De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer levenskwaliteit met domotica Effectonderzoek naar de toepassing van domotica in kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie. Steve Lauriks.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer levenskwaliteit met domotica Effectonderzoek naar de toepassing van domotica in kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie. Steve Lauriks."— Transcript van de presentatie:

1 Meer levenskwaliteit met domotica Effectonderzoek naar de toepassing van domotica in kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie. Steve Lauriks

2 Inhoud •Inleiding •Vraagstellingen •Methode •Resultaten •Conclusie •Discussie •Aanbevelingen

3 Inleiding •Technologische ondersteuning van mensen met dementie kan een kwaliteitsverbeterend effect hebben (De Jong et al., 2005). •Domotica als ondersteuning bij oriëntatie, bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. •Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van domotica bij mensen met dementie is nog niet eerder uitgevoerd. •Implementatie domotica woon-zorgcentrum Leo Polak gesubsidieerd door VROM, VWS, WN en het CBZ •VU medisch centrum voerde hier in samenwerking met de GGD Amsterdam effectonderzoek uit.

4 Vraagstellingen 1.Welk effect heeft de toepassing van domotica op de kwaliteit van leven van de persoon met dementie? 2.Welk effect heeft de toepassing van domotica op de arbeidssatisfactie en werkdruk van het personeel? 3.In hoeverre kan domotica worden ingezet als alternatief voor traditionele vrijheidsbeperkingen? 4.Welke factoren hebben de invoering van domotica bevorderd dan wel belemmerd?

5 Methode •Design •Onderzoeksgroep •Interventie •Meetinstrumenten

6 Design •Personen met dementie Pretest-posttest controlegroep design met gerandomiseerde groepen (RCT) •Verzorgend personeel Pretest-posttest controlegroep design •Bevorderende en belemmerende factoren Kwalitatief onderzoek. Interviews met vijf sleutelfiguren in de organisatie tijdens implementatie van domotica

7 Onderzoeksgroep •Personen met dementie: Experimentele groep: 30 bewoners (5 woningen) Controle groep: 24 bewoners (4 woningen) •Verzorgend personeel: Experimentele groep: 14 verzorgenden Controle groep: 11 verzorgenden •Geïnterviewde sleutelfiguren: woonbegeleider, senior woonbegeleider, manager kleinschalig groepswonen Leo polak, regiomanager Osiragroep, ICT – medewerker

8 Interventie Domotica voor ouderen met dementie •Iedere functie is per kamer of groepswoning in te stellen •Op basis van individuele voorkeur •Persoonlijk profiel •Leefcirkels •Automatische schakeling van verlichting in slaapkamer, woonkamer, badkamer en looppad •Melding van hulp – oproep, verlaten slaapkamer, betreden badkamer en inactiviteit (overdag) in slaapkamer

9 Profiel van de groepswoning

10 Profiel van de kamer van een bewoner

11 Leefcirkels 1.Groepswoning 2.Binnenstraat 3.Gebouw incl. tuin

12 Meetinstrumenten bewoners Controlevariabelen: •MMSE, demografische gegevens, life-events, zorgverleden, zorgindicaties. Uitkomstvariabelen: •Kwaliteit van leven, Qualidem (gedragsobservatie, 9 subschalen) en DQoL (zelfrapportage, 5 subschalen). •Aantal valincidenten •Gebruik van Middelen & Maatregelen •Zorgbehoefte in wonen, geheugen, mobiliteit en psychische nood; CANE •Bewegingsactiviteit, bewegingsmeters, logfiles domotica

13 Meetinstrumenten verzorgenden Controlevariabelen: •Demografische gegevens, attitude ten aanzien van dementie (ADQ), uitvoering van de interventie. Uitkomstvariabelen: •Arbeidssatisfactie, MAS-GZ (zelfrapportage, 7 subschalen). •Werkdruk, UBOS (zelfrapportage, 4 items). •Geestelijke gezondheid, AGV-28 (zelfrapportage, 4 subschalen) •Ziekteverzuim in vergelijking met andere afdelingen •Personeelsbezetting

14 Resultaten •Controle variabelen •Effecten bewoners •Effecten verzorgenden

15 Controlevariabelen Er werden ook geen significante verschillen tussen de groepen gevonden op demografische gegevens, diagnose, zorgverleden, zorgindicaties en life-events VariabeleExp. groepCon. groep Leeftijd84 (sd = 5,6)83 (sd = 7,1) GeslachtVrouw1916 Man118 MMSE12 (sd = 7)10 (sd = 7) De verzorgenden in de experimentele groep verschillenden niet significant van de controlegroep op demografische variabelen en benadering van dementie

16 Effecten bewoners Kwaliteit van leven •Minder sociale isolatie •Meer om handen •Hogere esthetische waardering •Hogere zelfgerapporteerde kwaliteit van leven Valincidenten •Minder valincidenten in de badkamer/ toilet •Geen significant verschil in valincidenten op andere locaties en het totaal aantal valincidenten

17 Effecten bewoners Bewegingsgedrag •Tenminste 43% van de bewoners met toegang tot leefcirkel 2 maakte hier gebruik van •De bewoner met toegang tot leefcirkel 3 heeft hier tenminste 5 keer gebruik van gemaakt Behoefte aan zorg en ondersteuning •Geen significant verschillende toe- of afname in zorgbehoefte op het gebied van wonen, geheugen, mobiliteit en psychische nood Gebruik van Middelen en Maatregelen •Geen significant effect van domotica op de toepassing van middelen en maatregelen

18 Effecten verzorgenden Arbeidssatisfactie •Geen significant effect van domotica op arbeidssatisfactie •Geen significante toe- of afname van totale groep Werkdruk •Geen significant effect van domotica op ervaren werkdruk •Significant minder waardering van de werksituatie Geestelijke gezondheid •Geen significant effect van domotica op de geestelijke gezondheid van verzorgenden

19 Effecten verzorgenden Ziekteverzuim •Significant lager gemiddeld ziekteverzuim dan op de PG- afdelingen waarmee werd vergeleken •Het ziekteverzuim in kleinschalig groepswonen nam in de meetperiode wel toe Personeelsbezetting •Door domotica kon 1 dienst per nacht minder ingezet worden (1 per 6 woningen in plaats van 1 per 4 woningen) Uitvoering van de interventie •Aanpassing van het systeem had een significant effect op de gebruiksvriendelijkheid en het vertrouwen van verzorgenden

20 Bevorderende en belemmerende factoren Factoren die de resultaten van het effectonderzoek mogelijk beïnvloed hebben: •Technische problemen tijdens de invoering van domotica •Door personeelstekorten moesten regelmatig flexwerkers en uitzendkrachten worden ingezet die niet bekend waren met domotica •Gebrek aan basale kennis van ICT (computergebruik) bij verzorgenden •De werkwijze in kleinschalig groepswonen was voor veel verzorgenden nieuw

21 Conclusie Uit de gevonden resultaten kunnen we concluderen dat: •Domotica een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van mensen met dementie in kleinschalige groepswoningen •Mogelijke verklaring van dit effect: toegenomen bewegings- vrijheid, meer daglicht, meer zelfstandigheid en betere lichtsituatie in de groepswoning •Domotica lijkt het valrisico te kunnen beperken doordat verzorgenden met name ‘s nachts eerder ter plaatse zijn om een bewoner met een verhoogd valrisico te assisteren

22 Conclusie •Domotica bleek geen invloed te hebben op de arbeidssatisfactie en werkdruk van verzorgenden –Extra inspanning van verzorgenden tijdens de implementatie. –Aanleren nieuwe routines •Domotica bleek niet te leiden tot (nog) minder toegepaste middelen en maatregelen –Het aantal toegepaste middelen en maatregelen was bij aanvang van het onderzoek al gering –Mogelijk wel in de toekomst bij toename betrouwbaarhied techniek

23 Discussie Beperkingen van onderzoek •Kwaliteit van leven voornamelijk op basis van observatie en beperkt op zelfrapportage •De methode om de bewegingsactiviteit te bepalen was niet betrouwbaar en dient verbetert •Selecte groep proefpersonen: terughoudend met generaliseren naar andere groepen zoals in thuissituatie, verpleeghuis, mensen met ernstige gedragsproblemen •Gegevens over het ziekteverzuim verzorgenden alleen op groepsniveau en niet op individueel niveau

24 Aanbevelingen Toekomstig onderzoek zou gericht moeten zijn op: •Nadere bepaling effect van domotica op bewegingsactiviteit van mensen met dementie en ziekteverzuim van verzorgenden •Ontwikkeling van scholingsprogramma’s voor verzorgenden •Ontwikkeling van standaarden in technologie •Onderzoek naar een ethisch en juridisch verantwoord gebruik van domotica

25 Meer weten? Gedetailleerde informatie over het onderzoek is terug te vinden in het onderzoeksrapport. ‘ Meer levenskwaliteit met domotica’ S.lauriks, J.P. Osté, C.M.P.M. Hertogh en R.M. Dröes, 2008


Download ppt "Meer levenskwaliteit met domotica Effectonderzoek naar de toepassing van domotica in kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie. Steve Lauriks."

Verwante presentaties


Ads door Google