De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Geresponsabiliseerde cofinanciering. 2 Geresponsabiliseerde cofinanciering Situering Kaderdecreet BB 18.07.2003 Uitbouw en permanente optimalisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Geresponsabiliseerde cofinanciering. 2 Geresponsabiliseerde cofinanciering Situering Kaderdecreet BB 18.07.2003 Uitbouw en permanente optimalisatie."— Transcript van de presentatie:

1 1 Geresponsabiliseerde cofinanciering

2 2 Geresponsabiliseerde cofinanciering Situering Kaderdecreet BB 18.07.2003 Uitbouw en permanente optimalisatie van het systeem van IC/OB: verantwoordelijkheid management Evalueren van het systeem van IC/OB: interne auditfunctie Taakstelling IAVA: verschillende types audits uitvoeren

3 Geresponsabiliseerde cofinanciering Situering SD1 van BO 2011-2015 tussen IAVA en Auditcomité: bijdrage IAVA tot verhogen van de graad van risicobeheersing via het uitvoeren van geplande en niet-geplande auditopdrachten 3

4 Geresponsabiliseerde cofinanciering Situering Geplande auditopdrachten: risicogebaseerd (op basis van risicoanalyse) Niet-geplande auditopdrachten: incidentgedreven (forensische audit) of vraaggestuurd 4

5 Geresponsabiliseerde cofinanciering Probleemstelling Onvoldoende auditcapaciteit IAVA Onvoldoende zekerheidsverstrekkende functie door IAVA 5

6 Geresponsabiliseerde cofinanciering Verhogen risicoafdekking Verschillende mogelijkheden Lineaire uitbreiding van IAVA: toename beschikbare auditcapaciteit Beleidsnota AR van M-P: onderzoek piste geresponsabiliseerde cofinanciering (GC) 6

7 Geresponsabiliseerde cofinanciering Verhogen risicoafdekking BO IAVA: GC opgenomen als strategisch project GC = betalend maken van de uitvoering door IAVA van bepaalde auditopdrachten 7

8 Geresponsabiliseerde cofinanciering Historiek 2010-2011: bespreking in AC van verschillende mogelijkheden 2011: voorstel AC aan VR 17.02.2012: beslissing VR 8

9 Geresponsabiliseerde cofinanciering Beslissing VR IAVA zal een vergoeding aanrekenen voor de uitvoering van vraaggestuurde en incidentgedreven auditopdrachten Vergoeding volledig gebruiken om auditcapaciteit IAVA uit te breiden en risicoafdekking VO te verhogen Oprichting van DAB om verkregen middelen optimaal te kunnen aanwenden 9

10 Geresponsabiliseerde cofinanciering Responsabilisering responsabiliseringsaspect cruciaal in traject cofinanciering uitbouw en permanente optimalisatie van het systeem van IC/OB: verantwoordelijkheid management onderscheid soorten audits 10

11 Geresponsabiliseerde cofinanciering Risicogebaseerde auditopdrachten Geplande opdrachten (ongeveer 80 % van alle uit te voeren audits) Op basis van risicoanalyse opgenomen in jaarplanning van IAVA Vallen NIET onder de cofinanciering: m.a.w. er wordt GEEN vergoeding aangerekend voor deze opdrachten 11

12 Geresponsabiliseerde cofinanciering Vraaggestuurde auditopdrachten kunnen van nature niet op voorhand worden gepland audits op vraag van management van een entiteit of politieke niveau onderzoek of voorwerp van de vraag kan toegevoegd worden aan een door IAVA geplande audit (niet- betalend) 12

13 Geresponsabiliseerde cofinanciering Vraaggestuurde auditopdrachten onderzoek of voorwerp van de vraag kan worden meegenomen in planning van andere controleactor (single-auditprincipe) (niet-betalend) wanneer niet op één van de vorige wijzen gevolg kan gegeven worden aan de gestelde vraag, start IAVA een nieuwe auditopdracht op (heeft betalend karakter) 13

14 Geresponsabiliseerde cofinanciering Incidentgedreven (forensische) auditopdrachten in geval van ernstige indicaties van mogelijke onregelmatigheden kunnen van nature niet op voorhand worden gepland kunnen door IAVA geïnitieerd worden op vraag van een leidend ambtenaar of minister, op basis van melding of klacht (klokkenluider) m.b.t. mogelijke integriteitsschendingen of n.a.v. bepaalde auditbevindingen 14

15 Geresponsabiliseerde cofinanciering Incidentgedreven (forensische) auditopdrachten steeds een vooronderzoek (beoordeling ontvankelijkheid van de aanvraag/melding/vaststelling) (niet betalend) bij ontvankelijkheid: opstart forensische audit forensische audit zelf heeft steeds een betalend karakter voor de geauditeerde entiteit 15

16 Geresponsabiliseerde cofinanciering Kostprijs Bruto-kostprijs per dag voor een IAVA-auditdag: 867 euro berekend op basis van de huidige IAVA- loonkost, de algemene werkingskosten, informaticakosten, huisvestingskosten en investeringen. kan in de toekomst variëren wanneer de onderliggende kosten wijzigen. 16

17 Geresponsabiliseerde cofinanciering Modaliteiten berekening kostprijs op basis van auditdoelstellingen en reikwijdte wordt meegedeeld aan geauditeerde na oplevering auditrapport doorrekening vergoeding door DAB aan geauditeerde 17

18 Geresponsabiliseerde cofinanciering Modaliteiten IAVA bepaalt zelf de wijze waarop de verkregen middelen (volledig) worden ingezet om een hogere risicoafdekking te realiseren 18

19 19 Bestellingsopdracht (raamcontract) IAVA

20 Bestellingsopdracht IAVA Historiek Bestellingsopdracht 2007-2011 Procedure: Openbare aanbesteding voor aanneming van diensten Voorwerp: de gehele of gedeeltelijke begeleiding en ondersteuning van IAVA bij de uitvoering van auditopdrachten Periode: 4 jaar (december 2007 tot december 2011) 20

21 Bestellingsopdracht IAVA Historiek 3 percelen (elk perceel was aparte opdracht) gegund: operationele en bedrijfsvoeringsaudits financiële audits forensische audits Inzet van junior en senior auditoren 21

22 Bestellingsopdracht IAVA 2011-2015 Procedure: Openbare aanbesteding voor aanneming van diensten Voorwerp: Ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten Periode: 4 jaar (19.12.2011- 18.12.2015) 22

23 Bestellingsopdracht IAVA 2011-2015 4 percelen (elk perceel is aparte opdracht) gegund: operationele en bedrijfsvoeringsaudits IT-audits (opgedeeld in 7 domeinen) financiële audits forensische audits Inzet van junior auditoren, senior auditoren en manager-auditoren 23

24 Bestellingsopdracht IAVA 2011-2015 Toegewezen percelen Perceel 1: PWC Bedrijfsrevisoren cvba Perceel 2: Cronos nv Perceel 3: Crowe Horwath, Callens, Pirenne, Theunissen&Co Bedrijfsrevisoren Perceel 4: PWC Enterprise Advisory cvba 24

25 Bestellingsopdracht IAVA 2011-2015 Modaliteiten Elke entiteit die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoort of elke rechtspersoon die door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest is of zal worden opgericht, kan bestellingen plaatsen bij de opdrachtnemer van elk van de 4 percelen Alle bestellingen worden per bestelbrief, ondertekend namens de bestellende entiteit, aan de opdrachtnemer overgemaakt 25

26 Bestellingsopdracht IAVA 2011-2015 Modaliteiten Niemand kan een bestelling plaatsen zonder dat er voorafgaandelijk schriftelijk melding wordt van gemaakt aan IAVA (via formulier op website IAVA) De entiteiten die wensen af te nemen op de bestellingsopdracht dienen zelf de CV’s van voorgestelde auditoren te valideren vooraleer ze tot bestelling overgaan Voor de toepassing van de uitvoeringsregels (borg, betalingsmodaliteiten,…) wordt elke bestelling als een afzonderlijke opdracht aanzien, afgesloten tussen de opdrachtnemer en de bestellende entiteit 26

27 Bestellingsopdracht IAVA 2011-2015 Meer details vindt u terug via volgende link: http://dar.vonet.be/nlapps/docs/def ault.asp?fid=988 http://dar.vonet.be/nlapps/docs/def ault.asp?fid=988 27


Download ppt "1 Geresponsabiliseerde cofinanciering. 2 Geresponsabiliseerde cofinanciering Situering Kaderdecreet BB 18.07.2003 Uitbouw en permanente optimalisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google