De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Godsdienstleerkrachten: juridisch kader en vademecum Gent, juni 2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Godsdienstleerkrachten: juridisch kader en vademecum Gent, juni 2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 Godsdienstleerkrachten: juridisch kader en vademecum Gent, juni 2013 1

2 2  Belgische grondwet onderschrijft een scheiding kerk en staat.  Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs.

3 2 invalshoeken als wettelijk kader 2 sporen passen in elkaar 3

4 inspecteur-adviseur en leerkracht godsdienst vanuit het dubbel kader 4

5 Twee sporen die in elkaar passen… r.-k. godsdienst vanuit twee kaders… Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming inspecteur-generaal Vlaamse bisschoppen Erkende Instantie rkg vicarissen voor onderwijs Diocesane bisschop Bevoegde Instantie Inspecteurs-adviseurs rkg IDKG 5

6 Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming Vlaamse bisschoppen Erkende Instantie rkg Diocesane bisschop Bevoegde Instantie godsdienstleerkracht Inspecteur-adviseur gemandateerde Inrichtende macht directeur Inspecteur-adviseur

7 godsdienstleerkracht bisschopIM school stap in ‘mandatering’ engagementsverklaring Arbeidsovereenkomst Voordracht voorafgaand aan de aanstelling 7

8 8

9 godsdienstleerkracht bisschopIM school stap in ‘mandatering’ engagementsverklaring Arbeidsovereenkomst Voordracht voorafgaand aan de aanstelling 9

10 r.-k. godsdienst twee wettelijke kaders personeel kerk inspecteur-adviseur als gemandateerde staat DRP “IM” directeur (doc VSKO) voordracht tijdelijkecontract voordracht VB overeenkomst VB voordracht NAF/MUTovereenkomst instemming kerk sanctie afdankingdossier 10

11 De inspecteur-adviseur inspectie en begeleidingsopdracht 11

12 inspecteur-adviseur eigen plaats in vicariaat onderwijs… vicariaat onderwijs inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst begeleidingsdienst DPB diensten (juridisch, gebouwen,…) 12

13 13 inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst dubbele taak: controle versus begeleiding Art. 8. decreet 13-4-1993  1° de controle op de naleving van het lesrooster en de verklaringen betreffende de keuze voor een godsdienst of de niet-confessionele zedenleer, bedoeld in artikel 8en 8bis van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving [of bedoeld in het artikel 29 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997];artikel 8en 8bisartikel 29  2° de controle van de leermiddelen;  3° de controle van de bewoonbaarheid, de didactische bruikbaarheid en de hygiëne van de lokalen;  4° het uitbrengen van beleidsadviezen;  5° het controleren van de uitvoering van de leerplannen en de controle van het peil der studiën;  6° de externe ondersteuning en de beoordeling van de beroepsbekwaamheid en de pedagogische bekwaamheid van de betrokken leerkrachten en het stimuleren van initiatieven ter verbetering van de beroepskwaliteit;  7° het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de onderwijskwaliteit van het betrokken vakgebied en het bewaken en het stimuleren van het aan de levensbeschouwing aangepast opvoedingsproject binnen het vakgebied;  8° alle andere opdrachten die worden toegekend door of krachtens wetten en decreten.

14 14 inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst dubbele taak: controle versus begeleiding Art. 8. decreet 13-4-1993 controleren  5° het controleren van de uitvoering van de leerplannen en de controle van het peil der studiën; ondersteuningbeoordeling verbetering  6° de externe ondersteuning en de beoordeling van de beroepsbekwaamheid en de pedagogische bekwaamheid van de betrokken leerkrachten en het stimuleren van initiatieven ter verbetering van de beroepskwaliteit; bevordering van de onderwijskwaliteit  7° het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de onderwijskwaliteit van het betrokken vakgebied en het bewaken en het stimuleren van het aan de levensbeschouwing aangepast opvoedingsproject binnen het vakgebied;

15 inspecteur-adviseur 2 opdrachten… Vanuit het oogpunt - controle … kwaliteitszorg op het vlak van het inhoudelijke en het pedagogisch-didactische - begeleiding … ondersteuning bij visie, bijscholing, gesprek en tips om de kwaliteit van het vak te verhogen en verdere professionalisering te bevorderen.

16 De leerkracht r.-k. godsdienst ‘voorrecht’ twee verantwoordelijken 16

17 r.-k. godsdienst twee verantwoordelijkeninspecteur-adviseur  vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische  beoordelen + begeleiden leerkracht  vakvergaderingen  leerplan  schoolinspectie (inrichten uren, leeromgeving,…)  nascholing stimulerendirecteur  teamspeler en personeelslid van de school  beoordelen + begeleiden leerkracht  klasmanagement  vakvergaderingen  handboek  nascholing afspraken 17

18 leerkracht godsdienst: een ‘specifiek ambt’. Even er nog op wijzen:  ambt: leraar  ambt: godsdienstleraar Dus een specifiek ambt met aparte opbouw van anciënniteit voor personeelsbewegingen, reaffectatie, ed... Geregeld door de decreten rechtspositie verschillend voor het gesubsidieerd onderwijs en voor het gemeenschapsonderwijs. 18

19  Verschillende in vrij katholiek onderwijs en de andere netten:  Katholiek onderwijs: aparte telling voor AV en RKG. Bereik je eerst je anciënniteit (720 dagen voor TADD) voor RKG, dan wordt deze onmiddellijk uitgebreid naar alle andere vakken waarvoor je een vereist bekwaamheidsbewijs hebt maar niet omgekeerd.  Voor de andere netten: volledig gescheiden telling en toepassing voor AV en RKG. 19 leerkracht godsdienst: een ‘specifiek ambt’.

20  Concreet:  Functiebeschrijving wordt gegeven door de directeur en bestaat uit een onderdeel als leerkracht van de school en een bijlage vanuit de EI/V als godsdienstleraar (vakinhoud en vaktechnisch).  Functioneringsgesprekken gebeuren door de directeur (eerste evaluator)  De evaluatie gebeurt om de vier jaar door de directeur. Voor vakinhoud en vakdidactiek en vakpedagogie levert de inspectiebegeleiding een bijdrage. 20 Functiebeschrijving en evaluatie

21 r.-k. godsdienst twee onderdelen bij functiebeschrijving-evaluatieinspecteur-adviseur  bijvoegsel over LK-RKG over het vakinhoudelijke en het pedagogisch-didactische  geen evaluator… wel bijdrage via verslaggeving voor het vak-inhoudelijke en didactische onderdeel.directeur  algemene FB als LK: teamspeler en personeelslid van de school, EOP,…  doet functioneringsgesprek  eerste evaluator: beoordeelt alles (en inhoudelijk via verslag) 21

22 22 Functiebeschrijving

23 23 Functiebeschrijving V AN DE LEERKRACHT R.- K. GODSDIENST WORDT VERWACHT OP VAKINHOUDELIJK VLAK : De leerkracht 1.kent het leerplan; 2.werkt vanuit de basisdoelen, de kerndoelen en de terreindoelen; 3.verrijkt de ervaringen van de leerlingen door confrontatie met ingrediënten van Bijbelse, Kerkelijke, historische en actuele aard; 4.oefent de levensbeschouwelijke vaardigheden; 5.werkt aan de competenties van inter-levensbeschouwelijke dialoog en samenleven; 6.stimuleert door evaluatie en feedback de levensbeschouwelijke bedachtzaamheid van de leerlingen.

24 24 Functiebeschrijving V AN DE LEERKRACHT R.- K. GODSDIENST WORDT VERWACHT OP VAKTECHNISCH / PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH VLAK : De leerkracht 1.sluit aan bij de levensbeschouwelijke beginsituatie van de leerlingen; 2.benadert geloofselementen en Bijbel op een narratieve en existentiële manier; 3.zet een proces op dat de godsdienstige en/of levensbeschouwelijke groei stimuleert; 4.brengt als getuige geloofselementen als een uitdagend impuls binnen; 5.vertaalt als specialist de leerinhouden op het niveau van en aansluitend bij de leefwereld van de leerlingen; 6.begeleidt en stoffeert als moderator de klasleergesprekken als stap in het leerproces; 7.activeert het leerproces door interactieve en creatieve werkvormen en impulsen; 8.hanteert bij de evaluatie van kennis, vaardigheden en attitudes door de leerlingen gekende antwoordsleutels en evaluatiecriteria; 9.daagt leerlingen uit door open vraagstelling; 10.verduidelijkt zijn/haar pedagogisch-didactisch handelen.

25 informatie via sites  website diocesane inspectie W-VL: www.dpbbrugge.be/rkgodsdienst www.dpbbrugge.be/rkgodsdienst  website diocesane inspectie O-VL: http://www.kogent.be/gi_so  website departement onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/lbv/default.htm  website secretariaat erkende instantie: www.idkg.be 25

26 kader: mogelijkheid tot vragen 26

27 vademecum  in een notendop... BISDOM Brugge/Gent Onderwijsvicariaat VADEMECUM VOOR GODSDIENSTLEERKRACHTEN in het gewoon en buitengewoon SECUNDAIR ONDERWIJS 2012-2013 27

28 solliciteren als godsdienstleerkracht - Gent  afspraak met inspecteur-adviseur  bezorgen van sollicitatiebrief en CV (via e-mail)  gesprek engagementsverklaring  ondertekenen van engagementsverklaring  is er een concrete opdracht: kan een voordracht gebeuren  IM of directie van de school stelt aan. 28

29 solliciteren als godsdienstleerkracht - Brugge  Je krijgt thuis een mail met lerarenfiche en engagementsverklaring  afspraak met inspecteur-adviseur kan indien je dit zelf nodig acht.  ondertekenen van engagementsverklaring in tweevoud en terugsturen  invullen van de fiche met gegevens van de leerkracht en terug mailen  ondertussen kan je zelf solliciteren in de scholen van jouw voorkeur  is er een concrete opdracht: kan een voordracht gebeuren  IM of directie van de school stelt aan.  Je houdt ons altijd op de hoogte van een opdracht 29

30 functiebeschrijving  de gewone functiebeschrijving van elke leerkracht  maar ook: een aanvulling voor de godsdienstleerkracht  functioneringsgesprekken... en evaluatie met bijdrage door inspectie-begeleiding via verslag van klasbezoek. 30

31 leerplan  vertrekt vanuit visietekst  je vindt er de basisdoelstellingen  vertaald in grondopties  concreet gemaakt in terreinen en terreindoelen.  bijsluiter... uitleg voor beginners 31

32 documenten van de leerkracht  lesvoorbereiding/leerproject: functioneel!  situeren in het leerplan, terrein, doelen  beginsituatie  werkwijze  achtergrondinformatie  hoe wil je evalueren of de doelen zijn bereikt  je eigen les evalueren  agenda  jaar- en vorderingsplan 32

33 evaluatie  aansluiten bij heersende schoolcultuur  nota vanuit de inspectie-begeleiding met wenken  oriëntatienota  bijsluiter  community op Thomas 33

34 didactische onderst euning  handboeken  website: thomas  in de kijker  linkensysteem  leerprojectfiches/bijbelfiches  beginsituatie verkennen  logboek  communities  catechetische centra/tijdschriften/  vakvergadering 34

35 informatie en contact  nieuwsbrief GO-AL  website diocesane inspectie W-VL: www.dpbbrugge.be/rkgodsdienst www.dpbbrugge.be/rkgodsdienst  website diocesane inspectie O-VL:  katholiek: www.godsdienstinspectie-gent.be www.godsdienstinspectie-gent.be  officieel onderwijs - lerarensite: http://www.wooweb.info http://www.wooweb.info  website departement onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/lbv/default.htm  website secr. erkende instantie: www.idkg.bewww.idkg.be 35

36 nascholing  Bisdom Brugge: Eekhoutcentrum en stuurgroep godsdienst  Bisdom Gent: Centrum voor nascholing (verbonden aan HDGI)  VSKO-nascholingen  Didachè-studiedagen in Leuven in januari  Ondersteuningsbijeenkomsten/werkgroepen 36

37 contactmomenten  eind juni - begin juli  tweede helft augustus  concrete data op de diocesane sites www.dpbbrugge.be/rkgodsdienst www.dpbbrugge.be/rkgodsdienst www.onderwijsinspectie-gent.bewww.onderwijsinspectie-gent.be / www.wooweb.infowww.wooweb.info  interdiocesaan: www.idkg.bewww.idkg.be 37

38 mogelijkheid tot vragen 38

39 bedankt! welkom in het godsdienstonderricht… straks 39

40 TADD – katholiek onderwijs  GLSO Nederlands-Geschiedenis-Godsdienst oefent in het gewoon secundair onderwijs m.i.v. 01.09.2000 volgende opdrachten uit:  10/22 leraar AV Nederlands  12/22 godsdienstleraar  Op 30.06.2003 heeft het personeelslid voor het ambt van leraar een dienstanciënniteit van 3 x 303 dagen : 2 = 454 dagen.  Op 30.06.2003 heeft het personeelslid voor het ambt van godsdienstleraar een dienstanciënniteit van 3 x 303 dagen = 909 dagen (halftijdse opdracht telt immers voor volledige duur).  Hij verwerft aldus m.i.v. 01.09.2003 het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur als godsdienstleraar, vermits hij meer dan 720 dagen dienstanciënniteit heeft verworven, waarvan 600 effectief gepresteerd.  Het personeelslid verwerft m.i.v. 01.09.2003 eveneens het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het ambt van leraar voor alle vakken waarvoor hij een vereist bekwaamheidsbewijs bezit (AV Nederlands en AV Geschiedenis). In het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs komen de diensten gepresteerd als godsdienstleraar eveneens in aanmerking voor de berekening van de dienstanciënniteit in andere ambten, indien de onderwezen godsdienst deze is die voorkomt in het onderwijs verstrekt door de inrichtende macht. Als een personeelslid dus als godsdienstleraar het recht op een aanstelling van doorlopende duur heeft bereikt, kan hij dit recht eveneens opeisen voor andere ambten.  Deze bepaling geldt eveneens voor het buitengewoon secundair onderwijs. Als een personeelslid diensten gepresteerd heeft in het ambt van godsdienstleraar, komen deze diensten eveneens in aanmerking voor andere ambten. Als een personeelslid dus recht heeft op een aanstelling van doorlopende duur in het ambt van godsdienstleraar, kan hij dit recht ook opeisen voor bvb. het ambt van leraar ASV of leraar BGV. 40

41 TADD – katholiek onderwijs  GLSO Nederlands-Geschiedenis-Godsdienst oefent in het gewoon secundair onderwijs m.i.v. 01.09.2000 volgende opdrachten uit:  13/22 leraar AV Geschiedenis  9/22 godsdienstleraar  Op 30.06.2003 heeft het personeelslid voor het ambt van leraar een dienstanciënniteit van 3 x 303 dagen = 909 dagen (meer dan een halftijdse opdracht telt immers voor volledige duur).  Op 30.06.2003 heeft het personeelslid voor het ambt van godsdienstleraar een dienstanciënniteit van 3 x 303 dagen : 2 = 454 dagen.  Hij verwerft aldus m.i.v. 01.09.2003 het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur als leraar voor alle vakken waarvoor hij een vereist bekwaamheidsbewijs bezit (AV Nederlands en AV Geschiedenis), vermits hij meer dan 720 dagen dienstanciënniteit heeft verworven, waarvan 600 effectief gepresteerd.  Het personeelslid heeft geen recht op een aanstelling van doorlopende duur voor het ambt van godsdienstleraar, want hij beschikt niet over voldoende dienstanciënniteit voor dit ambt. 41


Download ppt "Godsdienstleerkrachten: juridisch kader en vademecum Gent, juni 2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google