De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interne Bewakingsdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interne Bewakingsdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Interne Bewakingsdienst
FUIVEN Interne Bewakingsdienst Wat doen de inrichters

2 Wet 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere Veiligheid (Portierswet) Welke mogelijkheden beidt deze wet aan de organisatoren?

3 Professionele bewakingsonderneming
DEFINITIE Art 1 Par 1: In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een activiteit uitoefent bestaande uit blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van: 5° toezicht op een controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen Art 2 – Par 1: Niemand mag de diensten van een bewakingsonderneming aanbieder of deze van een interne bewakingsdienst organiseren, of zich als dusdanig bekend maken, indien hij daartoe vooraf geen vergunning heeft gekregen van de Min BiZa en van de Procureur des Konings van de vestingplaats van de onderneming. Uitzondering: Art 2 Par 1bis Behandelt de interne bewakingsdienst in het kader van fuiven

4 Professionele bewakingsonderneming
Art 8 – Par 1: Zij kunnen werkkleding dragen op voorwaarde dat: 1. er geen verwarring is met de kleding die gedragen wordt door de politie 2. Het model is goedgekeurd door de Min van BiZa Art 8 – Par 2: Voor de uitvoering van de taken voorzien in Art 1 Par 1 ° is het verboden om een wapen te dragen Art 8 – Par 3: De professionele bewakingsagent moet, bij de oefening van de activiteit, altijd de originele identificatiekaart bij zich dragen (= bij zich hebben) De bewakingsagent moet op duidelijke zichtbare wijze dragen: - hetzij de identificatiekaart - hetzij een herkenningsteken (badge) van zijn onderneming met daarop vermeld: 1. de naam van de bewakingsagent 2. naam en adres van de exploitatiezetel van de bewakingsonderneming waarvoor betrokkene een activiteit uitvoert Art 9: Wanneer bewakingsondernemingen activiteiten uitvoeren zoals bedoeld in Art 1 – Par 1 dan brengen zij voorafgaandelijk de Korpschef van de plaats waar de activiteit doorgaat op de hoogte De Korpschef maakt de ontvangen inlichtingen over aan de burgemeester

5 INTERNE BEWAKINGSDIENST

6 INTERNE BEWAKINGSDIENST zoals voorzien in Art 2 – Par 1bis
In afwijking van Art 2 Par 1, zijn de interne bewakingsdiensten, als hierna bedoeld, NIET onderworpen aan de vergunningsplicht indien: het gaat over activiteiten zoals bepaald in Art 1 – Par 1 – 5° (fuiven) 5° toezicht op een controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen de organisatie van het evenement slechts sporadisch is (max. 3 tot 4 maal/ jaar) er uitsluitend beroep gedaan wordt op natuurlijke personen deze natuurlijke personen deze activiteit slechts sporadisch uitoefenen (max. 3 tot 4 maal/ jaar) de activiteit onbezoldigd wordt uitgeoefend Onbezoldigd = geen enkele vorm van betaling, ook niet in natura of onder de vorm van fooien de interne bewakingsdienst kan enkel worden ingericht MITS: * toestemming van de burgemeester van de plaats waar het evenement doorgaat * deze toestemming wordt door de burgemeester verleend na advies van de Korpschef van de Lokale Politie

7 INTERNE BEWAKINGSDIENST zoals voorzien in Art 2 – Par 1bis
Bijkomende voorwaarden beschreven in de toelichting bij Art 2 – Par 1bis – 2e De interne bewakingsdienst moet ten eigen behoeve worden ingericht. Diensten aanbieden of optreden ten behoeve van derden valt onder het toepassingsgebied van de professionele bewakingsondernemingen. Het vrijwilligersregime is een eigen aan deze vorm van interne bewakingsdienst en moet rekruteren uit: - Hetzij de werkelijke leden van een vereniging - Hetzij uit personen die een duidelijke aanwijsbare band hebben met een vereniging Vb: leden van een oudervereniging van een school gewezen leiders van een jeugdbeweging !!! Het inhuren van een lokale motorclub, een hondenclub, de brandweer, schijnvrijwilligers etc. … is dus uitgesloten !!!

8 INTERNE BEWAKINGSDIENST zoals voorzien in Art 2 – Par 1bis is NIET ONDERWORPEN aan:
Art 7: voorafgaandelijke screening door de Min BiZa Art 8 – Par 3: de verantwoordelijke moet een identificatiekaart dragen tijdens de uitoefening van de activiteiten Art 14: jaarlijks moet een activiteitenverslag opgestuurd worden aan de Min BiZa Art 20: het betalen van een retributie

9 De NATUURLIJKE PERSONEN die sporadisch deel uitmaken van een INTERNE BEWAKINGSDIENST zoals in Art 2 – Par 1bis zijn NIET ONDERWORPEN aan: Art 5 – 1ste lid – 5°: betreffende de personen die de werkelijke leiding hebben: voldoen aan de door de Koning vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en –vorming en beroepservaring Art 6 – 1ste lid – 5°: Betreffende de personen die een functie uitoefenen: voldoen aan de door de Koning vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en- vorming (beroepservaring) en medisch en psycho -technisch onderzoek

10 De NATUURLIJKE PERSOON die sporadisch deel uitmaken van een INTERNE BEWAKINGSDIENST zoals voorzien in Art 2 – Par 1bis MOETEN VOLDOEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN: Voorwaarden waaraan de leidinggevende(n) en degene die een functie uitvoeren MOETEN voldoen: 1. Niet veroordeeld geweest zijn (lijst misdrijven: Art 5 – 1° en Art 6 – 1°) Inclusief veroordelingen in het buitenland Uitzondering: inbreuken op het verkeersreglement 2. Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en een hoofdverblijfplaats hebben in de Europese Unie of indien geen onderdaan van een lidstaat van de EU ten minste drie jaar zijn/haar wettige hoofdverblijfplaats in België hebben (Art 2 – Par 1bis – 2°) 3. De taak van “interne bewakingsdienst” is niet cumuleerbaar met: - privé-detective - wapen- of munitiehandelaar / wapen- of munitiefabrikant - enige andere werkzaamheid uitoefenen die een gevaar kan opleveren voor de openbare orde of voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat 4. Sinds minstens vijf jaar geen lid geweest zijn van de politie 5. Minimumleeftijd: leidinggevende(n) MIN 21jaar uitvoeren van een functie MIN 18jaar 6. Niet tegelijkertijd de leiding hebben over of werkzaam zijn (portier) voor een onderneming die activiteiten uitvoert voor cafés of dansgelegenheden 7. Specifiek voor degene die een functie uitvoert: Geen feiten gepleegd hebben die, zelf als ze niet geleid hebben tot een strafrechterlijke veroordeling, raken aan het “vertrouwen” in de betrokkene Vb : Gewelddadig karakter van betrokkene/ het onvermogen om op een niet gewelddadige wijze met conflictsituaties om te gaan

11 INTERNE BEWAKINGSDIENST zoals voorzien in Art 2 – Par1bis – WAT MAG NIET:
Art 1 – Par 1: De activiteiten bedoeld in het eerste lid, 5° mag niet worden uitgeoefend op de openbare weg Art 8 – Par 2: Verbod op het dragen van wapens (Wapenwet voorziet dat een niet verboden voorwerp als een wapen kan beschouwd worden in functie van de plaats en de omstandigheden waarin het wordt aangetroffen) Art 8 – Par 9: Het is verboden van derden fooien of andere beloningen aan te nemen Art 8 – Par 11: Het is verboden om personen identiteitsdocumenten te laten voor leggen of te laten overhandigen, te controleren, te kopiëren of in te houden met uitzondering van: Laten voorleggen van een identiteitsdocument ter controle van de identiteit bij toegang tot NIET VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN die een BIJZONDER VEILIGHEIDSRISICO kunnen uitmaken Laten voorleggen van een identiteitsdocument ter controle van de identiteit bij toegang tot een INRICHTING VOOR KANSSPELEN (de verplichting om een identiteitsdocument voor te leggen ter controle van de identiteit kan enkel opgelegd worden door de politie – WPA voorziet dwangmaatregelen bij weigering)

12 INTERNE BEWAKINGSDIENST zoals voorzien in Art 2 – Par 1bis WAT MAG NIET:
Een lid van de interne bewakingsdienst mag nooit aan iemand de toegang tot een voor het publiek toegankelijke plaats weigeren op basis van een directe of indirecte discriminatie (Wet 15/2/93 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) Een lid van de interne bewakingsdienst mag bij de controle van kleding en goederen (toegangscontrole) bij het verzoek tot het verlaten van de plaats NOOIT DWANG OF GEWELD GEBRUIKEN Uitzondering: Burgerarrestatie: Bij heterdaad wanbedrijf/misdaad kan elke burger de dader ter plaatse houden en onverwijld de openbare macht verwittigen (Wet van 20 juli 09 op de voorlopige hechtenis) Wettige verdediging: De aanval moet gericht zijn tegen de fysieke integriteit van een persoon, de verdediging is op het moment van de feiten, de verdediging is in verhouding tot de aanval. WAT BIJ VERMOEDEN VAN DIEFSTAL? Klacht of aangifte bij de politie

13 INTERNE BEWAKINGDIENST zoals voorzien in Art 2 – Par 1bis WAT MOET
Art 2 – Par 1bis: De interne bewakingsdienst kan enkel worden ingericht MITS: * toestemming van de burgemeester van de plaats waar het evenement doorgaat * deze toestemming wordt door de burgemeester verleend na advies van de Korpschef van de Lokale Politie Art 9 – Par 1: De interne bewakingsdienst die activiteiten uitoefenen zoals bedoeld in Art 1 – Par 1 – 5° brengen de korpschef van de lokale politie van de gemeente waar de bewakingsactiviteiten zullen doorgaan, op de hoogte Praktisch: Rondzendbrief SPV05 betreffende bewaking in het uitgangsleven ( FOD Binnenlandse Zaken) Zie hierna

14 INTERNE BEWAKINGSDIENST zoals voorzien in Art 2 – Par 1bis WAT MOET
Onverwijld kennis geven aan de politie van alle misdrijven waarvan zij tijdens of naar aanleiding van de uitoefening van hun activiteiten kennis krijgen INTERNE BEWAKINGSDIENST zoals voorzien in Art 2 – Par 1bis WAT MAG Art 8 – Par 1: De personen in dienst van een interne bewakingsdienst kunnen werkkledij dragen op voorwaarde dat: Deze geen aanleiding kan geven tot verwarring met die welke de politie draagt Het model ervan is goedgekeurd door de Min van BiZa Zie Min Omzendbrief SPV 05 (Feb 2011) Bijl 2 Toestemming Pt 5 5. Voor de veiligheid is het aangewezen dat de met toezicht belaste vrijwilligers als dusdanig herkenbaar zijn door het publiek. Daartoe kunnen ze een herkenningsteken dragen op de kledij of uitgerust zijn met uniforme kledingsstukken. De kleuren van de uniforme kledingsstukken zijn wit, zwart, rood of geel. Met de aangebrachte herkenningstekens of uniforme kledij moet vermeden worden dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan met medewerkers die uitsluitend andere dan security-taken uitvoeren of met de uniformen van eventueel professionele bewakingsagenten die, naast vrijwilligers, bij het evenement worden ingezet.

15 Niet geldige argumenten
INTERNE BEWAKINGSDIENST zoals voorzien in Art 2 – Par 1bis MAG je bezoekers weigeren? Art 8 – Par 7 bepaalt onder andere dat er nooit dwang of geweld mag gebruikt worden bij het verzoek tot het verlaten van de plaats Maw: het verzoek om de plaats te verlaten kan dus wel gebeuren en dus ook het verzoek om de plaats niet te betreden Geldige argumenten Weigeren zich aan de toegangcontrole te onderwerpen Overdreven alcoholgebruik Bezit, verkoop of gebruik van drugs (misdrijf =>politie) Onaangepaste kledij (indien kledij vermeld op affiche) In bezit van wapens (misdrijf => politie) In bezit van gevaarlijke voorwerpen (indien weigering om deze in bewaring te geven) Lastig vallen van andere bezoekers Plegen van geweld (misdrijf => politie) Maximumcapaciteit van tent of zaal is bereikt Niet geldige argumenten “alleen voor klanten” – een fuif met een openbaar karakter staat per definitie open voor elkeen die aan de voorwaarde (inkomgeld) voldoet “je hebt hier verleden jaar gevochten / voor problemen gezorgd” Een jeugdhuis kan een persoon die regelmatig voor problemen zorgt tijdens de gewone werking van het jeugdhuis tijdelijk of definitief de toegang weigeren tot het jeugdhuis – in dit geval kan ook toegang tot de jaarlijkse fuif met openbaar karakter geweigerd worden “dit is een privé fuif” => enkel indien de toegang verboden is aan een persoonlijke uitnodiging Weigeren op basis van directe of indirecte discriminatie Art 8 – Par 6bis: De leden van de interne bewakingsdienst kunnen aan eenieder die zich tegen deze controle verzet de toegang tot de plaats ontzeggen

16 INTERNE BEWAKINGSDIENST zoals voorzien in Art 2 – 1bis TAKEN
Art – Par 1 – 5°: Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen TOELICHTING BIJ ART 1 Par – 1 – 5° Deze activiteit houdt onder andere in: De uitoefening van security-diensten bij concerten of deze van stewards bij fuiven en bals Deze activiteiten bestaan uit: Het toezicht op het gedrag van personen (niet op de bewaking en bescherming van goederen) Kanalisatie en controle van het publiek Vrijhouden van nooduitgangen en doorgangen Het voorkomen dat het publiek zich toegang verleent tot verboden zones Het voorkomen dat het publiek omheiningen beklimt Bij evenementen voorkomen dat het publiek al te dicht de artiesten benadert (deze taak mag niet worden uitgeoefend op de openbare weg) Controle van kledij en/of persoonlijke goederen van personen (volgens de regels bepaald in Art 8 – Par 6 en met 6 quaeter) NIET TOEGELATEN TAAK Handhaving van de openbare orde (exclusiviteit voor de openbare macht) Controle toegangsbewijzen : (Rondzendbrief SPV05) is theoretisch geen bewakingsactiviteit doch het ticketsysteem kan een onderdeel vormen van het veiligheidsconcept van een evenement. De “vrijwilligers” kunnen de toegangsbewijzen controleren. Zij moeten aan dezelfde uitoefeningsvoorwaarden voldoen die opgelegd zijn aan de vrijwilligers die belast zijn met de toezichtsopdracht.

17 INTERNE BEWAKINGSDIENST zoals voorzien in Art 2 – Par 1bis CONTROLE – Art 8 – Par 6 t/m 6 quater
Par 6: De controle van de kledij of de persoonlijke goederen is VERBODEN behouders onder de voorwaarden zoals bepaald in Par 6bis tot en met Par quarter Toelichting bij Par 6: De doorgang door een detectiedispositief (vb metaaldetector) wordt niet beschouwd als een controle in de zin van dit verbod Het wordt pas als een controle beschouwd vanaf het moment dat de te controleren persoon (op basis van het signaal van de metaaldetector) wordt aangesproken en verzocht om de goederen die hij bij zich draagt te laten controleren

18 INTERNE BEWAKINGSDIENST zoals voorzien in Art 2 – par 1bis CONTROLE – Art 8 – Par 6 t/m 6 quater
De controle is uitsluitend gericht op het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen die het goede verloop van het evenement kunnen verstoren of die de veiligheid van de aanwezigen in gevaar kunnen brengen (= persoonscontrole) Ingeval de activiteiten plaatsvinden in een voor het publiek toegankelijke plaats moet de burgemeester de toestemming gegeven hebben voor het uitvoeren van deze controles naar wapens en gevaarlijke voorwerpen De controles zijn onderworpen aan een aantal cumulatieve voorwaarden

19 Par 6 bis: cumulatieve voorwaarden
De controles kunnen enkel uitgevoerd worden in het kader van activiteiten zoals bedoeld in Art 1 – Par 1 – 1ste lid – 5° Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen De controles gebeuren uitsluitend door bewakingsagenten van hetzelfde geslacht als de gecontroleerde persoon De controles kunnen enkel uitgevoerd worden als de te controleren persoon zich vrijwillig aan de controle onderwerpt (Rondzendbrief SPV05 betreffende bewaking in het uitgangsleven : Wie zich niet wenst te laten controleren kan de toegang ontzegd worden. Het feit dat een gecontroleerde zijn toestemming zou gegeven hebben voor een niet in de wet voorziene controle, maakt de controle niet minder onwettig) (fouilleren is een dwangmaatregel en voorbehouden aan de openbare macht – WPA) De controle bestaat uitsluitend uit een oppervlakkige betasting van de kledij van de persoon en de controle van de door hem/haar voorgelegde goederen die hij/zij op zich draagt of in de handbagage heeft (Rondzendbrief SPV05 betreffende bewaking in het uitgangsleven : De gecontroleerde persoon haalt zelf de goederen uit zijn/haar zakken of uit zijn/haar handbagage en toont ze aan de bewakingsagent. De bewakingsagent kan dus zelf niet de handtas of de zakken van de kledij van de gecontroleerde persoon onderzoeken.) De controle heeft uitsluitend betrekking op goederen die relevant zijn in het licht van het wettelijk doel (= opsporen van wapens en gevaarlijke voorwerpen) - fouilles naar drugs zijn zoekingen naar bewijsmateriaal = gerechtelijke fouille en voorbehouden aan de politie - op evenementen waar fotograferen niet toegelaten is mag de controle niet als doel hebben om camera’s te vinden

20 Par 6 bis: Cumulatieve voorwaarden
6. De controles mogen niet systematisch uitgevoerd worden maar uitsluitend indien er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de persoon drager is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp - gedragingen van betrokkene - materiële aanwijzingen (vb signaal metaaldetector en betrokkene ontkent metaal bij zich te dragen) - omstandigheden De leden van de interne bewakingsdienst kunnen aan eenieder die zich tegen deze controle verzet de toegang tot de plaats ontzeggen Wat bij aantreffen van een wapen of een gevaarlijk voorwerp? Indien het voorwerp/wapen het voorwerp uitmaakt van een misdrijf: taak politie Indien geen misdrijf: Betrokkene geeft de voorwerpen af Betrokkene stemt erin toe dat de interne bewakingsdienst de voorwerpen bewaard Bij het definitie verlaten van het evenement recupereert betrokkene zijn eigendom De controle van goederen en personen bij het verlaten van een plaats, in het kader van Art 1 – Par 1 – 1ste lid – 5° (fuiven), is verboden. De controle is enkel toegelaten bij de toegang.

21 Koninklijk Besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking

22 Honden Lampen Art 16 : ENKEL als preventief afschrikmiddel Art 17 :
NOOIT als wapen gebruiken of inzetten om aan te vallen Art 18 : Het gebruik van een hond is onderworpen aan een voorafgaande toestemming van de Min BiZa Art 20 ; ALTIJD aan een leiband van maximum twee meter ALTIJD gemuilband op een dergelijke wijze dat de hond niet kan bijten en de muilband niet als wapen kan gebruikt worden Lampen Art 21 : lamp mag MAX een lengte 33 cm hebben

23 Rondzendbrief SPV05 betreffende bewaking in het uitgangsleven
FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Rondzendbrief SPV05 betreffende bewaking in het uitgangsleven -februari 2011-

24 Pt 3 : Evenementen met vrijwilligersregime
Herhaalt de wetgeving (Wet 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere Veiligheid - Portierswet BELANGRIJK : => Model Bijlage 1-2-3 De burgemeester geeft de toestemming voor het inzetten van vrijwilligers na advies van de korpschef van de lokale politie De rondzendbrief VERPLICHT een “Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten” (model 1) (toestemming wordt gevraagd aan de burgemeester) De rondzendbrief VERPLICHT de “Toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingactiviteiten” (model 2) - Het origineel + een kopie van de toestemming zijn verplicht voorhanden op de plaats waar de vrijwilligers hun activiteiten uitoefenen. - De toestemming omvat de persoonsgegevens van de vrijwilligers (naam-voornaam-adres- rijksregisternummer) Indien de namen niet opgenomen zijn op de toestemming dan is er een lijst in twee exemplaren voorhanden (reden : de politie kan, indien nodig, de kopie van de toestemming + de lijst van de vrijwilligers opvragen en bij een proces verbaal voegen) De rondzendbrief voorziet in een model van “Incidentmelding bij bewakingsactiviteiten” - De korpschef van de lokale politie kan de incidentmelding verplichten bij het inzetten van vrijwilligers (verplicht voor cafés, bars, kansspelinrichtingen, dansgelegenheden die een professionele bewakingsdienst inzetten) - De verplichting geldt enkel als de organisator hiertoe schriftelijke instructies heeft ontvangen - De korpschef bepaalt - welke incidenten moeten gemeld worden - hoe de incidenten moeten gemeld worden (fax/telefoon/mail/aangifte in de politiepost) - het model voorzien in de rondzendbrief kan hiervoor gebruikt worden

25 Pt 5 : Postchef De rondzendbrief bepaalt :
Bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten dienen op plaatsen waar meer dan twee bewakingsagenten werkzaam zijn een postchef aan te stellen. De postchef : heeft de leiding over de ploeg is in het bezit van een mobiele telefoon is opgenomen in de bewakingsovereenkomst (contract) De bijlage 1 : Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten verplicht eveneens een postchef bij de inzet van vrijwilligers Postchef => minstens 21 jaar (Portiersweg - Art 2 – Par 1bis)

26 Pt 9 : Verzekering De rondzendbrief bepaalt :
Bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten hebben een speciale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelingen van de bewakingsagenten. (Zie ook de wet van 10 april 90 : Portierswet) Deze verzekering is NIET noodzakelijk voor organisatoren van evenementen die werken met vrijwilligers. Indien naast de vrijwilligers ook een bewakingsonderneming wordt ingezet : Het feit dat er een verzekering BA is afgesloten moet aangekondigd worden op een voor het publiek duidelijk zichtbare en leesbare wijze dwz op ooghoogte. De tekst bevat alle essentiële informatie : de naam van de interne bewakingsdienst de naam van de verzekeringsonderneming het polisnummer De organisator is verantwoordelijk voor de aankondiging. (Aan te raden : algemene verzekering BA voor het gehele evenement)

27 Welke maatregelen kunnen organisatoren
treffen om de fuiven waarvoor ze verantwoordelijk zijn zo veilig mogelijk te laten doorgaan?

28 INRICHTING VAN DE TENT / ZAAL
Verwijder zoveel mogelijk alle “loszittende” elementen Alle nooduitgangen dienen vrij, ontgrendeld en duidelijk aangeduid te zijn Respecteer de maximum capaciteit van de zaal ALCOHOL 16 jarigen: totaal verbod op schenken van alcohol 16 – 18 jaar: enkel verbod op schenken van sterke dranken (wijzigen op documentatie) NOOT : de wetgever vervolgt de persoon die op enigerlei wijze de alcoholhoudende drank ter beschikking heeft gesteld en niet de minderjarige die de alcoholhoudende drank verbruikt sterke drank: alcoholische dranken met meer dan 1,2%vol gedistilleerde alcohol: alcoholpops, pisang, campari, whisky-cola, gin-tonic, jenevers... geen sterke drank: bieren, wijnen, mousserende en andere al dan niet gegiste dranken en tussenproducten, bijvoorbeeld porto, sherry en martini. Verboden alcohol te schenken aan een persoon die klaarblijkelijk dronken is Gebruik bekers in plaats van glazen / flessen Afficheer op duidelijk zichtbare plaatsen: * het uur waarop de verkoop van drankbonnen stopt * het uur waarop de tapkranen definitief sluiten

29 ORGANISATORISCH Stel een draaiboek op waarin voor alle taken een verantwoordelijke is aangeduid en waarin alle taken (gedetailleerd) beschreven staan Zorg ervoor dat deze informatie gedeeld wordt met alle veiligheidsdiensten (politie- brandweer- Rode Kruis- interne bewakingsdienst- professionele bewakingsdienst) Toezicht op een parking, fietsparking, vestiaire, … kan diefstal voorkomen Let wel: bij betaling voor deze dienst is de organisator verantwoordelijk bij diefstal (= burgerlijke aansprakelijkheid) Laat de professionele bewakingsonderneming op het einde van de fuif de plaats op een “zacht dwingende” manier ontruimen (enkel de plaats van de fuif – geen openbare weg) Terrein * plaatsing van de tenten * controle op brandveiligheid / nooduitgangen door brandweer * evaluatie m.b.t. de toegangswegen en de mogelijke parkeerproblemen langs deze toegangswegen (= openbare weg) * voorzien van parkings buiten de openbare weg (toezicht – verlichting ?)

30 COMMUNICATIE Vooraf melden van de fuif: * Verplichte aanmelding bij de burgemeester door Bijl 1 indien Aanvraag inzet vrijwilligers * Bij voorkeur (geen verplichting) wordt enkele maanden voor de fuif contact opgenomen met de politie Doel: bepalen van een datum voor samenkomst waarop informatie wordt uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd (Bewakingsdienst moet gemeld worden – zie hiervoor “Portierswetgeving”) Leg een communicatiesysteem vast (walkietalkie / GSM) Maak een “radioboek” wie heeft welk GSM Nr – oproepnamen i.g.v walkietalkie Informatie van belang voor de politie (contactpunt: PZ Deinze-Zulte – DirOps – Stadionlaan 22 A te Deinze) * aanduiden van een contactpersoon “politie” die tijdens de fuif kan gecontacteerd worden -> naam en GSM Nr. -> met een mandaat hebben om beslissingen te nemen * keuze voor professionele bewakingsonderneming of interne veiligheidsdienst of combinatie van beide Wat betreft de professionele bewakingsondernemingen: - firmanaam en coördinaten - contactpersoon “politie” (naam + GSM Nr.) - aantal ingehuurde veiligheidsmensen Wat betreft de interne bewakingsdienst : - Verantwoordelijke (naam + GSM Nr.) - hoe herkenbaar - aantal ingezette personen

31 INTERNE BEWAKINGSDIENST
Kies de leden van uw interne veiligheidsdienst met zorg en eis het engagement van deze personen om nuchter te blijven en hun taak naar behoren uit te voeren * ze mogen zelf geen aanleiding vormen voor problemen (provoceren) * recruteer personen die sociaal vaardig en verbaal sterk zijn Geef een briefing bij de aanvang van het evenement * beschrijf de opdracht in detail * geef aan iedere medewerker een geschreven exemplaar van uw briefing Zorg dat ze herkenbaar zijn voor de bezoekers (T-shirt) Zorg dat elke toezichtploeg uit twee personen bestaat Er wordt als volgt gerekend: één toezichtploeg (2 personen) per 100 bezoekers met een maximum van 25 inzetbare leden per 1200 bezoekers Zorg voor voldoende personeel in de interne bewakingsdienst zodat een beurtrol kan opgesteld worden / zodat een afwezigheid kan opgevangen worden

32 INTERNE BEWAKINGSDIENST TAKEN
Deze zijn identiek aan deze van de professionele bewakingsondernemingen en bestaan uit: Het uitvoeren van de taken zoals voorzien in de portierswet Toezicht op het gedrag van personen Door hun aanwezigheid en alertheid: - in de eerste plaats het voorkomen, beheersen, oplossen van problemen (sociale vaardigheden/ verbale vaardigheden) - tijdig de politie verwittigen ingeval de problemen zouden escaleren - de nodige informatie aan de politie kunnen verschaffen indien er een misdrijf wordt gepleegd De toegangscontrole (ontdekken van wapens en gevaarlijke voorwerpen NIET de ticketcontrole (ticketcontrole is geen bewakingsopdracht) Aanwezigheid en alertheid, zowel op het domein waar de fuif doorgaat als op het openbare domein in de buurt van de fuif, werken enorm remmend op personen die al dan niet een glaasje teveel op hebben en die van plan zouden zijn om allerhande vormen van vandalisme te plegen.

33 Maak goede afspraken met de DJ
MUZIEK Maak goede afspraken met de DJ Doe de door de burgemeester opgelegde geluidsnormen respecteren NACHTLAWAAI Hoofdstuk 3: Inbreuken van de tweede soort Geluidsoverlast bij nacht 3.1 Algemene bepalingen Geluidsoverlast bij nacht Het is verboden de rust van de inwoners te storen door het veroorzaken van nachtgerucht of nachtrumoer Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden Onder nacht wordt verstaan de periode van 23 tot 5uur 3.2 Specifieke bepalingen Elektronisch versterkte muziek Onverminderd de toepassing van het KB van 24 februari 1977 houdende de vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen is, behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig hoofdstuk 6.7 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), het spelen van elektronisch versterkte muziek en het gebruik van luidsprekers verboden tijdens festiviteiten, fuiven, manifestaties of elke andere openbare bijeenkomst in open lucht en/of in een voor publiek toegankelijke inrichting, andere dan een volgens Vlarem I ingedeelde inrichting. Het college legt de voorwaarden vast waaronder de toegelaten activiteit mag plaatshebben, waaronder het aanvangs- en het einduur en het maximale geluidsniveau van de geproduceerde muziek. De gevallen van geluidshinder afkomstig van niet-elektronisch versterkte muziek vallen onder de T toepassing van de algemene bepalingen inzake geluidsoverlast (Art van dit reglement).

34 TENT 85 meter Wet SCHAUVLIEGHE Methode: Meting duurt 2 tot 3 minuten
aanpassing Vlarem titel I en II Methode: Meting duurt 2 tot 3 minuten Meting gebeurt op +/- 85 meter van het middelpunt van de tent

35 AANWEZIGHEID POLITIE De inzet van de politie is subsidiair aan de maatregelen die genomen worden door de organisatoren M.a.w. de politie komt tussenbeide als de feitelijkheden niet meer behoren tot de bevoegdheid van de organisatoren DirOps bepaalt de fuiven waarvoor politiepersoneel wordt ingezet. De evaluatie gebeurt op basis van het verwachten aantal bezoekers en de ervaringen van de voorgaande jaren Dit kan personeel in burger en/of personeel in uniform zijn De opdracht houdt een “actieve aanwezigheid” in: => druggebruik – drugbezit => voorkomen van vandalisme op het openbaar domein (buiten het fuifgebeuren) => optreden bij vaststelling/ aangifte van misdrijven => geluidsmeting ingeval van klachten “nachtlawaai"

36 BEDANKT VOOR UW AANDACHT
! VRAGEN ?


Download ppt "Interne Bewakingsdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google