De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VEH Starters Onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "VEH Starters Onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 VEH Starters Onderzoek
Opdrachtgever VEH; Angelo Vedder Els van der Steen Accountmanager: Frank Nelemans Projectleider: Sandra Mathijssen Renée van der Plas Studienummer: Datum: 19 december 2006

2 VEH Starters Onderzoek
Onderzoeksoverzicht Conclusies en Aanbevelingen Algemene Bevindingen Bijlage

3 VEH Starters Onderzoek
Onderzoeksoverzicht Conclusies en Aanbevelingen Algemene Bevindingen Bijlage

4 Achtergrond Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft onlangs een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder jong volwassenen die van plan zijn een huis te gaan kopen (starters). Doel van dat onderzoek was de zoektocht van starters naar een koopwoning vast te stellen. Naar aanleiding van dit onderzoek wil VEH inzicht krijgen in de ervaringen van starters tijdens het oriëntatie- en koopproces. Met name de wensen en informatie- behoefte van starters tijdens deze fasen wil VEH duidelijker in kaart brengen. Met deze informatie wil VEH de mogelijkheden bekijken om haar producten- en dienstenportfolio beter op jonge starters af te stemmen. VEH heeft Synovate gevraagd om een kwalitatief onderzoek hiernaar uit te voeren. Hiervoor zijn starters in de leeftijd van benaderd die een woning willen kopen en nu bezig zijn om zich daar concreet op te oriënteren of kort geleden voor het eerst een huis hebben gekocht.

5 Doelstellingen De algemene doelstelling van het onderzoek kan omschreven worden als: Meer specifiek, kunnen de onderzoeksdoelstellingen als volgt gedefinieerd worden: Welke ervaringen, belevingen en behoeftes zijn er tijdens het oriëntatie- en koop-proces van een woning. Welke informatiebronnen en instanties worden geraadpleegd, wat zijn de verwach-tingen en ervaringen gedurende het proces en wat is de motivatie voor het raad-plegen van juist deze bronnen en instanties. In hoeverre schieten informatiebronnen en -instanties tekort in de informatievoor-ziening. Welke rol kan VEH vervullen in de informatiebehoefte tijdens het oriëntatie- en koopproces van starters. In welke mate kan VEH haar producten en dienstportfolio aanvullen c.q. verbeteren om beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van de starters. Inzicht verkrijgen in de wensen en informatiebehoefte ten aanzien van het oriëntatie- en koopproces van jonge starters.

6 VEH Starters Onderzoek
Onderzoeksoverzicht Conclusies en Aanbevelingen Algemene Bevindingen Bijlage

7 Conclusies -Oriëntatiefase
De fases die vooraf gaan aan het kopen van een huis zijn te onderscheiden in de oriëntatie- en koopfase, die door starters verschillend worden beleefd. Tijdens de oriëntatiefase richten starters zich voornamelijk op het zoeken van een woning en niet zozeer op de financiële mogelijkheden. Slechts globaal wordt er informatie over de mogelijke hypotheek ingewonnen. In de koopfase vindt het regelen van de financiering plaats. Op het moment dat huizen concreet worden bezichtigd en er de behoefte ontstaat om een bod uit te brengen, wordt een hypotheek-/ financieringsadvies ingewonnen. Oriëntatiefase De oriëntatiefase is voor starters relatief ongestructureerd. Wanneer er concreet wordt gezocht naar een woning, zorgen starters ervoor dat ze globaal informatie hebben ingewonnen over het budget dat mogelijk is. In deze fase wordt ‘het zoeken naar een koopwoning’ door starters ervaren als een spannend, tijdrovend en langdurig, maar plezierig proces. Informatiebronnen oriëntatiefase In de oriëntatiefase is het ontvangen van veel informatie wenselijk. In deze fase blijkt met name het internet belangrijk. Veel informatie die in deze periode gewenst is, wordt via deze informatiebron (woningsites, sites van makelaars e.d.) verzameld. Met name funda.nl speelt een belangrijke rol. Het is belangrijk dat de informatiebronnen heldere en zo volledig mogelijk informatie geven die gestructureerd is en waarbij het mogelijk wordt gemaakt om makkelijk te zoeken via eigen criteria (bv, Funda).

8 Conclusies - Koopfase Financiering
Het regelen van de financiering van het huis wordt door starters als vervelend en onaange-naam ervaren. Dit wordt versterkt door de onbekendheid met en de ondoorzichtigheid van de financiële mogelijkheden en voorwaarden. Bovendien wordt door starters de financiering van een woning als lastig ervaren door de complexiteit van de financiële producten. Starters ervaren beperkingen bij het regelen van de financiering van een woning, maar hebben in het algemeen reële verwachtingen over wat ze kunnen betalen. Informatiebronnen koopfase De informatie over het regelen van de financiering is voor starters vaak onduidelijk en ondoor-zichtig. Starters zijn echter op zoek naar informatie die hun zekerheid en houvast biedt. Ze stellen zich afhankelijk op tegenover een financiële expert, omdat deze persoon (in hun ogen) betrouwbaar is en de gewenste informatie biedt. De informatie van een financiële expert is begrijpelijk en het advies sluit beter aan bij de behoefte van de starters, omdat ze vertrouwen hebben in deze expert en het hun zekerheid biedt. Op internet wordt via Google gezocht naar informatie over hypotheken, maar worden de meeste sites als onvoldoende nuttig of duidelijk ervaren. Het advies van een financiële expert wordt vaak ook gebruikt bij de vervolgstappen die genomen worden. Er lijkt geen behoefte te zijn om informatie te verzamelen over andere instanties, die een rol kunnen spelen bij het regelen van deze vervolgstappen (o.a. taxatierapport, bouwtech-nische keuring). Het lijkt voor starters inefficiënt om te zoeken naar andere financiële informatiebronnen. Van deze bronnen is de meeste informatie onbekend en onduidelijk voor starters. Met de expert waar reeds contact mee is zijn echter goede ervaringen, waardoor men in deze persoon vertrouwen heeft en een zeker gevoel. Door concrete kopers van een huis wordt duidelijke informatie over het uitbrengen van een bod gemist (openingsbod, percentage onder de vraagprijs).

9 Conclusies Alternatieven
Er is bij starters onvoldoende kennis zowel over de alternatieven van het uitbreiden van het woonaanbod voor starters (huurkoop, woonkoop etc.) als over de financiële mogelijkheden hiervoor. Starters zijn positief dat er alternatieven worden aangeboden, maar deze lijken oninteressant omdat ze er zelf in hun perceptie niet voor in aanmerking komen en/of omdat deze onvoldoende bij hun wensen aansluiten. Zij doen overigens zelf weinig moeite om uit te zoeken wat de diverse alternatieven inhouden.

10 VEH Starters Onderzoek
Onderzoeksoverzicht Conclusies en Aanbevelingen Algemene Bevindingen Bijlage

11 Oriëntatie- en koopfase
De fases die vooraf gaan aan het kopen van een huis zijn te onderscheiden in de oriëntatie- en koopfase, die door starters verschillend worden beleefd. Oriëntatiefase Tijdens de oriëntatiefase richten starters zich voornamelijk op het zoeken van een woning. Daarnaast wordt slechts globaal informatie over de mogelijke hypotheek ingewonnen. De stappen die starters tijdens de oriëntatiefase ondernemen zien er als volgt uit: Oriënteren via internetsites Globaal informatie over hypotheken inwinnen Huizen bezichtigen met of zonder makelaar van de aankooppartij. Koopfase In de koopfase vindt het regelen van de financiering plaats. Op het moment dat huizen concreet worden bezichtigd en er de behoefte ontstaat om een bod uit te brengen, wordt een hypotheek-/ financieringsadvies ingewonnen. In deze fase wordt er een bod op een huis uitgebracht. Als de koop ‘rond’ is regelt men snel de ‘verplichte’ onderdelen (het regelen van verzekeringen, koopakte tekenen) die vooraf gaan aan het ontvangen van de sleutel. De vervolgstappen (inrichten en verhuizen), zijn nog te ver weg. Hier wordt nog niet over nagedacht en er wordt ook nog geen informatie over ingewonnen.

12 Oriëntatiefase

13 Perceptie oriëntatiefase
In perceptie wordt de oriëntatiefase (zoeken naar een koopwoning) door starters ervaren als een spannend, tijdrovend en langdurig, maar plezierig proces. Het is een spannende fase, omdat je probeert iets te zoeken waarmee je je woonwensen (dromen) kan vervullen, maar van tevoren niet weet waar je uiteindelijk terecht zal komen. Starters gaan er vanuit dat de oriëntatiefase een tijdrovende en langdurige proces is, en in perceptie hoort dat erbij. Met name voor starters die zeer concrete wensen hebben, is geduld nodig. ‘…Wij zochten naar een speld in een hooiberg, omdat we alleen in die buurt wilden wonen, maar daar kwam weinig in de verkoop, we hebben lang moeten wachten voordat er een geschikte woning vrij kwam…’ Het kost in perceptie veel tijd om te weten naar wat voor soort woning men op zoek is. ‘…Wij hebben eerst een aantal huizen bezichtigd om er achter te komen wat we precies wilden. Zeker omdat onze smaken uiteen lopen duurde dat een tijdje…’ Slechts voor een enkeling verliep het proces snel en succesvol. ‘…We zagen het bord langs de weg, en het was meteen goed; als één schot op doel…’ Op avontuur Op zoek Geslaagd

14 Perceptie orientatiefase -vervolg
Sommigen percipiëren de zoektocht naar de juiste woning als een moeizaam proces, waarbij teleurstellingen een rol spelen. De zoektocht naar een huis wordt op sommige momenten als vermoeiend gepercipieerd. ‘…Het is erg vermoeiend, omdat het zoveel tijd en energie kost…’ Het is lastig om iets te vinden dat voldoet aan de verwachtingen van starters, met name omdat door hoge verwachtingen teleurstellingen worden gecreëerd. ‘…Op Funda staan vaak mooie foto’s, maar dan ga je kijken en dan valt het tegen...’ Het zoeken van een huis wordt gepercipieerd als een leuke aangelegenheid met name voor samenwonenden. Met name de oriëntatiefase wordt gepercipieerd als ‘voorpret’. ‘…Het is heel leuk om samen iets te zoeken, omdat je samen dat hele proces doorgaat en op die manier met elkaar samenwerkt…’ Door starters die gaan samenwonen wordt het proces als romantisch gepercipieerd.

15 Informatiebronnen oriëntatiefase
Starters staan in de oriëntatiefase (het zoeken van een woning) open voor het ontvangen van informatie. Het is echter belangrijk dat deze informatie duidelijk en overzichtelijk is. Daarnaast moet het informatie zijn van een persoon of instantie waar ze vertrouwen in hebben. Starters staan in deze fase open voor het ontvangen van informatie, waardoor er veel informatiebronnen zijn die gebruikt worden tijdens de oriëntatiefase. Doordat er veel informatie beschikbaar is via internet, makelaars, woonkranten is het voor starters belangrijk dat de informatie van deze bronnen duidelijk en overzichtelijk is. Woningzoekers hebben weinig vertrouwen in makelaars en initiatieven van woning-corporaties, omdat in perceptie bij deze instanties het winstoogmerk een grote rol speelt.

16 Informatiebronnen oriëntatiefase
De oriëntatiefase (het zoeken van een woning) is voor starters relatief ongestructureerd. Een eerste stap is zoeken op internet en praten met vrienden en familie. Starters bekijken vaak al het woningaanbod op internet zonder te weten wat ze kunnen besteden. Voor aanvullende of concrete informatie wordt via internet veelvuldig gebruik gemaakt van zoektermen via Google om meer informatie te vinden. Voor advies en houvast praten starters vaak met hun ouders of vrienden die ervaring hebben bij het kopen van een woning. Ook als de zoektocht naar een woning concreet wordt, speelt internet en met name funda.nl een belangrijke rol, omdat deze site overzichtelijk en volledig is. Iedereen is bekend met Funda en de meerderheid heeft gebruikgemaakt van deze site. Dit omdat informatie op deze site helder en volledig is en het mogelijk is om gemakkelijk te zoeken via eigen criteria. Enkelen maken gebruik van andere sites zoals miljoenhuizen.nl. Het aanbod via makelaars en woonkranten wordt wel bekeken, maar speelt een minder belangrijke rol. In Amersfoort wordt daarnaast gebruikgemaakt van Woonkompas. Wanneer er concreet wordt gezocht naar een woning, zorgen starters ervoor dat ze globaal informatie hebben ingewonnen over het budget dat mogelijk is. Dit gebeurt via de internet-woningsites (zoals Funda waarop ook de hypotheeklasten worden vermeld bij de aangeboden woningen) of via financieringsites. Het verdere verloop van het financiële proces komt later in deze rapportage aan de orde.

17 Alternatieven woonaanbod
Er is bij starters onvoldoende kennis over de alternatieven om het woonaanbod voor hen uit te breiden. Slechts enkelen zijn op de hoogte van deze initiatieven, doordat vrienden er gebruik van maken. Sommigen hebben hierover gehoord, maar weten niet exact hoe deze regelingen werken. Starters lijken ontevreden over de alternatieven die er zijn om het woonaanbod voor deze groep te stimuleren. Veel starters zijn van mening dat de initiatieven onvoldoende aansluiten bij hun wensen. Het ombouwen van kantoorpanden naar woningen sluit onvoldoende aan bij de gewenste uitstraling van een woning. ‘…Dan worden het appartementen met de uitstraling van een oud kantoorpand, maar ik wil een huisje…’ De verkoop van huurwoningen sluit voor sommigen niet aan bij de wens om een vermogen op te bouwen. Starters zetten zich niet in om meer informatie over alternatieven in te winnen. Men lijkt enigszins ontevreden over de verkoop van huurwoningen, omdat veel starters hiervoor in perceptie niet in aanmerking komen, omdat ze daarvan de huurder moeten zijn. Voor huurders zelf wordt het als een positief initiatief ervaren. Men staat enigszins wantrouwend tegenover alternatieven zoals ‘te woon’ (sociale koop, koopgarant), deels omdat er onvoldoende informatie over is. Sommigen hebben de verwachting dat de verdeling van de meerwaarde van de woning de corporatie ten goede komt. ‘…De overwaarde gaat grotendeels naar die woningcorporatie, dat is niet eerlijk…’ ‘…Daar willen ze vast aan verdienen…’

18 Koopfase

19 Perceptie koopfase De koopfase kenmerkt zich door het regelen van de financiering van het huis. Deze fase wordt door starters als vervelend en onaangenaam ervaren. De financiële kennis die nodig is bij het kopen van een huis is voor de gemiddelde starter lastige materie. Het is om deze reden voor starters onaantrekkelijk om zich te verdiepen in informatie over hypotheken en hypotheekvormen. Het regelen van de financiën voor het kopen van een woning wordt als noodzakelijk gepercipieerd. ‘…Het is een noodzaak om de financiën te regelen, maar niet leuk, omdat ik er niets van begrijp..’

20 Financiële verwachtingen
Starters ervaren beperkingen bij het regelen van de financiering van een woning, maar hebben in het algemeen reële verwachtingen over wat ze kunnen betalen. Het is voor starters vaak lastig om een koopwoning financieel mogelijk te maken zonder hierbij afhankelijk te zijn van anderen (bv. ouders). Om voor een hypotheek in aanmerking te komen moeten starters aan veel criteria voldoen: Een hoog salaris of dubbelinkomen. ‘…Je zou zeggen dat je er met een salaris van een HBO wel komt, maar dat is niet zo…’ ‘…Je moet een aardig salaris hebben, eigenlijk moet je een tweeverdiener zijn…’ Een vast contract bij een Nederlandse werkgever. ‘…Met het salaris van mijn Duitse werkgever kon ik bij de banken geen hypotheek krijgen…’ Sommigen worden gesteund door hun ouders wanneer het niet haalbaar blijkt te zijn om zelfstandig een woning te kopen.

21 Financiële verwachtingen - vervolg
Ondanks dat starters zich bewust zijn van de financiële beperkingen en verantwoordelijkheden, durven ze risico’s te nemen zoals het afsluiten van een maximale hypotheeklening. Ze zijn op de hoogte van de beperkte financiële beperkingen en eventueel onvoorziene kosten. De criteria voor een woning worden opgesteld aan de hand van hetgeen financieel mogelijk is. ‘…Ik weet ongeveer wat er mogelijk is, daarbinnen moet ik iets zoeken…’ Als eigenaar van een koopwoning beseffen de starters dat ze onafhankelijk zijn van een wooncorporatie en zelf verantwoordelijk zijn voor mankementen in het huis en de bijkomende onvoorziene kosten hiervan. Echter in werkelijkheid lijken ze hier weinig rekening mee te houden. De meeste starters lijken de voorkeur te geven aan een hypotheeklening die zo hoog mogelijk is. Ze shoppen net zolang totdat ze een hypotheekverstrekker vinden die het gewenste bedrag wil lenen. Starters zijn zich weinig bewust van de risico’s van het afsluiten van een maximale hypotheeklening, maar maken zich hier geen zorgen over. Starters geloven sterk in hun toekomstige mogelijkheden. Ze houden bij het afsluiten van een hypotheeklening rekening met een stijgend inkomen. Ze staan er niet graag bij stil wat er mis kan gaan. In perceptie worden de grote risico’s die verbonden zijn aan het afsluiten van een maximale hypotheek afgedekt door het regelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

22 Perceptie informatiebronnen koopfase
Informatie om de financiering te regelen is voor starters vaak onduidelijk en ondoorzichtig. Starters zijn daarentegen op zoek naar betrouwbare informatie van een onafhankelijke instantie die hun zekerheid en houvast biedt. Voor de meesten kost het energie om informatie te zoeken, omdat er veel mogelijk-heden en varianten zijn om de financiering te regelen die onduidelijk en ondoor-zichtig zijn. Het is voor starters belangrijk dat informatiebronnen en instanties in hun ogen hen begeleiden en duidelijke informatie verschaffen tijdens het proces. Zijn willen namelijk het gevoel hebben dat ze de controle hebben over het vinden, kiezen en het financieel mogelijk maken van een woning. Van veel informatiebronnen is onbekend in hoeverre ze onafhankelijk en te vertrouwen zijn. ‘…Ze hebben allemaal wel een keurmerk en zeggen onafhankelijk te werken, maar ondertussen moeten ze wel aan je verdienen, dus ik geloof er vaak niets van...’

23 Financiële informatiebronnen
De voorkeur gaat uit naar een financiële expert mits er vertrouwen is in deze persoon, de informatie begrijpelijk is en het advies aansluit bij de behoefte van de starters. Bij het kopen van een huis is het advies van een expert nodig. Deze persoon kan in een persoonlijk gesprek de, vaak voor leken, onbegrijpelijke informatie uitleggen. In eerste instantie wordt er informatie via internet verzameld over een hypotheek, echter deze informatie is in het algemeen ondoorzichtig en moeilijk te begrijpen. Via internet zijn de diverse hypotheekverstrekkers lastig te vergelijken. Informatie over hypotheken en hypotheekvormen zijn voor starters ingewikkeld. Een financiële expert zoals een financieel adviseur, banken en/of hypotheekadviseurs geven duidelijke informatie voor de starters en maken deze tijdens een persoonlijk gesprek begrijpelijk. Een financiële expert is in perceptie betrouwbaar. Met name in het financiële advies van banken is veel vertrouwen, omdat het veilig beheren van financiën hun core business is. De hypotheekmogelijkheden die via een financiële expert worden opgevraagd, blijken gunstiger te zijn dan men in eerste instantie dacht. Bij een hypotheekverstrekker of bank blijkt een hogere hypotheek mogelijk te zijn dan via internet wordt weergegeven. Een bank of hypotheekverstrekker houdt in de berekening van een hypotheek wel rekening met stijgingen van het inkomen van een starter.

24 Informatiebronnen vervolgstappen
Het advies van een financiële expert wordt vaak ook gebruikt bij de vervolg-stappen die genomen worden. Er lijkt geen behoefte te zijn om informatie te verzamelen over andere instanties die hierbij een rol kunnen spelen. Er is vertrouwen in het advies van de financiële expert. Om deze reden lijken de meeste starters die recentelijk een huis hebben gekocht ook het advies van deze expert op te volgen over het regelen van verzekeringen. Bovendien maken ze vaak gebruik van de contacten van de financiële adviseur voor het regelen van bijvoorbeeld een bouwtechnische keuring en/of een taxatierapport. Het kost de meesten veel energie om informatie via andere informatiebronnen te gaan zoeken, omdat deze vaak onoverzichtelijk is. Starters hebben niet één site gevonden die hen helder en duidelijk van alle relevante informatie kan voorzien. Veel starters vinden het onnodig om verder te zoeken, omdat ze goede ervaringen hebben met een instantie die alles kan aanbieden. ‘…Ik werd lid van de Hypotheker en regelde alles via hen, als ik niet lid was geweest van hen, was ik misschien wel lid geworden van Vereniging Eigen Huis, maar ik was verzadigd van alle informatie...’ Enkelen zoeken wel zelf naar aanvullende informatie via internet en hebben via een zoektocht op internet informatie verkregen van het Kadaster (over het uitbrengen van een bod) of informatie van VEH over prijzen van vergelijkbare huizen.

25 Financiering fase – bod uitbrengen
Voor concrete kopers van een huis is informatie over het uitbrengen van een bod wenselijk. Momenteel is er gebrek aan informatie of is onduidelijk waar ze deze kunnen vinden. Er is behoefte aan informatie die een richtlijn kan geven aan starters voor het uitbrengen van een eerste bod. Er is weinig kennis in hoeverre een vraagprijs reëel is. Het is voor starters onduidelijk welk percentage ze onder de vraagprijs mogen bieden. ‘…Ik miste informatie over het openingsbod, wat reëel is of wanneer je direct wordt afgewezen…’ ‘…Ik hoorde dat 20% reëel is, maar dat leek me zelf heel veel…’ Het is in eerste instantie onduidelijk waar ze informatie kunnen vinden die starters een indicatie kunnen geven over het uitbrengen van een eerste bod. Enkelen volgen daarom het advies van een bevriende expert of een bekende met ervaring. De meesten zoeken op internet welke instanties en/of informatiebronnen kunnen helpen bij het uitbrengen van een eerste bod. Een enkeling volgt bij het doen van dat bod het advies van een bevriende expert of een bekende met ervaring.

26 Financiële alternatieven
De kennis over alternatieve financiële mogelijkheden is beperkt en er wordt weinig aan gedaan om informatie hierover te zoeken. Het wordt echter gewaardeerd dat er alternatieven zijn. Zowel huisbezitters als toekomstige kopers zijn onvoldoende op de hoogte van alternatieven van zowel banken en gemeenten als woningcorporaties. Bij de meeste huisbezitters en toekomstige kopers zijn de alternatieven van banken en gemeenten zoals koopsubsidie en starterlening onbekend. Een enkeling is bekend met alternatieven van woningcorporaties zoals sociale koop, via vrienden of via-via. Geen van allen heeft zelf gebruikgemaakt van deze alternatieven. Er wordt weinig moeite gedaan om informatie over deze financiële mogelijkheden te zoeken, omdat deze alternatieven in perceptie in geringe mate van toepassing zijn op de situatie van sommige starters. De meesten hebben de verwachting dat de alternatieven slechts voor een beperkt aantal mensen van toepassing zijn, omdat ze dat via de krant of viavia gehoord hebben. ‘…We hebben een te hoog inkomen voor een subsidie…’ Het wordt gewaardeerd dat er alternatieven zijn om te proberen de financiële mogelijkheden van starters te verbeteren.

27 Algemeen Motivatie koopwoning

28 Motivatie koopwoning zoeken/kopen
De motivaties om een woning te zoeken zijn divers: Meer ruimte Aanpassingen mogelijk naar persoonlijke wensen Trouwwensen Een eigen koopwoning Eigen bezit Samenwonen 1. Zelfstandigheid/vrijheid Zekerheid 2. Verantwoordelijkheid Vermogen opbouwen

29 Motivatie en perceptie koopwoning
‘…Je koopt nieuwe spullen, zorgt voor de inrichting, waardoor je er echt in investeert om het van jezelf te maken…’ ‘…Met huren investeer je er niet zoveel in en ga je niet verbouwen…’ ‘…Het is een goede investering voor de toekomst…’ ‘…Met huren gooi je je geld weg, met een koopwoning betaal je je huis af..’ Samenwonen Vermogen opbouwen Zekerheid in vergelijking met huren Meer mogelijkheden om het persoonlijk te maken ‘…We wonen al samen in mijn huidige huurwoning, maar dat is met mijn broertje erbij te klein en niet iets van ons samen…’ ‘…Huren is tijdelijk, het kan voorkomen dat je er zomaar weg moet..’

30 Motivatie en perceptie koopwoning
‘…Huren is een tussenfase, kopen is een fase verder in je leven..’ ‘…Als je een eigen huis hebt ben je niet meer afhankelijk van de woningcorporatie als er iets gemaakt moet worden…’ ‘…Ik zie kopen als volwassen worden…’ ‘…Ik woon nog bij mijn ouders, maar we gaan trouwen en daarom hebben we een huis gekocht..’ Meer ruimte is van belang voor degenen die reeds op zichzelf wonen Trouwwensen: is voornamelijk een reden om een woning te kopen voor degenen die vanuit thuis trouwen Zelfstandigheid/ vrijheid Eigen bezit Verantwoordelijkheid ‘…Ik wil zeker weten dat ik een goede keuze maak, dus ga ik alles na; is de fundering wel goed, kan ik het wel betalen…’ ‘… Ik overleg veel met familie en vrienden om het gevoel te krijgen dat ik de juiste beslissing nemen…’ ‘…Ik werk nu sinds een half jaar en vind het tijd worden voor meer ruimte in vergelijking met mijn huidige studenten-kamer…’ ‘…Het wordt je eigen plek, iets dat helemaal van jezelf is…’ ‘…Ik ga weg bij mijn ouders, eindelijk iets zelfstandig, helemaal voor mezelf…’

31 VEH Starters Onderzoek
Onderzoeksoverzicht Conclusies en Aanbevelingen Algemene Bevindingen Bijlage

32 Methodologie 3 focusgroepen Interviewlengte: 150 minuten
Amersfoort, 27 november 2006; Den Bosch 28 november 2006 Algemene selectie criteria Allen zijn communicatief/verbaal vaardig. Geen van allen is afkomstig uit sociale klasse D. Allen zijn afkomstig uit de omgeving van Den Bosch of Amersfoort. Allen zijn primair verantwoordelijk voor het kopen en zoeken van een koopwoning. Evenredige spreiding in respondenten uit de stad en nabijgelegen gemeenten. Evenredige spreiding per groep in mannen en vrouwen. Spreiding in opleidingsniveau.

33 Methodologie Specifieke criteria voor de groepen;
2 groepen die in de afgelopen 12 maanden een koopwoning hebben gekocht: - Allen hebben in de afgelopen 12 maanden een koopwoning gekocht. - Allen zijn primair verantwoordelijk voor het kopen en het zoeken van een koopwoning. 1 groep die een koopwoning gaat kopen; - Allen hebben concrete voornemens om binnen nu en twee jaar een koopwoning te kopen. - Allen praten concreet over hun koopplannen met vrienden en familie over het kopen van een koopwoning en bekijken maandelijks het woningaanbod (via internet, krant of makelaar). Daarnaast voldoen ze aan één van de volgende criteria: - Inschrijving bij een makelaar. - Ingewonnen hypotheekadvies via de hypotheekadviseur. - Lezen van woonkranten/ woonaanbod. - Informatie verzamelen over hypotheekmogelijkheden via internet.

34 Our curiosity is all yours. Thank you.
! Our curiosity is all yours. Thank you.


Download ppt "VEH Starters Onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google