De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking met het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt V. S. O. A

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking met het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt V. S. O. A"— Transcript van de presentatie:

1 Kennismaking met het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt V. S. O. A
Kennismaking met het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt V.S.O.A. - Politie

2 (met autonoom beheer en werking)
Struktuur A.C.L.V.B. (private sector) V.S.O.A. (openbare sector) de groepen (met autonoom beheer en werking) Post Syndic Militairen LRB Groep 4 Belgacom Spoor Onderwijs financien Politie

3 Voorgeschiedenis Officieel opgericht op 1 januari 2001, datum die samenvalt met het in voege treden van de nieuwe syndicale wet , werd het V.S.O.A. - Politie samengesteld uit drie aparte componenten . De Syndicale Federatie van de Belgische Rijkswacht De Nationale Sector Politie Algemeen Syndicaat voor de Rijkswachtdiensten ( A.S.R.D.) Het V.S.O.A. Politie ontstond uit de fusie van deze 3 componenten en vormt zo het enige interprofessioneel syndicaat dat geleid wordt door politiemensen.

4 Op nationaal vlak 12 Vast afgevaardigden
Onder voorzitterschap van Jan Schonkeren en ondervoorzitter Alain Ysebaert De nationale zetel is samengesteld uit : een juridische dienst Nl en Fr; een permanent secretariaat Nl en FR; dienst specialisatie statutaire zaken Nl en FR; een dienst ledenbeheer; een dienst gespecialiseerd in arbeidsongevallen; een financiële dienst

5 Op federaal en lokaal niveau
Aanwezigheid op het terrein Ongeveer 600 federale en lokale afgevaardigden Vertegenwoordiging op alle niveaus Provinciaal niveau samengesteld uit een provinciaal bureau en provinciaal comité ; Lokaal niveau bestaande uit lokale, al dan niet gestructureerde secties. Het lokale niveau is de basis van onze syndicale organisatie, het zijn deze afgevaardigden die in eerste instantie tussenkomen bij onze leden .

6 Onze doelstellingen Wij beogen de verbetering van de materiële, sociale en morele situatie van de leden van de geïntegreerde politie alsook het uitoefenen van toezicht op de verdediging van de specifieke professionele belangen van het personeel. Tevens zullen wij in het bijzonder toezien op  : het ontwikkelen, onderhouden en versterken van solidariteitsbanden en de samenwerking tussen alle leden van de geïntegreerde politie  ; het versterken van de interprofessionele solidariteitsgeest in de schoot van het personeel van de geïntegreerde politie  ; het verspreiden van een maximum aan informatie betreffende actualiteit op sociaal en cultureel vlak, in nauw verband met de problemen eigen aan hun professionele activiteiten  ; informatiekanalen met andere sociale partners ontwikkelen; het verdedigen van de belangen van de gepensioneerde leden van de verschillende ex- korpsen van de geïntegreerde politie, van de leden van de geïntegreerde politie, van de leden van het administratief en logistiek korps (CALOG), van de overlevende echtgenoten of samenwonenden en wezen van actieve leden en gepensioneerden, binnen de grenzen van onze bevoegdheden en de syndicale doeleinden die wij nastreven .

7 Wat kan het V.S.O.A. u bieden ?
Uw individuele rechten Administratieve bijstand Elk lid zal een theoretische en/of praktische bijstand kunnen vragen in het kader van administratieve dossiers inherent aan zijn professionele activiteiten. Als niet limitatieve lijst kunnen volgende voorbeelden aangehaald worden  : -     plaatsaanvraag -     evaluatie -     allerhande verweerschriften -     ongevallendossiers -     aanvraag juridische bijstand van de Staat (Art 51 van de Wet op het Politieambt) -     dossier «  schade  » -     procedure voor de medische commissie -     pensioendossier

8 Maar ook… Administratieve maatregelen
Indien u het voorwerp uitmaakt van een voorstel tot administratieve maatregel kan u de bijstand vragen van onze afgevaardigden in het kader van de voorbereiding van uw dossier en de verdediging van uw belangen. Indien nodig en na voorafgaande analyse en goedkeuring door onze juridische dienst, zal er beroep kunnen gedaan worden op externe bijstand (advocaat). Tuchtzaken In geval van problemen van disciplinaire aard geniet u bijstand van een syndicaal afgevaardigde opgeleid in tuchtrecht. Desnoods en mits voorafgaande analyse en goedkeuring door onze juridische dienst, kan er beroep gedaan worden op externe bijstand.

9 Wat met de rechtsbijstand ?
Deze bijstand komt slechts tussen indien u het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke dagvaarding of van gerechtelijke vervolgingen betreffende feiten gepleegd tijdens de uitoefening van uw functie, voor zover de overheid u het recht op de bepalingen van Art 52 van de Wet op het Politieambt weigert. In dit geval zal het V.S.O.A. uw verdediging opnemen binnen de perken en voorwaarden van ons RIO inzake bijstand. In de gevallen van burgerlijke partijstelling omvat de bijstand, steeds binnen de perken en de voorwaarden van ons RIO, de nodige administratieve hulp om het dossier samen te stellen ten einde schadeloos gesteld te worden voor de geleden schade alsook de begeleiding om zich burgerlijke partij te stellen, indien nodig met de hulp van een advocaat.

10 Let op !!! We zijn eerlijk met u.
Het V.S.O.A. neemt de betaling van de waarborg, die dient neergelegd te worden bij een burgerlijke partijstelling bij een onderzoeksrechter, niet ten laste. Volgende feiten geven geen enkele aanleiding tot tussenkomst en/of aanstelling van een externe advocaat of deskundige van het V.S.O.A.: feiten die zich duidelijk voordoen buiten de dienst en uitsluitend deel uitmaken van het privé leven . feiten waar uit het dossier duidelijk blijkt dat er sprake is van onwettelijke en vrijwillige handelingen (misdadig opzet, kwade trouw, zware fout van het lid) . feiten van smaad waarvan het lid slachtoffer is.   In deze gevallen zal het lid slechts genieten van de bijstand van een verdediger in het kader van een eventuele tucht en/of administratieve procedure .   Indien echter na de gerechtelijke procedure mocht blijken dat het misdadig opzet of strafbaar opzet niet bewezen wordt, kunnen de door het lid gemaakte kosten door het V.S.O.A. Politie ten laste worden genomen.

11 Bij ons heb je inspraak De plaatselijke afgevaardigden zijn het eerste aanspreekpunt en zullen je mening vragen Elke afgevaardigde is lid van het provinciaal comité alwaar het standpunt per provincie op democratische wijze wordt bepaald. De bestuursleden van elke provincie maken deel uit van het nationaal comité waar ze het standpunt van de provincie verdedigen Zo draag je daadwerkelijk bij tot elke stellingname van V.S.O.A. Politie

12 Wat doet Oost-Vlaanderen?
Een eigen bestuur dat zich inlaat met de problemen binnen de provincie Een werkgroep OPAC die zich toespitst op de wetgeving, de contacten met OPAC, de belangen van de leerlingen behartigt, aanwezig is op de examens als waarnemer

13 Wie contacteren? Via de website: www.vsoa-pol-ovl.be
De provinciale voorzitter: Luc Janssens Onze afgevaardigden: Jean Ribas, Peter Van de Wynkele, Dirk Van Daele, Soliman Einauan, Pascal Rogiers Zij komen regelmatig langs op OPAC. Ze zijn aanwezig bij de mondelinge examens

14 De « Pluspunten » als lid.
De huwelijks- geboorte en adoptiepremie : Deze premies bedragen momenteel 50,00 Euro. Wachttijd van 1 jaar Het fonds « begrafenisonkosten  » van het V.S.O.A. - Politie 1240 Euro per actief lid en 620 Euro voor een gepensioneerd lid. Deze bedragen worden verhoogd met 375 Euro per kind ten laste. Wachttijd van 2 jaar De verzekering « overlijden bij ongeval » Wij hebben bij een verzekeringsmaatschappij voor elk lid van onze organisatie een verzekering "overlijden bij ongeval" afgesloten. De uitkering bij overlijden bij ongeval bedraagt momenteel 7500 Euro. Naargelang uw persoonlijke situatie kunt u ons met een geschreven verklaring laten weten wie de begunstigde van dit bedrag zal zijn.

15 Andere voordelen… Een autoverzekering bij Zuritel 30% goedkoper dan bij de concurrentie. Verzekeringen op maat bij onze makelaar Luc Defrancq: brandverzekering, hospitalisatie… Maar ook bij Ethias: Ethias familiale: 32,18 Euro Ethias assitance: 40,98 Euro Ethias hospitalisatie: 105€ voor volwassenen tot 65 jaar en voor kinderen genietende van kinderbijslag: 26,25€

16 Faciliteiten voor de leden…
De groep financiën van het V.S.O.A. helpt u bij het invullen van uw belastingaangifte; Zij kunnen tevens uw belastingen berekenen; Onze specialist inzake pensioenen berekent het bedrag waarop u recht zal hebben bij pensionering; Onze weddespecialist berekent het bedrag van de verschuldigde wedde en kan ook simulaties uitvoeren; Het uurzakboekje is een goede hulp in het bijhouden van uw dienstprestaties. DE DIENSTENCENTRA De vragen van de leden worden door deskundigen beantwoord en binnen de korste keren ontvangt u het antwoord.

17 De voordelen van een lidmaatschap
Het V.S.O.A. Algemeen heeft voor al zijn leden kortingen en voordelen bekomen aan niet te versmaden prijzen. WAAROM ZOU U ER ZELF NIET VAN GENIETEN?

18

19

20

21 EN DAT ALLEMAAL VOOR… 11,25 Euro / maand of Euro / jaar Wetende dat: De leden van een representatieve syndicale organisatie, die in regel zijn met hun bijdrage, recht hebben op de wettelijke syndicale premie. Deze syndicale premie bedraagt momenteel 78 Euro per jaar en wordt jaarlijks uitbetaald sinds 2005. Dit komt uiteindelijk neer op ongeveer één euro per week!

22 De vraag die u zich stelt: « Waarom kiezen voor het V. S. O. A
De vraag die u zich stelt: « Waarom kiezen voor het V.S.O.A. en niet voor de anderen ? » We zijn de grootste representatieve vakorganisatie We zijn overal vertegenwoordigd (op lokaal en federaal niveau van de geïntegreerde politie) We zijn onafhankelijk (we zijn niet verbonden aan een politieke partij) Democratie is ons leitmotiv (als de grote baas ja zegt en de basis zegt neen; dan is het neen) De snelheid en kwaliteit van onze tussenkomsten Er is geen kastesysteem ( permanenten en provinciale verantwoordelijken zijn steeds bereikbaar )

23 Wat moet je doen om lid te worden?
Je kan lid worden door een aansluitingsformulier in te vullen. Het lidgeld wordt per domiciliëring geïnd. Men kan echter ook per kalenderjaar betalen. Ben je lid van een andere syndicale organisatie vergeet dan niet uw lidmaatschap stop te zetten door de betaling stop te zetten. Ben je reeds lid van A.C.L.V.B. of een andere groep van het V.S.O.A. Gelieve dan een aansluitingsformulier in te vullen met de vermelding van uw vorige aansluiting. Zo lopen uw voordelen verder. (Je moet dan ook de bestaande domiciliëring stop zetten)

24 DUS… VERVOEG HET GROOTSTE REPRESENTATIEVE SYNDICAAT VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE: HET V.S.O.A. – Politie


Download ppt "Kennismaking met het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt V. S. O. A"

Verwante presentaties


Ads door Google