De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentebestuur Dentergem en politiezone Midow. • Deel 1: Melding van een evenement • Deel 2: Schenken van alcohol • Deel 3: Geluidsnormen en muziek •

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentebestuur Dentergem en politiezone Midow. • Deel 1: Melding van een evenement • Deel 2: Schenken van alcohol • Deel 3: Geluidsnormen en muziek •"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentebestuur Dentergem en politiezone Midow

2 • Deel 1: Melding van een evenement • Deel 2: Schenken van alcohol • Deel 3: Geluidsnormen en muziek • Deel 4: Andere aandachtspunten • Deel 5: Verzekeringen • Deel 6: Gemeentelijke infrastructuren • Deel 7: Ondersteuning door de gemeente

3 • Doel • Meldingsformulieren • Welke weg legt een meldingsformulier af?

4  Doel • Gemeente en politiezone op de hoogte brengen • Gegevens zijn nodig om een evenement te kunnen goedkeuren • Instanties beslissen of er extra maatregelen nodig zijn om veiligheid te garanderen en overlast te beperken  Info over aandachtspunten en verplichtingen • In de bundel ‘Richtlijnen voor organisatoren’ • Bij de noodplanningsambtenaar

5  Drie meldingsformulieren • Melding beperkt evenement  voor kleine evenementen • Melding evenementen MINI  voor evenementen waarop tussen 100 en 500 personen verwacht worden • Melding evenementen MAXI  voor evenementen waarop meer dan 500 personen verwacht worden

6  Meldingsformulier te verkrijgen • Bij de noodplanningsambtenaar • Op www.dentergem.be afdeling ‘Vrije tijd’ - Tabblad ‘Evenementen’  Meldingsformulier indienen • Bij de noodplanningsambtenaar • Uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement

7  Contactpersoon Noodplanningsambtenaar Krist Malisse Kerkstraat 1 8720 Dentergem 051 57 55 21 planning@dentergem.be

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30  Tijdig uw evenementenformulier indienen is dus echt nodig!  Uiterlijk acht weken voor aanvang van het evenement

31 • Wetgeving • Vergunning • Leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol • Voorbeelden van gewone en sterke dranken • Verantwoordelijkheden van de uitbater • Controlesysteem • Bevoegde ambtenaren

32  Wet van 28/11/1939 Besluitwet op de beteugeling van dronkenschap  Die moet worden uitgehangen in de inrichting waar er alcoholische dranken worden geschonken.  Wet van 24/01/1977 Bepaling van leeftijdscategorieën  Er gaan stemmen op om de minimumleeftijd op te trekken tot 18 jaar.

33  Voor het schenken van sterke drank is een vergunning nodig  Wordt afgeleverd door de gemeentelijke overheid  Als organisator aanduiden op het meldingsformulier

34  Jonger dan 16 jaar  geen alcohol  Tussen 16 en 18 jaar  alcoholische dranken zijn toegelaten  geen sterke dranken (of gelijkgestelden)  Ouder dan 18 jaar  sterke dranken (of gelijkgestelden) zijn toegelaten

35  Alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten  Limonades en andere niet-alcoholische dranken die worden gemengd met gedistilleerde alcoholische dranken  Alle dranken (ook niet-gedistilleerde) met een alcoholpercentage van meer dan 22%vol.

36  Alcoholpops (vb. Bacardi Breezer, Wodka Red Bull, …)  Amaretto  Calvados  Cognac  Cointreau  Gin  Grand marnier  Grappa  Jenevers  Likeuren  Ouzo  Pastis  Raki  Rum  Tequila  Triple sec  Whisky  Wodka

37  Bieren  Champagne  Glühwein  Martini  Pils  Porto  Sake  Sherry  Wijnen

38  De uitbater moet zeker zijn van de leeftijd van de consument.  men kan vragen dat de consument de leeftijd bewijst  geen afgifte  Bij overmatig drankgebruik kan de uitbater steeds verantwoordelijk worden gesteld.  Men mag geen alcoholische dranken schenken aan personen die kennelijk onder invloed zijn.  Men moet bij het schenken van alcohol rekening houden met de leeftijdscategorieën.

39  Verdelen van polsbandjes aan de ingang cfr. de leeftijdscategorieën  Uithangen in de inrichting van een aanduiding • geen alcohol aan -16 jaar • geen sterke drank aan -18 jaar

40  Inspecteurs van FOD Volksgezondheid  administratieve boetes vanaf €95  Politiediensten

41 • Vergunning voor geluid • Geluidsnormen • Sabam en billijke vergoeding

42  Toestemming nodig van de gemeente voor het maken van versterkte muziek • Altijd (vb. ook voor het rondrijden met radiowagen) • Als organisator aanduiden op het meldingsformulier  Opgelet! • Een toestemming tot het maken van versterkte muziek is geen toelating om nachtlawaai of dergelijke te veroorzaken. • De Vlaamse geluidsnormen gelden ook op privaat terrein.

43  Muziekactiviteiten met max. niveau van 85dB(A)L Aeq,15min • Categorie 1 • Stemt overeen met het niveau van achtergrondmuziek • Geluid moet niet gemeten worden • Geen maatregelen nodig voor gehoorbescherming

44  Muziekactiviteiten luider dan 85dB(A)L Aeq,15min met een max. niveau van 95dB(A)L Aeq,15min • Categorie 2 • Stemt overeen met het niveau in muziekcafés waar de muziek een stuk luider staat dan in een ‘gewoon’ praatcafé • Bij kleine fuiven, dansoptredens, live concerten van stillere genres of concerten in akoestisch zeer gedempte ruimtes

45  Muziekactiviteiten luider dan 85dB(A)L Aeq,15min met een max. niveau van 95dB(A)L Aeq,15min • Te nemen maatregelen:  Het geluidsvolume meten gedurende de volledige activiteit met een reglementair geluidstoestel  Het gemeten geluidsniveau is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient  Er mag een geluidsbegrenzer gebruikt worden die er voor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden.

46  Muziekactiviteiten luider dan 95dB(A)L Aeq,15min met een max. niveau van 100dB(A)L Aeq,60min • Categorie 3 • Stemt overeen met het niveau van rockconcerten en grote fuiven.

47  Muziekactiviteiten luider dan 95dB(A)L Aeq,15min met een max. niveau van 100dB(A)L Aeq,60min • Te nemen maatregelen:  Het geluidsvolume meten gedurende de volledige activiteit met een reglementair geluidstoestel.  Registreren of ‘loggen’ van het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit. De gegevens worden een maand bijgehouden.  Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.  Er mag een geluidsbegrenzer gebruikt worden die er voor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden.  Oordopjes ter beschikking stellen  Milieuvergunning klasse 2 is noodzakelijk

48  Bij de provincie • www.west-vlaanderen.be/uitleendienst

49  Sabam - algemeen • Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers • Int de verplichte vergoeding voor publiek uitvoeringsrecht bij gebruik van of laten horen of zien van werken van muzikanten, schrijvers, filmmakers, … • Vergoeding gaat naar de auteur of componist van de tekst of muziek • Beschermt de rechten van auteurs

50  Sabam - betalen • Ook voor privéfuif • Ook als er geen inkomgeld wordt gevraagd • Niet betalen bij ‘kosteloze mededelingen in familiekring’ • Forfait volgens bepaald tarief (afhankelijk van de grootte van de zaal, de prijs van de meest gevraagde consumptie, de gevraagde inkomprijzen, …)

51  Billijke vergoeding - algemeen • Compensatie voor uitvoerders en producenten • Als u muziek of teksten in het openbaar gebruikt waarvan anderen de auteur of componist zijn • Komt tegemoet aan de prestaties van uitvoerders en producenten  Billijke vergoeding - betalen • Enkel voor ‘opgenomen’ muziek • Niet voor live muziek

52 • Rookverbod • Sluitingsuur • Politie-inzet • Bewaking en security • Privaat en openbaar

53  Rookverbod • Roken is verboden binnen de gesloten inrichtingen en geschiedt in principe buiten.  Aandacht voor organisatoren • Maatregelen treffen om het rookverbod kenbaar te maken en na te leven • Rookverbod duidelijk afficheren • Geen asbakken plaatsen in de inrichting • Opletten dat de rokers die buiten staan geen overlast veroorzaken

54  Overtredingen van het rookverbod • Boete voor de individuele overtreder EN boete voor de organisator • Administratieve boetes variëren tussen €90 en €500  Controle • Inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid • Politiediensten

55  Algemeen sluitingsuur • 2u00  Uitgezonderd • Nacht van vrijdag op zaterdag • Nacht van zaterdag op zondag • Nacht voorafgaand op een feestdag  Sluitingsuur is dan 3u00  Afwijking op sluitingsuur moet vooraf worden aangevraagd bij de gemeentelijke overheid

56  Afwijking op het sluitingsuur • Afwijking op sluitingsuur moet vooraf worden aangevraagd bij de gemeentelijke overheid • Als organisator aanduiden op het meldingsformulier • In politiezone Midow wordt een verlenging toegestaan tot 4u00

57  Politie-inzet • Inzet van politie is niet evident • Voldoende op voorhand aanvragen • Ook mogelijk dat politie geen inzet voorziet  Talrijke evenementen op grondgebied  Kostprijs  Prioriteiten stellen • Betaalpolitie is mogelijk op termijn

58  Richtlijnen opvolgen • Belangrijk om als organisator de richtlijnen nauwgezet op te volgen • Meeste richtlijnen zijn vervat in algemeen politiereglement • Niet volgen van richtlijnen  Onder meer GAS-boete mogelijk (tussen €60 en €250)

59  Inzet van vrijwilligers en stewards • Cfr. de wet op de private veiligheid • De inzet van vrijwilligers en stewards voor bewakingsopdrachten (ruim te interpreteren) dient 14 dagen op voorhand te worden gemeld aan de burgemeester en de politie  Goedkeuring door burgemeester nodig  Advies van politie nodig

60  Wat is toegelaten • Toegangscontrole en begeleiding van personen op het terrein • Bewaking van goederen, voertuigen,… • Indien men vermoedt dat een bezoeker in het bezit is van een gevaarlijk voorwerp kan men een oppervlakkige fouille uitvoeren  Mits toestemming van de burgemeester  Fouille door iemand van hetzelfde geslacht  Fouille bovenop de kledij  Wat is niet toegelaten • Een daad stellen op de openbare weg

61  Evenement heeft enkel een privaat karakter als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan • Bezoekers hebben een persoonlijke uitnodiging • Bij de ingang is een lijst voorhanden van alle uitgenodigde personen • Bij de ingang worden niet-uitgenodigde personen geweigerd • Er werd geen openbaar gerucht gegeven aan het evenement • Het evenement gaat niet door op openbaar domein

62 • Burgerlijke aansprakelijkheid • Objectieve aansprakelijkheid • Contractuele aansprakelijkheid

63  Voorwerp van verzekering • Schade aan derden  Enkel schade die extracontractueel is  Contractuele schade dient afzonderlijk verzekerd te zijn • Lichamelijke en stoffelijke schade ten belope van de hoofdsom  De verzekering betaalt ook de interesten op de hoofdsom  De verzekering betaalt burgerlijke gerechtskosten, erelonen en kosten voor de advocaat zolang ze niet onredelijk zijn.

64  Uitgesloten van verzekering • Opzettelijke schade • Schade berokkend door familie in rechte lijn • Schade door grove schuld (dronkenschap, weddenschap, uitlokking, vechtpartijen en vuurwapens) • Schade waarvoor de verzekerde contractueel aansprakelijk is • Schade door brand en ontploffing • Schade door oorlog, terrorisme, …

65  Dekking • Brand en ontploffing  Klassieke bedragen • Lichamelijke letsels€14.873.611 • Materiële schade€743.680 • Er wordt indexatie toegepast

66  Uitgesloten van verzekering • Verzekeringsnemer veroorzaakt opzettelijke schade • Verzekeringsnemer heeft grove schuld  In staat van dronkenschap of gelijkaardige staat  Niet naleven van wetten of regels • Schade door verzekeringsnemer die is veroorzaakt door:  Weddenschappen  Vechtpartijen • Schade die kadert in de verzekering van huurders- en gebruikersaansprakelijkheid

67  Gemeentelijke gebouwen • Gemeente heeft een algemene polis voor het JOC • Uitbreiding van de polis naar alle gebouwen is in overleg  Voordeel: polis op maat voor de gemeente • Vrijstelling is tot minimum herleid  €125  Prijzen • Dagprijs: €27,31 • Jaarprijs: €109,25

68  Voorwerp van verzekering • Dekt het risico voor gehuurde infrastructuur en materialen • Overeenkomst aangaan  gebonden aan de opgenomen verplichtingen Verplichtingen niet nakomen  schadevergoeding • Schade of verlies veroorzaakt door brand, bliksem, ontploffing, diefstal, overstroming, lawine, windhoos, verzakking van wegen en pleinen, vliegtuigen of stukken ervan • Diefstal van goederen enkel door inbraak of via geweld en bedreiging

69  Uitgesloten van verzekering • Slijtage, verlies van winst, gebruik van rook- en drankartikelen, graffiti in open lucht, … • Schade door zware fout van de organisator • Schade door terrorisme, militair optreden, stakingen, oorlog, muiterij, volksopstand, …

70 • Algemeen reglement • Praktisch • Verantwoordelijkheden van de gebruiker

71  Op verschillende manieren • ContactDienst reservatie Dorine Devolder • SchriftelijkBrouwerijstraat 21, 8720 Dentergem • Telefonisch051 57 55 12 • Elektronischreservatie@dentergem.be  Eenmalige activiteiten • Kunnen ten vroegste 1 jaar voor de activiteit worden aangevraagd  Chronologisch behandeld

72  Huur • Altijd voor 1 dag (of meerdere dagen) zoals vermeld op de factuur  Klaarzetten dag op voorhand • 3 weken op voorhand aanvragen • €15  Opruimen • 4 uur ‘s morgens  Nooduitgangen • Obstakelvrij, binnen en buiten • Noodverlichting moet zichtbaar blijven

73  Sleutel afhalen • Dienst vrije tijd/reservatie • Na betalen van huur en waarborg • Bewijs bijkomende verzekering mee, indien beslist door beheerscommissie • Sleutel kwijt = €500

74  Gebruik van gemeentelijke zalen • Beperkt tot 1 dag  Gebruik voor langere termijn kan worden toegestaan indien voldoende gemotiveerd • Aard en inhoud mogen niet verschillen van de activiteit waarvoor toelating werd gegeven • Aanvragende organisator = werkelijke organisator  Niet naleven van afspraken • €300 boete • Betalen van verschil tussen oorspronkelijke en effectieve huurprijs

75 • Lokaal niet uitlenen of verhuren aan derden • Aanvrager is verantwoordelijk voor  het gehuurde goed  de aanwezige personen  mogelijke schade door gebruiker, deelnemers of bezoekers • Aanvrager moet nodige vergunningen zelf aanvragen • Aanvrager dient een evenementenformulier in (vragen of twijfels: noodplanningsambtenaar) • Beheerscommissie van de zaal is niet aansprakelijk voor ongevallen of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het lokaal

76 • Materiële ondersteuning • Administratieve ondersteuning • Promotionele ondersteuning

77 • Nadars • Polsbandjes ifv. het schenken van alcohol • Podiumstukken • Verkeerssignalisatie die wordt geplaatst door personeel van de gemeente  Aanduiden op het evenementenformulier

78 • Hulp met het invullen van een evenementenformulier • Nodige aanvraagformulieren voor Sabam en billijke vergoeding, … zijn te downloaden op de gemeentelijke website

79 • Kopiedienst op het gemeentehuis  Eigen papier meebrengen  Toelating vragen aan het schepencollege (voor een jaar) • Activiteitenkalender op de gemeentelijke website  Zelf invullen via account van de vereniging • Activiteitenkalender in het gemeentelijk infoblad  Laten weten aan Krist Malisse

80

81 1. Altijd een evenementenformulier indienen

82 2. Opletten voor de leeftijd bij het schenken van alcohol en aandacht hebben voor de geluidsnormen

83 3. Informeer op voorhand of het aangeraden is om een verzekering af te sluiten voor je evenement.

84

85


Download ppt "Gemeentebestuur Dentergem en politiezone Midow. • Deel 1: Melding van een evenement • Deel 2: Schenken van alcohol • Deel 3: Geluidsnormen en muziek •"

Verwante presentaties


Ads door Google