De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W²-conceptnota Lut Gailly.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W²-conceptnota Lut Gailly."— Transcript van de presentatie:

1 W²-conceptnota Lut Gailly

2 PROFICIAT WIN² VLAAMS-BRABANT Passage uit de w²-conceptnota:
Een goede samenwerking tussen de OCMW’s, de welzijns- en zorgactoren en de partners werk en empowerment in een bepaalde regio zijn cruciaal. Hoe beter alle partners elkaar kennen, hoe vlotter de samenwerking zal verlopen. De werking van W² steunt dan ook op de (verdere) uitbouw van bestaande netwerken tussen de reeds vermelde partners. Enkel die werk-, welzijns- en zorgactoren en OCMW’s die deel uitmaken van een regionaal W² netwerk, kunnen een rol spelen inzake W² 2

3 WAAROM ondersteunend activeren MEDISCHE SCREENING: autisme
matig mentale handicap epilepsie kwetsbaar BuSO OV 1 (geen participatie) hij zal NIET kunnen … maar dat was buiten zijn karakter gerekend! 3

4 WAAROM ondersteunend activeren Ik heb een handicap
En dat heeft zo van die beperkingen …

5 WAAROM ONDERSTEUNEND ACTIVEREN? DIAGNOSE versus PARTICIPATIE:
paardrijden tennis scouts vrienden ZELFVERTROUWEN: ik ben iemand, ik kan iets en ik ben nuttig voor anderen WAAROM ONDERSTEUNEND ACTIVEREN?

6 Aanleiding Werk- en welzijnstrajecten GELOOF IN MOGELIJKHEDEN
NIET OVERAL BELEMMERINGEN ZIEN Art. 107 VAPH dagcentrum BEGELEID WERKEN Armoedetrajecten gezondheid activeringszorg zorgboerderijen welzijn vrijwilligerswerk dagatelier werk ARBEIDSZORG Psychosociaal revalidatiecentrum Niet toeleidbaar dagactiviteitencentrum 6

7 Geïntegreerd w²- beleidskader Juni 2011:
W² = werk en welzijn Geïntegreerd w²- beleidskader Geïntegreerd beleidskader – transparantie Begeleiden naar optimale participatie Juni 2011: Eerste conceptnota goedgekeurd over een geïntegreerd w² beleidskader door Vlaamse Regering Juni 2013: Tweede conceptnota goedgekeurd Van arbeidszorg naar een nieuw w²-geïntegreerd beleidskader 7

8 Bij VDAB ingeschreven als NWWZ Personen met MMPP-profiel (w²)
W²-Doelgroep Bij VDAB ingeschreven als NWWZ Personen met MMPP-profiel (w²) personen met gezondheidsproblemen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt personen waar de impact van deze gezondheidsproblemen te groot is waardoor een begeleidingstraject naar betaalde arbeid niet mogelijk is (teveel drempels) personen waarvoor een geïntegreerd werk+zorg voortraject noodzakelijk is een tijdelijk profiel totdat een begeleidingstraject naar betaalde arbeid mogelijk wordt (verschuiving naar doelgroep arbeidshandicap) OF een tijdelijk profiel totdat blijkt dat de persoon definitief niet-inzetbaar is (verschuiving naar ander statuut, geen arbeidsmarktgerelateerde doelgroep meer, volledig ZORG-traject) Vb. activeringsbegeleiding, arbeidszorg (doorstroom), niet-toeleidbaren Screening van competenties, persoons- en contextfactoren Beslissing door de VDAB over w²-traject Statuut: deze MMPP-groep is in alle uitkeringsstatuten te vinden: RVA, RIZIV, FOD, OCMW

9 Toeleiding W²-doelgroep Via verschillende kanalen
Via de werkactoren: VDAB en GTB Via een OCMW Via de welzijns- en zorgactoren Een cliënt Gemotiveerde aanvraag: de werkactoren als de betrokken welzijns- en zorgactoren of het betrokken OCMW. de expertise van alle betrokken partners wordt hierbij meegenomen Huidige participatieniveau en groeipotentieel Nood aan extra screening van arbeidsmogelijkheden en diagnostisch materiaal? de VDAB een gespecialiseerde partner zoals de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA) De screening resulteert in een screeningsverslag met een advies voor een w²-traject Eindbeslissing in de handen van de VDAB. Er wordt een casemanager werk en een casemanager welzijn aangeduid. Beide casemanagers vormen een team rond de klant. Zij waken gezamenlijk over het opstellen en de uitvoering van het trajectplan. Ze kunnen zelf de begeleiding opnemen, maar doen ook beroep op een netwerk van partners en bewaken de tijdige registratie van de acties en vaststellingen in Mijn Loopbaan. Het casemanagement werk wordt opgenomen door de VDAB of GTB. Het casemanagement welzijn wordt opgenomen door het OCMW of door de hulpverlener die de persoon reeds begeleidt. Afhankelijk van de problematiek kan binnen het netwerk van het OCMW een meer geschikte casemanager aangeduid worden. Binnen elke welzijns- of zorgorganisatie wordt een “w²-specialist” aangeduid die instaat voor de contacten met de andere partners, de opvolging van het traject, de sensibilisering binnen de organisatie rond w²,…. Naast de activeringstrajecten en het ESF-project ‘Bruggen Bouwen’ experimenteren we ook met de functie van casemanager in het ESF-project ‘Werk Werkt (i.s.m. LUCAS, GTB, VDIP, GOB Joblink). Einde 2013 zullen de resultaten van dit project gedissemineerd worden naar werk- en welzijnspartners. In dit project merken we dat de invulling van beide rollen sterk afhankelijk is van het actieplan van de klant, maar dat een onderscheid tussen de casemanager werk en welzijn duidelijk af te bakenen is. Het belangrijkste verschil betreft een andere insteek van de begeleiding: De casemanager werk is vertrouwd met alle stappen binnen studie- en werkbegeleiding zoals assessment van vaardigheden en interesses, van mogelijke jobs of opleidingen. De casemanager werk onderhoudt hiervoor de nodige contacten, onderhandelt en ondersteunt voornamelijk op dit vlak. LUCAS hanteert voor deze functie de term ‘arbeidsspecialist’ in het traject. De casemanager welzijn vertrekt vanuit zijn expertise in de geestelijke gezondheidszorg en is eerder een ‘arbeidsmentor’. De casemanager welzijn staat eerder in voor zelfmanagement en herstel, stressmanagement, cognitieve en sociale vaardigheidstraining, de uitbouw van natuurlijke steunsystemen, motiverende gespreksvoering en het bespreekbaar maken van de psychosociale kwetsbaarheid. Beide casemanagers leggen dus vanuit de eigen expertise linken naar het ruimere netwerk van dienstverleners binnen ‘werk’ of binnen ‘welzijn’ en ondersteunen de klant voor een bepaald deel van het actieplan. Ze werken aanvullend ten aanzien van elkaar maar steeds in nauw overleg. Ze werken samen aan een gemeenschappelijke doelstelling met een belangrijke focus op werk. Deze samenwerking krijgt op verschillende niveaus vorm, vb. een gedeelde visie op werk, deelname aan elkaars teamoverleg, een gezamenlijk klantoverleg, veelvuldige telefonische contacten, gezamenlijke verslaggeving in MEA, enz. 9

10 W²-doelgroep: leeftijd
Activering NT -20 jaar 0% 20 tot -25 jaar 14% 2% 25 tot -30 jaar 13% 5% 30 tot -40 jaar 27% 16% 40 tot -50 jaar 32% 38% 50 jaar en + 39%

11 W²-doelgroep: werkloosheidsduur
Activering NT -3 maand 4% 2% 3 maand -6 maand 1% 6 maand -1 jaar 12% 5% 1 jaar -2 jaar 28% 13% 2 jaar -5 jaar 41% 31% 5 jaar en + 10% 48%

12 W²-doelgroep: Diploma
Act NT geen diploma van 3e graad 59% 67% 3e graad sec. algemeen 6% 5% 3e en 4e graad sec. beroeps 17% 15% 3e graad sec. technisch 8% 3e graad sec. kunst 1% Hoger beroepsonderwijs Bachelor 4% 3% Master 2%

13 W²-doelgroep: Arbeidshandicap
Activering 71% NT 80% auditieve arbeidshandicap 3% visuele arbeidshandicap verstandelijke arbeidshandicap 18% zwakbegaafd 7% psychische arbeidshandicap 44% fysieke arbeidshandicap 58% Depressie, angst, slaapstoornissen, apathie, fugue, agorafobie, paniekaanvallen, stemmingsschommelingen, alchoholverslaving, autismespectrum, suïcidepogingen, gokverslaving, ADHD, CVS, agressie, persoonlijkheidsstoornissen, wanen, achterdocht, aanpassingsstoornis Fibromyalgie, rugproblemen, diabetes, gewrichtspijnen,

14 W²-trajecten Activeringstrajecten: Maatschappelijke oriëntatie:
- Tijdelijk - Personen versterken  arbeidsmarkt Maatschappelijke oriëntatie: - RVA-statuut - Op KT of MLT niet of niet meer in staat tot betaalde arbeid  optimale participatie in maatschappij Arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding + nodige welzijns- en zorgbegeleiding Aanbouwdecreet: 1e fase: Activeringstrajecten en maatschappelijke oriëntatie 2e fase: Arbeidsmatige activiteiten + welzijns- en zorgbegeleiding Tijdelijke activeringstrajecten waarmee we personen willen versterken zodat ze (opnieuw) tot betaalde arbeid in staat zijn, al dan niet met ondersteuning. Tijdelijke trajecten onder de naam “maatschappelijke oriëntatie”waarmee we mensen - die voorlopig niet of niet meer in staat zijn (op korte en middellange termijn) om betaalde arbeid te verrichten – in gezamenlijk overleg toeleiden naar de voor hen meest optimale participatie aan onze maatschappij. Trajecten arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding in combinatie met de nodige welzijns- en zorgbegeleiding

15 W²-concepten Participatieladder Casemanager werk en welzijn
Ondersteuningspakket w²: Welzijn Zorg Empowerment Psycho-educatie Competentieversterking W²-werkvloer 15

16 Participatieladder als referentiekader Keuzes:
Participatieladder meet werkelijke participatie De ladder heeft 1 dimensie Arbeidsparticipatie staat bovenaan in de hiërarchie Het groeipotentieel wordt opgenomen in de participatieladder Participatieladder bestaat uit 6 treden: Vier treden zonder arbeidscontract Twee treden met arbeidscontract Participatieladder als referentiekader 16

17 w²-conceptnota participatieladder De zes treden Niveau 6: Betaald werk
betaalde job of zelfstandige Niveau 5: Betaald werk met ondersteuning wep plus, activa, gesco,… BW, SW werk met BTOM, jobcoach/externe begeleiding Niveau 4: Tijdelijke activerende trajecten Vb. arbeidszorg doorstroom Vb. activeringsbegeleiding Niveau 3: Arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding van welzijns/zorgbegeleiding Niveau 2: Sociale contacten buiten de deur bezoek vrienden, buren, individuele sporten Niveau 1: Contacten huiselijke kring enkel contacten huisgenoten daarbuiten sporadisch contact winkelpersoneel/hulpverleners 17

18 Methodiek om te groeien
W²-conceptnota: participatieladder Methodiek om te groeien Huidig niveau Groeipotentieel Trede 6 Trede 6 Trede 5 Trede 5 Trede 4 Trede 4 = tijdelijke trede Trede 3 Trede 3 W² OP Trede 2 Trede 2 Welzijn OP Trede 1 Welzijn OP Trede 1 18

19 De gerichtheid op regulier werk (doorstroom)
Place then train - Begeleiding op de werkvloer Zero exclusion (motivatie) Een intensieve samenwerking met organisaties op het vlak van huisvesting, maatschappelijk welzijn (ocmw, caw) en geestelijke gezondheidszorg is een noodzakelijke randvoorwaarde om de participatie in tewerkstelling te kunnen realiseren en handhaven. Werk met de voorkeur van de klant (collectieve organisatie arbeidszorg?) Snelle zoektocht naar werk (ook tijdens arbeidszorg) Voldoende follow-up, nazorg Benefit counseling ‘It is healthy to work’, essentieel deel van herstel Doel is niet het veranderen van de persoon maar hem ondersteunen in het vinden van een job die overeenstemt met zijn interesses en vaardigheden Continuous and realistic assessment en competentieversterking Samenwerken vanuit een gedeelde visie Cruciale factor bij realisatie doorstroom = geloof van de begeleider

20 w²-concept: casemanagement NA beslissing VDAB:
Casemanager werk: De coördinatie en opvolging van acties die ten aanzien van de cliënt genomen worden op het vlak van werk Trajectbegeleider VDAB of partner Casemanager welzijn: De coördinatie en opvolging van acties die ten aanzien van de cliënt genomen worden op het vlak van welzijn en zorg. Actor uit welzijns- en gezondheidssector die cliënt al begeleidt/OCMW Kan doorverwijzen naar een collega Mini-team rond klant als basis van samenwerking werk en welzijn Cliënt + zijn/haar vragen centraal (participatie, maatwerk) Bepalen van W² ondersteuningspakket SAMEN verantwoordelijk voor goede verloop traject Er wordt een casemanager werk en een casemanager welzijn aangeduid. Beide casemanagers vormen een team rond de klant. Zij waken gezamenlijk over het opstellen en de uitvoering van het trajectplan. Ze kunnen zelf de begeleiding opnemen, maar doen ook beroep op een netwerk van partners en bewaken de tijdige registratie van de acties en vaststellingen in Mijn Loopbaan. Het casemanagement werk wordt opgenomen door de VDAB of GTB. Het casemanagement welzijn wordt opgenomen door het OCMW of door de hulpverlener die de persoon reeds begeleidt. Afhankelijk van de problematiek kan binnen het netwerk van het OCMW een meer geschikte casemanager aangeduid worden. Binnen elke welzijns- of zorgorganisatie wordt een “w²-specialist” aangeduid die instaat voor de contacten met de andere partners, de opvolging van het traject, de sensibilisering binnen de organisatie rond w²,…. Naast de activeringstrajecten en het ESF-project ‘Bruggen Bouwen’ experimenteren we ook met de functie van casemanager in het ESF-project ‘Werk Werkt (i.s.m. LUCAS, GTB, VDIP, GOB Joblink). Einde 2013 zullen de resultaten van dit project gedissemineerd worden naar werk- en welzijnspartners. In dit project merken we dat de invulling van beide rollen sterk afhankelijk is van het actieplan van de klant, maar dat een onderscheid tussen de casemanager werk en welzijn duidelijk af te bakenen is. Het belangrijkste verschil betreft een andere insteek van de begeleiding: De casemanager werk is vertrouwd met alle stappen binnen studie- en werkbegeleiding zoals assessment van vaardigheden en interesses, van mogelijke jobs of opleidingen. De casemanager werk onderhoudt hiervoor de nodige contacten, onderhandelt en ondersteunt voornamelijk op dit vlak. LUCAS hanteert voor deze functie de term ‘arbeidsspecialist’ in het traject. De casemanager welzijn vertrekt vanuit zijn expertise in de geestelijke gezondheidszorg en is eerder een ‘arbeidsmentor’. De casemanager welzijn staat eerder in voor zelfmanagement en herstel, stressmanagement, cognitieve en sociale vaardigheidstraining, de uitbouw van natuurlijke steunsystemen, motiverende gespreksvoering en het bespreekbaar maken van de psychosociale kwetsbaarheid. Beide casemanagers leggen dus vanuit de eigen expertise linken naar het ruimere netwerk van dienstverleners binnen ‘werk’ of binnen ‘welzijn’ en ondersteunen de klant voor een bepaald deel van het actieplan. Ze werken aanvullend ten aanzien van elkaar maar steeds in nauw overleg. Ze werken samen aan een gemeenschappelijke doelstelling met een belangrijke focus op werk. Deze samenwerking krijgt op verschillende niveaus vorm, vb. een gedeelde visie op werk, deelname aan elkaars teamoverleg, een gezamenlijk klantoverleg, veelvuldige telefonische contacten, gezamenlijke verslaggeving in MEA, enz. 20

21 w²-concept: casemanagement Aanstellen van de casemanager welzijn:
Indien een cliënt al begeleid wordt door een hulpverlener van een OCMW of van een welzijns- en zorgorganisatie, wordt het casemanagement welzijn opgenomen door dezelfde of een andere hulpverlener van dàt OCMW of van diè welzijns- en zorgorganisatie. Indien een cliënt nog niet begeleid wordt door een hulpverlener van een OCMW of van een welzijns- en zorgorganisatie wordt het bevoegde OCMW aangesproken. Na eventuele vraagverheldering zal een hulpverlener van dat OCMW het casemanagement welzijn opnemen of de cliënt, in functie van zijn/haar noden, doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde hulpverlener van een welzijns- en zorgorganisatie in het netwerk, die het casemanagement welzijn zal opnemen. Er wordt een casemanager werk en een casemanager welzijn aangeduid. Beide casemanagers vormen een team rond de klant. Zij waken gezamenlijk over het opstellen en de uitvoering van het trajectplan. Ze kunnen zelf de begeleiding opnemen, maar doen ook beroep op een netwerk van partners en bewaken de tijdige registratie van de acties en vaststellingen in Mijn Loopbaan. Het casemanagement werk wordt opgenomen door de VDAB of GTB. Het casemanagement welzijn wordt opgenomen door het OCMW of door de hulpverlener die de persoon reeds begeleidt. Afhankelijk van de problematiek kan binnen het netwerk van het OCMW een meer geschikte casemanager aangeduid worden. Binnen elke welzijns- of zorgorganisatie wordt een “w²-specialist” aangeduid die instaat voor de contacten met de andere partners, de opvolging van het traject, de sensibilisering binnen de organisatie rond w²,…. Naast de activeringstrajecten en het ESF-project ‘Bruggen Bouwen’ experimenteren we ook met de functie van casemanager in het ESF-project ‘Werk Werkt (i.s.m. LUCAS, GTB, VDIP, GOB Joblink). Einde 2013 zullen de resultaten van dit project gedissemineerd worden naar werk- en welzijnspartners. In dit project merken we dat de invulling van beide rollen sterk afhankelijk is van het actieplan van de klant, maar dat een onderscheid tussen de casemanager werk en welzijn duidelijk af te bakenen is. Het belangrijkste verschil betreft een andere insteek van de begeleiding: De casemanager werk is vertrouwd met alle stappen binnen studie- en werkbegeleiding zoals assessment van vaardigheden en interesses, van mogelijke jobs of opleidingen. De casemanager werk onderhoudt hiervoor de nodige contacten, onderhandelt en ondersteunt voornamelijk op dit vlak. LUCAS hanteert voor deze functie de term ‘arbeidsspecialist’ in het traject. De casemanager welzijn vertrekt vanuit zijn expertise in de geestelijke gezondheidszorg en is eerder een ‘arbeidsmentor’. De casemanager welzijn staat eerder in voor zelfmanagement en herstel, stressmanagement, cognitieve en sociale vaardigheidstraining, de uitbouw van natuurlijke steunsystemen, motiverende gespreksvoering en het bespreekbaar maken van de psychosociale kwetsbaarheid. Beide casemanagers leggen dus vanuit de eigen expertise linken naar het ruimere netwerk van dienstverleners binnen ‘werk’ of binnen ‘welzijn’ en ondersteunen de klant voor een bepaald deel van het actieplan. Ze werken aanvullend ten aanzien van elkaar maar steeds in nauw overleg. Ze werken samen aan een gemeenschappelijke doelstelling met een belangrijke focus op werk. Deze samenwerking krijgt op verschillende niveaus vorm, vb. een gedeelde visie op werk, deelname aan elkaars teamoverleg, een gezamenlijk klantoverleg, veelvuldige telefonische contacten, gezamenlijke verslaggeving in MEA, enz. 21

22 w²-concept: casemanagement coördinerende functie
oplossingsgericht/motiverend werken (geloof – herstelvisie!) samenwerken met netwerk van organisaties kennis van de organisaties opbouw netwerk niveau individuele cliënten + mesoniveau gedeelde visie participatieladder belang van werk kennis terrein W², w²-opdrachten, w²-netwerk sociale wetgeving diagnostiek/ICF 22

23 w²-concept: casemanagement Vertrouwensfiguur:
Zeer divers en op maat van klant communiceren, vb. kan ook per mail om hem aan te moedigen, enz. Klant staat centraal, d.w.z. acties positief benoemen zelf acties in handen laten nemen meegaan in het tempo van de klant accepteren en bijsturen via structureren. inspraak klant: klant maakt mee actieplan op Vertrouwen geven, deuren openen naar partnerschap. 23

24 Werken met een dynamisch actieplan:
w²-conceptnota: casemanagement Werken met een dynamisch actieplan: Snel concrete stappen afspreken die je gaat doen; actie Wijzigt doorheen het proces, dynamisch maar transparant Benoem zowel de brede doelstelling als de concrete actie Inspraak van de partners bij actieplan Investeren in een voorfase in het opmaken van een actieplan om zo een cliënt mee te nemen in een keuzeproces. Oplossingsgericht, doelgericht werken 24

25 w²-conceptnota: casemanagement
het actieplan geïntegreerd uitvoeren en opvolgen in overleg met elkaar: Goede afbakening “mijn aandeel” en “ieders aandeel” Verbindingsagent Belang van informeel overleg/contacten. Vaste momenten, tijd vrijmaken vb. het hele jaar momenten vastleggen. Telefonisch – mailverkeer – verschillende communicatiekanalen gebruiken Voorbereid overleg, gericht vragen stellen tijdens dit overleg. Flexibel opvolginstrument (opvolglijst,…) Belang een gemeenschappelijk jargon 25

26 w²-conceptnota: casemanagement 26

27 w²-conceptnota: casemanagement
Arbeidstherapeut (cf w² conceptnota: Casemanager Welzijn) Ondersteunen van zelfmanagement en herstel Stress management- en mindfulness Cognitieve vaardigheidstraining Sociale vaardigheidstraining en uitbouwen van natuurlijke steun Motiverende gespreksvoering en het overlegmodel Begeleiding bij het omgaan met stigma en ‘disclosure’ Arbeidsspecialist (cf w² conceptnota: Casemanager Werk) Assessment Het zoeken naar en vinden van een job of opleiding Analyse en (re)design van de job of de opleiding Ondersteuning in functie van behoud van werk of opleiding 27

28 w²-concept: Ondersteunings- pakket
Geheel van ondersteuningsmaatregelen Doel: optimale participatie in de maatschappij Op maat Samen met cliënt bepaald door casemanagers Combinatie: welzijn, zorg, empowerment, psycho-educatie, competentieversterking Evaluatie: 1 jaar We maken hierbij, zowel in de werk-, welzijns- als zorgsector, maximaal gebruik van het reguliere aanbod. Voor de invulling van het ondersteuningspakket heeft men zich gebaseerd op de ervaringen binnen de bestaande VDAB-projecten zoals de zorgbegeleiding, de armoedetrajecten, arbeidszorg doorstroom, enz. Binnen een activeringstraject ligt de focus van het ondersteuningspakket op doorstroom naar betaalde tewerkstelling. Binnen een traject van maatschappelijke oriëntering zal het ondersteuningspakket gericht zijn op een toeleiding naar de meest optimale participatie aan onze maatschappij, zijnde een toeleiding naar de passende hulpverlening of (indien de persoon nog voldoende draagkracht heeft) een toeleiding naar het vervullen van arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding Het ondersteuningspakket wordt op maat bepaald en opgevolgd door de klant en beide casemanagers in het trajectplan. Men zal zich hiervoor baseren op ICF-indiceringsgegevens die duidelijke ondersteuningsnoden in kaart brengen. De VDAB zal deze ICF-indiceringstool vooraf valideren aan de hand van afname’s bij klanten die in activeringsbegeleiding/arbeidszorg actief zijn. Hierover meer info in het hoofdstuk van het ICF-indiceringsinstrument. De manier waarop het w²ondersteuningspakket zal aangeboden worden is nog niet bepaald. Bij de verdere uitwerking zal de VDAB ondersteunen door het inbrengen van de aanbevelingen vanuit de huidige activeringstrajecten en de armoedetrajecten, via overleg in de Vlaamse stuurgroep van penhouders tenders activeringszorg, het plenair overleg en de kennisuitwisselingsdagen van het platform zorgbegeleiding, het ESF-project Bruggen Bouwen, het VDAB-expertennetwerk gespecialiseerde klantenwerking, overleg met het Netwerk tegen Armoede, enz. Er zal dus onderzocht worden welke elementen uit deze projecten moeten kunnen deel uitmaken van het w²ondersteuningspakket, zoals vb. empowerment, psycho-educatie, psychiatrische behandeling, stages, enz. . Bij het eindresultaat van de w²-trajecten hoort de indicering voor de eventuele vervolgtrajecten (VOP of maatwerk), de informatie voor een statuutwijziging en een warme overdracht naar het vervolgtraject of de werkvloer. Elke module kan, rekening houdend met het budget ervan, inhoudelijk ingevuld worden op maat van de klant. Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om binnen het regelgevend kader toch verschillende deelgroepen op maat te kunnen begeleiden. De ‘Vereniging waar armen het woord nemen’ was ongerust over het feit dat de werkzoekenden in armoede teveel in een gemedicaliseerd traject zou terecht komen. Een zeer maatgericht traject, ook voor personen in armoede, blijft dus via deze modulaire werking gegarandeerd. 28

29 kan deel uitmaken van een W²-ondersteuningspakket.
w²-concept: w²-werkvloer is een plek waar een persoon, individueel of in groep, wordt begeleid in het uitvoeren van arbeidsmatige activiteiten met het oog op optimale participatie in de maatschappij. kan deel uitmaken van een W²-ondersteuningspakket. participatie aan een W²-werkvloer is onbetaald. een brede waaier aan werkvloeren: voor zowel individuele als collectieve begeleiding streven naar een regionale spreiding, voldoende differentiatie aan kwaliteitsvolle methodieken, taken en werkplektypes. Met duidelijke erkenningscriteria ondermeer rond kwaliteitsvolle begeleiding, continue opvolging, bereikbaarheid. De werkvloer in het activeringstraject is een plek waar een persoon, individueel of in groep, wordt begeleid in het uitvoeren van arbeidsmatige activiteiten met het oog op optimale participatie in de maatschappij. Binnen het activeringstraject is de werkvloer gericht op de versterking van arbeidsattitudes en competenties in functie van een latere betaalde tewerkstelling en wordt bij voorkeur gezocht naar een werkvloer die aansluit bij het jobdoelwit van de cliënt. Omwille van de focus op doorstroom naar betaalde arbeid op een werkvloer in een activeringstraject zal de deelname op deze werkvloer gradueel opgebouwd worden naar het aantal uren dat wettelijk in een arbeidsovereenkomst kan opgenomen worden. Binnen een traject van maatschappelijke oriëntatie heeft de w²-werkvloer als doel om optimale participatie (vaak in een alternatief meer welzijnsgeoriënteerd activiteitencircuit) in kaart te brengen en voor te bereiden. 29

30 ondersteuningspakket
screening W²-doelgroep Activering -partner Z -partner E - W² Werkvl. -partner werk -partner E - W² Werkvl. W2 ondersteuningspakket casemanager welzijn casemanager werk TRAJECTPROCES 6 md 12 md 24 md 5 jr ACTIVERING via VERHOGEN VAN TREDE OP PARTICIPATIELADDER 30

31 Van w²-concept naar uitvoering 2012 – 2013: 2014/2015:
Technische werkgroepen Klankbordgroepen: stem van gebruikers en werkveld Opmaak regelgevend kader Voorbereiding implementatie in beleidsdomeinen werk en welzijn 2014/2015: Uitvoering regelgevend kader Aangepast overheidsinstrumentarium 31

32 Info over w²-concepten De w²-conceptnota:
32

33 Onderweg naar w²: 400 doorstroomtrajecten vanuit arbeidszorg (cfr. participatieladder) Verlenging tender activeringszorg (TAZ bis): uitbreiding contingent in 3 provincies Werk- en welzijnstrajecten voor personen in armoede ICF als taal voor eenduidige communicatie Wetenschappelijk onderzoek Projecten zoals Bruggen Bouwen, werk werkt, voortrajecten voor kwetsbare werkzoekenden, … Verder investeren in netwerkvorming (WIN²) Art. 107 Platform zorgbegeleiding en denkdagen Vorming van medewerkers (herstelgerichte trajecten, nadruk op participatie, w²-samenwerken) 33

34 Bedankt voor jullie dagelijkse inzet voor w²-doelgroep en voor jullie engagement naar de w²-toekomst


Download ppt "W²-conceptnota Lut Gailly."

Verwante presentaties


Ads door Google