De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiemanagement

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiemanagement"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiemanagement
Opleiding CDM - College 3 CM

2 Communicatiemanagement Het operationele communicatieplan
Opleiding CDM - College 3 CM

3 Wat is communicatiemanagement?
Het planmatig opzetten, uitvoeren en evalueren van communicatie van een organisatie met haar interne en externe publieksgroepen, Met als doel: de organisatiedoelstellingen te ondersteunen! De communicatieactiviteiten van een organisatie. De kracht van communicatiemanagement is het feit dat de verschillende communicatiegebieden en –middelen op elkaar zijn afgestemd en elkaar daardoor kunnen versterken. Uitleggen dat communicatiemanagement zowel interne, concern, als marketingcommunicatie omvat. Opleiding CDM - College 3 CM

4 Preciezere definitie:
Organisatie van het communicatieve verkeer, zowel intern als extern. Managen van communicatieproblemen (situatie- en probleemanalyse) Managen van communicatieoplossingen (planvorming) Managen van communicatieactiviteiten (uitvoering en evaluatie) Opleiding CDM - College 3 CM

5 Communicatieplan Analyseren Strategie Uitvoering Evaluatie
Wat is het communicatieprobleem? Strategie Hoe wil je dit aanpakken? Uitvoering Hoe ga je dat doen? Evaluatie Wat is het effect? Er zijn verschillende stappenplannen om tot een goed communicatieplan te komen. Blz. 103 Handboek; algemeen model voor communicatieplan 1. Analyseren  Situatieanalyse/ communicatieanalyse (huidige/gewenste situatie (imago)) 2. Strategie  Doelstellingen en doelgroepen, boodschap  strategie (hoe wil je de doelen bereiken) 3. Uitvoering (organisatie)  Wie doet wat, wanneer en tegen welke kosten? 4. Evaluatie  vertrekpunt nieuwe plannen (wat ging goed/mis) In figuurvorm  volgende sheet Opleiding CDM - College 3 CM

6 4. Beleidsproces (beleidscyclus)
Analyse Evaluatie Strategie/planning Uitvoering Het vier- fasenmodel uit het boek van Michels: (p 102/103) Een continue proces! Opleiding CDM - College 3 CM

7 Communicatieprobleem of niet?
Communicatieprobleem versus organisatieprobleem Stakeholders betrokken weten iets niet vinden iets niet of juist wel doen iets niet of juist wel Voorbeelden die je kunt gebruiken zijn: Onvoldoende respons op een wervingsactie voor nieuw personeel Onvoldoende productiecapaciteit om op tijd aan de klant te leveren Concurrent komt met een beter product Weggebruikers weten niet dat er per 1 februari nieuwe autobelastingen worden ingevoerd Opleiding CDM - College 3 CM

8 Analyse (1) Probleemanalyse of probleemstatement Wat is het probleem?
Wie hebben ermee te maken? Wat is de context van het probleem? Waarom is het een probleem? Wat zijn de oorzaken van het probleem? In welke richting moet de oplossing voor het probleem worden gezocht? Werk klassikaal een voorbeeld uit uit de praktijk. Bijvoorbeeld problemen met het roosteren. Ga daar mee door met de volgende twee sheets. Opleiding CDM - College 3 CM

9 Analyse (2) Situatieanalyse Wat is het beleid van de organisatie?
Wat is het product of de dienst? Welke communicatiemiddelen worden nu ingezet? Wat zijn de cultuur en structuur? Wat is de (gewenste) identiteit en het (gewenste) imago? Wat is de positionering? Welke publieksgroepen? Opleiding CDM - College 3 CM

10 Analyse (3) Binnen welke randvoorwaarden wordt er een oplossing gezocht? Budget Menskracht Juridische randvoorwaarden Opleiding CDM - College 3 CM

11 Communicatiedoelstellingen (1)
Opleiding CDM - College 3 CM

12 Communicatiedoelstellingen (2)
Beschrijving van de gewenste communicatie-effecten in termen van: Kennis (wat moet doelgroep weten) Houding (wat moet doelgroep vinden/willen/voelen) Gedrag (wat moet doelgroep doen/kunnen) Zie Michels p. 109  relatie doelstellingen Kennisdoelstellingen realiseren is gemakkelijker dan iemands houding of gedrag veranderen. Opleiding CDM - College 3 CM

13 Communicatiedoelstellingen (3)
Een communicatiedoelstelling maakt duidelijk: Welke doelgroep er bereikt moet worden; Welk effect je wilt bereiken in termen van weten, vinden en doen; Binnen welke termijn de doelstelling gerealiseerd moet worden;  SMART Doelstellingen zijn: Realistisch  haalbaar Meetbaar  toetsen Consistent  doelstellingen moeten onderling kloppen, maar ook passen binnen het communicatieplan Handig ezelsbruggetje (SMART): Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Opleiding CDM - College 3 CM

14 Communicatiedoelstellingen (4)
Voorbeeld: Veel mensen weten straks meer over energiebesparing Over 1 jaar weet 75% van de huishoudens dat energiebesparing geld oplevert voor de huishoudportemonnee Hoe herken je doelstellingen? Aan de werkwoorden (vinden, weten, kopen, lopen, etc.) Laat deze dia staan en laat de studenten in groepjes van drie of vier de doelstellingen oefening doen (krijg je van mij). Opleiding CDM - College 3 CM

15 Opleiding CDM - College 3 CM
KENNIS HOUDING GEDRAG Automobilisten weten dat ze een boete krijgen wanneer ze geen autogordel dragen Automobilisten staan welwillend tegenover het dragen van een autogordel Automobilisten dragen altijd een autogordel, ook bij korte ritjes Alle medewerkers van onze afdeling kennen binnen een maand de 10 gouden vergaderregels Alle medewerkers van onze afdeling willen zelf een bijdrage leveren aan een goed werkoverleg Alle medewerkers van onze afdeling komen vanaf 1 december op tijd voor het werkoverleg Studenten CDM herinneren zich na de module communicatiemanagement minimaal 5 elementen die in het communicatieplan thuishoren Driekwart van de studenten CDM zien na de module communicatiemanagement het belang in van het maken van een communicatieplan De helft van de studenten CDM maakt na de module communicatiemanagement op hun stage een communicatieplan 75% van onze 400 vaste klanten weet binnen twee maanden dat ons bedrijf nu ook het merk X verkoopt 50% van onze 400 vaste klanten staat binnen vier maanden positief tegenover het kopen van merk X 5% van onze 400 vaste klanten koopt binnen een half jaar minimaal 1 keer het merk X Opleiding CDM - College 3 CM

16 Opleiding CDM - College 3 CM
KENNIS HOUDING GEDRAG Medewerkers hebben inzicht in de inhoud en de gevolgen van het project Medewerkers zijn gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het project Medewerkers werken actief mee aan het project Bij de winkeliersvereniging aangesloten ondernemers weten uiterlijk 10 oktober dat er op 20 oktober een informatiebijeenkomst voor hen wordt georganiseerd Zeker de helft van de benaderde ondernemers vindt de inhoud van de informatiebijeenkomst interessant 100 ondernemers komen naar de informatiebijeenkomst op 20 oktober Medewerkers weten waarom onze organisatie start met intranet Medewerkers hebben er begrip voor dat het personeelsblad wordt opgeheven 1 maand na het starten van onze nieuwe intranetsite heeft 80% van alle medewerkers het intranet minimaal 1 keer bezocht Op 1 december heeft onze organisatie een spontane naamsbekendheid van 10% Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 75% van de klanten ons bedrijf klantvriendelijk vindt Onze medewerkers schrijven brieven die bij de jaarlijkse correspondentiemeting gemiddeld een 7,5 scoren Opleiding CDM - College 3 CM

17 Doelgroepen (2) Interne doelgroepen Externe doelgroepen
Intermediaire doelgroepen personen of instanties die een structurerende of bemiddelende rol spelen tussen zender en ontvanger in een communicatieproces Primaire doelgroep Secundaire doelgroep Opleiding CDM - College 3 CM

18 Doelgroepen (3) Wanneer primair/secundair? Prioriteit Urgentie
Haalbaarheid Bereikbaarheid Opleiding CDM - College 3 CM

19 Segmenteren Segmentatie Relationele kenmerken
wat is de relatie van de doelgroep ten aanzien van de organisatie of het probleem (kennis, houding en gedrag) Algemene kenmerken Geografisch demografisch socio-economisch Communicatieve kenmerken mediagedrag, taalvaardigheid, opinieleiders Segmenteren betekent onderverdelen. Met segmentatie probeer je een zo homogeen mogelijke doelgroep te bereiken (eenduidig) Segmenten moeten voldoende groot zijn (kosten!) en bereikbaar! Geografisch  land, regio, gemeente, etc. Demografisch  leeftijd, geslacht, gezinsgrootte, religie, etc. Socio-economisch  beroep, opleiding, sociale klasse Psychografisch  houding, interesse, opinie Michels heeft het ook nog over levenscyclus: dit geeft aan in welk stadium een mens zich bevindt (vrijgezel, getrouwd/samenwonend zonder kinderen, getrouwd/samenwonend met kinderen, etc.) Opleiding CDM - College 3 CM

20 Coll. 3 Praktijk : consult WG
13.00u. – 13.20u. : GR. 2 lokaal 2.54 13.20u. – 13.40u. : GR. 3 lokaal 2.54 13.40u. – 14.00u. : GR. 4 lokaal 1.07 14.00u. – 14.20u. : GR. 5 lokaal 1.07 14.20u. – 14.40u. : GR. 6 lokaal 1.07 14.40u. – 15.00u. : GR. 1 lokaal 1.07 Graag 5 min. voor tijd in omgeving lokaal! Volgende week: start gr.3, enz.

21 Opleiding CDM - College 3 CM


Download ppt "Communicatiemanagement"

Verwante presentaties


Ads door Google