De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ABC van het Lokaal Noord-Zuidbeleid. Inhoud •Beknopte introductie: ontwikkelingssamenwerking •Waarom? •De vier pijlers •Enkele cijfers •Lokaal Noord-Zuidbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ABC van het Lokaal Noord-Zuidbeleid. Inhoud •Beknopte introductie: ontwikkelingssamenwerking •Waarom? •De vier pijlers •Enkele cijfers •Lokaal Noord-Zuidbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 ABC van het Lokaal Noord-Zuidbeleid

2 Inhoud •Beknopte introductie: ontwikkelingssamenwerking •Waarom? •De vier pijlers •Enkele cijfers •Lokaal Noord-Zuidbeleid •Waarom? •5 fundamenten •Beleidstaken van een gemeente •Ondersteuningsaanbod •Provincie West-Vlaanderen •11.11.11

3 Beknopte introductie: « Ontwikkelingssamenwerking »

4 Waarom?! •Ethiek •Mensenrechten •Solidariteit/herverdeling •Welbegrepen eigenbelang

5 De vier pijlers (1) 1)Bilateraal  van overheid tot overheid 2) Multilateraal:  Internationale instellingen * Gespecialiseerde VN organisaties (WHO, ILO, FAO, UNICEF, UNHCR) * Wereldbank en IMF (in de rand van VN)

6 De vier pijlers (2) 3) Ngo's (Niet Gouvernementele Organisaties)  Middenveld versterken, capaciteit van « CSO »; actie voor maatschappelijk doelen 4) 4 e pijlerprojecten  Alles wat buiten de andere drie pijlers valt: particuliere initiatieven; scholen, bedrijven, middenveldorganisaties, migrantenorganisaties, vakbondsgroepen, ziekenhuizen, sportfederaties, …

7 Enkele cijfers (2011) •Internationaal $ 133,5 miljard = 0,31 % BNI (vergelijking: militaire uitgaven wereldwijd: …. miljard $ •Federaal € 2,011 miljard = 0,53 % BNI •Vlaanderen € 30,5 miljoen (begroting 2013) •Provincie Antwerpen € 1.189.340 = 0,7% begroting 2013 •Lokale besturen Grote diversiteit - budget varieert enorm!

8 Het Lokaal Noord-Zuidbeleid

9 Waarom?! •Morele plicht: verantwoordelijkheid voor elk niveau •Het Zuiden in de gemeente – globalisering “Think global – act local” •Kansen: dicht bij de bevolking •Voorbeeldfunctie en signaalfunctie •Er zijn lokaal Noord-Zuidgroepen actief

10 Hoofdrolspelers Schepen Ambtenaar Middenveld/ GROS Gemeente & OS

11 Rol van het lokaal bestuur Actor Ondersteuner/ Facilitator Regisseur Gemeente & OS

12 5 fundamenten •De Schepen •Bestuursakkoord - Meerjarenplan (visie/actieplan) •Het Budget •Ambtelijke ondersteuning •Het Middenveld (of GROS) als partner

13 Schepen (1) Taken: •Voorwaardenscheppende rol: voorwaarden scheppen voor de 4 andere beleidsinstrumenten, verdediging in het schepencollege •Coördinerende rol : coördinator van een duurzaam beleid, om te komen tot een geïntegreerd beleid. •Bewaken of genomen beslissingen niet in strijd zijn met het Noord-Zuidbeleid

14 Schepen (2) •Gemeenteraad betrekken bij Noord-Zuidbeleid, via inlichtingen en informatie; •Nauwe samenwerking met adviesraad en particuliere initiatieven in de gemeente; •Samenwerking en participatie van de bevolking aan het Noord-Zuidbeleid stimuleren.

15 5 fundamenten •De Schepen •Bestuursakkoord - Meerjarenplan (visie/actieplan) •Het Budget •Ambtelijke ondersteuning •Het Middenveld (of GROS) als partner

16 Meerjarenplanning •De « sectorale beleidsplannen » worden vanaf 2013 afgeschaft •Vanaf 2014 maakt een lokaal bestuur een meerjarenplanning op. (= Beleids- en Beheerscyclus) •Grote lijnen voor het toekomstig beleid van de gemeente  strategische doelstellingen, gekoppeld aan acties en budgetten •Belang van volwaardige plaats voor Noord-Zuid!  vastleggen duidelijke principes en beleidskeuzes op lange termijn. (kansen tot geïntegreerd beleid!) • Een sectorale beleidsnota met een expliciete visie is nog steeds een handig werkinstrument, en biedt heel wat voordelen.

17 5 fundamenten •De Schepen •Bestuursakkoord - Meerjarenplan (visie/actieplan) •Het Budget •Ambtelijke ondersteuning •Het Middenveld (of GROS) als partner

18 Budget •De gemeente voorziet een voldoende hoog budget voor Noord-Zuidbeleid. •Integratie binnen nieuwe meerjarenplanning!! •Streven naar een ‘kwalitatief groeipad’ •Kwalitatief: goede en duidelijke doelstellingen opstellen •Een groeipad betekent dat lokale besturen een duidelijke vooruitgang aantonen in het budget voor Noord-Zuid •Grote diversiteit tussen gemeenten!

19

20 5 fundamenten •De Schepen •Bestuursakkoord - Meerjarenplan (visie/actieplan) •Het Budget •Ambtelijke ondersteuning •Het Middenveld (of GROS) als partner

21 Ambtelijke ondersteuning •Actieve uitvoering van de beleidsplanning •Link tussen bestuur – middenveld •Takenpakket: beleidsvoorbereidend werk, beleidsuitvoering, communicatie, ondersteuning van de GROS/middenveld, organiseren en coördineren activiteiten,…

22 5 fundamenten •De Schepen •Bestuursakkoord - Meerjarenplan (visie/actieplan) •Het Budget •Ambtelijke ondersteuning •Het Middenveld (of GROS) als partner

23 Middenveld of GROS De GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking): •Is een samenwerkingsverband (koepel) van het lokale middenveld. (representatieve samenstelling) •Adviseert het bestuur. (meerjarenplanning, convenant, subsidieverdeling, aankoopbeleid,...) •Sensibiliseert en informeert de bevolking, liefst i.s.m. andere adviesraden of sectoren; organiseert (educatieve) activiteiten, etc. •In Antwerpen zijn er 64 GROS-sen. Een lokaal Noord-Zuidbeleid wordt meebepaald en gedragen door de inwoners van de gemeente. Inspraak en participatie bij het beleid zijn essentieel

24 Beleidstaken van de gemeente •Informatie, sensibilisatie en educatie •Steun aan het Zuiden •Ondersteunen van lokale Noord-Zuidgroepen •Geïntegreerd duurzaam lokaal Noord-Zuidbeleid bevorderen samenwerkingsverbanden •Beïnvloeden hogere beleidsniveaus

25 Informeren en sensibiliseren Streven naar een correcte beeldvorming door informatiebeleid, mondiale vorming, educatieve activiteiten,…: -Eigen activiteiten -Ondersteunen initiatieven; wereldfeest, tentoonstellingen, info-avond, debatten, … -Mondiale vorming op school, wereldburgerschap, Kleur Bekennen, jongerenworkshops, etc. -Communicatie: artikels in stadkrant, website, Noord- Zuidnieuwsbrief, -…-…

26

27 Steun aan het Zuiden Evenwicht: •Programma-steun (Ngo’s) •Projectensteun (4 e pijlerprojecten) •Stedenband (Bestuurlijke uitwisseling tussen gemeente hier en gemeente in het Zuiden)

28

29 Ondersteunen lokale Noord-Zuidgroepen •Logistieke en financiële ondersteuning •Werking en activiteiten  Lokale afdelingen van Ngo’s  Vierdepijlerinitiatieven

30

31 Duurzaam geïntegreerd beleid - samenwerking Noord-Zuid is een thema dat IEDEREEN aanbelangt!  Aandacht voor Noord-Zuid in andere domeinen: •Vb: Fairtrade Gemeente, Duurzaam aankoopbeleid •Linken met andere thema’s: jeugd, cultuur, sport, milieu, toerisme, lokale economie, onderwijs kinderopvang, communicatie… •Samenwerking tussen stadsdiensten, tussen adviesraden, met organisaties, andere gemeentes…

32

33

34 Beïnvloeden hogere beleidsniveau’s •Signalen geven •Hogere beleidsniveau’s (provincie, Vlaams, Federaal, …) •Andere actoren zoals 11.11.11, VVSG, … •Hoe? •Zaken durven aankaarten die ruimer gaan dan puur het lokale; •Expliciet naar buiten komen met goede voorbeelden •Voorbeelden: burgemeestersconvenant, moties

35 Ondersteuningsaanbod

36 Provincie / Noord-Zuidbeleid •Organiseren van vormingen •Regionaal overleg voor Noord-Zuidconsulenten •Adviesfunctie / ondersteuning op maat •Subsidies voor lokale en bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie •Kleur Bekennen en Kleur Bekennen Kids •Meer info: www.provant.be/dnz liesbeth.andries@admin.provant.be / 03 240 56 53 liesbeth.andries@admin.provant.be

37 Ondersteuning 11.11.11 •Vorming en uitwisseling rond het lokaal Noord-Zuidbeleid –GROS-thermometer: evaluatie van de GROS-werking –Beleidslijnen en acties, subsidiereglementen, etc. –ABC van het lokaal Noord-Zuidbeleid  Op maat en tempo van de groep! •Interessante publicaties –Beleidsvoorstellen Noord-Zuid –Noord-Zuid in je gemeente: laat je inspireren –Gemeentelijke fiches voor een goed Noord-Zuidbeleid •Nuttige contactgegevens: –Lieve Missotten: lieve.missotten@11.be, 0491/71 25 76lieve.missotten@11.be –Bieke Deleye: bieke.deleye@11.be, 0491/71 25 73bieke.deleye@11.be Alle info te vinden (en downloadbaar): http://www.11.be/gemeente


Download ppt "ABC van het Lokaal Noord-Zuidbeleid. Inhoud •Beknopte introductie: ontwikkelingssamenwerking •Waarom? •De vier pijlers •Enkele cijfers •Lokaal Noord-Zuidbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google