De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DENKVAARDIGHEDEN VAN MAATSCHAPPIJLEER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Gerard Ruijs ILO/UvA Broklede Vaksectie MW G.Ruijs LIO dag, maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DENKVAARDIGHEDEN VAN MAATSCHAPPIJLEER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Gerard Ruijs ILO/UvA Broklede Vaksectie MW G.Ruijs LIO dag, maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 DENKVAARDIGHEDEN VAN MAATSCHAPPIJLEER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Gerard Ruijs ILO/UvA Broklede Vaksectie MW G.Ruijs LIO dag, maart 2013

2 Nb het verhaal is in ontwikkeling nog niet ‘’af’’ • Ik nodig mensen uit te reageren/mee te denken • en als men eruit put gaarne bron vermelden • g.j.f.ruijs@uva.nl G.Ruijs LIO dag, maart 2013

3 In deze ppt gaan we in op • Theorie/onderbouwing • Basis grammatica / redeneerwijze maatschappijleer/MW • vormen van ‘’causaal’’ redeneren (dia 22 e.v.) • Voorbeelden voor in de klas • vergelijken (dia 46 e.v.) • Voorbeelden voor in de klas • Vergelijken en ‘’causaal’’ redeneren (dia 59 e.v.) • Creatief denken/Argumenteren/debatteren/beoordelen (68ev) G.Ruijs LIO dag, maart 2013

4 Theorie/onderbouwing noodzaak hogere denkvaardigheden • Waarom vaardigheden oefenen/cumulatief opbouwen? G.Ruijs LIO dag, maart 2013

5 Achtergrond literatuur • HOGERE DENKVAARDIGHEDEN • BROOKHART + MARZANO • WAT WERKT IN DE KLAS G.Ruijs LIO dag, maart 2013

6 PROBLEEM: Waarom leren we? • In het dagelijks leven komt het vrijwel nooit voor dat je feiten moet kennen als doel op zich… • Meeste docenten maken toetsen die alleen herinneren/reproductie vragen… • Geldt ook voor de beste leraren… (Susan Brookhart: How to assess higher thinking skills in your classroom) G.Ruijs LIO dag, maart 2013

7 ML Vragen van verschillende niveaus • Is de kinderbijslag een sociale verzekering of een sociale voorziening? • (weetje) • Of willen we dat leerlingen kunnen beredeneren wat de gevolgen zijn van afschaffing van de kinderbijslag? • (Complexere ‘’als… dan….’’ redenering) G.Ruijs LIO dag, maart 2013

8 PROBLEEM: ‘’mile wide inch deep’’ Leren voor de toets /leren voor reproductie (niet specifiek voor ML: probleem) • Kennen van beschrijvende feiten zoals: • Regelingen in de verzorgingstaat • Stappen in het formatieproces • Bevoegdheden politie justitie • Volgorde in een rechtszaak • Taken/rechten parlement • Leidt tot ‘’Recall’’/ reproductie vragen (standaard toetsen) onderzocht zou moeten worden wat leerrendement is op langere termijn (geen transfer) Mijn indruk: gebaseerd op • lesbezoeken aan studenten/toetsen op stagescholen • enige kennis van lesmethoden • enige ervaring met eindexamens • Literatuur die dat beschrijft G.Ruijs LIO dag, maart 2013

9 TAKEN VAN DOCENTEN Van de Grift, 2010; Van de Grift & Helms-Lorenz, 2011 Wat is/wordt gemakkelijker? Uitleg geven, orde houden, leerlingen bij de les betrekken Wat blijft moeilijk? Ook bij ervaren docenten. Leerlingen leren denken: hogere denkvaardigheden G.Ruijs LIO dag, maart 2013

10 COGNITIEVE DENKACTIVITEITEN • Selecteren • Herhalen • Analyseren • Relaties leggen • Structureren • Concluderen • Toepassen • Synthetiseren • Creëren Wat is dat? Hoe doe je dat? idem G.Ruijs LIO dag, maart 2013

11 COMBINATIES VAN DENKACTIVITEITEN • Informatie zoeken • Probleemoplossen • Studerend lezen • Onderzoeken • Kritisch denken 1.Probleem analyseren 2.Oplossingsplan maken 3.Oplossingsplan uitvoeren 4.Oplossing controleren en reflecteren 1.Oriëntatie op de tekst 2.Selecteren van hoofdzaken, 3.Structureren, 4.Zelf bewaken en bijsturen, 5.Herhalen, 6.Controleren. BIJ ALLE SCHOOLVAKKEN Hoe doe je dat? G.Ruijs LIO dag, maart 2013

12 De belangrijkste dia nu alvast : denkvaardigheden bij Maatschappijleer/MW 1. Vergelijken 2. Categoriseren 3. Inductie/deductie 4. ‘’Causaal’’redeneren / correleren (zit overal bij ml maar vaak impliciet, bij gs wel in de eindtermen). 5. Afwegen/beslissen (steeds met bepaalde kennis van feiten en concepten/visies/invalshoeken etc. oorzaak gevolg/samenhang redeneringen kunnen construeren; om te komen tot een oplossing/aanpak van de oorzaken) • Scenario’s uitwerken (idem) is een vorm van ‘’creatief denken’’ waarin lln vergelijk, categoriseren, oorzaak – gevolg – oplossings- redeneringen maken, afwegen en beslissen, induceren, deduceren. • Als dan… redeneren is daar een vooroefening voor • Welke komen nog meer vaak voor bij ML?? G.Ruijs LIO dag, maart 2013

13 DENKVAARDIGHEDEN VERHOGEN LEERRESULTATEN Wang, Haertel & Walberg (1990); Flippo & Caverly (2000); Zimmerman & Schunk (2001); Nota, Soresi, & Zimmerman (2004); Ozuru, Dempsey, & McNamara (2009), etc. G.Ruijs LIO dag, maart 2013

14 Van der Grift • Intelligentie bepaald 80% van het leren • Docent bepaald 20 % van het leren (gemiddelde) MAAR: er zijn leraren die bij hun leerlingen • nog niet de helft van de gemiddelde leerwinst bereiken • die het dubbele van de gemiddelde leerwinst weten te bereiken  Beroepsruimte  Zie http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderwijs/oratie-van-de-grift.pdf G.Ruijs LIO dag, maart 2013

15 Verschil zit m in volgende kwaliteiten Het observatie-instrument van Van de Grift en Van der Wal uit 2010 • vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën • moedigt kritisch denken van leerlingen aan • stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen • stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen • biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd • leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen • zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen • laat leerlingen hardop denken G.Ruijs LIO dag, maart 2013

16 •hanteert werkvormen die leerlingen activeren •stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen •gebruikt de leertijd efficiënt •geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten •gaat tijdens de instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen •geeft feedback aan de leerlingen •betrekt alle leerlingen bij de les •bevordert dat leerlingen hun best doen •zorgt voor een doelmatig klassemanagement •geeft duidelijke uitleg van leerstof en opdrachten •gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdrachten op een juiste manier uitvoeren •zorgt voor wederzijds respect •ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen •zorgt voor een ordelijk verloop van de les •zorgt voor een ontspannen sfeer •toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen G.Ruijs LIO dag, maart 2013

17 Wat is ‘’higher order thinking’’? Brookhart onderscheidt drie soorten definities: • Leren voor transfer • Kritisch leren denken • Problemen leren oplossen Overlap: maar het gaat steeds om ‘’betekenisvol’’ leren. G.Ruijs LIO dag, maart 2013

18 Nieuwe taxonomie Bloom Original Terms New Terms • Evaluation • Synthesis • Analysis • Application • Comprehension • Knowledge •Creating •Evaluating •Analysing •Applying •Understanding •Remembering (Based on Pohl, 2000, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 8) G.Ruijs LIO dag, maart 2013

19 Taxonomie van Bloom Misverstand = • dat recall altijd makkelijk, • en hogere orde denken altijd moeilijk is Gaat om • moeilijkheidsgraad van de stof enerzijds en • niveau waarmee er over gedacht moet worden (herinneren vs creëren). Brookhart p.29 G.Ruijs LIO dag, maart 2013

20 voorbeeld: kennis van de functies van straffen is nodig, maar waarom? leerlingen kunnen m.b.v. - concepten als functies van straffen, daad/daderrecht, etc en - door vergelijking van gegevens over effectiviteit (causaal redeneren) van soorten straffen - en door vergelijking van gegevens van andere landen Een redenering opbouwen over de (on)wenselijkheid van hogere straffen/ minimum straffen etc (causaal redeneren) - En de dilemma’s (positieve-negatieve gevolgen; bedoelde- onbedoelde effecten) daarbij aangeven (causaal red. + vergelijken) - En zonodig gebruik maken van theorieën over het ontstaan van criminaliteit. (causaal redeneren) - En daarmee een afweging maken tussen politieke visies G.Ruijs LIO dag, maart 2013

21 Meerwaarde vragen hoger niveau voor ML/MW • Als leerlingen complexiteit van veranderingen begrijpen minder stereotype kijk • Realistischer kijk op politiek en maatschappij leidt tot een hogere competentie om te kunnen handelen • Realistischer verwachtingen, dus minder teleurstelling • b.v. we kunnen het woord representativiteit leren • Maar als we weglaten welke oorzaken/factoren een rol spelen waardoor besluitvorming zelden ‘representatitief ‘ kan zijn • Is het een woord dat teleurstelling voedt (en wordt het een ‘’eis’’) • Leren betwijfelen ipv. standpunt bepalen!! • Leren voor transfer (in toekomstige situaties/als burger) Waar komt die onvrede in Nederland toch vandaan? Iedereen heeft toch ML gehad en leren denken over de samenleving??? G.Ruijs LIO dag, maart 2013

22 Causaal redeneren • Doen leerlingen uitzichzelf: niet gehinderd door kennis van zaken • Bij ML/MWE kunnen we leerlingen leren het systematisch/’’controleerbaar’’ te doen G.Ruijs LIO dag, maart 2013

23 Denkvaardigheid ‘Causaal’ redeneren Leerlingen kunnen oorzaak-gevolg redeneringen maken en redeneringen formuleren waarin de samenhang tussen verschijnselen wordt beargumenteerd. Vaardigheid - om redeneringen in teksten te herkennen - om uit tabellen en grafieken die samenhang tussen verschijnselen te herleiden - Om zelf leren te argumenteren - Om goed te kunnen afwegen - etc G.Ruijs LIO dag, maart 2013

24 ‘Causaal’ redeneren/correleren en problemen oplossen… Is dat misschien de meest maatschappijleer specifieke denkvaardigheid? Naast vergelijken? • Leren analyseren van maatschappelijke/politieke vraagstukken • Probleem> ongewenste situatie • Identificeren van oorzaken > • Kiezen van middelen/oplossing > gewenste situatie • Leren analyseren en/of onderbouwen van redeneringen/standpunten • Leren analyseren van waardendilemma’s • Leren vergelijken van politieke visies G.Ruijs LIO dag, maart 2013

25 Preconcepties van leerlingen zijn uit redeneringen/frames opgebouwd Constructieve friktie (= nodig voor leren/voor verandering) • Wordt pas bereikt als de schools kennis de informele ervaringskennis/preconceopties ‘’raakt’’/beroert. • De weetjes lijken die voorkennis/preconcepties niet te beroeren • Goede cijfers • Niks veranderd/geleerd • Zie handboek VD hoofdstuk 7,8,9 G.Ruijs LIO dag, maart 2013

26 Preconcepties zijn een soort ´Gezonde misverstanden´ (Franke) Bijvoorbeeld over samenhang • strafklimaat/hoogte van straffen en mate van criminaliteit • Ouderen jongeren frame • Bezuinigingsnoodzaak frame • Marokkanenframe • …… • Verdringt andere voorstellingen G.Ruijs LIO dag, maart 2013

27 Voorbeeld denkvaardigheden: het leren ontleden van frames Framing theorie: ‘’bril’’ waarmee maatschappelijke kwesties worden waargenomen te ontleden in • probleemdefinitie • diagnose: oorzaken-gevolgen/samenhang • moreel oordeel • gevoelens • Oplossingen G.Ruijs LIO dag, maart 2013

28 Basisgrammatica/redeneerwijze • ‘’causaal redeneren’’ NB: Moeten we eerst leren, om daarna te nuanceren • dat het vaak geen directe oorzaken zijn, maar correlaties; waarschijnlijkheden/kansen etc G.Ruijs LIO dag, maart 2013

29 basis grammatica van ML MW Als je theorieën /visies leert/doceert, ga dan op zoek naar de ‘grammatica’: de onderdelen in een theorie/visie/frame/redenering NB elke wet is een oplossing voor een probleem, en een visie op de oorzaak en een idee over de gewenste situatie probleem Oorzaken/ samenhang oplossingen Gewenste situatie G.Ruijs LIO dag, maart 2013

30

31 Andere ML voorbeelden • Vragen we alleen de kenmerken van het Scandinavische en het Angelsaksische model te kunnen noemen/herkennen Of • Kunnen leerlingen de samenhang beredeneren van de welzijns/welvaartsontwikkeling van landen met een verzorgingsstelsel in vergelijking met landen zonder? • En kunnen leerlingen de functies (verzekeren, verheffen, verzorgen, verbinden) van de verzorgingsstaat onderscheiden om verschillen tussen landen te analyseren/vergelijken • En die functies gebruiken voor hun afweging/overdenken/bepalen standpunt G.Ruijs LIO dag, maart 2013

32 grammatica uit te breiden met : nog verder uitwerken probleem Oorzaken/ samenhang Oplossingen middelen Gewenste situatie Verschillende visies Verschillende variabelen: Soorten Problemen/Catego rieen: Sociaal econ Sociaal cult Pol jur Indicatoren: hoe meet je een probleem; operationaliseren Indicatoren: hoe meet je een oorzaak/samenhang; operationaliseren Visies; etc Bedoelde en onbedoelde effecten Korte/lange termijn b.v. gericht op eigen verantw. / omstandigheden verbeteren G.Ruijs LIO dag, maart 2013

33 Maatschappijleer denkvaardigheden 1. Vergelijken 2. Categoriseren 3. Inductie/deductie 4. ‘’Causaal’’redeneren (zit overal bij ml maar vaak impliciet, bij gs wel in de eindtermen). 5. Afwegen/beslissen (steeds met bepaalde kennis van feiten en concepten/visies/invalshoeken etc. oorzaak gevolg/samenhang redeneringen kunnen construeren; om te komen tot een oplossing/aanpak van de oorzaken) • Scenario’s uitwerken (idem) G.Ruijs LIO dag, maart 2013

34 Wetenschap – politiek denken Oplossen wetenschappelijke vraagstukken • Oplossen betekent hier: een antwoord vinden op een vraag door middel van onderzoeksmethoden: beschrijven, analyseren, verklaren. Oplossen politieke vraagstukken • oplossen cq het ‘wegnemen’ van een maatschappelijke of politiek probleem • door de inzet van beleid: d.w.z. de inzet van middelen • binnen een bepaalde tijd • wil men een probleem aanpakken/oorzaken wegnemen, • om op die manier gestelde/gewenste doelen te bereiken, G.Ruijs LIO dag, maart 2013

35 HULPMIDDELEN ‘’CAUSAAL REDENEREN’’: THEORIE BETER TE BEGRIJPEN Colemans boat’ G.Ruijs LIO dag, maart 2013

36 ..

37 Vgl lesmethoden met de oorspronkelijke theorie: Bijvoorbeeld de anomietheorie • Twee onafhankelijke variabelen - Ideologieën (Als X…) - kansen idealen te realiseren (Als Y…) • Als X + Y wrikken ….(dan meer anomie; dan meer kans!! op Z) Bovendien: • meerdere gevolgen/afhankelijke variabelen - Soorten afwijkend gedrag - Waaronder meer kans op criminaliteit • Anomie theorie is complexer om te reproduceren dan stigmatiserings theorie G.Ruijs LIO dag, maart 2013

38 Anomie theorie: probleem? Wat = de oorzaak van verschillen tussen landen in de mate van criminaliteit. Soort ideologie Mate van kansen vervullen levensdoelen Anomie/ normloosheid conformisme rebellie ritualisme criminaliteit alternatief Differential association th: ook middengroepen retraitisme G.Ruijs LIO dag, maart 2013

39

40 ander instrument om leerlingen te trainen in denken in oorzaken en samenhang • een figuur/diagram/model, waarmee je complexere processen inzichtelijk zou kunnen maken • leerlingen kunnen leren denken met meerdere variabelen • NB hoe komt het dat bij geschiedenis zoveel onderzoek wordt gedaan het leerredenement van het causaal leren redeneren, en er bij ML/MW in Ned nog gedacht wordt dat het wel zonder kan?? G.Ruijs LIO dag, maart 2013

41

42 Voorbeelden: maak een diamant • Over de factoren die een rol spelen bij het later uit huis gaan van studenten: waarom blijven ze langer thuis wonen Of • Maak een diamant over de verandering van een bevels- naar een onderhandelingshuishouding Of • Waarom turkse kinderen in Zweden meer kans maken op een hoge opleiding dan in Duitsland of in Nederland Of • Het ontstaan van het integratie probleem volgens Lucassen in vergelijking met Scheffer G.Ruijs LIO dag, maart 2013

43 Geven schoolboeken zicht op ontstaan integratie vraagstuk? • Niet door leren reproduceren groepen migranten in de juiste volgorde. • Misschien wel door aantal visies te vergelijken? G.Ruijs LIO dag, maart 2013

44 Voorbeeld ontleden artikel L.Lucassen probleem / oorzaken/ beslissingen/ actoren Selectie op Analfabetisme: werkgevers Geen roulering; werkgevers Gelijke lonen/premies: vakbonden Gezins Hereniging: confessionelen Integratie met behoud eigen taal cultuur Welke Regering? Gebruik WAO Werkgevers/ vakbonden/over heid Stop op immigratie/ regering /welke? Relatie/beleid vanuit moederland Integratie probleem oliecrisis crisis in verzorging staat hoogconju nctuur Politieke waarden G.Ruijs LIO dag, maart 2013 omgevings factoren En wat deden migranten zelf?

45 Geeft niet alle factoren: • Denk nog aan positie toewijzing/positieverwerving (die factoren zijn nog niet meegenomen) • En het is geschiedenis: geeft zicht op het ontstaan= niet meer veranderbaar • Geeft wel zicht op onbedoelde lange termijneffecten/gevolgen van korte termijn beslissingen (= relatieve autonomie sociale processen) • Volgende geeft wel zicht op factoren die nu nog spelen en ‘’veranderbaar zijn’’; hier is nog beleid op te maken G.Ruijs LIO dag, maart 2013

46 vergelijken G.Ruijs LIO dag, maart 2013

47

48 Hier gaan we causaal redeneren door te vergelijken • Waar worden de verschillen tussen de landen door veroorzaakt G.Ruijs LIO dag, maart 2013

49 Factoren die hier worden genoemd • Voorschoolse opvang (vanaf 2 jaar in Zweden en Frankrijk> minder taalachterstand) • Vroege/latere beslissing beroepsonderwijs>algemeen vormend/ voorbereidend wetenschappelijk onderwijs • Voor + naschoolse opvang • Etc • Zie NRC 6 okt 2012 : beste land voor een migrantenkind • Maar kijk ook naar factoren positieverwerving: zoals op volgende dia • Maak met leerlingen van beide artikelen dia’s een ‘daimond 9’ G.Ruijs LIO dag, maart 2013

50 .

51 Denkvaardigheid. Vergelijken Is een 1. didactische strategie/leeractiviteit 2. vaardigheid maatschappijleer N.B. Paradox: de denkstap met de meeste leerwinst lieten we weg uit het ML programma voor de HAVO leerlingen!! (motief: zou te moeilijk zijn…). G.Ruijs LIO dag, maart 2013

52 Vergelijken als didactische strategie c.q. helpt bij onthouden begrijpen Marzano (‘’Wat werkt in de klas’’) noemt vergelijken de meest krachtige didactische strategie (levert meeste leerwinst op) Denkstap/Methode: gaat om kunnen identificeren van overeenkomsten en verschillen (niet alleen verschillen!!) door: - Vergelijken (van voorwerpen/situaties en begrippen) - Classificeren (indelen van situaties in categorieën op basis van gelijksoortige kenmerken) - Creëren van metaforen (identificeren basispatroon over situatie - Creëren van analogieën (identificeren van verbanden tussen begrippenparen) G.Ruijs LIO dag, maart 2013

53 Een maatschappijleerles uit 1338 ….door vergelijken G.Ruijs LIO dag, maart 2013

54 Vergelijken is ook een denkvaardigheid typisch voor ML/MW? Onderdeel van het ‘’wetenschappelijk’’ leren denken, leren ‘meten’’, c.q. conclusies trekken; (subdomein A.3) Voorbeelden uit ons domein A. onderzoeksvaardigheden informatievaardigheden • vergelijken van ‘’variabelen’’ • Leren classificeren • Leren operationaliseren van variabelen (leren ‘’meten’’) • Leren generaliseren: • als je een uitspraak doet over een situatie veronderstelt dat vaak een vergelijking van gegevens (bijvoorbeeld: effect van taakstraffen vs. celstraffen) NB: wenselijk: Leren betwijfelen!! In plaats van ‘’standpunt’’ innemen?? (wat betekent dat voor opdrachten oefenen/debateren??) G.Ruijs LIO dag, maart 2013

55 Hulpmiddelen om te vergelijken • Venn-diagram • Vergelijkingsmatrix • Classificeren • Analogieën Nb: kijk of schema’s in schoolboeken deugen! (b.v. thema’s: vergelijking ideologieën) Sterkste aanpak is lln zelf schema’s te laten maken/bij elkaar checken/etc G.Ruijs LIO dag, maart 2013

56 Om goed te kunnen vergelijken moet je goed kunnen classificeren (denkv. 2) alle partijen zijn voor een eerlijke verdeling……. en is rechts voor pers vrijheid…… G.Ruijs LIO dag, maart 2013

57 Venn-diagram G.Ruijs LIO dag, maart 2013

58 .. • Vergelijkingsmatrix: eerst classificeren, dan vergelijken G.Ruijs LIO dag, maart 2013

59 Andere voorbeelden van causaal redneren d.m.v. vergelijken G.Ruijs LIO dag, maart 2013

60 Gebruik van tabellen en grafieken - Deductie (DV 3) toepassing van een algemene regel op een specifieke situatie - Inductie afleiding van een algemene regel uit een beperkte verzameling specifieke gevallen - Op de volgende grafiek kan je de theorieën over het ontstaan van criminaliteit toepassen/afleiden (in combinatie van kennis van omgevingsfactoren) maar ook kennis over betrouwbaarheid statistieken G.Ruijs LIO dag, maart 2013

61 .. G.Ruijs LIO dag, maart 2013

62 Mogelijkheden om lln samenhang te laten onderzoeken • Hoogte criminaliteit vergelijken ten opzichte van • andere periode • andere landen • Daarbij : oorzaken criminaliteit kunnen benoemen •In verband kunnen brengen met (verandering in) omgevingsfactoren • hoogte/effectiviteit van straffen kunnen afwegen • Wensen over strafmaat kunnen relateren aan veiligheidsparadox Of • Kosten verzorgingstaat • ( kwaliteit) regelingen relateren in levensomstandigheden • in vergelijking met mensen in andere landen/levensomstandigheden G.Ruijs LIO dag, maart 2013

63 Creatief denken: Scenario’s: oorzaak-gevolg-oplossen + vergelijken+afwegen/beslissen Mooie oefening: als…. dan …redeneren en dan in ‘’ketens’’ van gevolgen. Bijvoorbeeld: • Wat zou er gebeuren als de overheid collectieve goederen X,Y wel/niet zou ‘verzorgen’….? G.Ruijs LIO dag, maart 2013

64 ‘’Wat als…. dan’’ redeneren causaal redeneren en vergelijken o Wat zou er gebeuren als de leerplicht niet bestond o Wat zou er gebeuren als de straffen 2 x zo zwaar worden o Wat zou er gebeuren als de immigratie stopt o Wat zou er gebeuren als de hypotheekrente wordt afgeschaft o Voor huizen boven de 3,5 ton o Of helemaal o Wat zou er gebeuren als een vlaktaks wordt ingevoerd o Wat zou er gebeuren als abortus niet meer is toegestaan G.Ruijs LIO dag, maart 2013

65 Wat als…. o de publieke omroep helemaal verdwijnt? o we een districtenstelsel invoeren? o we studiefinanciering (weer) inkomensafhankelijk maken? o we de kinderbijslag inkomensafhankelijk maken? Deze vragen zijn betekenisvoller dan leren dat er kinderbijslag is… G.Ruijs LIO dag, maart 2013

66 Leerlijn: als dan….. • Begin van het jaar: eerst leren redeneren met gegeven factoren • Op het eind van het jaar met de kennis van ML/MW zelf kunnen redeneren G.Ruijs LIO dag, maart 2013

67 Praktische lestips vergelijken • www.gapminder.org of http://www.newsweek.com/2010/08/15/interactive- infographic-of-the-worlds-best-countries.html www.gapminder.org http://www.newsweek.com/2010/08/15/interactive- infographic-of-the-worlds-best-countries.html • http://www.thedailybeast.com/newsweek/2010/08/15/inter active-infographic-of-the-worlds-best-countries.html http://www.thedailybeast.com/newsweek/2010/08/15/inter active-infographic-of-the-worlds-best-countries.html om verschillen in levensomstandigheden te laten zien of gebruiken we puberruil om verschillen in levensomstandigheden als voorbeeld te gebruiken voor concepten als collectieve goederen; rollen van de overheid etc. G.Ruijs LIO dag, maart 2013

68 Creatief (leren) denken: Op basis van verkennen probleem; in welke richting oplossing moet worden gezocht; met welke voorkennis; met welke beperkingen… • Nieuwe oplossing bedenken (voor een probleem) • Scenario denken (welke ontwikkelingen zijn te verwachten gegeven X, Y, Z) • Hypothese opstellen • Advies opstellen • Beleidsplan maken G.Ruijs LIO dag, maart 2013

69 Argumenteren/debatteren We zouden bij ML/MW lln moeten leren dat kwaliteit van argumenten wordt beoordeeld op • Een adequate vergelijking kunnen maken • Goede categorieen hanteren • Inductief/deductief redeneren • Oorzaak gevolg/samenhang – oplossings redenering • Problemen categoriseren (invalshoeken) • Adequaat generaliseren • Waarden dilemma kunnen schetsen • Afweging kunnen maken: leren betwijfelen? G.Ruijs LIO dag, maart 2013

70 En hoe dit alles te beoordelen?? Maken van rubrics en denk meer aan: • Redenering is logisch en goed overwogen dan in tellen van dingen (noemt drie aspecten) Brookhart p. 36 G.Ruijs LIO dag, maart 2013

71 Voorbeeld beoordelings criteria • Conceptual understanding • Computation and execution • Communication • Insights Onderdelen antwoorden op meerdere niveau’s uitgewerkt • bijvoorbeeld: excellent, volgens standaard, onder standaard • Brookhart p36 G.Ruijs LIO dag, maart 2013


Download ppt "DENKVAARDIGHEDEN VAN MAATSCHAPPIJLEER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Gerard Ruijs ILO/UvA Broklede Vaksectie MW G.Ruijs LIO dag, maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google