werkt in een internationale omgeving, is niet per definitie cultureel sensitief. EU studenten ervaren geen cultuur shock omdat EU landen vergelijkbaar zijn. Internationale medewerkers integreren snel omdat het onderzoeksterrein Engelstalig is. De internationale studenten en medewerkers hoeven geen Nederlands te leren.

15 Do’s en Don’ts Do’s Don’ts Strategie en visie op de toekomst
Geen verankering in strategisch beleid Door de hele organisatie draagvlak creeeren. Nut en noodzaak niet zien of niet communiceren. Geen budget voor of geen prioriteit of tijd. Samenwerken en relaties ontwikkelen. Iedereen betrekken. Versnippering taken. Vele mensen doen iets met intercultureel/diversiteit, decentraal /centraal. Combineren en integreren van concepten. Wat en wie in de organisatie doet al iets op dit terrein. Vele ideeen maar niemand om het uit te voeren Risico nemen en experimenteren. Succesverhalen vertellen en herhalen van best practices -> structurele inbedding. Eenmalige acties – geen continuiteit Interne kennis opbouwen t.a.v. interculturele communicatie In een overleg/college met internationals toch Nederlands blijven praten. Geen begrip. Trainen medewerkers die met internationals werken (Int. Office, studieadviseurs, HR, LG). Internationale medewerkers en studenten redden zichzelf wel (go with the flow). Regelmatig behoefte peilen van NL/niet NL medewerkers en studenten Ervan uit gaan dat een internationale setting voldoende is. Evaluatiesystemen implementeren en op elkaar afstemmen Geen opvolging acties uit evaluaties

16 Evaluatie systemen Intercultureel Wageningen UR Internationalisation at Home Wageningen UR
Specifiek voor studenten Specifiek voor medewerkers Reguliere vakevaluatie Enquete nieuwe medewerkers (<1 jaar) Programma evaluatie In Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nederlandse Studenten enquete Internationale Studenten Barometer Evaluaties na trainingen op maat Loopbaanmonitor Toetsing Prestatie en Profielafspraken via ken- en stuurgetallen Toetsing streefwaarden uit Strategisch Plan Toetsing Streefwaarden uit Strategisch Plan Rankings

17 Dilemma’s Hoe toetsing interculturele competenties in het curriculum? Verplicht laten volgen van trainingen intercultureel (studenten/docenten/leidinggevenden etc.). Voertaal Engels invoeren voor iedereen? Wat te doen met Engelse taalvaardigheid van studenten/medewerkers en wens om Nederlands te leren (toelating, toetsing, kosten taaltraining etc.). Mate van gastvrijheid versus eigen verantwoordelijkheid. Hoe medewerkers erbij te betrekken die zelf geen internationale collega’s hebben. Hoe traditionele verenigingen zover te krijgen dat ze meer openstaan voor internationale studenten. Wat te doen als er scheefgroei in populatie ontstaat. Medewerkers/studenten uit eigen land hebben niet altijd de behoefte om te integreren met de internationale medewerkers/studenten. Hoe dit te stimuleren. Ook andere diversiteitsaspecten direct oppakken zoals gender/seksualiteit/handicap?

18 Interculturele competenties medewerkers
In NL - VSNU (vereniging NL universiteiten) competentielijst Voorstel om bestaande VSNU competentielijst aan te vullen met interculturele en internationale vaardigheden in de toelichting van relevante competenties. Dus geen aparte interculturele competentie, maar als van toepassing in een aanwezige competentie bijv. competentie Inlevingsvermogen. Landelijke wijziging. Werkgroep onder leiding van Wageningen UR zal met een voorstel komen in april 2013 voor aanpassing van de competentielijst. Dilemma: of nieuwe competentie “Intercultureel” maken en invoegen, of interculturele vaardigheid als onderdeel van andere competenties.

19 Interculturele competenties studenten
Learning Outcomes zijn beschreven per opleiding Voorstel om in brede discussiebijeenkomsten te bespreken of Wageningen UR 1 of 2 Learning Outcomes op instellingsniveau gaat beschrijven over interculturele/internationale vaardigheden. Uitwerking hoe deze Learning Outcomes te behalen, wordt overgelaten aan opleidingen zelf. Wel toetsing achteraf. Andere optie is om de opleidingsdirecteuren per opleiding te laten aangeven hoe ze interculturele/internationale vaardigheden gaan bevorderen bij de studenten. Werkgroep zal in het voorjaar van 2013 starten t.a.v. LO’s Best Practices delen met elkaar. Ontwikkelen toolbox voor docenten in 2014.

20 Tips interculturele competenties in het curriculum
Goed nagaan of je dit wilt voor enkele programma’s of voor de hele organisatie. Je hebt commitment nodig van de onderwijsdirecteur en de docenten om het te laten slagen. Check het EU project Tuning voor ideevorming. Generic competences: 20. Ability to interact constructively with others regardless of background and culture and respecting diversity The term “Tuning” emphasizes the notion that universities are not aiming to unify or harmonize their degree programs into a prescribed set of European curricula, but rather are looking for points of convergence and common understanding based on diversity and autonomy.

21 Uitdagingen voor de toekomst IaH Wageningen UR
1 International Office voor zowel studenten als medewerkers. International Office + Global Lounge en Expat Centre regionaal. Verbinding internationaliseringsactiviteiten extern <-> intern. Implementatie interculturele competenties en Learning Outcomes en toetsing. Invoegen interculturele assessment tool voor zowel studenten als medewerkers? Invoeren diversiteitsscan? Meer Engelstalige Bachelor opleidingen aanbieden? Leren van elkaar; meer best practices delen. Toegevoegde waarde van heterogene groepen (synergie in actie) beter benutten. Meer medewerkers trainen op interculturele vaardigheden. Meer internationale medewerkers, in W&S ook internationale mindset. Career facilities voor zowel studenten, medewerkers als partners van.. verbeteren. Zo wordt de stay rate verhoogd, goed voor de NL economie.

22 Opdracht individueel: PvA 2013 Hulpvragen:
Wat zou er dit jaar concreet moeten veranderen om IaH of interculturele competenties in het curriculum op gang te brengen? Wat zijn de strategische kaders die hierbij kunnen helpen, of moeten ze nog ontwikkeld worden? Landelijke ondersteuningsmogelijkheden via overheid, en/of ervaringen uitwisselen tussen hoger onderwijsinstellingen? Wie kan hier intern een rol bij spelen (trekker, ondersteuning)? Wie voert al activiteiten uit op dit terrein, wie heeft kennis van interculturele aspecten. Benodigde kwaliteit trekkers: cultureel sensitief, netwerker, organisatiesensitief, enthousiast, kan invloed uitoefenen, durft nieuwe dingen te proberen. Waar liggen momenteel de grootste problemen – wat moet eerst opgepakt worden? En wat is makkelijk al aan te passen, op te lossen. Daarna lange termijn planning. Kortom -> neem initiatief en nodig mensen uit om in te stappen vanuit hun persoonlijke commitment; vanuit wat hen er in aanspreekt.

23 Vragen? Succes!! Dank voor uw aandacht


Download ppt "Wageningen UR Astrid van den Heuvel policy officer international community Internationalisation at home Flamenco, 15 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google