De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatietrainer & Advocaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatietrainer & Advocaat"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatietrainer & Advocaat
mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat © mr. Richard A. Korver

2 WSNP stand van zaken Geldend per 1-1-08 BIG BANG Jurisprudentie
Praktijk ervaringen © Richard A. Korver

3 REDENEN VOOR WIJZIGING
Te veel druk op Rechtbanken Te weinig minnelijke regelingen Kortom: WSNP voldoet niet aan doel © Richard A. Korver

4 DOEL WIJZIGINGEN Beperking toegang tot WSNP tot hen die er klaar voor zijn Verlichting werkdruk rechters en bewindvoerders © Richard A. Korver

5 TEGENWICHT Versterking minnelijk traject door “introductie” gedwongen schuldregeling (oude dwangakkoord), art. 287a NFw © Richard A. Korver

6 MIDDELEN Blijkens de memorie van toelichting wilde de wetgever met dit wetsartikel voorkomen "…. dat personen in de schuldsaneringsregeling terecht komen die in het minnelijk traject op eigen kracht in samenspraak met hun crediteuren een regeling hadden kunnen treffen waarmee alle partijen hadden kunnen leven, ware het niet dat een weigerachtige crediteur wellicht zonder valide redenen zijn medewerking had geweigerd” © Richard A. Korver

7 ESCAPE Kort Geding om mogelijkheid Hoger Beroep te creëren.
© Richard A. Korver

8 Eisen die gesteld mogen worden aan een gedwongen minnelijke sanering
Gebaseerd op jurisprudentie, zal zich moeten ontwikkelen. Doch i.i.g: Misbruik van recht In strijd met redelijk- & billijkheid, maatschappelijke betamelijkheid  derogerende werking © Richard A. Korver

9 Te verwachten toetsingscriteria
Voorstel door onafhankelijke en deskundige partij Goed en betrouwbaar gedocumenteerd Uiterste inspanning schuldenaar (Ga eerst maar werken!) Verschil met WSNP/faillissement (proportionaliteit) Concurrentieverstoring voor schuldeiser? Precedentwerking? Zwaarte van financieel belang schuldeiser versus schuldenaar Aandeel weigerende schuldeiser in totaal Staat schuldeiser alleen in zijn weigering? Is een eerdere regeling (niet) naar behoren nagekomen? © Richard A. Korver

10 11 GEKKENGETAL HOF ARNHEM LJN BD6836
Verschil met WSNP/faillissement (proportionaliteit) HOF ARNHEM LJN BD6836 Biedt het alternatief van faillissement of schuldsanering enig uitzicht voor de schuldenaar Biedt het alternatief van faillissement of schuldsanering enig uitzicht voor de schuldeiser: hoe groot is de kans dat de weigerende schuldeiser dan evenveel of meer zal ontvangen; © Richard A. Korver

11 Richtlijnen dwangakkoord Hof Arnhem, LJN: BD6836
Om het de rechter mogelijk te maken deze onderdelen te toetsen, dient hij over een compleet dossier te beschikken. De Memorie van Toelichting zegt hierover : De rechter krijgt een volledig aanvraagdossier voorgelegd, wat de beoordeling van het verzoek tot gedwongen schuldregeling zal vereenvoudigen vergeleken met de rechter die momenteel in kort geding over dergelijke vorderingen oordeelt. © Richard A. Korver

12 Richtlijnen dwangakkoord Hof Arnhem, LJN: BD6836
Op grond van het feit dat het hof, ook na een daartoe gedaan verzoek, niet beschikt over een volledig aanvraagdossier c.q. alle relevante stukken, zou in hoger beroep het vonnis van de rechtbank in beginsel moeten worden vernietigd en het verzoek van schuldenaar om schuldeiser te bevelen in te stemmen met het "dwangakkoord" alsnog moeten worden afgewezen, aangezien aldus niet kan worden geoordeeld dat schuldeiser in redelijkheid niet tot zijn weigering heeft kunnen komen. Dit nog los van eventuele verzuimen van schuldeiser. KORTOM: SCHULDENAAR LEVERT COMPLEET DOSSIER! met een origineel uittreksel uit het persoonsregister © Richard A. Korver

13 NOG MEER STUKKEN Stukken waaruit blijkt: welke financiële gevolgen voor schuldeiser zullen voortvloeien uit een hem gegeven bevel in te stemmen met het akkoord en wat de inhoud is van de koopovereenkomst die schuldeiser bij de verkoop van zijn bedrijf aan schuldenaren heeft gesloten DUS: CASUSSPECIFIEKE INFORMATIE © Richard A. Korver

14 BEWIJS(AANBOD) Daarbij komt dat het aanbod op een te laat moment in de procedure is gedaan. Het hof ziet er dan nog aan voorbij dat een bewijsaanbod zich in het algemeen slecht verdraagt met de bijzondere aard van de onderhavige procedure, waarin het gelet op de in het geding zijnde belangen, aankomt op een snelle beslissing, die niet wordt opgehouden door een dikwijls tijdrovende bewijslevering. CONCLUSIE: INDIEN BEWIJS DAN: DIRECT! © Richard A. Korver

15 Goede Trouw LJN: BD9626 de kwestie van de goede trouw door het hof ook worden betrokken bij de primaire vraag of schuldeiser kan worden bevolen medewerking te verlenen aan een dwangakkoord. Het is immers, behoudens bijzondere omstandigheden die in de afweging van de belangen moeten worden betrokken, niet wel denkbaar dat van een schuldeiser dergelijke medewerking kan worden gevergd indien de schuldenaar of schuldenaren er niet in slagen aannemelijk te maken dat de schulden te goeder trouw zijn ontstaan of onbetaald gelaten. © Richard A. Korver

16 Goede Trouw LJN: BD9626 SCHULDENAAR DIENT AAN TE VOEREN/TONEN:
hoe de schulden zijn ontstaan en op welke gronden het hof in de visie van schuldenaren tot het oordeel zou moeten komen dat er sprake is van goede trouw aan hun zijde. Zij dienen hier de aangevoerde stellingen van schuldeiser bij te betrekken. © Richard A. Korver

17 WEDEROM HOF ARNHEM LJN BF0769
AANDEEL IN DE SCHULDEN Groot aandeel in de schulden onvoldoende voor weigering! TOEKOMSTPERSPECTIEF/VERGELIJKING: Niet uitgesloten is dat schuldeiser bij faillissement van schuldenaren, mede gelet op de relatief jonge leeftijd van beiden, op langere termijn enig uitzicht zal hebben op de realisering van een groter deel van zijn vordering, maar dit perspectief is te onzeker om in de belangenafweging gewicht in de schaal ten voordele van hem te kunnen leggen. © Richard A. Korver

18 VERVOLG LJN BF0769 Schuldenaren hebben voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat de positie van schuldeiser er bij toelating van hen tot de schuldsaneringsregeling niet, althans niet zonder meer, beter op zal worden. Ook zonder nadere toelichting was het hof wel duidelijk dat het gaat om een aanmerkelijk financieel belang van schuldeiser en dat het hem terecht dwars zit dat hij zou moeten inbinden nadat hij eerst ten opzichte van schuldenaren een veroordelend vonnis heeft gekregen. Schuldeiser heeft echter in onvoldoende mate toegelicht wat de relatieve zwaarte is van zijn belang bij volledige nakoming. © Richard A. Korver

19 SLOTAKKOORD BF0769 r.o. 5 aandeel in de schulden legt onvoldoende gewicht in de schaal r.o. 4 toetsing aan alle overige gronden COMPENSATIE proceskosten, medewerking kon niet op voorhand worden verwacht want: Informatie (te) laat verschaft door schuldenaren aan schuldeiser Informatie compleet & bewijsbaar aan weigeraar verschaffen voor aanspannen procedure © Richard A. Korver

20 WERD HET LEUKER? JA MAKKELIJKER????? NEE © Richard A. Korver

21 OOK LEUK, veroordelend vonnis voor schuldeiseiser, toch in de wsnp
Saniet met schuld > 1 miljoen , veroordeeld i.v.m. bestuurdersaansprakelijkheid toch in WSNP, goede trouw  zie website © Richard A. Korver

22 PRAKTISCH 287 lid 4  schuldeiser hoeft niet te worden gehoord. Wel Hoger Beroep 287b  schuldeiser wel horen, geen Hoger Beroep Voeging van partner in procedure Beide zaken, zie website © Richard A. Korver

23 MEER WETEN of INTERESSANTE UITSPRAKEN?
Mail: Bel: of Fax: © Richard A. Korver


Download ppt "Communicatietrainer & Advocaat"

Verwante presentaties


Ads door Google