De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Club 3 Vittel Vittel 05/10/2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Club 3 Vittel Vittel 05/10/2009."— Transcript van de presentatie:

1 Club 3 Vittel Vittel 05/10/2009

2 Zorgvormen voor medioren en senioren
B. Van Bree Algemeen Directeur Woon- en Zorgcentrum O.L.V. van Antwerpen Vittel 05/10/2009

3 Zoals het klokje thuis tikt tikt het nergens
Vittel 05/10/2009

4 Zoals het klokje thuis tikt tikt het nergens
Vittel 05/10/2009

5 Zoals het klokje thuis tikt tikt het nergens
Vittel 05/10/2009

6 Thuishulpdiensten Niet-professionele thuiszorg:
Mantelzorg Vrijwilligerswerk: CLUB3 Wordt sterk gestimuleerd, broos HA, kine, logo, tandartsen Thuisverpleging: Wit-Gele Kruis ( zelfstandige thuisverpleegkundige, e.a. Vittel 05/10/2009

7 Huishoudelijk werk, verzorging door verzorgenden aan huis
Thuishulpdiensten Gezinszorg Huishoudelijk werk, verzorging door verzorgenden aan huis Gebruiker betaalt eigen bijdrage i.f.v. inkomen Bv.: familiehulp ( Poetsdienst: Meestal dezelfde organisaties als de diensten gezinshulp Vittel 05/10/2009

8 Gebruiker betaalt i.f.v. inkomen
Thuishulpdiensten Klusjesdiensten: via OCMW of diensten gezinshulp Gebruiker betaalt i.f.v. inkomen Dienstencheques: 7,5 €/uur en fiscaal aftrekbaar Maaltijden aan huis Door OCMW of derden Gebruiker betaalt i.f.v. inkomen of marktprijs Uitleendiensten Via mutualiteiten of anderen Vittel 05/10/2009

9 PersonenAlarmSysteem:
Thuishulpdiensten PersonenAlarmSysteem: Via mutualiteiten of via LokaalDienstenCentrum Eigen bijdrage Diensten voor thuisoppas via o.a. mutualiteiten ( Vittel 05/10/2009

10 Thuishulpdiensten Palliatieve thuiszorg Vervoer: http://www.pha.be/
Werken ondersteunend en coördinerend Vervoer: MMC Diensten voor aangepast vervoer Vittel 05/10/2009

11 Expertisecentra Dementie
Thuishulpdiensten Baluchon Alzheimer Gedurende één of twee weken aan de mantelzorger van een persoon met de ziekte van Alzheimer een ‘adempauze’ aanbieden zonder dat het familielid daarom in een ander milieu geplaatst hoeft te worden. Gedurende de afwezigheid van de mantelzorger zorgt de zogeheten ‘baluchonneuse’ voor de zieke. Zij vervangt de mantelzorger dag en nacht. Met ‘adempauze’ bedoelen wij het volgende: ‘voor zichzelf’ zorgen of door een periode te gaan rusten of door tijd te nemen voor gezondheidszorgen. De mantelzorgers ondersteunen door hen tips en strategieën aan te bieden die aangepast zijn aan hun moeilijke situatie en hen een evaluatie aan te bieden van de capaciteiten van de zieke. Expertisecentra Dementie Info en ondersteuning aan de omgeving van personen met dementie Advies rond hulpverlening Vittel 05/10/2009

12 Extramurale voorzieningen
Dienstencentrum: lokaal en regionaal Aan ‘lokale’ bevolking diensten en activiteiten aanbieden waardoor het thuis blijven wonen wordt bevorderd. Minimale taken LDC: Organiseren activiteiten van algemeen informatieve, recreatieve en algemeen vormende aard Aanbieden hygiënische zorg Min. Vier werkzaamheden: warme maaltijden, boodschappen, huishouden, initiatieven die mobiliteit verhogen, PAS, activiteiten Vittel 05/10/2009

13 Extramurale voorzieningen
Dienstencentrum: lokaal en regionaal RDC activiteiten: Voorzieningen en tegemoetkomingen Advies materiële hulp en immateriële hulp- en dienstverlening Organiseren informatie en/of vormingscursussen voor mantelzorgers en vrijwilligers Op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk Ten minste drie activiteiten: PAS, alarmcentrale, advies en uitlenen hulpmiddelen, advies aanpassing woning, ergotherapeutische begeleiding, organisatie activiteiten voor specifieke doelgroepen Subsidiëring via Vlaamse Gemeenschap Vittel 05/10/2009

14 Extramurale voorzieningen
Pilootproject nachtzorg: Alleen zorgbehoevenden, wonend in de stad Antwerpen en grote omgeving komen in aanmerking De zorgbehoevende behoort minstens bij één van de volgende doelgroepen Zorgbehoevende in een palliatieve situatie Zorgbehoevende in een dementerende situatie Zorgbehoevende met chronische ziektetoestand De hulpvraag kan door verzorgenden, vrijwilligers of via residentiële opvang (nachthotel of palliatieve eenheid) uitgevoerd worden De nacht is ondeelbaar, begin om 22.00u., einde om 07.00u. Er wordt naar gestreefd 2 à 3 nachten te bieden De zorgbehoevende of zijn omgeving betalen 2.78€/u of 25 € per nacht De omgeving van de zorgbehoevende kan, zo nodig, tijdens de nachtzorg inspringen (bv. ziekte van hulpverlener,...) 24 op 24 u (ook in het weekend) is er permanentie gewaarborgd door de wachtdienst van PHA. De aanvraag gebeurt bij voorkeur met medewerking van de huisarts. Vittel 05/10/2009

15 Extramurale voorzieningen
Woningen voor ouderen Door lokaal bestuur gebouwd specifiek voor ouderen, grenzen vervagen Aanleunwoningen Vittel 05/10/2009

16 Extramurale voorzieningen
Kangoeroewoning Vittel 05/10/2009

17 Extramurale voorzieningen
Groepswonen Serviceflats/assistentiewoningen/seniorenresidentie Doelgroep: valide ouderen (O- en A-senioren) Huurt flat in veilige omgeving Koopt bijkomende diensten indien nodig Financieel: ten laste senior, zorgkost via thuiszorg Vittel 05/10/2009

18 Extramurale voorzieningen
Serviceflats/assistentiewoningen/seniorenresidentie Vittel 05/10/2009

19 Transmurale voorzieningen
Dagverzorgingscentrum Thuiszorgondersteunende dienstverlening Wat: Hygiënische- en verpleegkundige hulp- en dienstverlening Activering Animatie en ontspanning Revalidatie Financiering: RIZIV-forfait Subsidie Vlaamse overheid Gebruiker betaalt dagprijs Vittel 05/10/2009

20 Transmurale voorzieningen
Dagbehandeling- daghospitalisatie Centrum voor kortverblijf Thuiszorgondersteunende dienstverlening, steeds gekoppeld aan rusthuis Wat: Aanbieden verblijf Hygiënische- en verpleegkundige hulp- en dienstverlening Activering Animatie en ontspanning Revalidatie Vittel 05/10/2009

21 Residentiële voorzieningen
Rust- en verzorgingstehuis Historiek Verzorging verzorgingsbehoevende personen die wegens een langdurige aandoening minder zelfredzaam zijn Bijkomende erkenning op rusthuisbed Vittel 05/10/2009

22 Residentiële voorzieningen
Rust- en verzorgingstehuis Doelgroep:personen die minder zelfredzaam zijn: deze personen alle actieve en reactiverende behandelingen hebben onder­gaan zonder dat zulks een volledig herstel van de functies met betrekking tot het dage­lijks leven voor gevolg had en zonder dat dagelijks medisch toezicht en een perma­nente medisch-gespecialiseerde behandeling vereist is; uit een multidisciplinaire medisch-sociale evaluatie blijkt dat alle moge­lijk­heden op thuiszorg werden geëxploreerd, zodanig dat opname in een rust- en verzor­gings­te­huis aangewezen is; de algemene gezondheidstoestand van deze personen, naast de medische zorg van de huisarts en de verpleegkundige zorg, paramedische en/of kinesi­the­ra­peu­tische zorg, evenals hulp bij de dagelijkse levensactiviteiten vereist; deze personen sterk afhankelijk zijn van hulp van derden om de dagelijkse levens­hande­lin­gen te verrichten en voldoen aan de vastgelegde zorg­behoe­vend­heids­criteria: crite­ria B of C op de KATZ-schaal. Vittel 05/10/2009

23 Residentiële voorzieningen
Rusthuizen Historiek: decreet 1985, nu woonzorgdecreet 4 maart 2009 doch nog geen uitvoeringsbesluiten Doelgroep: Niet vastliggend Aantal zorgbehoevenden stijgt: switch O, A thuis en/of serviceflat Vittel 05/10/2009

24 Residentiële voorzieningen
Rusthuizen Vittel 05/10/2009

25 Grensoverschrijdende voorzieningen
Woon- en zorgcentrum Functioneel geheel van woon- en zorgvoorzieningen georganiseerd rond een rusthuis Sedert het woonzorgdecreet van 4/03/2009 erkende term Kernopdracht aanbieden van zorg en zorgcoördinatie in een thuisvervangend milieu voor ouderen met een meervoudige en complexe zorgbehoefte ROB-RVT, CKV, DVC, SF, LDC,…. Vittel 05/10/2009

26 Grensoverschrijdende voorzieningen
Woonzorgzone Geen erkend concept Gebied met verhoogde geschiktheid voor zelfstandig wonen van mensen die op (intensieve) zorg zijn aangewezen Niet exclusief voor ouderen Kenmerken: Woningen rolstoeltoegankelijk Verkeersveilige en sociaal veilige woonomgeving Winkels en dienstverlening binnen loopaftsand en bezorging aan huis Zorg- en dienstverlening met 24 u. permanentie op loopafstand Gebruiksvriendelijke ICT Vittel 05/10/2009

27 Zorg: 24 u. meestal binnen woon- en zorgcentrum
Grensoverschrijdende voorzieningen Woonzorgzone Wonen: Levensloopbestendig wonen, maximaal zelfstandig en minimaal in collectieve woonvormen Zorg: 24 u. meestal binnen woon- en zorgcentrum Dienstverlening en infrastructuur Diensten aan huis Domotica Communicatie Informatieloket zie ook LDC Activiteitencentrum Vittel 05/10/2009

28 Vittel 05/10/2009

29 Être Jeune La jeunesse n'est pas une periode de la vie,elle est un état d'esprit.....un effet de la volonté,une qualité de l'imagination,une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité,du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté ton idéal.Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations,les doutes,les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui,lentement,nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille.Il demande comme l'enfant insatiable:et après?il défie les evenements et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi.Aussi vieux que votre doute. Aussi jeune que votre confiance en vous-même. Aussi jeune que votre espoir.Aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif.Réceptif à ce qui est beau,bon et grand.Réceptif aux messages de la nature,de l'homme et de l'infini. Si un jour votre coeur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme,puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Samuel Ullman. Vittel 05/10/2009

30 Jong Zijn De jeugd is niet een bepaalde periode in het leven,het is een toestand van de geest, het resultaat van wilskracht,verbeeldingskracht,een gevoelsintensiteit,een overwinning van de moed op de bedeesdheid......van het verlangen naar avontuur op de hang naar comfort. Men wordt niet oud als men een bepaald aantal jaren geleefd heeft,men wordt oud omdat men zijn idealen heeft opgegeven. De jaren zorgen voor rimpels in de huid het opgeven van idealen voor rimpels in de ziel. De zorgen,de twijfels,de angsten en de wanhoop zijn onze vijanden,die ons langzamerhand depressief maken en ons tot stof laten vergaan,voordat we sterven. Jong is degene,die verwonderd en verrukt kan zijn.Hij stelt dezelfde vraag als een nieuwsgierig kind:EN DAN???? Hij daagt de gebeurtenissen uit en heeft plezier in het spel van het leven. Je bent zo jong als je geloof zo jong als je twijfel zo jong als je zelfvertrouwen zo jong als je hoop zo jong als je neerslachtigheid. Je blijft jong als je ontvankelijk blijft.Ontvankelijk voor het mooie goede en grootse.Ontvankelijk voor de boodschap van de natuur de mens en het oneindige. Als je hart op een dag gekweld raakt door het pessimisme en verteerd wordt door cynisme,moge God dan medelijden hebben met je oud geworden ziel! Vittel 05/10/2009


Download ppt "Club 3 Vittel Vittel 05/10/2009."

Verwante presentaties


Ads door Google