De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs"— Transcript van de presentatie:

1 Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs
Werkingssubsidie en Impulssubsidie

2 Werkingssubsidie Voorbereidende stappen:
Ontwerpversie sportfunctionaris afgewerkt midden oktober; Besproken op sportraad d.d. 28 oktober; Overleg met de sportclubs d.d. 12 november; Bespreking met aangestelde nieuwe sportfunctionaris d.d. 28 november; Principiële goedkeuring schepencollege d.d. 9 december; Goedkeuring gemeenteraad d.d. 22 december.

3 Werkingsubsidie Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Algemeen vooropgesteld en vastgelegd Hoofdstuk 2: Procedure en werkwijze De mogelijke subsidie voor de sportvereniging bestaat uit: a) basissubsidie: 40% van het globale gemeentelijke toelagebedrag. b) kwaliteitssubsidie: 60% van het globale gemeentelijke toelagebedrag. Beide subsidies worden verdeeld naar rato van het aantal behaalde punten door de erkende sportverenigingen volgens de vastgelegde bepalingen en puntenverdeling.

4 Hoofdstuk 3: Samenstelling van de basissubsidie
Werkingsubsidie Hoofdstuk 3: Samenstelling van de basissubsidie A) LEDENAANTALLEN Het aantal actieve leden woonachtig in Malle op 1 januari van het jaar waarop de subsidie wordt aangevraagd Totaal clubleden 0,20 punt/lid met een maximum van 40 punten Leden 0 tot 18 jaar (minstens 10 actieve jeugdleden) 0,40 punt/ lid met een maximum van 40 punten Leden +50 jaar (minstens 10 actieve ouderen) 0,20 punt/lid met een maximum van 20 punten Maximum 100 punten

5 Hoofdstuk 3: Samenstelling van de basissubsidie
Werkingsubsidie Hoofdstuk 3: Samenstelling van de basissubsidie B) TRAININGSUREN Het aantal trainingsuren per week in een vast uurrooster. Training onder leiding van een gediplomeerde* lesgever 1 punt per uur Training onder leiding van een niet-gediplomeerde lesgever 0,50 punt per uur Maximum 50 punten * onder gediplomeerd wordt verstaan: VTS-Aspirant Initiator - VTS-Initiator - VTS Trainer A of B - diploma opgenomen in de VTS assimilatietabel - bachelor of master LO - studenten geslaagd voor 1e jaar bachelor LO

6 Hoofdstuk 3: Samenstelling van de basissubsidie
Werkingsubsidie Hoofdstuk 3: Samenstelling van de basissubsidie C) WEDSTRIJDEN Het aantal wedstrijddagen per jaar in de eigen sporttak (geen competitiesport op hoog niveau en topsport). Deelname aan een wedstrijd in de eigen sporttak 1 punt per wedstrijddag Maximum 25 punten

7 KWALITEITSMODULE 1: de sportclub is een gestructureerde organisatie
Werkingsubsidie Hoofdstuk 3: Samenstelling van de kwaliteitssubsidie KWALITEITSMODULE 1: de sportclub is een gestructureerde organisatie De basis van een goede sportwerking is een goede en transparante organisatiestructuur met welomschreven doelstellingen en aan te wenden mensen en middelen. Sportclubs die dit kunnen aantonen, krijgen hiervoor werkingssubsidie. Objectieven punten Vzw-structuur: De sportclub is een vzw met een duidelijk omschreven statutair doel 30 Organogram: De sportclub heeft een autonoom bestuur van minimaal 3 personen en beschikt over een doordacht organogram waaruit taakverdeling, functies en bevoegdheden duidelijk blijken 20 Jaarwerkingsverslag: De sportclub maakt een jaarwerkingsverslag met ondermeer de vermelding van activiteiten, leden, doelgroepen, bijscholingen, lesgevers, inkomsten en uitgaven, … Financieel beheer: De sportclub voert een doordacht financieel beheer op basis van een eigen boekhouding en transparante begroting 15 Aansluiting Vlaamse sportfederatie: De club is aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie Maximum 100 punten

8 Werkingsubsidie Hoofdstuk 3: Samenstelling van de kwaliteitssubsidie KWALITEITSMODULE 2: de sportclub heeft een actieve sportwerking Objectieven punten Trainingsplan: De sportclub heeft een pedagogisch doordacht en onderbouwd trainingsplan met aandacht voor didactische aanpak, sportmedische accenten, doelstellingen en eigenheid van de doelgroep 25 Jeugdwerking: De jeugdwerking van de club is een afzonderlijke en actieve afdeling met minstens 1 gediplomeerde* jeugdtrainer per 40 jeugdleden 20 Participatie lokaal sportbeleid: De sportclub kent en erkent het gemeentelijke sportbeleidsplan en verleent per jaar minimaal 1 keer medewerking (administratief, logistiek, vrijwilligers, …) aan een activiteit van de gemeentelijke sportdienst of sportraad. 15 Deelname algemene vergadering sportraad: De club volgt het gemeentelijk sportbeleid op de voet en neemt deel aan de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad. 10 Aandacht kansengroepen: De club heeft aandacht voor en organiseert drempelverlagende initiatieven voor of doet specifieke inspanningen naar de specifieke kansengroepen binnen de gemeente (mindervaliden, anderstaligen, kansarmen, houders vrijetijdpas, …) Panathlonverklaring: De sportclub ondertekent de basisprincipes van de Panathlonverklaring waarmee ze aandacht en begrip heeft voor de eigenheid van jeugdige leden en integreert deze verklaring in haar dagdagelijkse werking 5 Organisatie van open sportinitiatieven buiten de dagelijkse werking: De club organiseert drempelverlagende sportinitiatieven voor de inwoners buiten de dagdagelijks werking waarbij: deze sportinitiatieven openstaan voor niet-leden de initiatieven voor verschillende doelgroepen op verschillende niveaus bestemd zijn de initiatieven op het grondgebied van Malle doorgaan minstens 25 niet-leden actief deelnemen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en sportongevallen ook wordt afgesloten voor niet-leden er verschillende communicatiekanalen gebruikt worden om de initiatieven aan te kondigen 5/activiteit met een maximum van 15 punten Maximum 100 punten * onder gediplomeerd wordt verstaan: VTS-Aspirant Initiator - VTS-Initiator - VTS Trainer A of B - diploma opgenomen in de VTS assimilatietabel - bachelor of master LO - studenten geslaagd voor 1e jaar bachelor LO

9 Werkingsubsidie Hoofdstuk 3: Samenstelling van de kwaliteitssubsidie KWALITEITSMODULE 3: de sportclub heeft aandacht voor duurzame kwaliteitszorg in haar organisatie en realisatie van haar doel(en) Objectieven punten Bijscholing bestuurders, begeleiders en trainers: De club stimuleert sporttechnische, sportmedische, sportpedagogische of sportbestuurlijke bijscholing en opleiding van haar bestuurders, begeleiders, scheidsrechters of trainers. 1 punt per vormingsuur met een maximum van 40 punten Risico-analyse of veiligheidshandboek: De club heeft in haar werking oog en aandacht voor veiligheid en beschikt over een onderbouwde risico-analyse van haar sportactiviteiten en/of een veiligheidshandboek. 20 Ledenvergadering: De sportclub voert een doelgerichte en open communicatie naar haar leden en organiseert minstens 1 ledenvergadering per jaar. Betrokkenheid ouders: De sportclub organiseert betrekt en bevraagt de ouders van jeugdleden bij en over haar werking (via oudercomité, ouderbijeenkomst, infoavond, …) 10 Tevredenheidsonderzoek leden: De club organiseert een onderzoek bij de leden met betrekking tot het clubbeleid Maximum 100 punten

10 Werkingsubsidie Bijmodule Objectieven punten
Website, clubblad of brochure: De sportclub heeft een clubwebsite, clubblad of informatiebrochure met actuele informatie. 20 Vrijwilligers: De sportclub beschikt over een formele informatienota die de rechten en plichten van haar vrijwilligers duidelijk omschrijft en voldoet aan de minimale verzekeringsvoorwaarden. Samenwerkingsverband vereniging/school: De sportclub werkt structureel en op lange termijn samen met een andere sportclub of met een of meerdere scholen uit Malle Gratis initiatielessen of opendeur: De club organiseert gratis initiatielessen of een opendeurdag voor geïnteresseerde kandidaat-sporters. Fondsenwerving: De club probeert bij andere overheden of organisaties subsidies of toelagen voor haar werking te krijgen en/of organiseert nevenactiviteiten (anders dan het clubeigen sportaanbod) voor het werven van financiële middelen. 10 Clublogo: De club beschikt over een eigen logo en vermeldt dit structureel op website, briefwisseling, clubblad, … Maximum 100 punten

11 Hoofdstuk Sportbeleidsplan
Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider Speerpunt 6: Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider

12 Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider A. Gegevensanalyse
A1. Kwantitatieve gegevens Op 1 januari 2008 telde Malle inwoners op een totale oppervlakte van bijna 52 km². = Bevolkingsdichtheid van 273 inwoners per km². Inwoners per leeftijdsklasse (2007) 0-17 jarigen 18-64 jarigen 65+ 21,75 % 62,50 % 15,75 % Het schepencollege erkende voor 2007, na advies van de sportraad, 44 lokale sportclubs. Daarvan zijn er 16 recreatieve sportclubs, 10 competitieve sportclubs en 18 clubs die zowel recreatie als competitie aanbieden. Deze clubs vertegenwoordigen georganiseerde sporters.

13 Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider A. Gegevensanalyse
A2. Jeugdsportbegeleider in Malle Momenteel onvoldoende zicht op de toestand qua jeugdsportbegeleiding in sportclubs; Uit het sportbehoefteonderzoek 2007 kunnen wel bepaalde dingen afgeleid worden, maar onvoldoende om verregaande conclusies te trekken Daarom nuttig om een bevraging te doen bij clubs en trainers om zo verder te kunnen verbeteren.

14 Strategische doelstelling
Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider B. Doelstellingen Strategische doelstelling De kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportclubs verbeteren

15 Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider B. Doelstellingen
Operationele doelstelling 1 Onderbouwd onderzoek naar en exhaustieve inventarisatie van de kwaliteit, structuur en opportuniteiten van de jeugdsportbegeleiding in de lokale sportclubs Financiële prognose: 3000,00 EUR in 2009 Indicator 66% van de verspreide vragenlijsten worden ingevuld Resulteert in een actieplan om jeugdsportbeleid bij te sturen en beter af te stemmen op de praktijk Maatregelen – acties Timing wie Opmaak standaardvragenlijst 2009 Sf - manager Toelichting nut en verspreiding vragenlijst Sf Verwerken resultaten Opmaak conclusies Sf - schepen Opmaak verbetermaatregels en actieplan sportdriehoek

16 Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider B. Doelstellingen
Operationele doelstelling 2 Tegen 2013 is het aantal sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren minimaal verhoogd met 10% en volgden jaarlijks 20% van de jeugdsportcoördinatoren een bijscholing Financiële prognose: cfr C en D Indicator Aantal sportclubs met gekwalificeerde jeugdsportcoördinator Sporttechnische kwalificaties van de jeugsportcoördinator Aantal deelnemers relevante (mede) georganiseerde opleidingen en bijscholingen Maatregelen – acties Timing wie Opname als criterium in nieuw subsidiereglement “impulssubsidies sport” Najaar 2008 sportdriehoek Toepassen nieuw subsidiereglement “impulssubsidies sport” sportdienst Organisatie van informatiesessies, bijscholingen, vormingsdag, … Promotie van bestaand opleidingsaanbod voor en bij jeugdsportcoördinatoren

17 Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider B. Doelstellingen
Operationele doelstelling 3 Tegen 2013 is het aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders minimaal verhoogd met 15% en volgden jaarlijks minimaal 50 jeugdsportbegeleiders een bijscholing Financiële prognose: cfr C en D Indicator Aantal sportclubs met jeugdsportbegeleiders Sporttechnische kwalificaties van de jeugdsportbegeleiders per sportclub Aantal deelnemers relevante (mede) georganiseerde opleidingen en bijscholingen Maatregelen – acties Timing wie Opname als criterium in nieuw subsidiereglement “impulssubsidies sport” Najaar 2008 sportdriehoek Toepassen nieuw subsidiereglement “impulssubsidies sport” ter verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider sportdienst Organisatie van informatiesessies, bijscholingen, vormingsdag, … Promotie van bestaand opleidingsaanbod voor en bij jeugdsportbegeleiders

18 Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider C. Plan van aanpak
Operationele doelstelling 1. Onderzoek en inventarisatie kwalitatieve jeugdsportbegeleiding Maatregel: Organisatie van onderzoek specifiek gericht naar de organisatie en de begeleiding (structuur en personen) van de jeugdige sporter in clubverband. In overleg zal gezocht worden naar een haalbare manier om bij te scholen en de aanpak verder te verbeteren of te perfectioneren. Aanpak: Gemeente organiseert bevraging bij de clubs, trainers, bestuursleden en selectie van jongeren. (onderwerpen: kwalificaties jeugdsportbegeleiders, aanwezige sporttechnisch diploma’s, drempels naar scholing/bijscholing, professionaliteit sportclub: structuur - omstandigheden waarin training gegeven wordt - begeleiding vd jeugdsportbegeleiders – infrastructuur, financiële vergoedingen). Kostprijs: gemiddeld 25à30 EUR per ingevulde/verwerkte vragenlijst. Voorzien budget: 3000 EUR Timing: Bevraging + verwerking: midden 2009 Evaluatie – streefdoel: Criterium 1: min. 66% vh vooropgestelde aantal ingevulde vragenlijsten ingevuld en verwerkt. Criterium 2: ahv de resultaten wordt het jeugdsportbeleid bijgestuurd tvv de sportclubs.

19 Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider C. Plan van aanpak
Operationele doelstelling 2: Stimuleren jeugdsportbegeleiders  & Operationele doelstelling 3: Stimuleren jeugdsportcoördinatoren Bereiken door: opmaak subsidiereglement en organisatie infosessies en vormingen A. Opmaak subsidiereglement Maatregel: reglement impulssubsidies voor de periode Aanpak: werken rond 4 grote thema’s: actieve jeugdsportcoördinator, deskundige jeugdsportbegeleiders, bijscholing of opleiding van de jeugdsportbegeleider bijscholing of opleiding georganiseerd door of in samenwerking met de sportdienst Kostprijs: 2009 – 57,50% van het totale budget (=6.500,00 euro) Volgende jaren gradueel verhogen Uiteindelijk (vanaf 2011) integraal, via subsidiereglement, aan clubs toewijzen Timing: 2009 – 2013, subsidiereglement kan aangepast of genuanceerd worden Evaluatie - streefdoel: - Stijging van min.10% vh aantal sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren - Stijging van min.15% vh aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders - Alg. verhoging gem. sporttechnische kwalificaties vd jeugdsportbegeleider/coördinator

20 Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider C. Plan van aanpak
Operationele doelstelling 2: Stimuleren jeugdsportbegeleiders  & Operationele doelstelling 3: Stimuleren jeugdsportcoördinatoren Bereiken door: opmaak subsidiereglement en organisatie infosessies en vormingen B. Organisatie infosessies en vormingen Maatregel: In : Organiseren van een aantal omkaderende initiatieven (vormingen, infosessies, dag van de jeugdtrainer, …) Aanpak: Organiseren voorstellingen voor jeugdtrainers van alle sportclubs vd gemeente Kostprijs: 300,00 tot 400,00 EUR per sessie. Voor 2009 voorzien we een budget van ongeveer EUR Voor 2010 een bedrag van EUR Timing: In 2009 en 2010 zullen er telkens een aantal infosessies georganiseerd worden Evaluatie: - Organisatie van minimaal 3 relevante ‘vormingssessies’ per jaar - Een minimaal bereik van minimaal 50 jeugdsportbegeleiders per jaar

21 Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider D. Financiële prognose
2009 2010 2011 2012 2013 Budget via impulssubsidie € 6.500 € 9.000 Opmaak van een nieuw subsidiereglement met 100% kwaliteitscriteria dat sportverenigingen met jeugdaanbod stimuleert op vlak van: thema 1: actieve jeugdsportcoördinator thema 2: deskundige jeugdsportbegeleiders thema 3: bijscholing of opleiding van de jeugdsportbegeleider thema 4: bijscholing of opleiding (mede) georganiseerd door de sportdienst 1. Nieuw subsidiereglement impulssubsidie 2. Eigen initiatief gemeente impulssubsidie 2009 2010 2011 2012 2013 Budget via impulssubsidie OD 1: onderzoek € 3.000 € 0 OD 2 en OD 3: eigen bijscholingen € 2.000 € 2.500 Daarnaast opteert de gemeente om met name in 2009 en 2010 nog te kiezen voor een aantal omkaderende initiatieven (inventarisatie, vormingen, infosessies, bijscholingen, … ). Enerzijds hopen we ons als bestuur zo de kans te geven een meer onderbouwde en gedegen visie te ontwikkelen op het lokale jeugdtrainersaanbod en –beleid en anderzijds proberen we zo de clubs eerst ook nog de kans te geven beter te gaan inspelen op en zich voor te bereiden op de inhoud en doelstellingen van dit hoofdstuk.

22 Impulssubsidie Voorbereidende stappen:
Ontwerptekst manager burger- en r vrijetijdszaken afgewerkt begin november; Besproken met sportclubs d.d. 12 november; Bespreking met aangestelde nieuwe posportfunctionaris d.d. 28 november; Principiële goedkeuring schepencollege d.d december; Goedkeuring gemeenteraad d.d. 22 december.

23 Impulssubsidie Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Algemeen vooropgesteld en vastgelegd Hoofdstuk 2: Procedure en werkwijze Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleider en –coördinator in de sportverenigingen. Het subsidiereglement streeft er naar dat meer lokale sportverenigingen met meer en beter gekwalificeerde sportbegeleiders gaan werken.

24 Impulssubsidie A) Actieve jeugdsportcoördinator
In de sportvereniging is een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator (JSC) actief die het Jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak en die de jeugdsportbegeleiders actief ondersteunt en begeleidt. Aanwezigheid: de club beschikt over een actieve en sportgekwalificeerde JSC met minstens een diploma VTS initiator of gelijkwaardig 15 punten Opleiding: De JSC heeft een hoger diploma dan VTS initiator (waarderingschaal 3 tot 8) 10 punten Opleiding: De JSC is in het bezit van attest basiscursus of specialisatiecursus jeugdsportcoördinator Bijscholing: De JSC volgt jaarlijks minimaal 1 beleidsmatige, sporttechnische of organisatorische bijscholing die aansluit bij zijn functie en doelstellingen binnen de club. Taken en functies: De taken en functies van de JSC zijn formeel en doordacht vastgelegd in een functiebeschrijving en/of organogram 5 punten Organisatie: De JSC organiseert bijscholingen en vormingsmomenten voor de eigen jeugdsportbegeleiders Overleg: De JSC organiseert jaarlijks minstens 3 formele overlegvergaderingen met de eigen jeugdsportbegeleiders Maximum 60 punten

25 Impulssubsidie B) Deskundige jeugdsportbegeleiders
De sportvereniging beschikt over een kwaliteitsvol en deskundig sporttechnisch kader dat de nodige opleiding genoten heeft. Jeugdsportbegeleiders hebben een sportspecifiek diploma of attest van of erkend door de Vlaamse Trainersschool. Er worden punten toegekend volgens de referentietabel van de Vlaamse Trainersschool. De meest recente tabel wordt elk jaar samen met het aanvraagformulier aan de sportverenigingen bezorgd. Enkel het hoogste diploma komt per begeleider in aanmerking. Waarderingsschaal 1 5 punten per jeugdsportbegeleider Waarderingsschaal 2 of 3 10 punten per jeugdsportbegeleider Waarderingsschaal 4 of 5 15 punten per jeugdsportbegeleider Waarderingsschaal 6, 20 punten per jeugdsportbegeleider Waarderingsschaal 7 of 8 25 punten per jeugdsportbegeleider Maximum 100 punten

26 Impulssubsidie C) Bijscholing of opleiding van de jeugdsportbegeleider
De jeugdsportbegeleider volgt, met succes, een sporttechnische, tactische of sociaal-pedagogische bijscholing waarbij de vereniging de deelnamegelden betaalt of de bijscholing zelf organiseert. De bijscholingen moeten passen binnen de taken als jeugdsportbegeleider in de sportvereniging en een effectieve meerwaarde bieden voor de jeugdsportbegeleider binnen de verenigingsmissie en -opdracht. Indien de jeugdsportbegeleider een sporttakspecifieke opleiding start bij de Vlaamse trainersschool, wordt dit extra gewaardeerd. Per bijscholing (halve dag of avond) 2,5 punt/JSB Meerdaagse bijscholing 5 punten/JSB VTS opleiding Aspirant Initiator VTS opleiding Initiator, Instructeur B/Trainer B, trainer A starten 15 punten/JSB Maximum 60 punten

27 Impulssubsidie D) Bijscholing of opleiding georganiseerd door of in samenwerking met de sportdienst De club krijgt extra punten per jeugdsportbegeleider of –coördinator die bijscholingen volgen die georganiseerd worden door of in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst. Per door de sportdienst (mee-)georganiseerde bijscholing of opleiding 2,5 punten/JSB Maximum 30 punten

28 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Subsidiereglementen lokale en erkende sportclubs"

Verwante presentaties


Ads door Google