De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Iris Roose & Reinhilde Pulinx – Onderzoekers Piet Van Avermaet – Promotor Steunpunt Diversiteit & Leren, Universiteit Gent In opdracht van de Koning Boudewijnstichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Iris Roose & Reinhilde Pulinx – Onderzoekers Piet Van Avermaet – Promotor Steunpunt Diversiteit & Leren, Universiteit Gent In opdracht van de Koning Boudewijnstichting."— Transcript van de presentatie:

1 Iris Roose & Reinhilde Pulinx – Onderzoekers Piet Van Avermaet – Promotor Steunpunt Diversiteit & Leren, Universiteit Gent In opdracht van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Overheid

2 Probleemstelling • Kleuterleraren: • Focus op problemen van kinderen in armoede (ontwikkelingsmoeilijkheden, taalachterstand, integratieproblemen, …) • Deficitdenken • Lerarenopleidingen kleuteronderwijs: • ‘Omgaan met armoede’ in de periferie van het curriculum: • Optionele stage • Module • Projectweek • … • MAAR: • Armoede is een realiteit in élke setting •  Nood aan een versterking van de competenties inzake omgaan met armoede & ongelijkheid •  Nood aan een verankering van deze competenties in het integrale professionele handelen 2

3 Doelstellingen van het onderzoek • Ontwikkeling van een set aan competenties voor omgaan met kinderarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid in het kleuteronderwijs • Verbeterd inzicht in de wijze waarop lerarenopleidingen toekomstige kleuterleraren optimaal kunnen toerusten in het omgaan met kinderarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid • Aanbevelingen voor de Vlaamse overheid om competenties inzake omgaan met kinderarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid een plaats te geven in de kern van het curriculum 3

4 Methodologie • TOP-DOWN • Studie van wetenschappelijke literatuur, onderzoeksrapporten en beleidsdocumenten over kinderarmoede, onderwijs en de raakvlakken tussen beide • Studie van bestaande competentiekaders m.b.t. omgaan met diversiteit, omgaan met kansarmoede en kwaliteitsvol kleuteronderwijs •  Visie •  Set aan competenties •  Aanbevelingen voor lerarenopleidingen en de Vlaamse overheid • BOTTOM-UP • Bevindingen aftoetsen bij diverse actoren uit de praktijk • Intervisies & open interviews met: • Actoren uit kleuterscholen in grootstedelijke diverse schoolcontexten, lerarenopleiders, vertegenwoordigers van de onderwijskoepels, vertegenwoordigers van armen en (wetenschappelijke) experten in het domein van lerarenopleidingen, onderwijs en jonge kinderen • Herwerking van de visie, het competentieprofiel en de aanbevelingen die vervolgens werden afgetoetst in nieuwe reeks bevragingen • Opvolging van & wisselwerking met twee praktijkgerichte projecten: • ‘Hoe omgaan met kinderarmoede op school – Leerkrachten in het Vlaamse kleuteronderwijs helpen om meer steun te verlenen aan kansarme kinderen’ van de KBS, met ondersteuning van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) • Innovatieproject ‘De kloof een beetje dichten…sociale emancipatie via schoolleven’, gefinancierd door het innovatiefonds voor lerarenopleidingen en uitgevoerd door KdG, Arteveldehogeschool en HUB 4

5 Welke competenties zijn nodig voor het omgaan met kinderarmoede in kleuteronderwijs? Armoede zien en diversiteit positief benaderen • Armoede (h)erkennen • Het eigen perspectief verbreden • Diversiteit positief benaderen Kritische reflectie Werken aan kwaliteitsvolle interacties • Vanuit flexibiliteit, dialoog & samenwerking en leren-van-elkaar • Interacties met kinderen: een warme en veilige hechting als basis voor leren • Interacties met ouders: vanuit een gedeeld partnerschap Kinderen begeleiden tot kwaliteitsvolle interacties • Kinderen leren omgaan met verschillen • Omgaan-met-diversiteit voorleven Diversiteit integreren in het totale ontwikkelingsproces • Via inclusief onderwijs • Diversiteit optimaal benutten in de klas • Omgaan met meertaligheid Maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en ernaar handelen • Op basis van kritische reflectie • Stappen zetten naar meer gelijke kansen • De school verbreden 5

6 Implicaties voor de lerarenopleidingen kleuteronderwijs Er is nood aan: • Een visie: • Die de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de lerarenopleiding centraal stelt • Die omgaan met diversiteit en soc.-cult. ongelijkheid een plaats geeft in de kern van het curriculum • Een opleidingsdidactiek • Die de praktijk als uitgangspunt neemt • Die de kloof tussen theorie en praktijk overbrugt via (kritische) reflectie & mini-onderzoeks-cycli tussen praktijk en theorie • Die omgaan met diversiteit een plaats geeft in de kern van de stage • Een duidelijke plaats voor competenties inzake omgaan met diversiteit bij instroom, doorstroom en uitstroom • Lerarenopleiders die congruent opleiden • Aandacht voor diversiteit onder de studentenpopulatie • Door gelijke onderwijskansen voor kansengroepen in de lerarenopleiding te bieden • Door sterke studenten uit te dagen 6

7 Implicaties voor het onderwijsbeleid Formulering van aanbevelingen die inhaken op het EVALO-rapport & aansluiten bij 5 van de 6 werkgroepen die naar aanleiding hiervan werden opgesteld door het Departement Onderwijs: • Instroom • Aanvangsdiagnostiek: breed palet aan competenties in kaart brengen, waarvan ook diversiteitscompetenties deel uitmaken • Via coaching & differentiatie een gerichte begeleiding opzetten • De effecten van de aanvangsdiagnostiek monitoren • Inhouden van de opleiding & uitstroom • Competenties inzake omgaan met diversiteit en soc.-cult. ongelijkheid in de kern van het curriculum (en dus ook van de evaluatie!) • Stages • Professionele leergemeenschappen tussen scholen & lerarenopleidingen • Criteria om kwaliteitsvolle stagescholen te onderscheiden inzake omgaan met diversiteit en soc.-cult. ongelijkheid • Professionele erkenning van de rol van mentoren en professionaliseringsmogelijkheden voor mentoren (+ lerarenopleidingen nemen hierin een verantwoordelijkheid op) • Aanvangsbegeleiding • Ontwikkeling van meer uitdagende competenties niet verschuiven naar periode van aanvangsbegeleiding. Elke competentie dient opgevat te worden als een continuüm waarvan de fundering wordt gelegd in de lerarenopleiding • Blijvende verantwoordelijkheid van de lerarenopleidingen (bv. coaching on the job of duale leerroutes) • Ondersteuning van leraren krijgt ook na de periode van aanvangsbegeleiding een structurele inbedding • De lerarenopleiders • Competenties inzake omgaan met diversiteit en soc.-cult. ongelijkheid krijgen zowel een plaats op het niveau van de individuele opleiders, als op het niveau van de lerarenopleiding • Congruent opleiden als kwaliteitskenmerk 7


Download ppt "Iris Roose & Reinhilde Pulinx – Onderzoekers Piet Van Avermaet – Promotor Steunpunt Diversiteit & Leren, Universiteit Gent In opdracht van de Koning Boudewijnstichting."

Verwante presentaties


Ads door Google