De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case."— Transcript van de presentatie:

1 Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case

2 Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek – Kern van de tool – Aanpak – Mensen & middelen – Resultaat – Toepassing – Aanvullende informatie 2 InhoudEmissiescan Logistiek

3 De tool berekend in 6 stappen alle relevante emissies en toont impact van maatregelen – Door een gebrek aan kennis vinden vervoerder en verladers het lastig te bepalen hoeveel emissies een bedrijf precies veroorzaakt en wat voor effect maatregelen hebben op emissies – Daarom heeft CE Delft, in samenwerking met Altimedes Consulting en EVO, de Emissiescan Logistiek ontwikkeld – Emissiescan Logistiek is een rekentool die op basis van gegevens over de logistieke activiteiten van een bedrijf uitstoot van CO2, NOx, SO2 en fijnstof door transport berekent met een gestandaardiseerde methode – Het doel van deze tool is het geven van inzicht in emissies van transport voor een bedrijf en de impact die bepaalde parameters daarop hebben. Zo kan de gebruiker onderzoeken: a.Wat de impact is van maatregelen b.Wat de schoonste modaliteit is c.Wat de invloed is van een hogere beladingsgraad op emissies d.Wat kleine veranderingen in bedrijfsvoering voor impact heeft op emissies De tool berekent alle relevante emissies en toont impact van maatregelen De kern De tool bestaat uit 6 stappen waarin gegevens eenvoudig aan te passen zijn Emissiescan Logistiek 3 • De tool bestaat uit 6 stappen zoals weergegeven in onderstaand figuur (zie onderdeel Aanpak voor details) • De gebruiker kan punten a t/m d (zie links) onderzoeken door de ingevoerde gegevens aan te passen en vervolgens het resultaat te bekijken Invoeren bedrijfsgegevens en kenmerken rekenexercitie Kiezen modaliteiten en transporttypen Invoeren gegevens per modaliteit en transporttype Kiezen eenheid Invoeren reeds genomen maatregelen Resultaten bekijken

4 De gebruiker loopt door de 6 stappen waarin hij/zij gegevens invult en informatie ziet die relevant is StappenActiviteiten Inschatting tijdsduur * Invoeren bedrijfsgegevens en kenmerken rekenexercitie De gebruiker vult de volgende gegevens: • Naam • Datum 5 min Kiezen modaliteiten en transporttypen In dit scherm vult de gebruiker de modaliteitenmatrix. Hierin geeft de gebruiker aan van welk vervoer de emissies berekenend moeten worden. De gebruiker kiest het vervoer dat van toepassing is door de transporttypen en modaliteiten aan te vinken. De transporttypen en modaliteiten die aangevinkt zijn (en dus van toepassing) komen bij stap 4 (invoeren gegevens) terug. De niet geselecteerde transporttypen en modaliteiten komen in vervolgstappen niet meer aan bod 30 min Kiezen eenheid Afhankelijk van het type product dat het bedrijf verlaadt, selecteert de gebruiker: tonnen, TEU’s of kubieke meters (m3). Reden: om de tool voor zoveel mogelijk bedrijven bruikbaar te maken. Om berekeningen te kunnen doen wordt, indien de eenheid TEU of m3 wordt gekozen wordt altijd gevraagd naar het gewicht van deze eenheid 15 min Invoeren gegevens per modaliteit en transporttype Van 3 modaliteiten dient de gebruiker (indien van toepassing) gegevens in te vullen: • Wegtransport • Spoor • Binnenvaart Indien van toepassing vult de gebruiker bij deze modaliteiten gegevens in voor: droge bulk, natte bulk, containers, stukgoed, enkele afleveradressen en distributie 1 a 2 uur (er van uitgaande dat data beschikbaar is) Invoeren reeds genomen maatregelen Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren al maatregelen genomen om de emissies van transport te reduceren. De berekeningen dienen hier rekening mee te houden. Om deze reden geeft de gebruiker aan welke maatregelen reeds genomen zijn. Ook kan dit tabblad worden gebruikt om het effect van een eventueel te nemen maatregel te berekenen 15 min Resultaten bekijken Op het resultaten tabblad worden de resultaten in verschillende vormen gepresenteerd. Deze zijn zowel grafisch als numeriek weergegeven. De numerieke resultaten worden zichtbaar door gebruik te maken van de uitklapfunctie aan de linkerkant van het scherm. De handleiding geeft uitleg wanneer welke resultaten gebruikt kunnen worden ½ tot 1 uur Aanpak 4 • Bestandsnaam • Periode Emissiescan Logistiek 1 2 3 4 5 6 * Tijdsduur afhankelijk of gewenste (bedrijfs)gegevens makkelijk beschikbaar zijn

5 Invoering is kosteloos, kan met beperkte expertise, maar met juiste logistieke gegevens Mensen & middelen 5 Emissiescan Logistiek Met de Emissiescan Logistiek kunnen emissies daadwerkelijk worden gereduceerd, dit vereist: • Expertise om de tool te vullen (Business Analist, Business Controller of Logistiek Manager) − Om de gevraagde gegevens in te kunnen vullen dient de gebruiker toegang te hebben tot gedetailleerde logistieke informatie van eigen bedrijf en derden (zie rechts) − Verder is er, door de logische opzet en uitleg, redelijk weinig expertise op het gebied van goederenlogistiek nodig • Draagvlak bij Management Team. Hierbij dient het MT doelen te stellen op basis waarvan de maatregelen uit de tool kunnen worden uitgevoerd • Communicatie van de voortgang • Betrokkenheid van uitvoerende medewerkers bij de implementatie van verbetermaatregelen Toegang tot bedrijfsinformatie is cruciaal Gebruik van de Emissiescan Logistiek is kosteloos • Benodigde investering / kosten: de tool wordt kosteloos verstrekt • Benodigde gegevens: De tool vraagt volgende gegevens in te vullen* 1.Capaciteiten verdeeld naar eigen, uitbesteed en gecombineerd vervoer 2.Beladingsgraad verdeeld naar eigen, uitbesteed en gecombineerd vervoer 3.% Productieve kilometers 4.Samenstelling naar grootteklasse 5.Verdeling diesel/elektrisch 6.Verdeling over vaarwegen 7.Samenstelling vloot naar diverse klasse (bijvoorbeeld: grootte of euro) * De gebruiker heeft bovenstaande gegevens nodig voor de geselecteerde transporttypen en modaliteiten (in stap 2)

6 Corus, ECT en Electrolux testbedrijven met het gebruiken v/d Emissiescan bij het kiezen van transportmodaliteiten – Inzicht in de emissies CO2, NOX, SO2 en fijnstof verdeeld naar: • Modaliteiten spoor, binnenvaart en weg. Modaliteit weg is opgedeeld naar: eigen vervoer, uitbesteed vervoer dedicated en uitbesteed vervoer gecombineerd • Transporttypen: – Droge bulk – Natte bulk – Inzicht in effect van een set voorgedefinieerde maatregelen op bovenstaande emissies en verdeling daarvan over de modaliteiten en transporttypen – Inzicht in effect van aanpassing van invoergegevens op bovenstaande emissies en verdeling daarvan over de modaliteiten en transporttypen. Invoergegevens kunnen gewijzigd worden om de effecten van bijvoorbeeld een hogere beladinggraad of andere modaliteitsamenstelling te onderzoeken De Emissiescan Logistiek is getest bij onder meer Corus, ECT en Electrolux. Deze bedrijven gebruiken (eenmalig) de Vele bedrijven gebruiken de emissiescan voor het bepalen van hun CO₂ reductiemogelijkheden in hun logistieke activiteiten. Dit zijn bedrijven uit EVO-trajecten (Brabant en groepsaanpak), als ook enkele bedrijven van de huidige Lean and Green koplopersgroep. Resultaat Resultaten 6 Resultaten in de praktijk Emissiescan Logistiek - Containers - Stukgoed - Aflevering bij enkele adressen - Distributie

7 De tool helpt verladers en vervoerders bij een viertal onderdelen van het verduurzamingsproces 7 Doelgroep PDL (info)info Koploper groepen Vervoerders Verladers Gemeenten Criteria PDL & Zoektermen Maatregelen (intern & in keten) Monitoring resultaten & bijsturing Planning & coördinatie realisatie Nulmeting (IST)* Besparings- doelstelling Organisatorische borging Communicatie intern & extern StrategieTactiekUitvoering Bepaling scope Keuze meetmethode Keuze meetmethode Potentiële Awardwinnaars Geïnteresseerden in Award Awardwinnaars • De tool is geschikt voor: verladers & vervoerders die op weg zijn naar de Award en daarvoor een Plan van Aanpak moeten maken. De tool helpt bij 4 onderdelen van dat plan (zie onder) • De tool: (1) geeft een nulmeting voor alle relevante emissies, (2) maakt de impact van maatregelen inzichtelijk. Daarnaast ondersteunt het bij: (3) het bepalen van de scope (minder want vnl. de transportactiviteiten)van het Plan van Aanpak voor de Lean and Green Award doordat het inzichtelijk maakt wat de emissies per modaliteit en transporttype toont, (4) de communicatie van duurzaamheidsprestaties ToepassingEmissiescan Logistiek

8 Aanvullende informatie voor verdieping • Contactpersonen / specialisten • Freek Boele en Coen Faber Programma Duurzame Logistiek Kluyverweg 6 - 2629 HT Delft Postbus 48 - 2600 AA Delft T 015 - 251 65 65 F 015 - 251 65 99 E info@duurzamelogistiek.nl Specialisten – CE Delft (manager Huib van Essen) en EVO bedrijfsadvies (manager Pieter van der Bas)info@duurzamelogistiek.nl • Bronnen / links • CE Delft: http://www.ce.nl/ce/emissiescan_logistiek/552http://www.ce.nl/ce/emissiescan_logistiek/552 • EVO, stappenplan voor emissie- en kostenreductie : http://www.evo.nl/site/reduceren-emissie-kostenhttp://www.evo.nl/site/reduceren-emissie-kosten • Altimedes: http://www.altimedes.com/ • Referenties • Corus • ECT • Electrolux • Vele bedrijven (uit Brabant traject EVO-Provincie + EVO groepsaanpak, en meerdere uit Lean and Green) 8 Aanvullende informatieEmissiescan Logistiek


Download ppt "Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case."

Verwante presentaties


Ads door Google