De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lut Gailly W²- conceptnota. PROFICIAT WIN² VLAAMS-BRABANT Passage uit de w²-conceptnota:  Een goede samenwerking tussen de OCMW’s, de welzijns- en zorgactoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lut Gailly W²- conceptnota. PROFICIAT WIN² VLAAMS-BRABANT Passage uit de w²-conceptnota:  Een goede samenwerking tussen de OCMW’s, de welzijns- en zorgactoren."— Transcript van de presentatie:

1 Lut Gailly W²- conceptnota

2 PROFICIAT WIN² VLAAMS-BRABANT Passage uit de w²-conceptnota:  Een goede samenwerking tussen de OCMW’s, de welzijns- en zorgactoren en de partners werk en empowerment in een bepaalde regio zijn cruciaal.  Hoe beter alle partners elkaar kennen, hoe vlotter de samenwerking zal verlopen.  De werking van W² steunt dan ook op de (verdere) uitbouw van bestaande netwerken tussen de reeds vermelde partners. Enkel die werk-, welzijns- en zorgactoren en OCMW’s die deel uitmaken van een regionaal W² netwerk, kunnen een rol spelen inzake W²

3 WAAROM ondersteunend activeren MEDISCHE SCREENING: autisme matig mentale handicap epilepsie kwetsbaar BuSO OV 1 (geen participatie) hij zal NIET kunnen … maar dat was buiten zijn karakter gerekend!

4 Ik heb een handicap En dat heeft zo van die beperkingen … WAAROM ondersteunend activeren

5 WAAROM ONDERSTEUNEND ACTIVEREN? DIAGNOSE versus PARTICIPATIE: paardrijden tennis scouts vrienden … ZELFVERTROUWEN: ik ben iemand, ik kan iets en ik ben nuttig voor anderen

6 Aanleiding Werk- en welzijnstrajecten dagcentrum GELOOF IN MOGELIJKHEDEN NIET OVERAL BELEMMERINGEN ZIEN BEGELEID WERKEN zorgboerderijen vrijwilligerswerk ARBEIDSZORG VAPH welzijn gezondheid werkdagatelier Niet toeleidbaar activeringszorg dagactiviteitencentrum Psychosociaal revalidatiecentrum Art. 107 Armoedetrajecten

7 Geïntegreerd w²- beleidskader Juni 2011: Eerste conceptnota goedgekeurd over een geïntegreerd w² beleidskader door Vlaamse Regering Juni 2013: Tweede conceptnota goedgekeurd Van arbeidszorg naar een nieuw w²-geïntegreerd beleidskader Geïntegreerd beleidskader – transparantie Begeleiden naar optimale participatie W² = werk en welzijn

8 Bij VDAB ingeschreven als NWWZ Personen met MMPP-profiel (w²) – personen met gezondheidsproblemen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt – personen waar de impact van deze gezondheidsproblemen te groot is waardoor een begeleidingstraject naar betaalde arbeid niet mogelijk is (teveel drempels) – personen waarvoor een geïntegreerd werk+zorg voortraject noodzakelijk is – een tijdelijk profiel totdat een begeleidingstraject naar betaalde arbeid mogelijk wordt (verschuiving naar doelgroep arbeidshandicap) OF – een tijdelijk profiel totdat blijkt dat de persoon definitief niet-inzetbaar is (verschuiving naar ander statuut, geen arbeidsmarktgerelateerde doelgroep meer, volledig ZORG- traject) – Vb. activeringsbegeleiding, arbeidszorg (doorstroom), niet- toeleidbaren Screening van competenties, persoons- en contextfactoren Beslissing door de VDAB over w²-traject Statuut: deze MMPP-groep is in alle uitkeringsstatuten te vinden: RVA, RIZIV, FOD, OCMW W²-Doelgroep

9 Toeleiding W²-doelgroep Via verschillende kanalen – Via de werkactoren: VDAB en GTB – Via een OCMW – Via de welzijns- en zorgactoren – Een cliënt Gemotiveerde aanvraag: – de werkactoren als de betrokken welzijns- en zorgactoren of het betrokken OCMW. – de expertise van alle betrokken partners wordt hierbij meegenomen – Huidige participatieniveau en groeipotentieel Nood aan extra screening van arbeidsmogelijkheden en diagnostisch materiaal? – de VDAB – een gespecialiseerde partner zoals de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA) De screening resulteert in een screeningsverslag met een advies voor een w²- traject Eindbeslissing in de handen van de VDAB.

10 W²-doelgroep: leeftijd ActiveringNT -20 jaar0% 20 tot -25 jaar14%2% 25 tot -30 jaar13%5% 30 tot -40 jaar27%16% 40 tot -50 jaar32%38% 50 jaar en +14%39%

11 W²-doelgroep: werkloosheidsduur ActiveringNT -3 maand4%2% 3 maand -6 maand4%1% 6 maand -1 jaar12%5% 1 jaar -2 jaar28%13% 2 jaar -5 jaar41%31% 5 jaar en +10%48%

12 W²-doelgroep: Diploma ActNT geen diploma van 3e graad59%67% 3e graad sec. algemeen6%5% 3e en 4e graad sec. beroeps17%15% 3e graad sec. technisch8%6% 3e graad sec. kunst1% Hoger beroepsonderwijs1% Bachelor4%3% Master3%2%

13 W²-doelgroep: Arbeidshandicap Activering71% NT80% auditieve arbeidshandicap3% visuele arbeidshandicap3% verstandelijke arbeidshandicap18% zwakbegaafd7% psychische arbeidshandicap44% fysieke arbeidshandicap58%

14 W²-trajecten Activeringstrajecten: - Tijdelijk - Personen versterken  arbeidsmarkt Maatschappelijke oriëntatie: - RVA-statuut - Op KT of MLT niet of niet meer in staat tot betaalde arbeid  optimale participatie in maatschappij Arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding + nodige welzijns- en zorgbegeleiding Aanbouwdecreet: – 1 e fase: Activeringstrajecten en maatschappelijke oriëntatie – 2 e fase: Arbeidsmatige activiteiten + welzijns- en zorgbegeleiding

15 W²-concepten Participatieladder Casemanager werk en welzijn Ondersteuningspakket w²: – Welzijn – Zorg – Empowerment – Psycho-educatie – Competentieversterking W²-werkvloer

16 Participatieladder als referentiekader Keuzes: Participatieladder meet werkelijke participatie De ladder heeft 1 dimensie Arbeidsparticipatie staat bovenaan in de hiërarchie Het groeipotentieel wordt opgenomen in de participatieladder Participatieladder bestaat uit 6 treden: Vier treden zonder arbeidscontract Twee treden met arbeidscontract

17 w²-conceptnota participatieladder De zes treden – Niveau 6: Betaald werk betaalde job of zelfstandige – Niveau 5: Betaald werk met ondersteuning wep plus, activa, gesco,… BW, SW werk met BTOM, jobcoach/externe begeleiding – Niveau 4: Tijdelijke activerende trajecten Vb. arbeidszorg doorstroom Vb. activeringsbegeleiding – Niveau 3: Arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding van welzijns/zorgbegeleiding – Niveau 2: Sociale contacten buiten de deur bezoek vrienden, buren, individuele sporten – Niveau 1: Contacten huiselijke kring enkel contacten huisgenoten daarbuiten sporadisch contact winkelpersoneel/hulpverleners

18 W²-conceptnota: participatieladder Trede 6 Trede 5 Trede 4 Trede 3 Trede 2 Trede 1 Trede 6 Trede 5 Trede 4 Trede 3 Trede 2 Trede 1 Huidig niveauGroeipotentieel = tijdelijke trede Methodiek om te groeien W² OP Welzijn OP

19 De gerichtheid op regulier werk (doorstroom) Place then train - Begeleiding op de werkvloer Zero exclusion (motivatie) Een intensieve samenwerking met organisaties op het vlak van huisvesting, maatschappelijk welzijn (ocmw, caw) en geestelijke gezondheidszorg is een noodzakelijke randvoorwaarde om de participatie in tewerkstelling te kunnen realiseren en handhaven. Werk met de voorkeur van de klant (collectieve organisatie arbeidszorg?) Snelle zoektocht naar werk (ook tijdens arbeidszorg) Voldoende follow-up, nazorg Benefit counseling ‘It is healthy to work’, essentieel deel van herstel Doel is niet het veranderen van de persoon maar hem ondersteunen in het vinden van een job die overeenstemt met zijn interesses en vaardigheden Continuous and realistic assessment en competentieversterking Samenwerken vanuit een gedeelde visie Cruciale factor bij realisatie doorstroom = geloof van de begeleider

20 w²-concept: casemanagement NA beslissing VDAB: – Casemanager werk: De coördinatie en opvolging van acties die ten aanzien van de cliënt genomen worden op het vlak van werk Trajectbegeleider VDAB of partner – Casemanager welzijn: De coördinatie en opvolging van acties die ten aanzien van de cliënt genomen worden op het vlak van welzijn en zorg. Actor uit welzijns- en gezondheidssector die cliënt al begeleidt/OCMW Kan doorverwijzen naar een collega Mini-team rond klant als basis van samenwerking werk en welzijn – Cliënt + zijn/haar vragen centraal (participatie, maatwerk) – Bepalen van W² ondersteuningspakket – SAMEN verantwoordelijk voor goede verloop traject

21 w²-concept: casemanagement Aanstellen van de casemanager welzijn: – Indien een cliënt al begeleid wordt door een hulpverlener van een OCMW of van een welzijns- en zorgorganisatie, wordt het casemanagement welzijn opgenomen door dezelfde of een andere hulpverlener van dàt OCMW of van diè welzijns- en zorgorganisatie. – Indien een cliënt nog niet begeleid wordt door een hulpverlener van een OCMW of van een welzijns- en zorgorganisatie wordt het bevoegde OCMW aangesproken. Na eventuele vraagverheldering zal een hulpverlener van dat OCMW het casemanagement welzijn opnemen of de cliënt, in functie van zijn/haar noden, doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde hulpverlener van een welzijns- en zorgorganisatie in het netwerk, die het casemanagement welzijn zal opnemen.

22 w²-concept: casemanagement coördinerende functie oplossingsgericht/motiverend werken (geloof – herstelvisie!) samenwerken met netwerk van organisaties – kennis van de organisaties – opbouw netwerk – niveau individuele cliënten + mesoniveau gedeelde visie – participatieladder – belang van werk kennis – terrein W², w²-opdrachten, w²-netwerk – sociale wetgeving – diagnostiek/ICF

23 w²-concept: casemanagement Vertrouwensfiguur: – Zeer divers en op maat van klant communiceren, vb. kan ook per mail om hem aan te moedigen, enz. – Klant staat centraal, d.w.z. acties positief benoemen zelf acties in handen laten nemen meegaan in het tempo van de klant accepteren en bijsturen via structureren. inspraak klant: klant maakt mee actieplan op – Vertrouwen geven, deuren openen naar partnerschap.

24 w²-conceptnota: casemanagement Werken met een dynamisch actieplan: – Snel concrete stappen afspreken die je gaat doen; actie – Wijzigt doorheen het proces, dynamisch maar transparant – Benoem zowel de brede doelstelling als de concrete actie – Inspraak van de partners bij actieplan – Investeren in een voorfase in het opmaken van een actieplan om zo een cliënt mee te nemen in een keuzeproces. – Oplossingsgericht, doelgericht werken

25 w²-conceptnota: casemanagement het actieplan geïntegreerd uitvoeren en opvolgen in overleg met elkaar: – Goede afbakening “mijn aandeel” en “ieders aandeel” – Verbindingsagent – Belang van informeel overleg/contacten. – Vaste momenten, tijd vrijmaken vb. het hele jaar momenten vastleggen. – Telefonisch – mailverkeer – verschillende communicatiekanalen gebruiken – Voorbereid overleg, gericht vragen stellen tijdens dit overleg. – Flexibel opvolginstrument (opvolglijst,…) – Belang een gemeenschappelijk jargon

26 w²-conceptnota: casemanagement

27 w²-conceptnota: casemanagement  Arbeidstherapeut (cf w² conceptnota: Casemanager Welzijn) – Ondersteunen van zelfmanagement en herstel – Stress management- en mindfulness – Cognitieve vaardigheidstraining – Sociale vaardigheidstraining en uitbouwen van natuurlijke steun – Motiverende gespreksvoering en het overlegmodel – Begeleiding bij het omgaan met stigma en ‘disclosure’  Arbeidsspecialist (cf w² conceptnota: Casemanager Werk) – Assessment – Het zoeken naar en vinden van een job of opleiding – Analyse en (re)design van de job of de opleiding – Ondersteuning in functie van behoud van werk of opleiding

28 w²-concept: Ondersteunings- pakket Geheel van ondersteuningsmaatregelen Doel: optimale participatie in de maatschappij Op maat Samen met cliënt bepaald door casemanagers Combinatie: welzijn, zorg, empowerment, psycho-educatie, competentieversterking Evaluatie: 1 jaar We maken hierbij, zowel in de werk-, welzijns- als zorgsector, maximaal gebruik van het reguliere aanbod.

29 w²-concept: w²-werkvloer is een plek waar een persoon, individueel of in groep, wordt begeleid in het uitvoeren van arbeidsmatige activiteiten met het oog op optimale participatie in de maatschappij. kan deel uitmaken van een W²-ondersteuningspakket. participatie aan een W²-werkvloer is onbetaald. een brede waaier aan werkvloeren: – voor zowel individuele als collectieve begeleiding – streven naar een regionale spreiding, voldoende differentiatie aan kwaliteitsvolle methodieken, taken en werkplektypes. – Met duidelijke erkenningscriteria ondermeer rond kwaliteitsvolle begeleiding, continue opvolging, bereikbaarheid.

30 screening W²-doelgroep Activering W2 ondersteuningspakket casemanager werk casemanager welzijn -partner Z -partner E - W² Werkvl. -partner werk -partner E - W² Werkvl. 6 md12 md24 md5 jr TRAJECTPROCES ACTIVERING via VERHOGEN VAN TREDE OP PARTICIPATIELADDER

31 Van w²-concept naar uitvoering 2012 – 2013: – Technische werkgroepen – Klankbordgroepen: stem van gebruikers en werkveld – Opmaak regelgevend kader – Voorbereiding implementatie in beleidsdomeinen werk en welzijn 2014/2015: – Uitvoering regelgevend kader – Aangepast overheidsinstrumentarium

32 Info over w²-concepten De w²-conceptnota: http://www.werk.be/beleidsthemas/sociale- economie-en-tewerkstelling/arbeidszorg

33 Onderweg naar w²: 400 doorstroomtrajecten vanuit arbeidszorg (cfr. participatieladder) Verlenging tender activeringszorg (TAZ bis): uitbreiding contingent in 3 provincies Werk- en welzijnstrajecten voor personen in armoede ICF als taal voor eenduidige communicatie Wetenschappelijk onderzoek Projecten zoals Bruggen Bouwen, werk werkt, voortrajecten voor kwetsbare werkzoekenden, … Verder investeren in netwerkvorming (WIN²) Art. 107 Platform zorgbegeleiding en denkdagen Vorming van medewerkers (herstelgerichte trajecten, nadruk op participatie, w²-samenwerken)

34 Bedankt voor jullie dagelijkse inzet voor w²-doelgroep en voor jullie engagement naar de w²-toekomst


Download ppt "Lut Gailly W²- conceptnota. PROFICIAT WIN² VLAAMS-BRABANT Passage uit de w²-conceptnota:  Een goede samenwerking tussen de OCMW’s, de welzijns- en zorgactoren."

Verwante presentaties


Ads door Google