De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JEUGDWERK MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN Een onderzoek bij werkingen, begeleiding en deelnemende jongeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JEUGDWERK MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN Een onderzoek bij werkingen, begeleiding en deelnemende jongeren."— Transcript van de presentatie:

1 JEUGDWERK MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN Een onderzoek bij werkingen, begeleiding en deelnemende jongeren

2 Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren  Presentatie:  Situering & opzet onderzoek  Belangrijkste conclusies  Aanbevelingen (beleid en werkingen)

3 Situering (a)  Reeks onderzoeken naar Vlaamse jeugdwerk  2010: jeugdbewegingen  2013: werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (WMKJ’s)  Maatschappelijke kwetsbaarheid?  Lagere sociale klasse  Kwetsbaar t.a.v. maatschappelijke instellingen  Belangenverdediging  Eigen oplossingsstrategieën

4 Situering (b)  Variatie in WMKJ’s  Qua ontstaansgeschiedenis, methodieken en activiteitenaanbod  Qua doelpubliek  = armoede, lage scholing & etnisch-culturele minderheid  Laagdrempelig, actieve rekrutering  Professionele begeleiders  Levensdomeinen bijv. school, arbeidsmarkt  Decentralisering WMKJ-beleid 1999  Weinig (kwantitatief) onderzoek  → weinig zicht op werkingen; nood aan empirische gegevens

5 Doelstellingen  1. Inzicht werkingen, begeleiding en jongeren  2. Noden en behoeften werkingen  3. Sterktes, knelpunten & groeipaden  4. ‘Goede voorbeelden’

6 Opzet onderzoek  Vergelijkbaarheid jeugdbewegingsonderzoek  Specificiteit WMKJ’s  Werkingen: financiering, netwerk  Begeleiders: beroepskrachten - vrijwilligers  Jongeren: relatie begeleiding  Beschrijvende, + verklarende analyses  Kenmerken werking/begeleiding → jongeren bv. tevredenheid  Kwalitatief aftoetsen resultaten  Focusgroepen

7 Dataverzameling  4 ≠ gesloten vragenlijsten  Representatieve selectie 40 werkingen  1 coördinator: web  Alle beroepskrachten/vrijwilligers: web  Alle 14-16-jarige jongeren: papier  Gerealiseerde steekproef  40 coördinatoren  158 beroepskrachten (35 werkingen)  95 vrijwilligers (23 werkingen)  208 jongeren (32 werkingen)

8 Conclusies 1. De WMKJ’s: een foto (profiel) 2. Knelpunten 3. 4 luiken: werking/begeleiding -> tevredenheid jongeren

9 1. De WMKJ’s: een foto

10 1.1. Foto: samenstelling doelgroep WMKJJeugdbeweging Jongens76%41% Niet-Belgische afkomst62%12% Uit directe buurt/wijk werking78%22% Opleiding: ASO20%64% TSO22%29% BSO44%6% BUSO/DBSO12%0% Gezin: Laaggeschoold70%33% Minstens 1 ouder werkloos53%20% Moeilijk rondkomen25%6% Gescheiden ouders29%16% Geloof: Moslim42%0%

11 1.2. Foto: samenstelling begeleiding BeroepskrachtenVrijwilligers Mannen54%45% Leeftijd32 (23)23 (18) Niet-Belgisch39%65% Buurt/wijk werking27%67% Zelf lid geweest22%61% Laaggeschoold gezin61%58% Gezin moeite rondkomen34%23% Moslim20%43%

12 1.3. Foto: motivatie jongeren (a)  Aanzet: vrienden > eigen initiatief > ouders ( ↔ JB)  Motivatie en tevredenheid: goed  Wekelijks bezoek (of vaker): 81%  Tevredenheid: 8,4/10  Idee stoppen: 23%  Echter:  Sporten > vrienden ontmoeten > werking  Werking in top 3: 24%  WMKJ’s: specifieke plaats/betekenis?

13 1.3. Foto: motivatie jongeren (b)  Redenen deelname:  ‘Leuk’ (sfeer, activiteiten)  Beter dan op straat  ‘Mijn ding doen’  Vrienden  …  Zelfontplooiing  Bijleren, aan mezelf werken  ↔ JB: Vrienden/sfeer/thuis, zelfontplooiing

14 1.3. Foto: motivatie jongeren (c)  Toch meerwaardezoekers  ‘zelfontplooiing’: opgelegd < uit jongere zelf  Voordelen werking:  (+) Mezelf zijn, ontdekt waar ik goed in ben: expressie zelf  (-) Sterker in samenleving, beter op school: aanpassing samenleving  Onbewust? Toch voordelen: Jongeren meer tevreden naarmate  (+) instrumentele tevredenheid (bijleren, zelfontpl., inspraak)  (+) bk: onderwijs- & arbeidsmarktgericht werken  (-) enkel vrijetijdsaanbod

15 1.4. Foto: leefwereld jongeren  Zelfbeeld: 16% ‘mislukkeling’  Probleemjongere: 31%  Toekomst: 15% negatief  Echter: voldoende kansen samenleving: 53%  Vrije tijd: meer  Risicogedrag: onderwijs  Echter: belang diploma: 88%  Vooruit geraken door studeren en werken: 67%

16 1.5. Foto: de werkingen  Verscheidenheid werkingen & methodieken  Gemeenschappelijk  Dagelijkse werking: 42%  Vrijwilligers, + beroepskrachten: 72%  Openheid:  Netwerk van contacten en samenwerkingen  Tijd BK extern gerichte taken: 34%  Welzijn, bruggen,…  Delen van infrastructuur: 61%  Vindplaatsgericht werken: 69%

17 2. Knelpunten

18 2.1.1. Knelpunten: financiering (a)  Financiering:  Veel energie: 47%  Niet rondkomen: 33%  Financieel tekort:  Nu dreiging: 38%  Toekomstig gevaar: 43%

19 2.1.1. Knelpunten: financiering (b)  Financieringsbeleid: Geen probleem/ NVT Nu probleem Toekomstig gevaar Beleidsbeslissingen die budget beïnvloeden 22%24%54% Versnippering van financieringsbronnen 38%22%41% Keuze goedkoopste projectvoorstel46%11%43%

20 2.1.1. Knelpunten: financiering (b’)  ‘Tender’-systeem: opdracht, offerte  Vermarkting, concurrentie  Prijs, omkadering  In theorie: aanvullend (kortlopend)  In realiteit: afhankelijkheid  Cijfers (C):  Lange termijn werking moeilijk: 69%  Botst met nastreven kwaliteit: 52%  Leidt tot meer kwaliteit: 14%  Administratieve overlast: 66%  Grootste dreiging: 58%

21 2.1.2. Knelpunten: meetbaarheid(a) BK: jeugdwerkbeleid overheid:  Problemen: 34%  Gevaar voor identiteit werking: 37%  Onverenigbare doelstellingen?

22 2.1.2. Knelpunten: meetbaarheid(b)  BK: geen inhoudelijke verschillen  Wel: focus cijfermatige output  Druk van streefcijfers: 40%  Personeelstekort: 54%  Tijdsgebrek begeleiding jongeren: 25%  Teveel tijd administratie: 29%  FG: verhaal achter cijfers?  Activiteiten, + welzijnswerk (praten, doorverwijzen)  Niet ingecalculeerd → meerwaarde niet gegarandeerd  Nefast voor aanbod  Indicatoren  Verschillend, vaag, niet afgestemd  Resultaten: aantonen, evaluatie

23 2.1.2. Knelpunten: meetbaarheid(c)  Wel: instrumentalisering  Beleidsinstrument overlast (kleine gemeenten)  Investering overheid in directe repressie  WMKJ: indirect, structureel & lange termijn  ! Plaats jongere  Overheid: integratie jongere in maatschappij  WMKJ:  Wisselwerking  Jongeren sterker maken, vanuit eigen identiteit

24 2.2. Knelpunten: personeel (a)  C: weinig interne dreigingen, maar:  Tekort beroepskrachten: 22% nu, 24% toek.  Verloop beroepskrachten: 19% nu, 17% toek.  BK: vicieuze cirkel  - personeel/jongeren: 54%  = reden om te stoppen: 61%

25 2.2. Knelpunten: personeel (b)  Personeelstekort- en verloop  Gevolgen: (+) jongeren/begeleider (-) tevredenheid jongeren  1. onderbreken traject  2. verschillen werkingsbeleid  3. verlies expertise  Oorzaak?  1. arbeidsvoorwaarden  Te grote werkdruk: 38%  Te veel flexibiliteit: 41%  Loon onvoldoende: 47%  Onzekerheid behoud job: 24%

26 2.2. Knelpunten: personeel (c)  2. doorgroeimogelijkheden  BK onvoldoende kansen doorgroei: 22%  Hoogopgeleid  Demotiverend: geen tweedelijnswerk  Kleine werkingen: sowieso weinig kader  3. ‘eenzaamheid’ jeugdwerker  Ondersteuning, ontwikkeling, klankbord  4. imagoprobleem  a. sérieux: jonge nieuwe gezichten  b. resultaten: lang, minder tastbaar  Maatschappelijke relevantie  - waardering externe actoren

27 2.2. Knelpunten: personeel (d)  Verloop gelinkt aan dreigingen  Nadruk op cijfermatige output  Gebrek aan ondersteuning  Infrastructurele problemen:  Ontevreden met lokalen: 23%  Onzekerheid behoud: 44%  Onvoldoende maatregelen inbraak/vandalisme: 23%  Te krap voor aantal jongeren: 31%

28 2.3. Knelpunten: jongeren  Noden en behoeften  Meer uitstappen: 56%  Meer materiaal: 38%  Knelpunt? → ‘Nee’  Consumptie-activiteiten  Kostprijs  Heersende groep vs. nieuwkomers: 62%  Etniciteit  Negatieve percepties/vooroordelen: overbruggen

29 3. Tevredenheid jongeren

30 3. Tevredenheid jongeren (a)  > beschrijvende analyses  Verbanden data  Werking  Beroepskrachten  Vrijwilligers  Jongeren

31 3. Tevredenheid jongeren (b)  Effecten van werkings- en begeleidingskenmerken op uitkomsten jongeren  Meest proximaal  Die sterkst variëren tussen de werkingen  Namelijk:  Algemene tevredenheid (1-10)  Socio-emotionele tevredenheid (thuisgevoel, plezier)  Instrumentele tevredenheid (bijleren, zelfontplooiing)  ! multivariate analyses: controle  andere organisatiekenmerken  achtergrondkenmerken jongeren

32 3.1. + ‘open’ werkingen  ‘Open’ werkingen: tevredenheid hoger  (+) Aantal samenwerkingen  Organisaties welzijn, onderwijs & arbeidsmarkt  BK: welzijnsgericht werken > groepsgericht/vrijetijdsaanbod  (+) Vindplaatsgericht werken

33 3.2. + voldoende & prof. begeleiding  Tevredenheid lager:  + jongeren/begeleider  enkel vrijwilligers → ‘professionaliseren’

34 3.3. + aansluiting (a)  (+) aansluiting leefwereld!  Identificatie begeleiding  (+) begeleiders als voorbeeld  (-) hooggeschoolde beroepskrachten  Socioculturele → relationele afstand  De jongere centraal stellen  (+) doel werking: eigen plaats + stem jongere  (/) maatschappelijke doelstellingen (bijv. overlast)

35 3.3. + aansluiting (b)  Opmerkelijk: tevredenheid lager  pos. organisatiecultuur  = uitdaging/innovatie, band collega’s/leidinggevenden  Behoeften/noden begeleiders centraal  Grotere afstand jongeren: - vriend, noden  Uitdaging: evenwicht

36 3.4. + jongeren: evenwicht m/v (a)  (+) jongens:  (+) instrumentele tevredenheid  (-) socio-emotionele tevredenheid  Evenwicht: binnen groep/contact tussen gescheiden groepen  Echter: 76% jongens  1) Cultureel-religieuze factoren  2) Mannelijk aanbod: oorzaak of gevolg?  Makkelijk  Vs. meisjes: specifieke noden  Cijfers, tijds- en personeelsgebrek  Beoogde doelgroep is mannelijk

37 4. Aanbevelingen

38 4.1. Aanbevelingen: knelpunten (a)  1. ‘tender’-systeem:  Aanvullend, onafhankelijk  Concurrentie ↔ ‘openheid’  2. Subsidiecriteria  a) Indicatoren: helder, gelijk, in samenspraak  b) Directe dialoog: verhaal achter cijfers  Uniform visitatiesysteem: jaarlijks bezoek, cijfers in context - erkenning welzijn

39 4.1. Aanbevelingen: knelpunten (b)  3. Begeleiding:  a. Voldoende  Oorzaken personeelsverloop en -tekort: budget, +  Arbeidsvoorwaarden  Imagoprobleem  Verticale doorgroeimogelijkheden  Grote werkingen: 2 de lijn  Basiswerk niet in gedrang  b. Professionalisering  Vrijwilligers:  + activiteiten, vertrouwen jongeren  - pedagogische/welzijnsgerichte kennis  4. Infrastructuur:  Onzekerheid behoud, ruimte, inbraak/vandalisme

40 4.2. Aanbevelingen: goede voorbeelden (a)  1. Stimuleer ‘open houding’:  Personeel: welzijnsgericht werken  Voorwaarde: erkenning bij evaluatie  2. Plaats de jongere centraal  Werking vormen vanuit jongere zelf  Vs. verwachtingen werkingen, overheid of samenleving  Evenwicht aandacht noden personeel - jongeren

41 4.2. Aanbevelingen: goede voorbeelden (b)  3. Bewaak samenstelling werking  a. Vermijd exclusieve rekrutering  Identificatie jongeren met begeleiding  ‘Ervaringsdeskundigen’ ter plaatse opleiden  b. Bewaak diversiteit jongeren  Dominante groepen vs. nieuwkomers  Diversiteitsprojecten  Maar: teveel diversiteit → herkenning  c. Aanbod voor meisjes  Meer personeel (groter budget)  Afzonderlijke meisjeswerkingen  Structureel i.p.v. project → continuïteit

42  Dank aan:  De werkingen, de begeleiding en de jongeren  Afdeling Jeugd & stuurgroep  Minister Pascal Smet

43 Zijn er nog vragen?


Download ppt "JEUGDWERK MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN Een onderzoek bij werkingen, begeleiding en deelnemende jongeren."

Verwante presentaties


Ads door Google