De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Investeren in toeristische producten: Vlaanderen betaalt mee

Verwante presentaties


Presentatie over: "Investeren in toeristische producten: Vlaanderen betaalt mee"— Transcript van de presentatie:

1 Investeren in toeristische producten: Vlaanderen betaalt mee
Lisbeth Stalpaert en Els Brouwers Toerisme Vlaanderen - Toeristisch-Recreatieve Projecten

2 Overzicht financiële steun en investeringen Toerisme Vlaanderen
Subsidies voor toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen Subsidies voor werkgelegenheid in de toeristische sector Subsidies om ‘Toerisme voor Allen’ te realiseren Subsidies voor toegankelijkheid logiesverstrekkende bedrijven en modernisering openluchtrecreatieve verblijven Subsidies voor de aankoop van trekkershutten Eigen investeringen om strategische en proefprojecten te realiseren

3 Regelgeving Wettelijk kader: het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten (TRP) en strategische plannen Besluit vertaald in richtlijnen (infobrochure en richtlijn B.S.) Besluit vervangt het KB van 14 februari 1967 op de toeristische uitrusting

4 Regelgeving Het besluit erkent en ondersteunt: Strategische plannen
Toeristisch-recreatieve projecten (TRP)

5 Strategische plannen Toerisme Vlaanderen betoelaagt de opmaak of evaluatie van strategische plannen voor toerisme en recreatie tot maximum € (dienst Planning en Onderzoek) Deze plannen spelen een belangrijke rol in het beleid voor toerisme en recreatie van een regio of gemeente, maar ook in de evaluatie van toeristisch-recreatieve projecten

6 Strategische plannen

7 Toeristisch-recreatieve projecten
Wat? Hoeveel? Wie? Hoe? Voorwaarden Toegankelijkheid Duurzaamheid Voorbeelden Besluit

8 Wat? Projecten ter bevordering van het toeristisch en / of recreatief aanbod Die een meerwaarde betekenen t.o.v. het bestaande aanbod In de eerste plaats het primaire aanbod: toeristische infrastructuur (geen logies) Eventueel daaraan gekoppeld: promotie, onderzoek en studie, vorming en opleiding (geen evenementen) Projecten met een bovenlokale uitstraling, imagoversterkend en identiteitsbepalend voor de stad of regio Die passen binnen het strategisch beleidsplan en / of actieplan toerisme en recreatie van stad of regio

9 Wat? 3 types van projecten 4 fasen (afhankelijk van type project)
Hefboomprojecten Innovatieve projecten (proef- of experimentele projecten) Reguliere projecten 4 fasen (afhankelijk van type project) Totstandkoming: haalbaarheidsstudie (enkel bij hefboomprojecten), concept- / inrichtingsstudie Uitvoering Evaluatie (enkel bij hefboom- en proefprojecten) Instandhouding (geen onderhoud of reguliere werken)

10 Hoeveel? Binnen de perken van de begroting
Tot maximum 60 % van de kosten die in aanmerking komen Met een minimale eigen inbreng van 15 % (Europese en Vlaamse middelen samen mogen maximum 85 % bedragen) Er kan jaarlijks een plafond bepaald worden

11 Hoeveel? Budget 2008: € Budget 2009: €

12 Wie? Gemeenten Provincies Door Toerisme Vlaanderen erkende…
Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) Vennootschappen met sociaal oogmerk Autonome gemeente- en provinciebedrijven (agb’s en apb’s) Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid

13 Wie? Erkenning als vereniging van toeristisch belang Criteria
Een toeristisch-recreatieve doelstelling hebben Over voldoende middelen beschikken Van een degelijk beheer doen blijken Dient louter om in aanmerking te komen voor betoelaging Wordt gekoppeld aan toekenning subsidie NIET VAN TOEPASSING VOOR GEMEENTEN EN PROVINCIES

14 Hoe een aanvraag indienen?
Oproep in het najaar via diverse kanalen Rechtstreekse mailing naar alle gemeenten, reeds erkende verenigingen… Bekendmaking via website Toerisme Vlaanderen, VVSG… Deadline: 1 maart 2009 (jaarlijks) Digitaal aanvraagformulier Te bekomen via Te downloaden via Dossier digitaal én per post aanleveren (aanvraagformulier + bijlagen)

15 Procedure Procedure voor beslissing Beroepsmogelijkheid
Ontvangstmelding Inspectiebezoek Vervollediging dossier Adviesverlening (o.a. door provinciale toeristische organisaties) Kennisgeving beslissing (uiterlijk in december, afhankelijk van volledigheid dossier) Prefinanciering Beroepsmogelijkheid Opvolging na goedkeuring

16 Voorwaarden Vrije mededinging is vereist
Geen financiële steun voor projecten die op grond van andere decreten of besluiten kan worden verleend, behalve indien het project niet gerealiseerd kan worden zonder bijkomende financiële steun Verplichte hypotheekvestiging voor nieuwbouw of werkzaamheden aan infrastructuur en dit voor subsidies vanaf € (niet voor overheden) Instandhoudingsperiode (zonder bestemmingswijziging) ná realisatie van het project Min. 5 jaar voor subsidies van minder dan € Min. 15 jaar voor subsidies vanaf € Vermelding logo Toerisme Vlaanderen en Vlaamse Gemeenschap en / of ‘met steun van Toerisme Vlaanderen’ De financiële steun moet deel uitmaken van een aparte post in het boekhoudkundig rekeningstelsel van de aanvrager

17 Voorwaarden Systeem van prefinanciering: na goedkeuring kan de aanvrager facturen indienen om de subsidie te verantwoorden (enkel facturen van na de aanvraagdatum, op naam van de aanvrager en met betalingsbewijzen!) Controle ter plaatse of op stukken op de toepassing van de bepalingen van het besluit, van het onderzoek van de aanvragen en de aanwending van de financiële steun Wanneer de aanvrager of het project niet langer voldoet aan de bepalingen van het besluit, kan Toerisme Vlaanderen de erkenning van de aanvrager of de goedkeuring van het project intrekken of schorsen, de financiële steun schorsen of stopzetten en de reeds toegekende en uitbetaalde financiële steun geheel of gedeeltelijk terugvorderen Bovenvermelde voorwaarden worden vastgelegd in een verbintenis

18 Toegankelijkheid Streven naar ‘zelfstandige toegankelijkheid’
Motorische, visuele en auditieve beperkingen, astma en allergieën Infofiches Toegankelijkheidsdoorlichting door erkend bureau Verbouwing: haalbaarheidsstudie, toegankelijkheidsadvies en eindcontrole Nieuwbouw: enkel toegankelijkheidsadvies en eindcontrole Websites: AnySurfer-label Toegankelijkheidsdoorlichting en aanpassingswerken kunnen mee betoelaagd worden Vlaams label Toegankelijk Toerisme

19 Duurzaamheid Is het voorstel milieuvriendelijk, economisch efficiënt en sociaal rechtvaardig? Is het project ingebed in een langetermijnvisie? Past het project binnen een ruimer beleidskader? Veroorzaakt het project of de infrastructuur geen geluids- / lichthinder? Wordt de infrastructuur geïntegreerd in het landschap? Wordt het project gedragen door de lokale bewoners?

20 Voorbeelden Fietsen, wandelen, ruiteren en mennen (volgens richtlijnen) Bv. fiets- en wandelnetwerken, recreatieve lussen, fietsinrijpunten, randinfrastructuur (picknickbanken e.d.), bewegwijzering fietsvriendelijk label…

21 Voorbeelden Toeristische bewegwijzering en informatiedragers Bv. toeristische voetgangersbewegwijzering in Leuven Inrichting van openbaar domein met een belangrijke toeristische functie Bv. evenementenplein Middelkerke, dorpsonthaalpunten Heuvelland

22 Voorbeelden Watergebonden infrastructuur en watertoerisme en -recreatie Bv. waterfront Boom, aanlegsteiger Zuid-Willemsvaart, passantenhaven Neerpelt Recreatiedomeinen: projecten met een uitzonderlijke toeristische meerwaarde Bv. toegankelijke speeltuigen Pietersheim

23 Voorbeelden All-weatherinfrastructuur en thematische bezoekerscentra Bv. Bezoekerscentrum Rufferdinge Landen, GoalMine Genk, De Oude Kaasmakerij Passendale

24 Voorbeelden Toeristische infokantoren Bv. In&Uit Oostende, infokantoor Kasterlee, infokantoor Halle

25 Voorbeelden Streekbezoekerscentra Bv. Regionaal bezoekerscentrum Alden Biesen, ‘t Maasvinster Maasmechelen

26 Voorbeelden Toeristische ontsluiting van erfgoed Bv. Sint-Romboutstoren Mechelen, C-Mine Genk

27 Voorbeelden Innovatieve projecten Bv. Blotevoetenpad De Lieteberg, Ruien Antwerpen, spotters, verhalenfluisteraars

28 Besluit TRP-subsidies
Er wordt gezocht naar projecten die de toeristisch-recreatieve basis van de regio verbeteren Dit is vaak het faciliteren, verhogen van de beleving van een toeristisch bezoek; het bezoekersitem dient een hedendaags onthaal en een beleving van enkele uren aan te bieden Het is hierdoor versterkend voor een dag of verblijf in de streek (zowel voor groepen als individuelen) Twee invalshoeken Ruimtelijk: referentiekader is het strategisch plan waar de inbedding in de toeristische werking voor, tijdens en na verzekerd wordt Thematisch: waar er voor Vlaanderen vertrokken wordt van een integrale visie op het product, bv. Fietsactieplan, Wandelactieplan en visienota Toeristisch onthaal)

29 Proactief stimuleren en begeleiden van nieuwe projecten
Input geven voor strategische beleidsplannen van regio’s en gemeenten Vertegenwoordiging in technische comités van Europese steunprogramma’s, raden van bestuur van provinciale toeristische organisaties, (sectoroverschrijdende) adviesorganen, TRAM… Vertegenwoordiging in stuurgroepen en opvolgingscomités van hefboomprojecten en concrete projecten Organiseren van ontmoetingsdagen voor regiocoördinatoren

30 Andere projecten binnen de dienst
Opvolging van toeristische hefboomprojecten en regionale strategische projecten Bv. Abdijsite Herkenrode, Nationaal Park Hoge Kempen, Limburgplan

31 Andere projecten binnen de dienst
Opvolging van toeristische hefboomprojecten en regionale strategische projecten Bv. Landinrichtingsproject de Merode, Actieplan Groene Gordel – Vlaamse Rand, Netwerk van Industrieel Erfgoed in de Leiestreek, 100 jaar Groote Oorlog ( ) Opvolging van projecten met Europese steun (Interreg, EFRO, PDPO, LEADER…) Bv. Beleef het Groen, Beleef het Water, Grenzeloos Wandelen

32 Andere projecten binnen de dienst
Projecten i.f.v. de productlijnen Strategische visies op productlijnen en productontwikkeling Uitschrijven van / participeren in actieplannen fietsen, wandelen, erfgoed, toeristisch onthaal… Uitvoeren van acties (bv. vernieuwing LF-routes) en implementeren i.k.v. TRP (bv. richtlijnen zachte recreatie) Ontwikkelen en begeleiden van proefprojecten (bv. gps-arrangement Leiestreek, Visit Flanders)

33 Andere projecten binnen de dienst
Directe Investeringen Bv. LF-routes, trekkershutten Decretaal Herstelplan voor de vzw KMDA Kustactieplan III ( ) Tewerkstellingsprojecten

34 Informatie

35 Vragen Toerisme Vlaanderen dienst Toeristisch-Recreatieve Projecten
Grasmarkt 61 1000 Brussel Tel Fax


Download ppt "Investeren in toeristische producten: Vlaanderen betaalt mee"

Verwante presentaties


Ads door Google