De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Godsdienstleerkrachten: juridisch kader en vademecum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Godsdienstleerkrachten: juridisch kader en vademecum"— Transcript van de presentatie:

1 Godsdienstleerkrachten: juridisch kader en vademecum
Gent, juni 2013

2 scheiding kerk-staat Belgische grondwet onderschrijft een scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs.

3 2 invalshoeken als wettelijk kader 2 sporen passen in elkaar
scheiding kerk-staat 2 invalshoeken als wettelijk kader 2 sporen passen in elkaar

4 inspecteur-adviseur en leerkracht godsdienst
vanuit het dubbel kader

5 Twee sporen die in elkaar passen… r.-k. godsdienst vanuit twee kaders…
de inspecteur-adviseur Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming inspecteur-generaal Vlaamse bisschoppen Erkende Instantie rkg vicarissen voor onderwijs Diocesane bisschop Bevoegde Instantie Inspecteurs-adviseurs rkg IDKG Twee sporen die in elkaar passen… r.-k. godsdienst vanuit twee kaders…

6 de godsdienstleerkracht
Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming Vlaamse bisschoppen Erkende Instantie rkg Diocesane bisschop Bevoegde Instantie godsdienstleerkracht Inspecteur-adviseur gemandateerde Inrichtende macht directeur Inspecteur-adviseur Twee sporen die in elkaar passen… r.-k. godsdienst vanuit twee kaders…

7 godsdienstleerkracht
werken vanuit dubbel spoor 3 Arbeidsovereenkomst 1 stap in ‘mandatering’ engagementsverklaring godsdienstleerkracht bisschop IM school 2 Voordracht voorafgaand aan de aanstelling

8 1 2 3

9 godsdienstleerkracht
werken vanuit dubbel spoor 3 Arbeidsovereenkomst 1 stap in ‘mandatering’ engagementsverklaring godsdienstleerkracht bisschop IM school 2 Voordracht voorafgaand aan de aanstelling

10 r.-k. godsdienst twee wettelijke kaders personeel
kerk inspecteur-adviseur als gemandateerde staat DRP “IM” directeur (doc VSKO) voordracht tijdelijke contract VB overeenkomst VB NAF/MUT overeenkomst instemming kerk sanctie afdanking dossier

11 De inspecteur-adviseur
inspectie en begeleidingsopdracht

12 inspecteur-adviseur eigen plaats in vicariaat onderwijs…
inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst begeleidingsdienst DPB diensten (juridisch, gebouwen,…)

13 inspecteur-adviseur r. -k
inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst dubbele taak: controle versus begeleiding Art. 8. decreet 1° de controle op de naleving van het lesrooster en de verklaringen betreffende de keuze voor een godsdienst of de niet-confessionele zedenleer, bedoeld in artikel 8en 8bis van de wet van 29 mei tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving [of bedoeld in het artikel 29 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997]; 2° de controle van de leermiddelen; 3° de controle van de bewoonbaarheid, de didactische bruikbaarheid en de hygiëne van de lokalen; 4° het uitbrengen van beleidsadviezen; 5° het controleren van de uitvoering van de leerplannen en de controle van het peil der studiën; 6° de externe ondersteuning en de beoordeling van de beroepsbekwaamheid en de pedagogische bekwaamheid van de betrokken leerkrachten en het stimuleren van initiatieven ter verbetering van de beroepskwaliteit; 7° het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de onderwijskwaliteit van het betrokken vakgebied en het bewaken en het stimuleren van het aan de levensbeschouwing aangepast opvoedingsproject binnen het vakgebied; 8° alle andere opdrachten die worden toegekend door of krachtens wetten en decreten.

14 inspecteur-adviseur r. -k
inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst dubbele taak: controle versus begeleiding Art. 8. decreet 5° het controleren van de uitvoering van de leerplannen en de controle van het peil der studiën; 6° de externe ondersteuning en de beoordeling van de beroepsbekwaamheid en de pedagogische bekwaamheid van de betrokken leerkrachten en het stimuleren van initiatieven ter verbetering van de beroepskwaliteit; 7° het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de onderwijskwaliteit van het betrokken vakgebied en het bewaken en het stimuleren van het aan de levensbeschouwing aangepast opvoedingsproject binnen het vakgebied;

15 inspecteur-adviseur 2 opdrachten…
Vanuit het oogpunt controle… kwaliteitszorg op het vlak van het inhoudelijke en het pedagogisch-didactische begeleiding… ondersteuning bij visie, bijscholing, gesprek en tips om de kwaliteit van het vak te verhogen en verdere professionalisering te bevorderen.

16 De leerkracht r.-k. godsdienst
‘voorrecht’ twee verantwoordelijken

17 r.-k. godsdienst twee verantwoordelijken
inspecteur-adviseur vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische beoordelen + begeleiden leerkracht vakvergaderingen leerplan schoolinspectie (inrichten uren, leeromgeving,…) nascholing stimuleren directeur teamspeler en personeelslid van de school beoordelen + begeleiden leerkracht klasmanagement vakvergaderingen handboek nascholing afspraken

18 leerkracht godsdienst: een ‘specifiek ambt’.
Even er nog op wijzen: ambt: leraar ambt: godsdienstleraar Dus een specifiek ambt met aparte opbouw van anciënniteit voor personeelsbewegingen, reaffectatie, ed... Geregeld door de decreten rechtspositie verschillend voor het gesubsidieerd onderwijs en voor het gemeenschapsonderwijs.

19 leerkracht godsdienst: een ‘specifiek ambt’.
Verschillende in vrij katholiek onderwijs en de andere netten: Katholiek onderwijs: aparte telling voor AV en RKG. Bereik je eerst je anciënniteit (720 dagen voor TADD) voor RKG, dan wordt deze onmiddellijk uitgebreid naar alle andere vakken waarvoor je een vereist bekwaamheidsbewijs hebt maar niet omgekeerd. Voor de andere netten: volledig gescheiden telling en toepassing voor AV en RKG.

20 Functiebeschrijving en evaluatie
Concreet: Functiebeschrijving wordt gegeven door de directeur en bestaat uit een onderdeel als leerkracht van de school en een bijlage vanuit de EI/V als godsdienstleraar (vakinhoud en vaktechnisch). Functioneringsgesprekken gebeuren door de directeur (eerste evaluator) De evaluatie gebeurt om de vier jaar door de directeur. Voor vakinhoud en vakdidactiek en vakpedagogie levert de inspectiebegeleiding een bijdrage.

21 r.-k. godsdienst twee onderdelen bij functiebeschrijving-evaluatie
inspecteur-adviseur bijvoegsel over LK-RKG over het vakinhoudelijke en het pedagogisch-didactische geen evaluator… wel bijdrage via verslaggeving voor het vak-inhoudelijke en didactische onderdeel. directeur algemene FB als LK: teamspeler en personeelslid van de school, EOP,… doet functioneringsgesprek eerste evaluator: beoordeelt alles (en inhoudelijk via verslag)

22 Functiebeschrijving

23 Functiebeschrijving Van de leerkracht r.-k. godsdienst wordt verwacht op vakinhoudelijk vlak: De leerkracht kent het leerplan; werkt vanuit de basisdoelen, de kerndoelen en de terreindoelen; verrijkt de ervaringen van de leerlingen door confrontatie met ingrediënten van Bijbelse, Kerkelijke, historische en actuele aard; oefent de levensbeschouwelijke vaardigheden; werkt aan de competenties van inter-levensbeschouwelijke dialoog en samenleven; stimuleert door evaluatie en feedback de levensbeschouwelijke bedachtzaamheid van de leerlingen.

24 Functiebeschrijving Van de leerkracht r.-k. godsdienst wordt verwacht op vaktechnisch/pedagogisch en didactisch vlak: De leerkracht sluit aan bij de levensbeschouwelijke beginsituatie van de leerlingen; benadert geloofselementen en Bijbel op een narratieve en existentiële manier; zet een proces op dat de godsdienstige en/of levensbeschouwelijke groei stimuleert; brengt als getuige geloofselementen als een uitdagend impuls binnen; vertaalt als specialist de leerinhouden op het niveau van en aansluitend bij de leefwereld van de leerlingen; begeleidt en stoffeert als moderator de klasleergesprekken als stap in het leerproces; activeert het leerproces door interactieve en creatieve werkvormen en impulsen; hanteert bij de evaluatie van kennis, vaardigheden en attitudes door de leerlingen gekende antwoordsleutels en evaluatiecriteria; daagt leerlingen uit door open vraagstelling; verduidelijkt zijn/haar pedagogisch-didactisch handelen.

25 informatie via sites website diocesane inspectie W-VL: website diocesane inspectie O-VL: website departement onderwijs: website secretariaat erkende instantie:

26 kader: mogelijkheid tot vragen

27 in het gewoon en buitengewoon
vademecum in een notendop... BISDOM Brugge/Gent Onderwijsvicariaat VADEMECUM VOOR GODSDIENSTLEERKRACHTEN in het gewoon en buitengewoon SECUNDAIR ONDERWIJS

28 solliciteren als godsdienstleerkracht - Gent
afspraak met inspecteur-adviseur bezorgen van sollicitatiebrief en CV (via ) gesprek ondertekenen van engagementsverklaring is er een concrete opdracht: kan een voordracht gebeuren IM of directie van de school stelt aan.

29 solliciteren als godsdienstleerkracht - Brugge
Je krijgt thuis een mail met lerarenfiche en engagementsverklaring afspraak met inspecteur-adviseur kan indien je dit zelf nodig acht. ondertekenen van engagementsverklaring in tweevoud en terugsturen invullen van de fiche met gegevens van de leerkracht en terug mailen ondertussen kan je zelf solliciteren in de scholen van jouw voorkeur is er een concrete opdracht: kan een voordracht gebeuren IM of directie van de school stelt aan. Je houdt ons altijd op de hoogte van een opdracht

30 functiebeschrijving de gewone functiebeschrijving van elke leerkracht
maar ook: een aanvulling voor de godsdienstleerkracht functioneringsgesprekken... en evaluatie met bijdrage door inspectie-begeleiding via verslag van klasbezoek.

31 leerplan vertrekt vanuit visietekst je vindt er de basisdoelstellingen
vertaald in grondopties concreet gemaakt in terreinen en terreindoelen. bijsluiter... uitleg voor beginners

32 documenten van de leerkracht
lesvoorbereiding/leerproject: functioneel! situeren in het leerplan, terrein, doelen beginsituatie werkwijze achtergrondinformatie hoe wil je evalueren of de doelen zijn bereikt je eigen les evalueren agenda jaar- en vorderingsplan

33 evaluatie aansluiten bij heersende schoolcultuur
nota vanuit de inspectie-begeleiding met wenken oriëntatienota bijsluiter community op Thomas

34 didactische ondersteuning
handboeken website: thomas in de kijker linkensysteem leerprojectfiches/bijbelfiches beginsituatie verkennen logboek communities catechetische centra/tijdschriften/ vakvergadering

35 informatie en contact nieuwsbrief GO-AL
website diocesane inspectie W-VL: website diocesane inspectie O-VL: katholiek: officieel onderwijs - lerarensite: website departement onderwijs: website secr. erkende instantie:

36 nascholing Bisdom Brugge: Eekhoutcentrum en stuurgroep godsdienst
Bisdom Gent: Centrum voor nascholing (verbonden aan HDGI) VSKO-nascholingen Didachè-studiedagen in Leuven in januari Ondersteuningsbijeenkomsten/werkgroepen

37 contactmomenten eind juni - begin juli tweede helft augustus
concrete data op de diocesane sites / interdiocesaan:

38 mogelijkheid tot vragen

39 bedankt! welkom in het godsdienstonderricht… straks

40 TADD – katholiek onderwijs
GLSO Nederlands-Geschiedenis-Godsdienst oefent in het gewoon secundair onderwijs m.i.v volgende opdrachten uit: 10/22 leraar AV Nederlands 12/22 godsdienstleraar Op heeft het personeelslid voor het ambt van leraar een dienstanciënniteit van 3 x 303 dagen : 2 = 454 dagen. Op heeft het personeelslid voor het ambt van godsdienstleraar een dienstanciënniteit van 3 x 303 dagen = 909 dagen (halftijdse opdracht telt immers voor volledige duur). Hij verwerft aldus m.i.v het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur als godsdienstleraar, vermits hij meer dan 720 dagen dienstanciënniteit heeft verworven, waarvan 600 effectief gepresteerd. Het personeelslid verwerft m.i.v eveneens het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het ambt van leraar voor alle vakken waarvoor hij een vereist bekwaamheidsbewijs bezit (AV Nederlands en AV Geschiedenis). In het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs komen de diensten gepresteerd als godsdienstleraar eveneens in aanmerking voor de berekening van de dienstanciënniteit in andere ambten, indien de onderwezen godsdienst deze is die voorkomt in het onderwijs verstrekt door de inrichtende macht. Als een personeelslid dus als godsdienstleraar het recht op een aanstelling van doorlopende duur heeft bereikt, kan hij dit recht eveneens opeisen voor andere ambten. Deze bepaling geldt eveneens voor het buitengewoon secundair onderwijs. Als een personeelslid diensten gepresteerd heeft in het ambt van godsdienstleraar, komen deze diensten eveneens in aanmerking voor andere ambten. Als een personeelslid dus recht heeft op een aanstelling van doorlopende duur in het ambt van godsdienstleraar, kan hij dit recht ook opeisen voor bvb. het ambt van leraar ASV of leraar BGV.

41 TADD – katholiek onderwijs
GLSO Nederlands-Geschiedenis-Godsdienst oefent in het gewoon secundair onderwijs m.i.v volgende opdrachten uit: 13/22 leraar AV Geschiedenis 9/22 godsdienstleraar Op heeft het personeelslid voor het ambt van leraar een dienstanciënniteit van 3 x 303 dagen = 909 dagen (meer dan een halftijdse opdracht telt immers voor volledige duur). Op heeft het personeelslid voor het ambt van godsdienstleraar een dienstanciënniteit van 3 x 303 dagen : 2 = 454 dagen. Hij verwerft aldus m.i.v het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur als leraar voor alle vakken waarvoor hij een vereist bekwaamheidsbewijs bezit (AV Nederlands en AV Geschiedenis), vermits hij meer dan 720 dagen dienstanciënniteit heeft verworven, waarvan 600 effectief gepresteerd. Het personeelslid heeft geen recht op een aanstelling van doorlopende duur voor het ambt van godsdienstleraar, want hij beschikt niet over voldoende dienstanciënniteit voor dit ambt.


Download ppt "Godsdienstleerkrachten: juridisch kader en vademecum"

Verwante presentaties


Ads door Google