De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een vennootschap met 1 €…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een vennootschap met 1 €…"— Transcript van de presentatie:

1

2 Een vennootschap met 1 €…
Engelse Limited company Frankrijk : SAS (société par actions simplifiée), één enkele vennoot (zij noemt zich dus : SASU "société par actions simplifiée unipersonnelle") of meerdere, minimale maatschappelijke kapitaal (bijvoorbeeld 1 euro) Duitsland : Mini GmbH Project Luxemburg : vereenvoudigde SARL België: S-BVBA

3 KB 27 mei 2010 « De regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen waarbij de bedrijfsleider zelf het bedrag kan kiezen van het minimumkapitaal dat vereist is om zijn activiteit aan te vatten » (Verslag aan de Koning) Keuze van de BVBA : Genoemd BVBA starter of S-BVBA Nieuw artikel 215, alinea 2, van het W.Venn. : minimum vereist kapitaal dient toegelicht te worden in een financieel plan waarvan de essentiële kenmerken worden vastgelegd.

4 KB 27 mei 2010 te verantwoorden kapitaal in het financieel plan in functie van de geplande financiële behoeften, eigen aan de activiteit die men wil uitoefenen niets over het hoofd zien bij het opstellen van het financieel plan, de in het financieel plan opgenomen informatie dient nauwkeurig te zijn en mag niets verbergen zich laten bijstaan door een instelling of een organisatie die daartoe door de koning erkend is, een accountant, een externe accountant of een bedrijfsrevisor

5 KB 27 mei 2010 opdracht : hulp door de deskundige en geen goedkeuring, nakijken van de geschiktheid van de door de oprichter gebruikte methodes om de voorspelde informatie te bepalen (alsook het volledigheids- en vertrouwenskarakter van de informatie) dus… Opdrachtbrief en bewijs van hulp ter attentie van de notaris Foutaansprakelijkheid in het kader van Art 1382 BW

6 KB 27 mei 2010 van toepassing : Artikel 215, eerste lid, W.Venn. : overhandiging voor de oprichting aan de optredende notaris van een financieel plan (waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal verantwoorden) Artikel 229, eerste lid, 5°, W.Venn : oprichters zijn jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden voor de verbintenissen van de vennootschap, naar een verhouding die de rechter vaststelt,in geval van faillissement uitgesproken binnen drie jaar na oprichting, indien het maatschappelijk kapitaal of in het geval bepaald in artikel 211bis WVenn., het eigen vermogen en de ondergeschikte middelen, bij de oprichting, kennelijk ontoereikend waren voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. bv Starteo, Initio, BA+lening, Cultuurinvest Participatiefonds) of Winwinlening…

7 KB 27 mei 2010 Het financieel plan moet de middelen die de oprichters hebben voorzien om de levensvatbaarheid van de vennootschap te waarborgen gedurende de eerste twee jaren van haar bestaan verantwoorden. Het financieel plan is een budgettair plan opgesteld op basis van het actieprogramma van de oprichters De kenmerken van het financieel plan van het KB zijn slechts minimumvereisten een financieel plan bestaat minstens uit vier wezenlijke delen: een beschrijving van de op te starten vennootschap een geprojecteerde balans een geprojecteerde resultatenrekening een geprojecteerde vermogensstromentabel

8 KB 27 mei 2010 schattingen voor twee jaar of vierentwintig maanden
bij faillissement uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting kunnen de oprichters van een vennootschap (zijnde zij die aanwezig waren bij de oprichtingsakte) aansprakelijk gesteld worden indien het eigen vermogen en de ondergeschikte middelen, bij de oprichting kennelijk ontoereikend waren voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar (die begint op de dag van de neerlegging van de oprichtingsakte). Aldus moeten de oprichters in het financieel plan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden om aldus deze twee jaar te kunnen doormaken. In werking getreden op 1 juni 2010

9 Delen van het financieel plan
Administratieve luik (Artikel 219quater W.Venn.) De benaming van de vennootschap ; De rechtsvorm van de vennootschap ; De zetel van de vennootschap ; De naam van de oprichters van de vennootschap ; Het geplaatste en volstorte kapitaal; Het doel van de vennootschap; De duur van het boekjaar; De na(a)m(en) van de bedrijfsleider(s); De vestigingsplaats; De gegevens van de accountant of … indien deze werd geraadpleegd.

10 Delen van het financieel plan
Balans (Artikel 219quinquies W.Venn.) Openingsbalans, balans na verwerking resultaat na twaalf maanden, balans na verwerking resultaat na 24 maanden (zijnde een globale periode van 24 maanden opgesplitst in 2 in functie van de duur van het eerste boekjaar, bijvoorbeeld 18 maanden : dus een openingsbalans, een balans na 12 maanden, een balans na 18 maanden en een balans na 6 maanden) volgens volledig schema of verkort (Kleine onderneming) met + details en zonder bepaalde rubrieken indien niet gebruikt De financieringsbehoefte onderstrepen onder de vorm van werkkapitaal (financiering van investeringen met LT middelen) en onder de vorm van « behoefte aan werkkapitaal » (voorraad en bestellingen in uitvoering, Vorderingen KT met schulden KT)

11 Delen van het financieel plan
Resultatenrekening (Artikel 219sexies W.Venn.) Twee geprojecteerde resultatenrekeningen die telkens een periode van twaalf maanden moeten bestrijken Enkel onder het volledig schema met + details (bijvoorbeeld 61 en 62) en zonder bepaalde rubrieken indien niet gebruikt Aandacht: coherentie met de perioden van de balansen

12 Delen van het financieel plan
Geprojecteerde vermogensstromenoverzicht (Artikel 219septies W.Venn.) Laat toe na te gaan of de middelen die de oprichters ter beschikking stellen van de vennootschap voldoende zullen zijn om haar werking te verzekeren binnen de eerste twee jaar na de oprichting. Dus de cashflow berekenen tussen de openingsbalans, de balans na 12 maanden en de balans na 24 maanden of een tabel opstellen van de bronnen en de aanwendingen

13 Delen van het financieel plan
Geprojecteerde vermogensstromenoverzicht (Artikel 219septies W.Venn.) Volgens KB door te voeren correcties: toename en terugnames (gebruikte) afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en herwaarderingsmeerwaarden, afboeking van onterecht geboekte herwaarderingsmeerwaarden (zie in dit verband Advies C.B.N. 2009/5). De oprichters kunnen naast deze correcties nog andere correcties doorvoeren zoals minderwaarden bij de realisatie van vaste activa, mutaties in de uitgestelde belastingen en kapitaalsubsidies aangerekend op het resultaat. Opgepast voor sommige termen in de Franse versie (dépréciations en prévisions) !

14 Delen van het financieel plan
Geprojecteerde vermogensstromenoverzicht (Artikel 219septies W.Venn.) Voor de twee periodes de netto beschikbare thesaurie bepalen (beleggingen + beschikbare middelen – financiële schulden KT) die niet negatief mag zijn ! Zich baseren op het resultaat van het boekjaar en de correcties isoleren voor niet-kaskosten en de niet-geïnde opbrengsten Of Zich baseren op de Cash Flow

15 Delen van het financieel plan
Waarderingsregels op te stellen ! Verwerking van het resultaat (opgepast voor de 25% verplichte overboeken naar reservefonds) aantal VTE !

16 Voorbeeld

17 Contact Alain CHAERELS PVMD bedrijfsrevisoren Pagodenlaan, 258
B-1020 Brussels BELGIUM Tel: GSM : Fax: Join us at


Download ppt "Een vennootschap met 1 €…"

Verwante presentaties


Ads door Google