De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Formele gesprekken en Nederlands

Verwante presentaties


Presentatie over: "Formele gesprekken en Nederlands"— Transcript van de presentatie:

1 Formele gesprekken en Nederlands
Samen examineren Formele gesprekken en Nederlands

2 Beschrijving van de projectopdracht
De volgende bouwprojecten staan op stapel: Hotel laag in de markt 80 kamers 50 FTE Hotel midden in de markt 80 kamers 25 FTE Hotel hoog in de markt 80 kamers 50 FTE Hoofdkantoor internationaal opererende bank 500FTE Verzekeringsmaatschappij 200 FTE Verzorgingstehuis 120 kamers 120 FTE School voor Mbo-onderwijs 1000 leerlingen 50 FTE Een deel van het gebouw is minimaal 3 hoog met een kelder

3 Werkwijze project maquette 1:
Om tot de daadwerkelijke bouw van de maquette te komen moet je eerst de volgende plannen op papier hebben gerealiseerd: Financieelplan Marketingplan Facilitairplan Veiligheidsplan Plattegrond Ook moet er een gezamenlijk programma van eisen en wensen worden opgesteld voor die ruimtes die door alle belangengroepen worden gebruikt. Het zelfde geldt voor de buitenbeplanting, bestrating, parkeerplaatsen en toegangswegen. Deze plannen leg je in week 7 ter goedkeuren voor aan de begeleidende docenten.

4 werkproces 5.6 functioneringsgesprek
beoordelingscriteria 1 2 opmerkingen instructie Besteedt aandacht aan de sfeer (o.a. opstelling gesprekspartners) Geeft uitleg over de structuur van het gesprek (opbouw/tijd= minimaal 20 min. Maximaal 30 minuten) 3 Geeft de bespreekpunten aan 4 aansturen Bespreekt het functioneren van de medewerker en maakt duidelijke afspraken 5 Analyseren Laat conclusies trekken 6 analyseren Draagt er zorg voor dat het gesprek niet alleen over het functioneren van de medewerker gaat maar ook dat de organisatie ter sprake komt 7 begeleiden Laat de medewerker zijn toelichting per bespreekpunt geven 8 Geeft zijn eigen toelichting per bespreekpunt weer 9 Beslissen (telt 3x ) De datum voor het beoordelingsgesprek wordt vastgelegd Legt gemaakte afspraken vast in een POP van de medewerker 10 Overtuigen Draagt er zorg voor dat de mening van hem en de ander vergezeld gaat van argumenten 11 overtuigen Streeft naar overeenstemming Cesuur: maximaal 3 x 0

5 Werkproces 5.6 beoordelingsgesprek
1 2 opmerkingen instructie Besteedt aandacht aan de sfeer (o.a. opstelling gesprekspartners) Geeft uitleg over de structuur van het gesprek Maximale gespreksduur 10 minuten 3 Geeft de beoordelingspunten weer 4 aansturen Bespreekt het functioneren van de medewerker en koppelt daar de beoordeling aan 5 begeleiden Geeft zijn eigen toelichting per bespreekpunt weer 6 Beslissen en activiteiten initiëren Neemt op basis van het beoordelingsgesprek een duidelijke beslissing t.a.v. ontwikkeling van de medewerker Cesuur: maximaal 2 x 0

6 Generiek Nederlands Bestaande praktijk Onderwerpen
van algemeen maatschappelijke aard Beoordeling op vorm en techniek

7 Wens Vorm + inhoud Authentieke situaties Authentieke gesprekstaken

8 Referentiekader “Kan actief deelnemen aan gesprekken in het kader van werk/beroepsvoorbereiding, een project of (maatschappelijke) stage en de evaluatie daarvan.” commissie Meijerink, oktober 2009

9 Procedure Vier weken voor de proeve - Kandidaten ontvangen planning. - Kandidaten maken personeelsadvertentie.

10 Procedure Drie weken voor de proeve - Eerstejaars schrijven sollicitatiebrief.

11 Procedure Twee weken voor de proeve
Docent ontvangt sollicitatiebrieven van eerstejaars. Stuurt drie brieven naar examenkandidaten.

12 Procedure Een week voor de proeve
Examenkandidaten waarderen de sollicitatiebrieven.* Examenkandidaten selecteren twee sollicitanten. De examenkandidaten nodigen sollicitanten uit.

13 *Voorbeeld

14 *Voorbeeld De sollicitanten die ik graag wil terug zien zijn: 1. Willem van Dijk -8 Willem had een zeer goede sollicitatie brief waar hij duidelijk moeite voor heeft gedaan. 2. Anette Muis -6 Anette heeft een sollicitatie brief die ernstig minder was. Maar nog steeds redelijk aanspreekt.   3. Nina Ruig - 5 Deze sollicitatie brief staat vol spellingsfouten en laat duidelijk zien dat ze hier niet veel tijd voor genomen heeft.   Groeten Ramona

15 Tijdens uitvoering Kandidaat realiseert gespreksdoel:
Verstrekt juiste informatie. Verwerft relevante informatie. Neemt mede op grond hiervan een beslissing. Beargumenteert de beslissing.

16 beoordelingsformulieren
Beoordelingscriteria 1 2 opmerkingen Beslissen en activiteiten initiëren Beslissingen nemen Selecteert binnen de gestelde kaders nieuw personeel x Ethisch en integer handelen Handelt bij de selectie van nieuw personeel onbevooroordeeld en handelt vanuit het principe dat iedereen recht heeft op gelijke kansen, zodat de sollicitanten gelijke kansen krijgen. 3 Presenteren Duidelijk uitleggen en toelichten Op de toehoorder(s)/toeschouwer(s) inspelen 4 Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken 5 Instructies en procedures opvolgen Neemt bij het selecteren relevante wet- en regelgeving en de in het bedrijf gebruikelijke procedures in acht Cesuur: maximaal 1 x 0

17 Nederlands

18 Stap 3 NB: punten geven per vakje, niet per bullet. 1 2 Opdrachtspecifieke inhoudskenmerken Opdrachtspecifiek Beurten nemen en bijdragen aan samenhang Kan op doeltreffende wijze de beurt nemen. Kan standaardzinnen gebruiken (bijvoorbeeld: ‘Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag’) om tijd te winnen en de beurt te behouden. Afstemming op doel Kan zonder moeite gesprekken voeren met meerdere doelen. Kan afwijkingen van het doel inbrengen en accepteren zonder de draad kwijt te raken. Afstemming op gesprekspartner(s) Kiest in informele en formele situaties zonder moeite de juiste taalvariant. Reageert adequaat op de uitingen van de gesprekspartners en vraagt zo nodig naar meer informatie of naar de bedoeling. Reageert adequaat op non-verbale signalen. Woordgebruik en woordenschat Beschikt over een goede woordenschat. Kan variëren in de formulering. Trefzekerheid in de woordkeuze is over het algemeen hoog, al komen enige verwarring en onjuist woordgebruik wel voor. Vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica. Incidentele vergissingen, niet-stelselmatige fouten en kleine onvolkomenheden in de zinsstructuur kunnen voorkomen, maar zijn zeldzaam en worden meestal direct verbeterd. Subtotalen kolommen 0 – 1 - 2 Totaalscore toetsopdracht

19

20 Beoordeling Extern en intern

21 Ervaringen betrokkenheid ↑ aansluiting op referentiekader ↑ avo ↔ bo
afhankelijkheid van gesprekspartner ↓ tweede beoordelaar Versterking door samenhang in opleiding Voorbereiding eerstejaars Brede opvatting ↔ smalle

22 Smeulende kwesties IE breed of smal organiseren? Wat is betaalbaar?
Wat is inspirerend? Examinering IE moet voor alle opleidingen vergelijkbaar zijn.

23 EINDE 15 november 2013


Download ppt "Formele gesprekken en Nederlands"

Verwante presentaties


Ads door Google