De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Commissie MO&E 14 mei 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Commissie MO&E 14 mei 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Commissie MO&E 14 mei 2009
1e BERAP 2009 Inleiding Commissie MO&E 14 mei 2009

2 Veel belangstelling bestuursrapportages:
Welkom gemeente Tytsjerksteradiel Nominatie TCG Control prijs

3

4 Opzet 1e berap Peildatum 1 mei Periode november 2008 tot mei 2009
1e Bijstellingen van de post onvoorzien Datum: 1e berap I pagina

5 Programma presentatie
Per dienst: Belangrijke resultaten Belangrijke aandachtspunten (voortgang, risico’s, ontwikkelingen) Budgettaire positie (mee- en tegenvallers, kredieten, IVP) Mutaties reserves Voor concern: Totaaloverzicht financiële positie Personele kengetallen Overige bedrijfsvoering Datum: 1e berap I pagina

6 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer
1e BERAP 2009 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer 20 minuten, hoofdlijn

7 Belangrijke resultaten S&B
4. Speelruimtebeleidsplan Speelruimtebeleidsplan gerealiseerd 7. Centrum Bestemmingsplan centrum goedgekeurd GS 9. Stiphout Structuurvisie; raad 12 mei j.l. Datum: 1e berap I pagina 7

8 Belangrijke resultaten S&B (2)
9. Brandevoort 64 woningen opgeleverd 10. Binnenstad Tolpost opgeleverd Bestemmingsplan Leonardus onherroepelijk Project gevelverbetering, 21 panden in behandeling 10. Wijkgericht werken Impulsbudgetten, 48 wijkinitiatieven ingediend Datum: 1e berap I pagina 8

9 Belangrijke resultaten S&B (3)
11. Mobiliteit Tovergroen Wolfsputterbaan op 2 april in gebruik gesteld VRI’s Stiphout met wachttijdvoorspellers voor voetgangers Toegekende subsidies: Spoorzone € Aanleg fietspaden € Reconstructie rotondes € Datum: 1e berap I pagina 9

10 Belangrijke resultaten S&B (4)
12/13/14. Beheer Openbare ruimte Storingsafname openbare verlichting 50% door groepsremplace Standplaatsverbetering bomen Warandelaan en Markt Renovatie groen Rijpelberg 3e fase afgerond Integrale renovatie Straakven 3e fase afgerond Subsidie voor opwaarderen 3 oude volkstuincomplexen € Subsidie Volkstuinen (Van Heugten) reeds genoemd in de 2e Berap 2008 Staf Datum: 1e berap I pagina 10

11 Voortgang majeure projecten S&B
4. Sportpark Espendonk (Brouwhuis) Aanleg gestart 7. Centrum Voortgang Centrumplan Kanaalzone strategische verkenning, juni in de raad Traverse bovenzijde start najaar, eind 2009 gereed Kasteeltuin/onderzijde Traverse voor Bouwvak gereed Herontwikkeling Koninginnewal, start mei Nieuwbouw bibliotheek, op schema Verwerving Nedschroef Datum: 1e berap I pagina 11

12 Voortgang majeure projecten S&B (2)
9. Suytkade Waterburcht Doeverode, bouw gestart Leisurecomplex, bouwovereenkomst getekend Vestiging RWE getemporiseerd Groenkwartier herontwikkeld 9. Brandevoort Hoogspanningsleiding, start omleiding in overleg Tennet Blok 19 tijdelijk uitgesteld Fietstunnel, go / no go Datum: 1e berap I pagina 12

13 Voortgang majeure projecten S&B (3)
9. Groene loper Herontwikkeling deelplan de Horne gestart 9. Binnenstad Winkelplein Heistraat, start noordzijde na zomer Zonnekwartier blok J start juni Vossenberg, laatste bouwblokken vertraagd 9. Helmond-West 11 woningen gerealiseerd Datum: 1e berap I pagina 13

14 Voortgang majeure projecten S&B (4)
9. Nota grondbeleid Ambtelijk gereed, bij behandeling VJN in raad 9. Ruimtelijke ontwikkeling MEROS, 1 juli informatiebijeenkomst voor gemeenteraden Middengebied, gestart opstellen intergemeentelijke structuurvisie MIRT Zuidoostvleugel, 19 mei overleg minister Actualisatie bestemmingsplannen op schema (zie kaartbeeld) Datum: 1e berap I pagina 14

15

16 Voortgang majeure projecten S&B (5)
11. Mobiliteit Fietsbeleidsplan, juni in de raad 11. Spoorzone Communicatietraject start juni Presentatie ontwerpuitwerking aan cie RF 3e kwart. 2009 12/13/14. Beheer en onderhoud Zie kaartbeeld Datum: 1e berap I pagina 16

17

18 Voortgang majeure projecten S&B (6)
14. Milieu Milieuzonering, kentekenonderzoek gereed 15. Vastgoed Bedrijfsplan vastgesteld, gepresenteerd in cie MO&E. Datum: 1e berap I pagina 18

19 Bijstelling t.o.v. Kengetallen S&B Opgeleverd 99 Woningbouwproductie:
Begrotingsbasis (600 stuks) -/- 315 Planning per / Opgeleverd 99 Start bouw 90 Totaal in uitvoering 245 Datum: 1e berap I pagina 19

20 Kengetallen S&B (2) (2008) Verleende bouw gerelateerde
vergunningen (409) Ontvangen bouwleges € (€ ) Overige Gem.Vergunningen (360) Verkoop kavels Particulieren (4) Verkoop bedrijventerreinen (3) Parkeeropbrengsten € (€ ) Datum: 1e berap I pagina 20

21 Belangrijke risico’s per programma S&B
9. Recessie Stagnatie woningbouw Grondexploitatie Bouwleges 14. Huishoudelijke afvalstoffen Prijs oud papier per ton in halfjaar met 55% afgenomen 15. Vastgoed OBS Brandevoort, ventilatieproblematiek Parkeergarage de Veste, lekkage Datum: 1e berap I pagina 21

22 Ontwikkelingen beleidsvelden S&B
9. Nieuwe wet Ruimtelijke Ordening Digitaliseringsplicht uitgesteld naar 9. Omgevingsvergunning Uitgesteld tot Aangesloten op OmgevingsLoketOnline Discussie omgevingsdiensten Datum: 1e berap I pagina 22

23 Mee- en tegenvallers budgetten S&B
Meevallers 9. Sociale koopwoningen Provinciale subsidie € 9. Goorloopzone Synergiegelden € 13. Motie Van Heugten Subsidie opwaarderen 3 oude volkstuincomplexen € 15. Sloop noodlokalen A. van Dijkschool Vergoeding sloopkosten € Datum: 1e berap I pagina 23

24 Mee- en tegenvallers budgetten S&B (2)
8. Marktzaken Opbrengst blijft achter ca € 13. Goorloopzone Niet toegekende bijdrage Interreg en CETSI € 14. Milieu Eindafrekening SRE Milieudienst 2008 € Datum: 1e berap I pagina 24

25 Voortgang investeringsprogramma S&B
Per 1 mei is € aangevraagd. Hiermee is 13% van het totale IVP-bedrag gevoteerd. Datum: 1e berap I pagina 25

26 Mutaties reserves S&B 12. Parkeerfonds 15. Bestemmingsreserve Vastgoed
Toevoeging € (compensatie 87 parkeerplaatsen) 15. Bestemmingsreserve Vastgoed Opbrengst sloopkosten A. van Dijkschool € Datum: 1e berap I pagina 26 26 26 26

27 Dienst Samenleving & Economie
1e BERAP 2009 Dienst Samenleving & Economie

28 Belangrijke resultaten S&E
Werk en Inkomen (2): Jaarplan Arbeidsmarkt 2009 en Actieplan voor aanpak Crisis in Brainportregio vastgesteld en in uitvoering. Mobiliteitsteam Werkplein Regio Helmond ingericht. Laarbeek bij Werkplein Regio Helmond aangesloten. HRM servicecentrum opgericht onder aansturing van werkgevers. Motie Tang/Spekman (€ 50- regeling) uitgevoerd. Plan van aanpak vastgesteld om NUGgers richting arbeidsmarkt te bewegen. Minimaregeling ‘eindejaarsuitkering’, €50-regeling: In 2008 en 2009 is een eindejaarsuitkering betaald aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. In 2008 en 2009 is resp. € ,- (2000 x € 50,-) en € ,- (3.228 x € 50,-) betaald; totaal € ,-. De uitvoeringskosten 2009 bedragen € ,-. Van het totaal beschikbare budget ad. afgerond € ,- resteert na aftrek van de kosten € ,- (€ ,- + € ,-) nog afgerond € ,-. Voorgesteld wordt om deze toe te voegen aan de reserve. Aansluiting Laarbeek bij Werkplein Regio Helmond: Per 1 januari 2009. Mobiliteitsteam Werkplein Regio Helmond: Per 1 februari Eerste in Nederland. Personele bezetting vanuit gemeente Helmond (3 fte) en UWV WERKbedrijf. Datum: 1e berap I pagina 28 28

29 Belangrijke resultaten S&E (2)
Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie (3): Cliënten HV van Annaklooster tijdig ondergebracht bij andere zorgverleners. Succesvolle implementatie schoonmaakfonds voor woningen van cliënten bemoeizorg. Doorstroming in de maatschappelijke opvang verbeterd. Schoonmaakfonds woningen cliënten bemoeizorg: In augustus 2008 is een start gemaakt met het schoonmaakfonds bemoeizorg. Aan het einde van 2008 is het fonds feitelijk geïmplementeerd. Het beheer en de uitvoering van het fonds ligt bij GGZ Oost-Brabant. In de uitvoering is bovendien de verslavingszorg betrokken. De 1e resultaten zijn positief. In het 1e kwartaal 2009 is het fonds 2 maal aangewend, waarbij beide cliënten aan de schoonmaak hebben meegewerkt. Bovendien is hulpverlening voor achterliggende problematiek aanvaard. Plan van aanpak gezondheidsmakelaar: Eind 2008 is het plan van aanpak voor de gezondheidsmakelaar vastgesteld (B&W). In februari 2009 is het plan van aanpak ter kennisname aangeboden aan de raad. In 2009 zullen de acties uit het plan van aanpak worden uitgevoerd. Doorstroming in maatschappelijke opvang: De (GSB) taakstelling eind 2009 voor de gemiddelde doorstroming in de maatschappelijk opvang is 65 dagen. Momenteel zitten we op 66 dagen. Eén dag langer dan beoogd. Bevordering gebeurde onder meer door uitbreiding van het aantal plaatsen woonbegeleiding door SMO, waardoor mensen uit de opvang door kunnen stromen naar een woning met begeleiding. Cliënten HV van Annaklooster: In 2008 zijn door Annaklooster cliënten huishoudelijke verzorging ‘teruggegeven’. Deze cliënten zijn tijdig ondergebracht bij andere zorgaanbieders. Datum: 1e berap I pagina 29 29

30 Belangrijke resultaten S&E (3)
Jeugd en onderwijs (4): Elektronisch Kinddossier ingevoerd en inhoudelijk afgestemd op Zorg voor Jeugd. HJ2G: jongeren adviseren twee keer per jaar over subsidieaanvragen. Doorstartnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin vastgesteld. Initiatieven/projecten met betrekking tot jeugdwerkloosheid opgenomen in Jaarplan Arbeidsmarkt. In kader van economische crisis wordt versneld gewerkt aan concreet actieplan. Elektronisch Kinddossier (EKD): Het EKD is in januari 2009 ingevoerd bij de Zorgboog en de GGD en tevens inhoudelijk afgestemd op Zorg voor Jeugd. HJ2G: Twee impulsen voor en door jongeren 13+: Op 18 februari j.l. heeft de toetsingscommissie een bijeenkomst gehad. Zij heeft een advies geformuleerd. Het voorgestelde advies wordt ter vaststelling aan B&W voorgelegd. Naast deze nieuwe aanvragen zijn er minimaal 2 activiteiten waarvan jongeren vorig jaar een aanvraag deden en dit jaar worden opgevolgd. Doorstartnotitie CJG: Vastgesteld in raadsvergadering van 13 januari 2009 conform voorstel: De elementen die daarin zijn opgenomen, worden nu via het project CJG uitgewerkt. Samen met instellingen is op 11 maart het startschot gegeven voor deze ontwikkeling waarin zijzelf een grot rol spelen. 10 Kansenkaart: Realisatie van de 10 kansen kaart zou niet het gewenste effect hebben. Beter is het aan te sluiten bij bestaande initiatieven en deze te intensiveren, verbreden en verdiepen. Te denken valt aan: HJ2G, programma jongerenaccommodaties etc. Jeugdwerkloosheid: Versneld werken aan concreet actieplan is mede onderdeel van regionaal actieplan arbeidsmobiliteit Regio Brainport. Datum: 1e berap I pagina 30 30

31 Belangrijke resultaten S&E (4)
Cultuur (5): Plan indoor-outdoor Themapark Industrieel Erfgoed en Nijverheid in commissie positief ontvangen. Beleidsplan Archeologie Eindhoven en Helmond 2008 – 2012, archeologische waardekaart Helmond en Samenwerkingsovereenkomst Eindhoven en Helmond vastgesteld. Sport en recreatie (6): Beleidsnota “Sport in beweging” vastgesteld. Indoor-outdoor Themapark Industrieel Erfgoed en Nijverheid: Presentatie bureau Hollandsblauw over themapark industrieel erfgoed toerisme heeft plaatsgevonden in de gezamenlijke commissievergadering MO&E, S en RF op 16 april j.l. Gezien de reactie van de commissie kan het concept verder uitgediept worden. Beleidsplan Archeologie Eindhoven en Helmond 2008 – 2012 etc.: Vastgesteld in raadsvergadering van 13 januari 2009 conform voorstel. Beleidsnota ‘sport in beweging’ : Vastgesteld in raadsvergadering van 13 januari 2009 conform voorstel. Uitvoering gegeven aan voornemens. Datum: 1e berap I pagina 31 31

32 Belangrijke resultaten S&E (5)
Economisch beleid en werkgelegenheid (8): Ontwikkeling High Tech Automotive Campus: - Masterplan gereed en aan Minister EZ aangeboden; - Stichting HTACampus opgericht; - ATC en Novomotive op campus gevestigd. Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) t.b.v. parkmanagement opgericht. Bestuur en organisatie (15): Klanttevredenheid onderzoek huwelijken scoort 8. Digitaal subsidie loket opengesteld. Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH): Opgericht t.b.v. parkmanagement met als doel een duurzame samenwerking van bedrijven-(terreinen) te stimuleren, coördineren, bevorderen en optimaliseren. Bijzonder is dat deze vorm van parkmanagement over alle bedrijfsterreinen gaat. Stichting HTACampus: Uitvoeringsorganisatie wordt verder uitgebreid. Financiering via gemeente / OP-Zuid is geregeld. Klanttevredenheid onderzoek huwelijken (KTO): Onderzoek uitgevoerd door de afdeling Beleidsondersteuning en Onderzoek en Statistiek. Respons van 65% op 134 enquêtes. 80% Tot 90% van de klanten is tevreden. 5% Tot 6% is ontevreden over een aantal aspecten. Verbeterpunten uit het KTO worden opgepakt. Digitaal subsidie loket: Opengesteld in februari 2009. Datum: 1e berap I pagina 32 32

33 Voortgang majeure projecten S&E
Werk en inkomen (2): Doorontwikkeling Werkplein Regio Helmond: - aansluiting Geldrop-Mierlo per 1 oktober 2009; - nauwere samenwerking en integrale klantbenadering met UWV Werkbedrijf worden 2009 doorgevoerd. Bouw creatieve-bedrijven-centrum Heistraat en werving/selectie starters verloopt volgens plan. Aansluiting Geldrop – Mierlo Werkplein Regio Helmond: Besluit gemeenteraad Geldrop-Mierlo 9 februari 2009 om vergaande samenwerking met de gemeente Helmond te bewerkstelligen voor wat betreft de front office en back office activiteiten werk- en inkomen. Inventarisatiefase is afgesloten. Gestart is per 1 maart 2009 met de realisatiefase. Verwachte datum gereed 1 oktober 2009. Project doorontwikkeling Werkplein Regio Helmond: Vanuit de Suwi-wetgeving is het de bedoeling om voor de klant uniformiteit in werken te kunnen presenteren. Het is dan niet van belang of de klant een uitkering van de gemeente of het UWV ontvangt. De klant wordt door 1 medewerker begeleid in het zoeken naar werk en het volgen van een re-integratietraject. Om dit te kunnen realiseren zullen werkwijzen, werkprocessen en klantvisie van gemeente en UWV op elkaar moeten worden afgestemd. Tevens zal in de back-offcie geregeld moeten worden dat elke organisatie haar eigen administratie en verantwoording kan voeren en afleggen. Participatiebudget: Na de ontwikkeling van de integrale visie op participatie wordt deze vertaald in integrale processen, diensten en producten voor burgers. Datum: 1e berap I pagina 33 33

34 Voortgang majeure projecten S&E (2)
Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie (3): Organisatieontwikkeling Zorgpoort in volle gang. Herziening accommodatiebeleid “De Buurt Stuurt” wordt verder geconcretiseerd. Jeugd en onderwijs (4): Voorstel unielocatie Helmond-Noord in voorbereiding. Realisatie jeugdaccommodatie Orion verloopt met enige vertraging. Organisatieontwikkeling Zorgpoort: De organisatieontwikkeling van de Zorgpoort bevindt zich op dit moment in de besluitvormingsfase. De planning is dat de besluitvorming in juni 2009 is afgerond. De voorgestelde wijzigingen betreffen met name: volledig andere inrichting primaire processen – Hierbij staan uitgangspunten als deregulering, administratieve lastenverlichting, proactieve benadering van de klant en integrale benadering van de klantvraag centraal. Kernpunten zijn verder, vereenvoudiging van processen en direct afhandelen van de aanvraag daar waar mogelijk. - andere inrichting van de kwaliteitsbewaking - overheveling telefoonfunctie naar de Stadswinkel en - een andere inrichting van de organisatiestructuur. Na besluitvorming wordt zo snel mogelijk gestart met de implementatie van de voorgenomen veranderingen. Accommodatiebeleid “de buurt stuurt”: Inhoudelijk is het accommodatiebeleid afgerond. De realisatie van de middelen zijn betrokken bij de besluitvorming rondom de voorjaarsnota. Als de besluitvorming rond is zal een voorstel worden voorgelegd. Datum: 1e berap I pagina 34 34

35 Voortgang majeure projecten S&E (3)
Cultuur (5): Aanlichtplan Industrieel Erfgoed: - aanlichten kanaal, kaders en oevers in uitvoering; - aanlichten historische panden in voorbereiding. Locatieonderzoek Plato in mei in commissie. Bestuur in oprichting samengesteld. Project Cultuurparticipatie gestart. Nieuwe opzet kermis: verplaatsing naar vroegere kermisrondje. Aanlicht plan Industrieel Erfgoed (1e fase): Betreft Kanaal. Afronding voor de zomer. Aanlichtplan Industrieel Erfgoed (2e fase): Betreft aanlichten panden. Project Cultuurparticipatie: Er is een platform in opbouw opgericht met als doel het zoveel mogelijk voor het voetlicht brengen van helmondse amateurkunsttalenten. De respons op de eerste activiteiten is hoog. Voor het onderdeel Volkscultuur loopt het project “Wilhelmonds”, een wedstrijd voor een helmonds volkslied. Datum: 1e berap I pagina 35 35

36 Voortgang majeure projecten S&E (4)
Sport en recreatie (6): Laatste hand gelegd aan nota Ruimte voor de Sport. Recreatieve Poort: definitief ontwerp Sportpark Molenven wordt uitgewerkt. Intentieovereenkomst gesloten voor onderbrengen VVV-dienstverlening in nieuwe bibliotheek. Vigerende Leisurenota (uit 2002) wordt herzien. Recreatieve Poort: Op verzoek van de commissies RF en MO&E zijn de opties Sportpark Molenven en de open plek aan de Gerwenseweg nader uitgewerkt. Deze zijn gepresenteerd in de gezamenlijke commissie RF en MO&E van 21 april j.l. De commissie heeft besloten, dat de optie sportpark Molenven verder uitgewerkt kan worden binnen de ontwikkeling structuurvisie Stiphout. VVV: De intentieovereenkomst vormt het vertrekpunt voor de op te stellen uitvoeringsovereenkomst. Leisurenota: Er hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden met diverse partijen (o.a. sector, jongeren). Voor de zomervakantie wordt o.b.v. een opiniërende notitie een discussiebijeenkomst georganiseerd met raadsleden. De uitkomsten zijn input in de definitieve nota die in het voorjaar ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. Datum: 1e berap I pagina 36 36

37 Voortgang majeure projecten S&E (5)
Economisch beleid en werkgelegenheid (8): Positionering Helmond als food-technologie-centrum wordt in TeFoN perspectief nader inhoud gegeven. HTACampus krijgt vervolg op basis van Masterplan. Opening Automotive House door Minister EZ op 3 juni a.s. Bestuur en organisatie (15): 12 Extra avondopenstellingen Stadswinkel maart – juli 2009. Broedplaats jongerencultuur: Een broedplaats jongerencultuur, een dynamische plek waar jongeren zelf aanbod maken en/of deelnemen aan het aanbod van anderen. Doel is bevorderen cultuurparticipatie, kansen bieden om talenten te ontwikkelen en stimuleren ondernemerschap bij jongeren. Food Capital: Instemming van de vertegenwoordigers van de 3 O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijs). Richting concept Brainport agenda: Ook richten op ontwikkeling kennisinfrastructuur met TNO, Wageningen UR en HBO food. Ambitie statement HTACampus: Opgesteld met oog op aanbrengen van versnelling met draagvlak en inbreng triple helix. Uitvoeringsparagraaf wordt verder uitgewerkt in samenwerking met werkgroep HTACampus. Datum: 1e berap I pagina 37 37

38 Belangrijke risico’s per programma S&E
Werk en inkomen (2): Gevolgen kredietcrisis merkbaar: stijging aantal werklozen/ bijstandsgerechtigden (zie voor cijfers verderop). Door stijging aantal bijstandsgerechtigden wordt tekort inkomens-deel WWB verwacht. Wachttijden Budgetwinkel onder druk vanwege economische ontwikkelingen, maatregelen in voorbereiding. Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie (3): Risico aanwezig dat taakstelling van 845 inburgeraars op traject per eind 2009 niet wordt gerealiseerd. Gevolgen kredietcrisis: De verwachting is dat na het 2e kwartaal 2009 er een forse toename zal zijn van het aantal mensen dat op bijstand zal zijn aangewezen. De redenen hiervoor zijn: Het bereiken van de maximale uitkeringsduur WW, de instroom van nieuwe werklozen zonder WW-rechten en de instroom van schoolverlaters. Kwaliteit dienstverlening: Door de toename van het aantal aanvragen (ruim 37% meer dan in vergelijking met 2008 en 2007), gaat alle aandacht uit naar het zo goed en snel mogelijk regelen van de beoordeling van het recht op bijstand. Tevens komt er druk op het beoordelen van de re-integratietrajecten die ingezet kunnen worden voor de nieuwe instroom. Vanwege deze extra drukte is er minder aandacht voor de klant. Het aantal aanvragen was in het 1e kwartaal: 348. Ter vergelijking in 2007 en 2008 resp. 252 en 254. Verwacht tekort I-deel WWB: Het te verwachten tekort voor 2009 wordt bijgesteld tot € ,-. (Budget € ,- en te verwachten uitgaven € ). Begrenzing op maximaal 10% eigen risico ten laste van de gemeente. Wachttijden Budgetwinkel: 1e kwartaal maanden, najaar maanden en 1e kwartaal maanden (vergelijking Amsterdam 14 maanden). Aanvullen met uitkomsten uit college van burgemeester en wethouder naar aanleiding van behandeling separaat voorstel. Jeugdwerkloosheid: Diverse ontwikkelingen zijn twijfel onderwijsinstellingen door uitspraken commissie Dijsselbloem, het nieuwe convenant Voortijdig Schoolverlaten en de economische crisis. Jaarplan 2009: Vertraging/heroriëntatie o.a. Nuggerbeleid. Datum: 1e berap I pagina 38 38

39 Belangrijke risico’s per programma S&E (2)
Jeugd en Onderwijs (4): Prestatie VVE programma is afhankelijk van voortgang in proces professionalisering peuterspeelzaalwerk. Budgettair tekort leerlingenvervoer verwacht: circa € Cultuur (5): Exploitatie Speelhuis onder druk vanwege forse daling van het aantal abonnementen, verkoop losse kaarten, daling horecaomzet; maatregelen om dit in het 2e halfjaar om te buigen worden bekeken. Oplevering projecten: Vacatures kunnen niet ingevuld worden omdat de kwaliteit van de sollicitaties niet voldoet aan de eisen van de gemeente Helmond. Stedelijk Kompas: De landelijke verdeelsleutel wordt van rijkswege aangepast voor alle centrumgemeenten die maatschappelijke opvang realiseren. Besluitvorming hierover is nog net definitief. Uit de meest recente rijksinformatie blijkt dat Helmond tot de zgn. nadeelgemeenten hoort. Financiële gevolgen liggen tussen de € Inburgering: De Helmondse ambitie om in de periode 2007 tot en met inburgeraars op een inburgeringstraject te plaatsen staat onder druk. Op dit moment zijn een kleine 240 trajecten gerealiseerd. Momenteel wordt door W&I een forse inhaalslag gemaakt. Desondanks is het twijfelachtig of het –zonder aanvullende maatregelen- mogelijk zal zijn om de taakstelling te behalen. Een aantal interventies zijn op dit moment in voorbereiding. Er wordt gewerkt aan een voorstel om taalkennisvoorzieningen in te zetten. Deze voorziening kan worden ingezet voor MBO-studenten die door een taalachterstand mogelijk niet in staat zijn om de MBO-opleiding met positief resultaat af te ronden en komt in de plaats van (maar wordt geteld als) een inburgeringstraject. Daarnaast wordt onderzocht of het wenselijk is om voor vrijwillige inburgeraars de wettelijk verplichte eigen bijdrage te compenseren. Voor beide maatregelen is een wijziging van de verordening noodzakelijk. In de komende weken zal een voorstel hiertoe worden ingediend. Datum: 1e berap I pagina 39 39

40 Ontwikkelingen beleidsvelden S&E
Werk en inkomen (2) Stijging werkloosheid (met name ook jeugd) als gevolg van economische neergang. Via Taskforce Arbeidsmobiliteit Eindhoven/Helmond worden in nauwe samenwerking tussen betrokken partijen gevolgen aangepakt. Gevolgen economische crisis voor werkloosheid en bijstand: Taskforce Arbeidsmobiliteit Regio Eindhoven: Betrokken partijen zijn Stichting Brainport (met ondermeer werkgevers), de gemeente Eindhoven, UWV Werkbedrijf en SRE. Nww Wwb 3.929 1.941 3.523 1.915 3.807 (1-3-09) 1.959 Datum: 1e berap I pagina 40 40

41 Ontwikkelingen beleidsvelden S&E (2)
Economisch beleid en werkgelegenheid (8): Gevolgen economische crisis voor arbeidsmarkt en bedrijven: Gevolgen invoering deeltijd WW nog niet duidelijk. 1-2009 2-2009 3-2009 4-2009 Werkloosheid 9,0% 9,5% 9,7% 9,6% WTV Bedrijven 6 8 10 11 WTV Werknemers 263 568 638 760 Datum: 1e berap I pagina 41 41

42 Ontwikkelingen beleidsvelden S&E (3)
Sport en recreatie (6): Lokale VVV-dienstverlening: de toekomst van de Regio VVV staat opnieuw ter discussie. Dit kan mogelijk invloed hebben op de voortgang van dit resultaat. Bestuur en organisatie (15): Invoering biometrie bij reisdocumenten eind juni 2009. Datum: 1e berap I pagina 42 42

43 Mee- en tegenvallers budgetten S&E S = structureel, I = incidenteel
(15) Hogere kosten verkiezing Europese parlement € (s) (15) Minder opbrengsten uittreksels GBA € (s) ( 3) Alcohol en jongeren (amendement 15) € (s) Totaal ten laste van onvoorzien structureel € ( 2) I-deel WWB € (i) ( 4) Leerlingenvervoer € (i) Totaal ten laste van onvoorzien incidenteel € Claim tbv jongeren en alcohol weergeven zoals de andere ‘tegenvallers’. Daarnaast wordt voorgesteld om € ,- ten laste van onvoorzien structureel te brengen op grond van eerdere besluitvorming. In december 2008 is uw raad geïnformeerd (raadsinformatiebrief 104) over ontwikkelingen rond alcohol en jongeren en de intensivering die op dit vlak plaatsvond. Dit naar aanleiding van uw wens bij het ingediende amendement (nr. 15) bij de voorjaarsnota 2008 over de voorgestelde intensivering van € ,- van het programma alcohol en jongeren. Datum: 1e berap I pagina 43 43

44 Voortgang investeringsprogramma S&E
Algemeen: Per 1 mei is € aangevraagd. Hiermee is 25% van het totale IVP-bedrag gevoteerd. Jeugd en onderwijs (4): Krediet “Tijdelijke huisvesting Brandevoort” € Dekking herschikking IHP Claim tbv jongeren en alcohol weergeven zoals de andere ‘tegenvallers’. Daarnaast wordt voorgesteld om € ,- ten laste van onvoorzien structureel te brengen op grond van eerdere besluitvorming. In december 2008 is uw raad geïnformeerd (raadsinformatiebrief 104) over ontwikkelingen rond alcohol en jongeren en de intensivering die op dit vlak plaatsvond. Dit naar aanleiding van uw wens bij het ingediende amendement (nr. 15) bij de voorjaarsnota 2008 over de voorgestelde intensivering van € ,- van het programma alcohol en jongeren. Datum: 1e berap I pagina 44 44

45 Mutaties budgetten S&E
Budgettair neutraal Hogere specifieke uitkeringen: (2) I-deel WWB € (s) (2) IOAZ, IOAW en BBz € (s) (2) participatiebudget € (s) (2) Wsw € (s) Hogere rijksbijdragen: (3) Jeugdgezondheidszorg € (i) (3) Gezondheidsmakelaar € (i) (5) Programmafonds Cultuurparticipatie € (i) Subtotaal (transport) € Hogere specifieke uitkering I-deel WWB: In de begroting 2009 is rekening gehouden met een specifieke uitkering I-deel van € ,-. Het voorlopig budget 2009, gepubliceerd op internetsite ministerie SZW, bedraagt € ,-. Hogere specifieke uitkering IOAZ, IOAW en BBz 2004: In de begroting 2009 is rekening gehouden met een specifieke uitkering IOAZ (€ ,-), IOAW (€ ,-) en BBz 2004 (€ ,-); totaal € ,-. Het voorlopig budget 2009, gepubliceerd op internetsite ministerie SZW, bedraagt € ,- (IOAZ € ,-, IOAW € ,- en BBz 2004 € ,-). Hogere specifieke uitkering participatiebudget: In de begroting 2009 is rekening gehouden met een specifieke uitkering participatiebudget van € ,-. Middels beschikking van ministerie SZW van 6 november 2008 is het voorlopig toegekende budget 2009 bekend gemaakt, namelijk € ,-. Hogere specifieke uitkering Wsw: In de begroting 2009 is rekening gehouden met een specifieke uitkering Wsw van € ,-. Middels beschikking ministerie SZW van 10 december 2008 is het voorlopig toegekende budget 2009 bekend gemaakt, namelijk € ,-. Jeugdgezondheidszorg: Op een tussenrekening is een bedrag binnengekomen van € aangaande JGZ Dit bedrag dient nog budgettair verwerkt te worden in begroting Bedrag kan worden toegevoegd aan BDU-CJG, en het betreft middelen die als loon-prijscompensatie bedoeld zijn voor de personele kosten van de Zorgboog (verplichte nabetaling). Hogere rijksbijdrage gezondheidsmakelaar: Voor de uitvoering van de functie van gezondheidsmakelaar wordt door het ministerie van Vws een bijdrage van € beschikbaar gesteld over een periode van 3 jaar. De bijdrage voor 2009 van € verwerken in de begroting. Hogere provinciale bijdrage WHBS Helmond-West: Bij de provincie Noord-Brabant is een subsidieverzoek (B&W-besluit d.d ) ingediend voor een onderzoek naar de realisatie van een multifunctioneel centrum in Helmond-West. De toekenning van € dient nog verwerkt te worden begroting 2009. Datum: 1e berap I pagina 45 45

46 Mutaties budgetten S&E (2)
Budgettair neutraal Subtotaal (transport) € Hogere provinciale bijdragen: (3) WHBS Helmond-West € (i) (3) Aanpak kindermishandeling € (i) (4) Zorg voor Jeugd € (i) Lagere provinciale bijdrage: (5) Marktplaats Cultuureducatie -/- € (i) Overige: (1,3,4) Herschikking subsidieprogramma € (s) Totaal € Hogere provinciale bijdrage aanpak kindermishandeling: Het Samenwerkingsverband regio Eindhoven coördineert de subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Brabant van de gemeente Helmond en Eindhoven voor de regeling Jeugd en Gezin. Deze subsidie zetten we in voor de implementatie van het project RAAK (Regionale Aanpak Kindermishandeling). Het gaat om een aanvraag van € en € in resp en Deze middelen heeft de provincie Brabant beschikt. De toekenning van € dient nog verwerkt te worden in de begroting 2009. Hogere rijksbijdrage Programmafonds Cultuurparticipatie: Het Rijk stelt voor 2009 tot en met 2012 € ,- beschikbaar voor het Programmafonds Cultuurparticipatie. Samen met de gemeentelijke middelen € ,- (zijn opgenomen in de begroting 2009) kan een impuls gegeven worden op de terreinen Cultuureducatie, Amateurkunst en Volkscultuur. Lagere provinciale bijdrage Marktplaats Cultuureducatie: De bijdrage van de Provincie voor de Marktplaats Cultuureducatie bedraagt voor 2009 € ,-. In de begroting 2009 is rekening gehouden met een bijdrage van € ,-. De verlaging van de provinciale bijdrage betekent ook een verlaging van de lasten (doorbetaling aan Stichting Kunstkwartier). Datum: 1e berap I pagina 46 46

47 Mutaties budgetten S&E (3)
Budgettair neutraal (t.l.v. gemeentefondsmiddelen) Doeluitkeringen: (2) Programmatisch handhaven € (i) (3) Maatschappelijke stages € (i) (3) Taalcoaches € (i) (4) Groepsverkleining ZMLK € (s) (4) Kinderopvang inburgeraars € (s) (4) Kwaliteit en toezicht kinderopvang € (s) Totaal € Doeluitkering programmatisch handhaven: Betreft de in het kader van het SZW-Handhavingsprogramma gereserveerde middelen voor het verankeren van het zogenoemde Programmatisch Handhaven in de gemeentelijke beleids- en uitvoeringspraktijk. Toevoeging gemeentefonds 2007 €38.440,-, 2008 € ,-, 2009 € ,- en 2010 € ,-. Doeluitkering maatschappelijke stages: Het rijk stelt voor de periode 2008 – 2011 middelen beschikbaar via het gemeentefonds (meicirculaire 2008). Deze middelen zijn bedoeld voor de inrichting van de makelaarsfunctie. Doeluitkering taalcoaches: Het rijk stelt voor de periode 2008 – 2011 middelen beschikbaar via het gemeentefonds (septembercirculaire 2008). Deze middelen zijn bedoeld voor het opzetten van projecten voor taalcoaches. Doeluitkering groepsverkleining ZMLK: Het rijk stelt met ingang van 2007 structureel middelen beschikbaar via het gemeentefonds (septembercirculaire 2007). Deze middelen zijn bedoeld voor de verlaging van de groepsgrootte ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen) van 12 naar 7 leerlingen. Doeluitkering kinderopvang inburgeraars: Het rijk stelt met ingang van 2009 structureel middelen beschikbaar via het gemeentefonds (meicirculaire 2008). Deze middelen zijn bedoeld voor de tegemoetkoming aan inburgeringsplichtigen die een inburgeringtraject van hun gemeente krijgen aangeboden. Doeluitkering kwaliteit en toezicht kinderopvang: Het rijk stelt met ingang van 2009 structureel middelen beschikbaar via het gemeentefonds (meicirculaire 2008). Deze middelen zijn bedoeld voor de gevolgen voor het eerste lijnstoezicht op de kwaliteit van de kinderopvang, de uitbreiding van het aantal locaties in de kinderopvang en de noodzaak van een strikter toezicht op de gastouderopvang. Datum: 1e berap I pagina 47 47

48 Mutaties budgetten S&E (4)
Budgettair neutraal (t.l.v. GSB middelen) Doeluitkeringen: (3) Aanpak huiselijk geweld € (i) (3) Ondersteunende begeleiding psycho- sociaal € (i) (4) Onderwijsachterstandenbeleid € (i) (4) Combinatiefuncties € (i) (4) Arbeidstoeleiding € (i) (4) Jongerenloket € (i) (6) Nota ruimte voor Sport € (i) (4) Volwasseneneducatie € (i) Totaal € Doeluitkering aanpak huiselijk geweld: In de meicirculaire 2008 zijn extra middelen aangekondigd voor huiselijk geweld binnen de BDU-SIV. De voorgenomen besteding van deze middelen is meegenomen in het subsidieprogramma Ten tijde van het opstellen van het subsidieprogramma was de definitieve beschikking van deze middelen 2008 en 2009 van € € echter nog niet ontvangen en zijn de middelen dus ook niet beschikt. Inmiddels is een definitieve beschikking van het rijk ontvangen. Doeluitkering ondersteunende begeleiding psycho-sociaal: In 2009 wordt voor ondersteunende begeleiding een bedrag van € ,-. In de begroting is reeds rekening gehouden met een bedrag van € ,-. Doeluitkering onderwijsachterstandenbeleid: De uitgaven voor coördinatie Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), schakelklassen en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) worden per schooljaar uitgekeerd. Het resterende bedrag wordt uitgekeerd als een inhoudelijke en financiële verantwoording is overlegd. Deze verantwoording wordt conform afspraak in april 2009 verwacht. De niet bestede middelen 2008 ad. € ,- blijven beschikbaar voor de resterende GSB periode. Doeluitkering combinatiesfuncties: Bij de 2e Berap 2008 is er een bedrag van € toegekend voor een onderzoek naar combinatiefuncties binnen de dienst Samenleving en Economie. Dekking voor deze kosten betreft GSB middelen. De niet bestede middelen 2008 ad. € ,- blijven beschikbaar voor de resterende GSB periode. Doeluitkering jongerenloket: De middelen voor het jongerenloket zijn gereserveerd totdat er meer duidelijkheid is over de resultaten van het onderzoek naar een regionale samenwerking en de daaraan gekoppelde wetgeving met betrekking tot de kwalificatieplicht tot 18 jaar. De niet bestede middelen 2008 ad. € ,- blijven beschikbaar voor de resterende GSB periode. Doeluitkering nota ruimte voor Sport: Conform besluitvorming bij de 2e Berap 2008 is vanuit Gsb-middelen € beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de nota ruimte voor Sport. De nota is in 2008 niet afgerond. De verwachting is dat de nota in het 1e halfjaar van 2009 zal worden opgeleverd. De niet bestede middelen 2008 ad. € ,- blijven beschikbaar voor de resterende GSB periode. Doeluitkering volwasseneneducatie: In de begroting is rekening gehouden met een doeluitkering, als onderdeel van GSB SIV, van € ,-. Middels beschikking is het voorlopig toegekende budget voor 2009 bekend gemaakt, namelijk € ,-. Datum: 1e berap I pagina 48 48

49 Mutaties reserves S&E Budgettair neutraal (t.l.v. reserves)
(2) Uitvoering armoedebeleid € (i) (3) Uitvoering raadsmotie “Ondersteuning vrijwilligers in wijken” € (i) (3) WMO-Pilots € (i) (6) Realisatie kunstgrasvelden sportpark Beemd € (i) (15) Verkiezingen (aanpassingen) € (i) (2) Uitvoering € 50-regeling -/- € (i) Totaal € T.b.v. uitvoering armoedebeleid: Betreft onttrekking reserve armoedebeleid. T.b.v. uitvoering raadsmotie “ondersteuning vrijwilligers in wijken”: Betreft onttrekking reserve preventie welzijn. T.b.v. WMO-Pilots: Betreft onttrekking reserve WMO. T.b.v. realisatie kunstgrasvelden sportpark Beemd: In het collegebesluit van 17 februari 2009 is ingestemd met het verstrekken van een bijdrage van € ,- voor de realisatie van 2 kunstgrasvelden op sportpark de Beemd. Deze bijdrage is als IVP post opgenomen. Deze zal worden omgezet in een begrotingspost gezien het feit, dat er niets geactiveerd hoeft te worden. T.b.v. uitvoering € 50,- regeling: Betreft storting restant middelen minimaregeling “eindejaarsuitkering” / € 50,- regeling Tang/Spekman in reserve armoede. Datum: 1e berap I pagina 49 49

50 Dienst Middelen & Ondersteuning en Stafafdelingen
1e BERAP 2009 Dienst Middelen & Ondersteuning en Stafafdelingen

51 Belangrijke resultaten M&O/Staf (1)
Herziening gemeentelijk subsidiebeleid Doorontwikkeling afdeling Communicatie Doorlichtinginstrument voor afdelingen ontwikkeld Beschikkingen Samen Investeren Datum: 1e berap I pagina 51 51

52 Belangrijke resultaten M&O/Staf (2)
Digitale gemeente: Voorleesfunctie internetsite Helmondmail Realisatie regionaal cameratoezicht Helmond Internet eXchange + koppeling Brabantnet “Meedoen in Helmond” en nieuwe startpagina Raad Digitale belastingaanslagen Datum: 1e berap I pagina 52 52

53 Voortgang majeure projecten M&O/Staf
Levensfasebewust personeelsbeleid opgestart Dimpact operationeel Citymarketing op schema BrabantStad Culturele Hoofdstad, vooronderzoek via cultuurmakelaar Berkendonk, uitgangspunten groene Peelvallei vastgesteld Datum: 1e berap I pagina 53 53

54 Belangrijke risico’s M&O/Staf
Bijdrage ISV3 lager dan ISV2 Onzekerheid over decentralisatie-uitkeringen/GSB Kredietcrisis en stedelijke ontwikkeling/vernieuwing Vertraging projecten, herfinanciering, garantiestellingen, overheidssteun Kredietcrisis en financiële positie Uitkeringen, belastingen, leges, grondverkopen Datum: 1e berap I pagina 54 54

55 Ontwikkelingen beleidsvelden M&O/Staf
Gewijzigde Wet Fido Grens EMU saldo tijdelijk losgelaten Gemeentefonds: 0-lijn Onderzoek naar andere kantoorconcepten Bijdrage derden wet WOZ vanaf 2009 via algemene uitkering gemeentefonds (€ ) Datum: 1e berap I pagina 55 55

56 Mee- en tegenvallers budgetten M&O/Staf (1)
Meevallers Rente reserves en voorzieningen € Kapitaallasten € Ten gunste van onvoorzien incidenteel € Datum: 1e berap I pagina 56

57 Mee- en tegenvallers budgetten M&O/Staf (2)
Structurele tegenvallers Dividend Induma € , waarvan structureel € Veteranendag € Ten laste van onvoorzien structureel € Datum: 1e berap I pagina 57

58 Mee- en tegenvallers budgetten M&O/Staf (3)
Incidentele tegenvallers Dividend Induma € , waarvan incidenteel € Dividend BNG € Algemene uitkering gemeentefonds: - behoedzaamheidsreserve en woningaantallen € - pseudo WW-premie € - taakstelling ketensamenwerking € Rentedeposito Induma € 65e verjaardag bevrijding Helmond € OZB-opbrengst € Ontwikkeling nieuwe relatiegeschenken € Reparatie voorziening PGB € Ten laste van onvoorzien incidenteel € Datum: 1e berap I pagina 58

59 Voortgang investeringsprogramma M&O/Staf
IVP Aangevraagd Programma 7 € € % Programma 10 € € % Programma 15 € € % Totaal € € % Datum: 1e berap I pagina 59

60 Mutaties reserves M&O/Staf
Enquêteverordening vormen nieuwe reserve € Lokale Digitale Marktplaats onttrekking reserve € Datum: 1e berap I pagina 60

61 Onvoorzien/begrotingswijziging Bedrijfsvoering/personeel
Concern als geheel Onvoorzien/begrotingswijziging Bedrijfsvoering/personeel Datum: 1e berap I pagina

62 Totaaloverzicht onvoorzien
Incidenteel Structureel Totaal Begroting 2009 incl. 1e wijziging Mutaties tot 1e Berap MUTATIES 1e BERAP S&B S&E M&O / Stafafdelingen Raming onvoorzien na 1e Berap Datum: 1e berap I pagina 62

63 Begrotingswijziging De mutaties in de post onvoorzien worden vertaald naar een begrotingswijziging Deze wordt aan de Raad voorgelegd ter goedkeuring Datum: 1e berap I pagina

64 Personeel (1) Datum: 1e berap I pagina

65 Personeel (2) Datum: 1e berap I pagina 65

66 Vragen? Vragen op hoofdlijnen worden waar mogelijk nu beantwoord.
Waar nodig of gewenst: nadere schriftelijke vragen en schriftelijke antwoorden. Datum: 1e berap I pagina


Download ppt "Inleiding Commissie MO&E 14 mei 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google