De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Goed wonen voor iedereen

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Goed wonen voor iedereen"— Transcript van de presentatie:

1

2 1. Goed wonen voor iedereen
De voorbije jaren zette Zoutleeuw reuzenstappen in een woonbeleid met aandacht voor de Leeuwenaars met een minder hoog inkomen… Onze blijvende aandachtspunten zijn: • Verder aanbod sociale huisvesting • Betaalbare bouwgronden en huurwoningen • Leegstand en verkrotting tegengaan • Premies voor aangepast wonen voor bejaarden en gehandicapten Betaalbare bouwgronden en betaalbare huur- en koopwoningen

3 Goed wonen voor iedereen. Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Zeer goed geschoord in zake “sociale woningen” Achter stadhuis - Halle - Budingen Solveld S.W. Dung in mei opgeleverd Solveld 3 start volgend jaar Budingenveld in realisatie

4 Goed wonen voor iedereen. Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Geen boete op leegstand, wel op de bal gespeeld inzake verkrotting vb café in de Dorpstraat Halle De prijzen van de bouwgrond en woningen zijn ondertussen meer dan gevoelig gestegen Geen eigen premies, wel provinciale premies

5 2. Goed samenleven Goed samen-leven wil iedereen wel.
Mensen hanteren echter verschillende waarden en normen. Dat uit zich in spanningen over: Burengeruchten Nachtlawaai Rondhangen Asociaal gedrag (bv. te snel rijden, verkeersagressie…) En soms zelfs in kleine criminaliteit.

6 Sociale veiligheid moet overal groeien, daarom:
• Blijvende ondersteuning van het ruime verenigingsleven • Aandacht voor de communicatie tussen bestuur en bevolking in verstaanbare taal • Het opzetten van ontmoetingsplaatsen en speelpleintjes voor kinderen en jongeren in wijken en deelgemeenten • Voldoende aandacht voor de noden van senioren • publieke ruimte aanpassen en herinrichten (verlichting, voetpaden, zitbanken, afvalbakken…) • Financieel ondersteunen van wijkfeesten • Overlast daadwerkelijk aanpakken. Veilige en propere wijken met gezellige ontmoetingsplaatsen

7 2. Goed samenleven Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Zware ondersteuning verenigingsleven via technische dienst Zoutpot en vernieuwde website Nieuwe pleintjes in Dormaal en Halle (Halleman) - Skatepark Statieplein in Budingen niet verder ingericht, stadspark vergroot en Ocmw park bijna OK Zitbanken geplaatst Stijgend succes van wijkfeesten Wijkagenten 3 in aantal - één interventieploeg continu op de baan Nieuw politiehuis gepland. Kosten politie moeilijk in de hand te houden.

8 2. Goed samenleven Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Vernieuwde Zoutpot, vakantiekrant, hoorzittingen bij elk wegenproject Structuurplan goedgekeurd en RUP in de maak Centrale voorzieningenpool met oa het gecombineerd -Aen Den Hoorn project (wonen,winkels,gemeentehuis) -project vzw Stijn -extra parkeerzone -nieuwe scoutslokalen -bouwkavels voor de middenklasse

9 3. Onderwijs, cultuur, sport, toerisme en vrije tijd
Actiepunten onderwijs: In Zoutleeuw hebben we het geluk zeer ruime onderwijsmogelijkheden te kennen. CD&V wil deze nog verder optimaliseren door: • De samenwerking tussen alle onderwijsnetten bevorderen • Blijvend investeren in buitenschoolse kinder- en tieneropvang • Fietspooling opzetten, over de netten heen, zodat kinderen begeleid naar school kunnen fietsen. Veilig naar school, deskundige opvang voor en na de school

10 3. Onderwijs Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
De Bron uitgebreid, nieuwbouw college begonnen, Freinet school is een blijver, Kleine Picasso op maximum capaciteit Tweejarige bijeenkomst van alle scholen. Tieneropvang opgeheven bij gebrek aan belangstelling Gratis bus van de gemeente ten dienste van de scholen (binnen de tijden van de schooluren) Geen pooling maar uitbreiding van losliggende fietspaden. Tieneropvang : verhoogd tot 15 jaar Vraag : wat gebeurt er met bestaande kinderopvanglokalen na verhuis? ROOD KRUIS

11 Cultuur en vrije tijd CD&V wenst een goed uitgebalanceerd
jeugd- sport en cultuurbeleid te realiseren in samenwerking met de vele verenigingen en de individuele burgers uit Zoutleeuw.

12 Actiepunten Jeugd Zoutleeuw: kindvriendelijke stad waar
• Uitbouw van stedelijke jeugddienst • Blijvende aandacht voor de infrastructuurbehoeften van jeugdverenigingen. • Ondersteuning jeugdkampen • Organisatie van speelstraten tijdens schoolvakantie in Budingen, Halle- Booienhoven, en Zoutleeuw in samenwerking met Chiro, Scouts en jeugdhuizen • Stimuleren van tieneractiviteiten ism jeugdhuizen en jeugdverenigingen • Organisatie van crea- ateliers • Verder uitbouw van de stedelijke uitleendienst met o.a. wc-wagen, bijkomende tenten... • Fuiven voor jongeren moeten ook in Zoutleeuw blijven kunnen met respect voor de omwonenden. Zoutleeuw: kindvriendelijke stad waar jongeren nog jong mogen zijn

13 Actiepunten jeugd. Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Chiro Halle OK, scouts idem, chiro in Budingen toch nog lokalennood (moeilijk) Paljas definitief gehuisvest en nieuwe bloei , de Zwam in winterslaap Grote fuiven in de Passant en de Halleman Crea in academie Cultuuraanbod aan kinderen nog niet aan het plafond cfr jeugdtheater Geen (zebra)filmtraditie Uitleendienst groeit traag maar zeker/buurthuizen allemaal in orde behalve de kring(fin plaatje) en Ossenweg. Nieuwe speeltuin in het Vinne (elk financieel initiatief daar is meegenomen voor de stad) de Sterrenwacht wordt in 2012 daar gebouwd,eindelijk.

14 Actiepunten jeugd. Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Vervoer ondersteuning jeugdkampen Speelstraat alleen in Budingen Kinderhoogdagen om de twee jaar. Uitleendienst groeit uit, wc wagen niet geselecteerd om begrijpelijke redenen Grote fuiven alleen in de Halleman en de Passant, ruimte voor Zoutrock in de Passant.

15 Actiepunten cultuur • Ondersteuning van lokale ontmoetingscentra in Budingen, Halle, Helen-Bos, Booienhoven, Dormaal en Ossenweg via infrastructuursubsidie • Actief ondersteunen van de lokale kermissen • Verdere uitbouw van de Passant • Continuïteit van de WIP- en ZIN-projecten • Familievoorstellingen in Zoutleeuw • Blijvende aandacht voor het aanbod muziek- en kunstonderwijs met programma’s voor volwassenen en senioren in samenwerking met lokale verenigingen. • Verdere uitbouw van bestaande afdelingen in de bibliotheek en uitbreiding aanbod tot DVD • Organisatie van een verenigingsmarkt waarop alle verenigingen van Zoutleeuw zich kunnen voorstellen. • Herstellen en openstellen van kerkpaden ism landbouwers en wandelverenigingen waar dit kan.   CD&V Zoutleeuw wil cultuur brengen daar waar het thuishoort: bij de mensen en de verenigingen. Cultuur zowel in de Passant als in de lokale ontmoetingscentra.

16 Actiepunten cultuur. Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Vooral de kermis in budingen floreert, Halle is vooral een privé-initiatief Academie nog niet gefocust op volwassenen maar groeit en bloeit Bib heeft bijgebouwd en heeft nu DVD. De passant heeft intern en extern bijgebouwd( de bokaal en externe tap en bergloods Verenigingsmarkt om de 2 jaren op de zomerzaterdagen Technum heeft de studie van 5 kerkpaden aangevat(raamcontract) Programmatie zomerdagen fin ingeboet maar populistisch geworden Los van Wip en Zin onvoldoende fin ruimte voor eigen programmatie van cultuur (geen externe theatergezelschappen, geen Zebrafilms etc)

17 Actiepunten toerisme • Moderne en aangename bewegwijzering van kunsthistorische routes • Jaarlijks grote kunstactiviteit naar aanleiding van Open Monumentendag of Erfgoeddag in samenwerking met de Academie, lokale kunstenaars en verenigingen • Aandacht voor historisch erfgoed in heel Zoutleeuw • Openstellen natuurgebied en historisch erfgoed van de Spaande Citadel • Doorgedreven samenwerking met Limburg met Zoutleeuw als topper op de Brabants-Limburgse as • Bevorderen van verblijfsmogelijkheden. CD&V Zoutleeuw wil Zoutleeuw toeristisch verder uitbouwen. Hierbij mikken we op de kunsttoerist en de actieve toerist die wil genieten van onze natuurpracht. Maar ook willen we de eigen Leeuwenaars laten meegenieten van ons prachtig erfgoed. Gemeenschapshuizen in elke deelgemeente De toerist langer laten genieten in Zoutleeuw

18 Actiepunten toerisme. Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Toerisme Vlaanderen en Provincie Brabant zijn ons leidmotief. Prov. Domein Het Vinne en kunsthistorischcentrum zijn de peilers Tempus Arti 2012 2011 aansluiting bij erfgoed conventie Hageland Spaanse Citadel slapend project. Fietsroutenetwerken kruisen elkaar ter hoogte van Het Vinne Nog te realiseren participatie aan bloesemfeesten.

19 Actiepunten sport • Verdere uitbouw van sportcentrum de ‘Passant’
• Via samenwerking en overleg streven naar de oprichting van één Groot- Zoutleeuwse voetbalclub met actieve steun van de stad en behoud van terreinen in elke deelgemeente • Het invoeren van de zogenaamde “maximumfactuur” in de Passant, waardoor een plafond voor huurvergoedingen wordt ingebouwd en sporten betaalbaar wordt gehouden • Actieve ondersteuning van sportclubs met een gedegen jeugdwerking • Gericht aanbod van diverse sporten voor senioren • Maximumfactuur in de passant.

20 Actiepunten sport. Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Samenwerking jeugdvoetbal, ok; echte fusie in de wachtkamer. Maximumfactuur onder andere vorm gerealiseerd.(tarco) Seniorensport nog in de wieg Passant is uitgebouwd met “de bokaal “, extra tap en extra stockruimte en nieuwe administratie unit. Maximum factuur wordt op een alternatieve manier geregeld. Ondersteuning sportclub met jeugdwerking is in orde.

21 4. Veilig en mobiel door Zoutleeuw
Wie volwaardig wil deelnemen aan de samenleving moet zich kunnen verplaatsen. Dat moet niet noodzakelijk met de auto gebeuren. Het gemeentelijke mobiliteitsbeleid gaat daarbij best uit van de zwakste en minst mobiele weggebruikers.

22 Concreet: • Handhaving van de zone 30 rond de scholen en in het historische centrum. • Uitbouw van “leef- of woonerfstraten waar mogelijk. • Creëren van bijkomende parkings en aanpakken problematiek langparkeren. • Promoten van het busvervoer en de stimulering van goede verbindingen en belbussen. • Verhoogde politiecontrole op de “doorsteekwegen”. • Meer en betere voetpaden, aangepast aan mensen die minder goed te been zijn.

23 • Tussenkomst in de meerprijs van liftbussen, indien bejaarden- of gehandicaptenverenigingen
deze nodig hebben. • Veilige fietspaden. • Zichtbare aanwezigheid van de (wijk)politie. • Uniforme snelheidsbepalingen op het grondgebied van de gemeente (30 – 50 – 70). • Publieke stratenplannen op strategische plaatsen. • Globaal verkeersplan centrum Zoutleeuw. globaal verkeersplan centrum zoutleeuw met ruime inspraak van alle betrokkenen

24 Veilig en mobiel door Zoutleeuw. Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Mobiliteitsplan gerealiseerd. Fietsrouten op de oude spoorweg in orde. Losliggend fietspad naar Budingen /andere in Budingen voorzien waar mogelijk in de volgende legislatuur. GPS als alternatief voor grote inlichtingsborden Zone 70/50/30 over het hele grondgebied Blauwe zone nog niet in orde(zolang leraarparking van ocmw niet is aangelegd) Max éénrichtingstraten in het centrum Sluipwegen op de verkaveling nog niet onder controle. (landbouwraad houd specifieke maatregelen tegen.)

25 5. Leefbare ruimte • Afwerking van het structuurplan onder het motto “evenwicht”. Dit houd in dat maximaal zal gestreefd worden naar het behoud van ons prachtige landschap met behoud van economische en agrarische ontwikkelingsmogelijkheden. • Rechtszekerheid bieden aan alle zonevreemde huizen en bedrijven • Uitbreiding van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen achter de Passant en naar de Budingenweg toe. • Steun aan sport- en recreatie via medewerking aan projecten als Beleef het Groen. • Afwijzen van megapretparken en grootschalige agrarische bedrijven die het evenwicht tussen mens, natuur en economie verstoren.

26 Leefbare ruimte. Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Structuurplan goedgekeurd.(RUP voorzieningen pool) in het centrum met o.a. Aen den Hoorn, zit in de pijplijn.

27 6. Zorg voor het milieu Het gemeentelijk beleid heeft altijd en overal met milieu te maken. Bijzondere aandachtspunten voor CD&V zijn: • Aandacht voor zuinig waterverbruik) • Afvalbeperking (o.a. blijvende aandacht voor thuiscomposteren) • Verder zetten van de opruimingsacties in samenwerking met de scholen en de sociale werkplaats • Verder zetten van de MOS-projecten op de scholen • Invoering van principe “vervuiler betaalt” • Een natuurvriendelijk bermbeheer • Meewerken aan acties als “Walk for Nature”. Milieu= zorg en werk van iedereen samen met de stad

28 Zorg voor het milieu. Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Samen met reg. Landschap werden op diverse plaatsen hoogstamboomgaarden geplant of gerenoveerd ECOWERFVERHAAL is een succesverhaal Biodiversiteitverhaal is een succes in samenwerking met NP en scholen LANGZAAM afstappen van individuele subsidies (behalve sociale correcties) naar milieu-investeringen voor iedereen MOS ok / samen met de fiets De vervuiler betaalt Pesticide afbouw op termijn niet haalbaar.

29 7. Meer en goed werk CD&V wil een lokaal tewerkstellingsbeleid voeren dat gericht is op het bevorderen van duurzame, ecologisch verantwoorde en mensvriendelijke tewerkstelling én kansen biedt aan mensen uit risicogroepen. Voor Zoutleeuw betekent dit: • Maximale invulling van de personeelskaders in gemeente en OCMW, met aandacht voor risicogroepen • Stimuleren van initiatieven gericht op vorming, opleiding en tewerkstelling • Ondersteuning van initiatieven in thuiszorg • Handhaven van een bedrijfs- en ondernemingsvriendelijk fiscaal klimaat • Blijvend investeren in Storzo en de intergemeentelijke lokale werkwinkel

30 • Het aantrekken van nieuwe bedrijven door de ontwikkeling van
de nieuwe bedrijvenzone aan de N3 met respect voor de bestaande woonkern • Erkenning en ondersteuning van de economische waarde van landbouw- en fruitbedrijven • Erkenning en bevordering van de middenstand als hart en motor van onze gemeenschap • Middenstands- en landbouwraad: onze bevoorrechte partners. Eigen tewerkstellingsinitiatieven in een ondernemings- vriendelijke stad

31 Belastingen volgens draagkracht premies volgens sociale behoefte
8. Financiën De hoogte van de belastingen moet afhankelijk zijn van de draagkracht van de mensen. Ook de gemeenten kunnen in hun financieel beleid de principes van ‘de vervuiler betaalt’ of ‘de gebruiker betaalt’ hanteren, mits er altijd aandacht blijft voor sociale correcties. De belastingen en retributies moeten steeds billijk zijn en niet contraproductief worden, doordat inwoners ontwijkend gedrag gaan ontwikkelen (bv. sluikstorten). In toepassing van komende decretale bepalingen wordt de forfaitaire huisvuiltaks afgeschaft en vervangen door het sociaal rechtvaardiger principe “de vervuiler betaalt”. Een goed financieel beleid zorgt niet alleen voor de noodzakelijke inkomsten, maar heeft ook oog voor financiële ondersteuning waar nodig. Daarom: premies en subsidies voor zij die het nodig hebben! Niet alleen grote gezinnen, ook alleenstaanden hebben onze speciale aandacht en verdienen waar nodig en mogelijk een specifieke behandeling. Belastingen volgens draagkracht premies volgens sociale behoefte

32 9. Zorg op maat • Gratis huisvuilzakken voor bewoners met incontinentieproblemen, zelfstandige onthaalouders, WIGW’S en grote gezinnen. • Toelage voor personen die instaan voor het onderhoud van mindervaliden. • Aanpassing aan het reglement van de gratis taxicheques, waardoor nog meer inwoners hiervan kunnen genieten. • Uitbreiding septembertoelage. Blijkbaar zo goed dat zelfs de paarse nationale regering ons initiatief heeft overgenomen. • Het aanpassen van openbare gebouwen zodat de toegankelijkheid voor mindervaliden en senioren verhoogt. • Het financieel ondersteunen van verbouwingswerken waardoor gebouwen van particulieren met een publiek karakter (bijvoorbeeld parochiezalen) beter toegankelijk worden.

33 • Het oprichten van een klusjesdienst, zodat kleine karweitjes bij
bejaarden of zieken opgeknapt worden. • Het invoeren van een mantelzorgpremie. Dit betekent een financiële steun voor diegene die een zorgbehoevende opvangt in de eigen, vertrouwde omgeving. • Het oprichten van een welzijnsraad zodat de verenigingen de gemeente- en OCMW-raad kunnen adviseren. • Het inrichten van een sociaal huis waar de inwoner terecht kan met al zijn vragen omtrent sociale aangelegenheden. • Het financieel ondersteunen van het kinderdagverblijf ‘De Kaboutertjes’ en het blijven ijveren voor een uitbreiding van de opvangcapaciteit. • Nieuwbouw OCMW-rustoord: een sociale prioriteit voor CD&V, wat anderen ook mogen beweren. Klusjesdienst voor bejaarden, mindervalide en langdurig zieken Gratis huisvuilzakken voor incontinente inwoners

34 Zorg op maat. Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Sociale correcties ok, net als de mantelzorgpremie van de gemeente taxicheques ook via het Leuvense DGV Het sociaal bouwproject VZW Stijn waar residentiële opvang voor postnatale motorisch verlamde personen een thuis zullen vinden krijgt een def fiat Een klusjesdienst van het OCMW komt niet van de grond; alleen via Familiehulp en Storzo in lichte mate Een Sociaal Huis als aparte entiteit komt er voorlopig niet, net als de welzijnsraad Een nieuw BKO(Storzo) is een bijkomende parel op de OCMW -campus, net als het nieuwe rustoord.

35 10. Openbare werken In openbare werken kan je veel beloftes maken. De CD&V wil u evenwel geen blaasjes wijsmaken. Wij berekenden een voorstel voor openbare werken dat de stadskas van Zoutleeuw ook echt kan betalen. In de huidige meerjarenplanning is al voorzien dat de voetpaden in de Vijfwilgenstraat, de Houtstraat en de Kerkstraat zullen vernieuwd worden, en dat in Halle-Booienhoven asfalteringswerken zullen plaatsvinden. Ook verbeteringen aan de Linterseweg, de Terweidenstraat en de Roelstraat zijn nu al gepland. Daarnaast wil CD&V graag werk maken van: Onderhouds- en verbeteringswerken aan wegen op de Ossenweg en te Helen-Bos Zware investeringen over het ganse grondgebied van Budingen met de nadruk op onderhouds-werken aan wegen en de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden

36 In totaal voorziet CD&V voor de volgende
Wegverbeteringen in Booienhoven Onderhoudswerken aan wegen en de aanleg van bijkomende voetpaden te Halle Wegverbeteringen, aanleg van voetpaden en herinrichting van kerkpleintje te Dormaal Fietspaden langs alle belangrijke verbindingswegen Een grondige en gedurfde herinrichting van het centrum van Zoutleeuw. In totaal voorziet CD&V voor de volgende bestuursperiode een totaal investeringsprogramma voor openbare werken van 5 miljoen euro of meer dan 200 miljoen Bef, rechtvaardig gespreid over alle deelgemeenten en woonkernen.

37 Openbare werken. Wat heeft CD&V Zoutleeuw verwezenlijkt?
Openbare werken staat gelijk aan een lange reeks namen van wegen en pleinen 1. Dungelstraat, Vijfwilgenstraat, Houtstaat Dorpstraat, Witteweg Kerkstraat en plein, Scheve wapper Bethaniastraat, Koepoortstraat, Stationstraat, Betaniastraat, Koepoortraat, Kapelstraat, Budingenweg en Terweydenstraat. 2. winteronderhoud en groendienst 3. ondersteuning van verenigingen en act. 4. uitbreiding machinepark 5. ondersteuning verenigingsleven 6. te weinig financiële mogelijkheden voor onderhoudswerken. 7. Herinrichting Grote Markt wordt uitgesteld, eerst in Budingen de Linterseweg en de Leenhaag.

38

39


Download ppt "1. Goed wonen voor iedereen"

Verwante presentaties


Ads door Google