De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 e BERAP 2008 Inleiding Raadscommissie MO&E 15 mei 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 e BERAP 2008 Inleiding Raadscommissie MO&E 15 mei 2008."— Transcript van de presentatie:

1 1 e BERAP 2008 Inleiding Raadscommissie MO&E 15 mei 2008

2 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina2 Opzet 1 e berap •Peildatum 1 mei •Periode november 2007 tot mei 2008 •1 e Bijstellingen van de post onvoorzien 2008

3 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina3 Programma presentatie Per dienst: 1.Belangrijke resultaten 2.Belangrijke aandachtspunten (voortgang, risico’s, ontwikkelingen) 3.Budgettaire positie (mee- en tegenvallers, kredieten, IVP) 4.Gevolgen voor onvoorzien en reserves Voor concern: 1.Totaaloverzicht financiële positie 2.Personele kengetallen 3.Overige bedrijfsvoering

4 1 e BERAP 2008 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer

5 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina55 Belangrijke resultaten S&B (1) Algemeen •Realisatievermogen civieltechnische en cultuurtechnische werken •Voortgang verwerving gronden •Renovatie Stadskantoor 3 e fase - werk is doorgegaan

6 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina6 Belangrijke resultaten S&B (2) •7: Centrum •Kwaliteitsimpuls Smalle Haven uitgevoerd •9: Brandevoort •Blok 5 opgeleverd, 43 woningen •Winkelblok 15/16 deels opgeleverd, 44 woningen •Glasvezelnet gereed •9: Heiakker •versnelling door verwerving •9: MEROS •regionaal overleg

7 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina7 Belangrijke resultaten S&B (3) • 9: Aanpak prestatieafspraken woningbouwcorporaties •“Heidagen” februari •overeenstemming verdere aanpak •10: Helmond-West •Visie Goorloopzone ambtelijk gereed •10: Binnenstad •38 woningen opgeleverd •10: Buurtbeheer •6 buurtbeheerders actief

8 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina8 Belangrijke resultaten S&B (4) •11: Spoorknoop Helmond •voorlopig ontwerp gereed •contract met Prorail gesloten •11: Subsidies infrastructurele projecten •Ministerie van Verkeer en Waterstaat € 1.200.000 •Provincie € 1.200.000 •11: 2 e verkeerslichtstad van Nederland •12: Kanaaldijk ZW – Vossenbeemd •per 15 mei opgeleverd incl. Utopia

9 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina9 Belangrijke resultaten S&B (5) •13: Beleidsplan Stedelijk Groen •raadsbehandeling 13 mei •13: Uitvoering veiligheidsplan Bomen •snoeiwerkzaamheden uitgevoerd •14: Milieu •Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit gereed •potentiële spoedlocaties bodemsanering zijn bepaald •15: Deregulering •verordening uitstallingen •verordening straatartiesten •beleidsregel gedenktekens

10 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina10 Voortgang majeure projecten (1) •7: Centrum •bestemmingsplan 17 zienswijzen •behandeling raad juni •bibliotheek start bouw oktober 2008 •parkeeroplossingen cie mei •voortgang contractvorming / verwervingen cie mei •kwaliteitsimpuls Koninginnewallen ambtelijk gereed •9: Suytkade •Groene Campus gereed september 2008 •brug gereed juni 2008 •leisure start bouw 2009 •verkoop waterburchten gestart

11 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina11 Voortgang majeure projecten (2) •9: Brandevoort •tracé hoogspanningsmasten 1 e helft 2009 •Stepekolk 2 uitgifte vrije sector kavels eind 2008 •vertraging door discussie grondprijs •9: Groene Loper •start verkoop de Donk eind mei •9: Stiphout •gebiedsvisie incl. 2 e ontsluiting ambtelijk gereed, raad 3 e kwartaal •9: Helmond Sport •kadernotitie sportboulevard na zomer in raad

12 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina12 Voortgang majeure projecten (3) •9: Beleid bouwen in Helmond •Welstandsnota, cie voor zomer •Duurzaam bouwen, raad voor zomer •KoudeWarmteOpslag, ambtelijk gereed •9: Woningbouwproductie bijstelling t.o.v. •begrotingsbasis:-/-140 woningen •planning 1-1-2008 :geen afwijking •9: Actualisatie bestemmingplannen •zie kaart beeld

13

14 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina14 Voortgang majeure projecten (4) •10: Binnenstad •ontwerp winkelplein in volle gang •Vossenberg/zonnekwartier ontwikkeling laatste woningblokken •invulling Uilenburcht •11: Gratis openbaar vervoer •pilot •discussie aansluiting provinciale pilot •12: Sluizen •geen aanpak verlenging levensduur •onderzoek naar sluis 7 en 8/9 •12/13/14: Beheer en onderhoud •zie kaartbeeld

15 Datum: 13-05-2008 1e berap 2008 I pagina15

16 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina16 Voortgang majeure projecten (5) •14: Milieu •convenant G27 afgesloten duurzaam inkopen •rapport Milieuzonering ambtelijk gereed •beleidsnotitie Omgevingslawaai, raad juni •opschaling eenheid milieu •15: Geomakelaar •preferente leverancier applicatie gekozen •formatie ingevuld •15: Asbestsanering kasteel •doorgeschoven naar 2009 i.v.m. bedrijfsvoering kasteel

17 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina17 Belangrijke risico’s algemeen •Aanbestedingen/stijging bouwkosten –verzadiging van de markt met als gevolg hogere inschrijvingen –verhoging kosten grondstoffen / materialen •Oppervlakte uitgeefbaar terrein bedrijven en kavels woningbouw beperkt

18 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina18 Belangrijke risico’s per programma • 9: Suytkade •grondexploitatie •liquiditeit •14: Bodemsanering •achterstand hard maken werkvoorraad

19 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina19 Ontwikkelingen beleidsvelden S&B • 9: Omgevingsvergunning • 9: Grondexploitatiewet •14: Verpakkingsconvenant •15: Wet BAG / Geomakelaar

20 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina20 Meevallers budgetten •15: Boekwinst verkoop pastorie St.Leonardus € 550.000

21 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina21 Tegenvallers budgetten • 6: Recreatiegebieden Bundertjes / Groot Goor •ca. € 18.000 •12: Dierenasiel •ca. € 40.000, hetzelfde beeld als 2006 en 2007 •voorstel voorjaarsnota: structurele ophoging miv 2009

22 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina22 Voortgang investeringsprogramma •Per 1 mei is € 7.800.000 aangevraagd Hiermee is 17,4% van het totale IVP-bedrag gevoteerd •De aanvraag van de kredieten ligt op schema

23 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina23 Mutaties onvoorzien lasten Incidentele onttrekkingen aan onvoorzien: • 6: Recreatiegebieden€ 18.000 •12: Dierenasiel€ 40.000 Totaal€ 58.000

24 24 Mutaties reserves •12: Parkeerfonds, toevoeging € 20.400 ter compensatie 6 parkeerplaatsen •11: Reserve infrastructurele werken, storting € 744.237 Voordeel krediet Verkeersmaatregelen Rochadeweg In afwachting beoordeling status subsidieafrekeningen. Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina

25 1 e BERAP 2008 Dienst S&E

26 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina26 Belangrijke resultaten S&E (1) Werk en inkomen (programma 2): •Doorontwikkeling Werkplein: Asten aangesloten •Klantmanagement nieuwe stijl ingevoerd •Tweede armoedeconferentie heeft plaatsgevonden

27 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina27 Belangrijke resultaten S&E (2) Economische ontwikkeling (programma 8): •Automotive: *start minor automotive: 80 studenten *komst van TÜV Rheinland •Food: lancering TEFON Programma •Helmond meest ondernemersvriendelijke gemeente van G31

28 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina28 Belangrijke resultaten S&E (3) Dienstverlening (programma 15): •Klanttevredenheid Stadswinkel: 7,9 •Communicatiecampagne “Je regelt het snel op Helmond.nl” is gestart en loopt succesvol

29 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina29 Voortgang majeure projecten S&E (1) Werk en inkomen (programma 2): •Doorontwikkeling Werkplein: aansluiting Laarbeek en Geldrop/Mierlo per 1-1-2009 •Personeelsdienstencentrum in ontwikkeling i.s.m. Atlant, ROC Ter AA en andere ketenpartners

30 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina30 Voortgang majeure projecten S&E (2) Jeugd (programma 4): •Onderwijshuisvesting: *Unilocatie Noord in ontwikkeling *Realisatie Integraal Huisvestings Plan •Procesbegeleiding Peuterspeelzaalwerk •Beleid Wijkaccommodaties •Ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin •Staat van de jeugd: monitorinstrument

31 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina31 Voortgang majeure projecten S&E (3) Cultuur (programma 5): •Conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudie Themapark Industrieel Erfgoed •Deelname Brabant Culturele Hoofdstad •Evaluatie evenementenbeleid Sport (programma 6): •Beleidsnota Sport 2008-2012 in procedure •Opstellen plan buitensportaccommodaties •Voorbereiding sporthal Suytkade en turnhal

32 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina32 Voortgang majeure projecten S&E (4) Recreatie (programma 6): •Ontwikkeling Groene Peelvallei •Ontwikkeling Stiphoutse Poort Economische ontwikkeling (programma 8): •Opstellen businessplan Automotivehouse •Taskforce promotie en acquisitie aan de slag •Verbreding Groene Campus tot Foodcampus

33 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina33 Voortgang majeure projecten S&E (5) Stedelijke vernieuwing (programma 10): •Vaststellen wijkvisie Helmond West •Uitvoering brede aanpak Helmond West o.b.v. wijkvisie

34 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina34 Belangrijke risico’s S&E per programma 2: Bijzondere bijstand: hogere kosten voor Collectieve Aanvullende Verzekering overige minima verwacht 2: Aantal uitkeringsgerechtigden daalt minder snel dan vorig jaar (7,5% over 2007) 2: Budget voor uitkeringen met 10% gedaald van € 26.800.000 naar € 24.200.000 2: Werkloosheid: daling van 10,0% (per 1-1-2008) naar 9,2% (per 1-4- 2008) 3: Tekort op huishoudelijke verzorging (WMO) loopt op a.g.v. rijksbeleid

35 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina35 Ontwikkelingen beleidsvelden S&E per programma (1) – extern beleid 2: Invoering Participatiefonds (re-integratie, volwasseneneducatie en inburgering) 3: Ontwikkeling Stedelijk Kompas (Maatschappelijke Opvang) 3: WMO: verdere decentralisatie 15: Wet Dwangsom: –implementatie uitgesteld naar 1-1-2010 –In toenemende mate al “in control”

36 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina36 Ontwikkelingen beleidsvelden S&E per programma (2) – trends 2: Toename aanvragen schuldhulpverlening 2: Aantal uitkeringsgerechtigden daalt minder snel dan vorig jaar van 1.941 naar 1.936 5: Gaviolizaal: alternatieve benadering 5: Plato: toekomst bepalen 5: Winterevenement: haalbaar?

37 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina37 Mee- en tegenvallers budgetten S&E s = structureel, i = incidenteel Tegenvallers: –( 2) Toename aanvragen schuldhulpverlening € 12.000 s –( 3) Bezuiniging GGD € 50.000 i –( 4) Begeleiding jongeren in detentie € 75.000 i –( 4) Verplichtingen Preventief jeugdbeleid€ 97.000 i –( 5) Onderzoek optimalisatie administratie Speelhuis € 28.000 i –( 6) Leontien’s Ladies Ride (evenement Helmond)€ 11.000 i –( 8) Onderzoek economische effecten Megamall € 10.000 i –(15) Opheffing Vreemdelingenloket naar IND € 39.728 i Totaal € 322.728

38 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina38 Mutaties budgetten S&E Budgettair neutraal: ‾(3) Doorontwikkeling team Zorgpoort€ 250.000 ‾(3) Nota lokaal gezondheidsbeleid € 41.250 ‾(4) Mantelzorg€ 166.494 ‾(4) Koppeling Zorg voor Jeugd en Landelijke verwijs index € 34.272 ‾(4) Groepsverkleining ZMLK € 5.527 ‾(4) Elektronisch kinddossier € 27.375 ‾(4) Kinderopvang sociaal-medische problematiek € 7.222 ‾(5) Archeologisch Erfgoed € 38.042 Totaal€ 570.182

39 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina39 Voortgang investeringsprogramma S&E Jaartranche 2007-2008 uit Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs is aangevraagd: circa 30 kredieten zijn gevoteerd

40 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina40 Mutaties kredieten S&E •Stand kredieten per 31-12-2007 € 33,3 miljoen •Stand kredieten per 01-04-2008 € 29,3 miljoen •Diverse kredieten afgesloten •Kredieten m.b.t. onderwijs aangevraagd

41 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina41 Mutaties onvoorzien incidenteel S&E nadelen •( 3) Bezuiniging GGD € 50.000 •( 4) Begeleiding jongeren in detentie€ 75.000 •( 4) Verplichtingen Preventief jeugdbeleid € 97.000 •( 5) Onderzoek optimalisatie administratie Speelhuis€ 28.000 •( 6) Leontien’s Ladies Ride€ 11.000 •( 8) Onderzoek economische effecten Megamall€ 10.000 •(15) Opheffing Vreemdelingenloket naar IND € 39.728 Totaal lasten incidenteel € 310.728

42 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina42 Mutaties onvoorzien structureel S&E nadeel •(2) Toename aanvragen schuldhulpverlening€ 12.000 Totaal lasten structureel€ 12.000

43 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina43 Onttrekking reserves S&E •(3) Middelen eerste lijns zorg onttrekken aan pijlerreserve € 89.044 •(5) Middelen commissie Dams beschikbaar stellen voor Scalazaal en jongerencultuur € 50.000 Totaal onttrekking reserves S&E € 139.044

44 1 e BERAP 2008 Brandweer

45 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina45 Onderwerpen Brandweer •Voortgang projecten •Budgettaire positie •Ontwikkelingen en resultaten

46 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina46 Ontwikkelingen en resultaten •Overgang brandweer Helmond naar de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant –Stand van zaken vorming veiligheidsregio –Ontvlechting gemeente Helmond •Brandweerbeleidsplan 2008-2011

47 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina47 Belangrijke resultaten (1) •Eind 2008 is 100% van de gebruiksvergunningen gecontroleerd •Status: Op basis van de prestaties van het 1 e kwartaal is de verwachting dat eind 2008 75% van de verleende vergunningen zal zijn gecontroleerd. •In 2008 wordt na aanvraag advies binnen 3 weken advies uitgebracht aan de afdeling Bouwen en Wonen •Status: Alle adviesaanvragen zijn binnen de gestelde termijn verstrekt.

48 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina48 Belangrijke resultaten (2) •Eind 2008 heeft 90% van de vergunningsplichtige inrichtingen een actuele gebruiksvergunning •Status: Op basis van de ervaringen van het 1 e kwartaal zal eind 2008 naar verwachting 90% van de vergunningsplichtige objecten een gebruiksvergunning hebben. •De achterstand op de periodieke controle van bluswatervoorziening (brandkranen) zal worden weggewerkt •Status: Voor de zomer zijn alle brandkranen in Helmond gecontroleerd.

49 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina49 Belangrijke resultaten (3) •De brandweer is in 95% van de meldingen binnen de normtijd aanwezig •Status: Er is geen eenduidig antwoord mogelijk, aangezien voor verschillende objecten/gebouwen verschillende opkomsttijden gelden. Het systeem is nog niet zo ingericht dat de uitkomst op een eenvoudige manier is te genereren. Op regionaal niveau is men bezig met een verbeterslag.

50 Budgettaire positie (1) •De raming voor de overgangsregeling FLO kan worden bijgesteld. € 163.611 kan ten gunste gebracht worden van onvoorzien incidenteel. Ook in de komende jaren leidt dit tot incidentele voordelen. Aandachtspunt: De gevolgen van de CAO 2005 zijn nog niet allemaal inzichtelijk:  Vroegpensioen is nog niet bekend  Financiële consequenties PPMO  Invulling 2 e loopbaan  FLO 60 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina50

51 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina51 Budgettaire positie (2) •De overige budgetten en kredieten hebben een normaal verloop.

52 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina52 Mutaties onvoorzien baten Toevoeging aan onvoorzien incidenteel •1 :Bijstelling overgangsregeling FLO€ 163.611

53 1 e BERAP 2008 Dienst M&O en stafafdelingen

54 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina54 Belangrijke resultaten M&O/Staf •Samen Investeren BrabantStad •Herziening APV en onderliggende beleidsregels •Visie burgerparticipatie vastgesteld •Agressieprotocol en veiligheidshandboek vastgesteld

55 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina55 Voortgang majeure projecten M&O/Staf (1) •Project “Citymarketing voor Centrumsteden” is aanbesteed en opgestart •3 e fase Binnenstad Oost (Weverspoort; sloop gestart) •Start uitvoering “Digitaal werken”. Aanbesteding is afgerond •Regionalisering Veiligheidshuis in voorbereiding (eind 2008)

56 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina56 Voortgang majeure projecten M&O/Staf (2) •Breedband, eerste stap gezet •Nieuwe basisvoorziening elektronische overheid •Digitale marktplaats •Risico- en kwaliteitsmanagement : pilots •Start Helmond academie •Competentiegericht management

57 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina57 Belangrijke risico’s •Grondverwerving Centrum •Halvering ISV-budget vanaf 2011 •BTW/BCF •Specialistische functies moeilijk invulbaar

58 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina58 Ontwikkelingen beleidsvelden M&O/Staf •Technologische infrastructuur (web-based applicaties) •Regionale samenwerking •Veranderingen GSB •Decentralisatie/commissie d’Hondt •Verdere deregulering •Wijziging aanbestedingswetgeving •E-facturering •Uitbesteding invordering

59 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina59 Budgettaire positie M&O/Staf Inhoud: •Mee- en tegenvallers budgetten •Stand en voortgang kredieten/projecten •Voortgang investeringsprogramma

60 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina60 Mee- en tegenvallers budgetten •Vergoeding raadsleden (GF) € 26.000 •Overige: zie onvoorzien

61 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina61 Stand en voortgang kredieten/projecten •AI/IPM: bezig met het opstellen van een nieuwe reële infrastructurele vervangingsplanning voor automatisering

62 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina62 Voortgang investeringsprogramma Aanvragen per programma: •Programma 7 – Centrumontwikkeling 5,2% •Programma 10 – Stedelijke vernieuwing 26,5% •Programma 15 – Bestuur en organisatie 37,7% Totaal MO en Staf18,6% (gegevens op basis van IVP 2007-2011 opgenomen in voorjaarsnota 2007)

63 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina63 Financiële bijstellingen M&O/Staf Gevolgen bijstellingen actualisatie en ontwikkelingen voor: –Onvoorzien –Tussen programma’s –Mutaties reserves

64 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina64 Mutaties onvoorzien (structureel) Lasten •(15) Verhuur Penningstraat € 12.000 •(15) Rechtskundige adviezen € 25.000 •(15) Gratificatiebudget € 25.000 •(15) Representatie € 30.000 •(15) SRE (stimuleringsfonds € 7 m.i.v. 2009) € 66.000 totaal structurele lasten € 158.000 Baten •( 1 ) Bijdrage Halt € 15.504 •(15) Outputcenter € 11.000 totaal structurele baten€ 26.504

65 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina65 Onvoorzien incidenteel lasten •(15) project herziening subsidiestelsel (M&O-S&E)€ 17.000 •( 7) atelier kanaalzone€ 10.000 •(15) burgerparticipatie€ 15.000 •(15) brandverzekering hertaxaties€ 30.000 •(15) inhuur binnenstad Oost € p.m. •(15) verrijdbare stellingen € 30.000 •(15) inhuur communicatie € p.m. •(15) onderzoek telefonische bereikbaarheid € 10.000 •(15) fotoboek Helmond€ 50.000 •(15) risico- en kwaliteitsmanagement€ 18.000 •(15) veteranendag € 15.000 totaal incidentele lasten € 195.000

66 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina66 Onvoorzien incidenteel baten •(AD) Gemeentefonds€ 1.385.000 •(AD) Rentevoordeel onderuitputting reserves€ 600.000 •(15) Brandverzekering€ 116.000 •(15) SRE (stimuleringsfonds € 7 voordeel 2008) € 66.000 •(15) Autonome mee- en tegenvallers, per saldo€ 75.000 Totaal incidentele baten€ 2.242.000

67 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina67 Tenslotte •Opheffing Stichting Combivisie Regio en oprichting Stichting Combivisie (aandeel omgezet in lening) •Rekening Courant Suytkade ter financiering tijdelijke liquiditeitsproblemen

68 Datum: 13-05-2008 1e berap 2008 I pagina68 Concern als geheel •Onvoorzien/begrotingswijziging •Bedrijfsvoering/personeel

69 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina69 Totaaloverzicht onvoorzien IncidenteelStructureelTotaal Begroting 2008 incl. 1 e wijziging2.244.078271.4632.515.541 Mutaties tot 1 e Berap-165.632-8.574-174.206 MUTATIES 1 e BERAP S&B S&E Brandweer M&O / Stafafdelingen -58.000 -310.728 163.611 2.047.000 0 -12.000 0 -131.496 -58.000 -322.728 163.611 1.915.504 Raming onvoorzien na 1 e Berap3.920.329119.3934.039.722

70 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina70 Begrotingswijziging •De mutaties in de post onvoorzien worden vertaald naar een begrotingswijziging •Deze wordt aan de Raad voorgelegd ter goedkeuring

71 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina71 Personeel (1)

72 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina72 Personeel (2)

73 Imago onderzoek •Helmond in ranglijst MT 500 meest populaire organisaties •In totaal 20 gemeenten in die ranglijst •Helmond staat op nr. 321 Datum: 13-05-2008 1e berap 2008 I pagina73

74 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina74 Overige bedrijfsvoering •Basistraining coachend adviseren •Managerstraining STAR •Bezoldigen en belonen geactualiseerd •Start Helmond Academie

75 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 I pagina75 Vragen? •Vragen op hoofdlijnen worden waar mogelijk nu beantwoord. •Waar nodig of gewenst: nadere schriftelijke vragen en schriftelijke antwoorden.


Download ppt "1 e BERAP 2008 Inleiding Raadscommissie MO&E 15 mei 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google