De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In dialoog Rond de congresteksten. Operatie Innesto Term uit de wijnbouw, waarbij jonge scheuten worden geënt op bestaande stronken. Vernieuwingsoperatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In dialoog Rond de congresteksten. Operatie Innesto Term uit de wijnbouw, waarbij jonge scheuten worden geënt op bestaande stronken. Vernieuwingsoperatie."— Transcript van de presentatie:

1 In dialoog Rond de congresteksten

2 Operatie Innesto Term uit de wijnbouw, waarbij jonge scheuten worden geënt op bestaande stronken. Vernieuwingsoperatie van de partij, opgestart op 15 december 2012, loopt tot aan het congres op 15,16,17 november. Fase 3: Externe dialoog rond de congresteksten.

3 OPERATIE INNESTO Vernieuwingsoperatie binnen de partij op 3 assen 1.Organisatorisch • Bestuursverkiezingen:+-100 nieuwe voorzitters • Re-organisatie – afdelingsbegeleiding en de vereniging 2.Methodisch • Nieuwe aanpak: The Conversation Party • “Midden de mensen” vandaag bv. Dialoog met onze ministers op Goed Gezinddag in Planckendael op 20 mei 3.Inhoudelijk • Nieuwe voorstellen: Innesto 30, 300 en 30.000 • Dialoog via Facebook, #goedgezind en Cederdialogen (on/offline) • Cederwerkgroepen

4

5 Amenderen Afdelingsbestuur, regiobestuur of provinciaal bestuur dient amendementen in bij de provinciale secretaris. Elke groep van 10 CD&V-leden kan ook amendementen formuleren, ook zij dienen deze in bij de provinciaal secretaris. Deze ingediende amendementen worden gestemd op het provinciaal congres. Enkel goedgekeurde amendementen komen bij de congrescommissie.

6 Amenderen op de statuten? Er is ook een luik statutaire bespreking naast de congrestekst an sich. Deze teksten vindt u ook op het intranet of op de congrespagina op de website en worden ook toegestuurd aan de afdelingsvoorzitters. Ook op deze artikelen kunnen amendementen worden geformuleerd. Deze amendementen dient men ook in bij de provinciaal secretaris

7 Hoe tot zinvolle input komen? De klassieke manier: een bestuur analyseert de teksten en dient amendementen in. Een bestuur maakt van de gelegenheid gebruik om met hulp van een parlementair een interactief moment te organiseren en in dialoog te gaan met leden en sympathisanten en dient daarna amendementen in.

8 Onze uitgangspunten We leven in een wereld in verandering: demografisch, technologisch, veranderende zingeving, globalisering, klimaat, einde goedkope grondstoffen, … Hoe kunnen wij als christendemocraten een antwoord bieden op deze uitdagingen?

9 Ons antwoord We zijn ervan overtuigd dat als we mensen ondersteunen of stimuleren om weerbaar te zijn, we de mensen de zekerheid kunnen bieden die ze vandaag zoeken. Aan de hand van dialoog zoeken we hoe we concreet als overheid een beleid kunnen voeren dat mensen weerbaar maakt en zekerheid heeft. Een dialoog onderverdeeld in 4 thema’s

10 1.Leren, ondernemen en werken Versterken binnen 4 clusters 2.Wonen en mobiliteit 3.Gezin en zorg 4.Samenleven en overheid

11 De 6de staatshervorming Een kans om zaken beter aan te pakken en aan te passen Om meer evenwicht te bewerkstellingen En meer mensen weerbaar te maken Een beter antwoord op belangrijke basiszorgen: Inkomen, wonen, werk, toekomst kinderen… Woonbonus, kinderbijslag, loopbaan, zorg op maat…

12 In dialoog In dialoog rond 9 thema’s Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen Asiel en migratie Langere loopbanen Waarde(n)volle zorg Concurrentiekracht versterken Doorrekenen mobiliteitskost Gezinnen ondersteunen Lokaal verkeersbeleid Versterken leerlingen

13 Aanpak Praktisch Kies maximum 2 thema’s per avond Op basis van de interesses in uw afdeling Verdeel u in groepen, elke groep bespreekt dezelfde thema’s die u hebt gekozen Neem de fiche van dit thema, leg die op alle tafels Bekijk samen de feiten en cijfers op de fiche Bekijk de specifieke stellingen om het debat te voeden die op de fiche staan Open het debat door de vragen te bespreken op de slides (“Hoe kunnen we…?”) Per groep geeft de verslaggever de gekozen stellingen en opmerkingen plenair na 15 min. debat Deze worden gebundeld en gaan naar het bestuur voor verdere amendementen.

14 Thema 1 Kwaliteitsvol & betaalbaar wonen

15 Thema 1 “Iedereen moet betaalbaar en kwaliteitsvol kunnen wonen”

16 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen kwaliteitsvol en betaalbaar kan wonen? Hoe kunnen we mensen versterken? Wat moeten we veranderen of aanpakken?

17 Thema 2 Asiel & Migratie

18 Thema 2 “ Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid” Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid”

19 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwkomers zich integreren en participeren aan onze samenleving? Hoe kunnen we nieuwkomers versterken? Wat moeten we veranderen of aanpakken?

20 Thema 3 Langere loopbanen

21 Thema 3 “Er moeten meer mensen aan de slag zijn in langere loopbanen en in meer werkbare jobs” Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid”

22 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen langer aan de slag blijven? Hoe kunnen we mensen versterken? Wat moeten we veranderen of aanpakken?

23 Thema 4 Waarde(n)volle zorg

24 Thema 4 “De eerste verantwoordelijke voor zorg is het gezin, niet de overheid” Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid”

25 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen waarde(n)volle zorg ontvangt? Hoe kunnen we mensen versterken? Wat moeten we veranderen of aanpakken?

26 Thema 5 Concurrentie- kracht versterken

27 Thema 5 “Concurrentiekracht van onze bedrijven moet, boven alles, versterkt worden” Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid”

28 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze bedrijven winnen aan concurrentiekracht? Hoe kunnen we bedrijven versterken? Wat moeten we veranderen of aanpakken?

29 Thema 6 Doorrekenen mobiliteitskost

30 Thema 6 “De oplossing voor de mobiliteitsproblemen (files, verkeersslachtoffers en milieu) zit in het principe “de veroorzaker betaalt ” Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid”

31 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mobiel blijft? Hoe kunnen we mensen versterken? Wat moeten we veranderen of aanpakken?

32 Thema 7 Gezinnen ondersteunen

33 Thema 7 “Ieder kind gelijk, ook met betrekking tot de kinderbijslag. Eenzelfde basiskinderbijslag voor elk kind. ” Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid”

34 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gezinnen écht worden ondersteund? Hoe kunnen we mensen versterken? Wat moeten we veranderen of aanpakken?

35 Thema 8 Lokaal veiligheidsbeleid

36 Thema 8 “Door nabije veiligheidsdiensten kunnen we de lokale veiligheid versterken” Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid”

37 Hoe kunnen we zorgen voor een veiligheidsbeleid dicht bij de mensen? Hoe kunnen we onze diensten versterken? Wat moeten we veranderen of aanpakken?

38 Thema 9 Versterken van leerlingen

39 Thema 9 “Elk kind moet op grond van zijn talenten goed en aangepast onderwijs kunnen genieten” Inspanningen gericht op integratie en participatie van nieuwkomers zijn minstens even belangrijk als een streng migratiebeleid”

40 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elk kind zijn talenten ontplooit op school? Hoe kunnen we mensen versterken? Wat moeten we veranderen of aanpakken?

41 HOE AMENDEREN? Er is maar één weg om amendementen correct in te dienen (cf. congresreglement): Elk afdelings-, regio- en provinciebestuur kan amendementen indienen bij de provinciale secretaris tot 3 dagen voor het provinciale congres Elke groep van minimum 10 leden kan zijn mening formuleren en voorstellen van amendementen op de volledige tekst indienen bij de provinciale secretaris en dit tot drie werkdagen voor het provinciale congres Amendementen die met 2/3 de meerderheid goedgekeurd worden in de werkgroepen zijn aanvaard Amendementen die tussen de 50% en 66% halen worden naar het plenum verwezen

42 HOE AMENDEREN? De volgende hoofdstukken zijn amendeerbaar, van de eerste tot de laatste regel: Hoofdstuk 2. Leren, Werken & Ondernemen Hoofdstuk 3. Mobiliteit & Wonen Hoofdstuk 4. Gezin & Zorg Hoofdstuk 5. Samenleven & Overheid Het inleidende ‘Hoofdstuk 1. Mensen versterken’ is niet amendeerbaar. Ook de tekst die de statuten behandelt is amendeerbaar. Geef bij elk amendement duidelijk de randnummers aan waarop het amendement betrekking heeft, zodat de juiste plek snel kan worden teruggevonden.

43 HOE AMENDEREN? Wees duidelijk over het type amendement dat u indient. Gebruik altijd de volgende indeling: Schrapping: dit is de meest verregaande vorm van amendering. De vermelde randnummers worden uit de tekst geschrapt. Geef ook steeds het begin- en eindwoord aan van het stuk waarop de schrapping betrekking heeft. Vervanging: de vermelde randnummers, zinnen of woorden worden vervangen (herschreven/gewijzigd) zoals aangegeven in het amendement. Toevoeging: een volledig nieuw stuk tekst wordt ingevoegd op het aangegeven randnummer. Het voorgestelde amendement wordt in de tekst geschoven, zonder dat de tekst ervoor of erna verandert.

44 HOE AMENDEREN? Geef evt. de reden mee van het ingediende amendement. Dit kan handig zijn om de bespreking in de werkgroepen te vergemakkelijken. Tekst-, spellings- en grammaticafouten moeten niet worden doorgegeven. Eventuele fouten worden in een later stadium uit de tekst gehaald. ENKELE VOORBEELDEN VAN AMENDEMENTEN: R. 985 – 998 | Schrapping | Regio Mechelen Schrapping van woord X tot en met woord Y. De reden van de voorgestelde schrapping is… (eventuele redenering). R. 1535 – 1550 | Vervanging | Regio Brugge Vervanging van het stuk van woord X tot en met woord Y door… (uitgeschreven nieuw tekstvoorstel). De redenering is de volgende… (eventuele redenering). R. 235 | Toevoeging | Provincie Oost-Vlaanderen Toevoeging van een nieuw tekstdeel na woord X + uitgeschreven toe te voegen tekstdeel. De provincie Oost-Vlaanderen vindt dit nodig omdat… (eventuele redenering).

45 Amendementen die geen meerderheid halen, zijn definitief verworpen. Aan het einde van het provinciaal congres worden alle aangenomen amendementen aan Ceder overgemaakt. De geledingen hebben de mogelijkheid om via hun eigen procedures/interne congressen amendementen in te dienen bij Ceder. Dit kan ook voor de parlementaire fracties. Tien leden van de Innesto30-groep kunnen eveneens rechtstreeks bij Ceder amendementen indienen. Let op: het is niet omdat iets ‘aan tafel’ wordt beslist, dat het ook een amendement is. Het is de taak van het afdelings- bestuur om de amendementen van de afdeling over te maken aan de provinciale secretaris. HOE AMENDEREN?

46 Bijlage Al deze teksten: Hoe amenderen? Congresreglement Integrale congrestekst Alle fiches Deze presentatie te vinden via intranet.cdenv.be/innestolokaal

47 CONTACT CD&V-afdeling … Contacteer ons met vragen Naam voorzitter + e-mailadres Naam eerste mandataris + e-mailadres Nog mandatarissen + e-mailadres Contacteer onze Gastspreker Voornaam Familienaam + e-mailadres Verslag van deze avond vindt u eerstdaags in uw mailbox, foto’s op onze website http://gemeente.cdenv.be...


Download ppt "In dialoog Rond de congresteksten. Operatie Innesto Term uit de wijnbouw, waarbij jonge scheuten worden geënt op bestaande stronken. Vernieuwingsoperatie."

Verwante presentaties


Ads door Google