De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 december 2010 DE WOONSTVASTSTELLING Gastcollege Oost-Vlaamse Politieschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 december 2010 DE WOONSTVASTSTELLING Gastcollege Oost-Vlaamse Politieschool."— Transcript van de presentatie:

1 7 december 2010 DE WOONSTVASTSTELLING Gastcollege Oost-Vlaamse Politieschool

2 7 december 2010 2 DE WOONSTVASTSTELLING WETGEVING

3 7 december 2010 3 DE WOONSTVASTSTELLING •Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een register van de natuurlijke personen •Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister •Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters, actuele versie dd. 1 juli 2010 terug te vinden op : www.ibz.rrn.fgov.be Rubriek “bevolking” - subtitel “onderrichtingen”

4 7 december 2010 4 DE WOONSTVASTSTELLING BELANGRIJKE BEGRIPPEN

5 7 december 2010 5 DE WOONSTVASTSTELLING Hoofdverblijfplaats =plaats waar een persoon of een gezin dat uit verschillende personen is samengesteld gewoonlijk leven. FEITELIJKE SITUATIE is doorslaggevend! Een inschrijving kan niet worden geweigerd om redenen van veiligheid, gezondheid, urbanisme of ruimtelijke ordening. De hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door een tijdelijke afwezigheid

6 DE WOONSTVASTSTELLING - Definitie « hoofdverblijfplaats » Raad van State : Plaats waar de betrokken persoon effectief de beschikking heeft over een woning, die hij echt blijkt te bewonen en die hij betrekt met de bedoeling er zijn hoofdverblijf te vestigen, dat wil zeggen er de verblijfplaats van te maken van waaruit hij deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, waar hij zich terugtrekt voor zijn privéleven, waar het centrum ligt van zijn gezinsleven en waar hij, zo hij een bedrijvigheid buitenshuis uitoefent, na de dagtaak regelmatig terugkeert en er gewoonlijk verblijft. 7 december 2010 6

7 7 DE WOONSTVASTSTELLING •Gezin of huishouden = Een persoon die alleen leeft of twee of meer mensen die gewoonlijk in één woning samenleven. • Kloosterlingen, bejaarden in een rusthuis, gedetineerden in de gevangenis … vormen een gezin = een gemeenschap • Samenleven = beslissend citerium - wordt afgeleid uit de feitelijke situatie • Kan niet afgeleid of beïnvloed worden door het al dan niet verkrijgen van sociale/fiscale voordelen

8 DE WOONSTVASTSTELLING Criteria om samenleven/niet-samenleven te bepalen: • Afleiden uit feitelijke elementen : –inrichting van de plaatsen: gemeenschappelijk gebruik van leefkamer, keuken, badkamer, …of afzonderlijke leefruimte, keuken (het hebben van een afzonderlijke keuken EN afzonderlijke badkamer = doorslaggevend criterium voor niet-samenleven !) –één afrekening voor telefoon, internet, energieverbruik,… of afzonderlijke afrekeningen voor telefoon, internet, energieverbruik, … –één huurovereenkomst voor de woning of geregistreerde huurovereenkomst voor gedeelte van de woning –één ingang, deurbel, brievenbus of afzonderlijke ingangen, deurbellen, brievenbussen 7 december 2010 8

9 DE WOONSTVASTSTELLING -Nieuwe vormen van wonen, zoals “kangoeroewonen” : • Elke woontoestand dient door de gemeente afzonderlijk te worden onderzocht • Op basis van de vermelde criteria (feitelijke elementen !) dient duidelijk te blijken of de betrokken woning uit afzonderlijke woon-eenheden bestaat OFWEL één geheel vormt • Indien uit de feitelijke elementen blijkt dat de woning uit meerdere afzonderlijke woon-eenheden bestaat, dient door de gemeente te worden voorzien in bijkomende huisnummer(s) 7 december 2010 9

10 DE WOONSTVASTSTELLING -Wettelijke uitzondering bij Vlaams decreet: het ZORGWONEN – Vlaams Gewest : • Samenwerking tussen de dienst Bevolking en de dienst Ruimtelijke Ordening in de gemeente noodzakelijk. -Bewoners in zorgwonen worden decretaal als AFZONDERLIJK gezin beschouwd indien aan ALLE volgende voorwaarden wordt voldaan : a) In een bestaande woning wordt één ondergeschikte woon-eenheid gecreëerd; b) Deze ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofd-woon-eenheid; 7 december 2010 10

11 DE WOONSTVASTSTELLING c) De ondergeschikte woon-eenheid maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning; d) De eigendom - of ten minste de blote eigendom – op de hoofd- en de ondergeschikte woon-eenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen; e) De creatie van de ondergeschikte woon-eenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van : –hetzij ten hoogste twee ouderen in de zin van de gecoördineerde decreten van 18 december 1991 inzake voorzieningen voor ouderen; –hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven. 7 december 2010 11

12 DE WOONSTVASTSTELLING Vragen omtrent zorgwonen ? ‘Helpdesk Vergunningen’ Agentschap Ruimte en Erfgoed bij de Vlaamse Gemeenschap Provincies : Antwerpen:03/224.60.20ro.antw@rwo.vlaanderen.bero.antw@rwo.vlaanderen.be Limburg:011/74.21.05ro.limb@rwo.vlaanderen.bero.limb@rwo.vlaanderen.be Oost-Vlaanderen:09/265.45.00ro.ovl@rwo.vlaanderen.bero.ovl@rwo.vlaanderen.be Vlaams-Brabant:016/24.96.96ro.vbr@rwo.vlaanderen.bero.vbr@rwo.vlaanderen.be West-Vlaanderen:050/44.29.99ro..wvl@rwo.vlaanderen.bero..wvl@rwo.vlaanderen.be Hoofdbestuur Brussel : Mevrouw Carine SAELENS: carine.saelens@rwo.vlaanderen.be 7 december 2010 12

13 7 december 2010 13 DE WOONSTVASTSTELLING •Haardstede Adres waar persoon is ingeschreven in het bevolkingsregister, maar waar hij tijdelijk afwezig is, en waarbij niemand anders (tenzij eventueel gezinsleden) staan ingeschreven Bij een haardstede is het belangrijk dat betrokkene kan aantonen dat hij er voldoende belangen behouden heeft (bv eigenaar of huurder onbewoonde woning)

14 7 december 2010 14 DE WOONSTVASTSTELLING Referentiepersoon =Het gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor aangelegenheden die het gezin betreffen Term « gezinshoofd » mag niet langer gebruikt worden Wanneer het gezin geen gezinslid als referentiepersoon aanduidt, wordt ervan uitgegaan dat de persoon die rechtmatig de laatste adreswijziging heeft gedaan de referentiepersoon is. Referentiepersoon kan steeds worden gewijzigd met akkoord van de vorige referentiepersoon.

15 7 december 2010 15 DE WOONSTVASTSTELLING Referentieadres = Het adres van een natuurlijk persoon of het adres van een rechtspersoon (VZW, Stichting, Vennootschap met sociaal oogmerk). Met uitdrukkelijke toestemming van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon wordt een persoon zonder verblijfplaats aan hun adres ingeschreven (formulier voor aanvraag en toestemming wordt door beide partijen ingevuld en ondertekend)

16 7 december 2010 16 DE WOONSTVASTSTELLING •De persoon of personen die op referentieadres worden ingeschreven vormen een apart gezin. •Door een inschrijving op referentieadres aan zijn adres te aanvaarden, verbindt de natuurlijke persoon of de rechtspersoon er zich toe alle briefwisseling op te halen en door te sturen naar de geadresseerde. •Een postbus kan geen referentieadres zijn. •In geen geval mag men winstbejag nastreven.

17 7 december 2010 17 DE WOONSTVASTSTELLING •Een inschrijving op referentieadres is strikt beperkt tot het adres dat in de aanvraag en in de toestemming is opgegeven; bij een adreswijziging moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. •mogelijkheid voor zowel verstrekker als begunstigde van referentieadres om éénzijdig een einde te stellen aan de inschrijving onder referentieadres – andere partij en gemeente van inschrijving hiervan in kennis stellen d.m.v. ondertekende en gedateerde brief Wie kan een inschrijving op referentieadres bekomen?

18 7 december 2010 18 DE WOONSTVASTSTELLING Categorieën (strikt beperkt) 1.Personen die in een mobiele woning verblijven; 2.Personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente en hun gezinsleden ; 3.Leden van de Krijgsmacht of van de politiediensten en leden van hun gezin die een opdracht uitvoeren in het buitenland; 4.Leden van het diplomatieke of consulaire personeel en hun gezin;

19 7 december 2010 19 DE WOONSTVASTSTELLING 5.Leden van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin; 6.Personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats (meer) hebben ; 7.De beschermde getuigen. Bij twijfel over de rechtmatigheid van de aanvraag: •bewijzen vragen (bv attest werkgever) •evt. voorafgaand onderzoek

20 7 december 2010 20 DE WOONSTVASTSTELLING Tijdelijke afwezigheid De persoon blijft ingeschreven op zijn adres of op het adres van het gezin waar hij/zij deel van uitmaakt. Een tijdelijke afwezigheid wijzigt de hoofdverblijfplaats niet. Bij een adreswijzing van het gezin waar de tijdelijke afwezige deel van uitmaakt, wordt het adres van de tijdelijke afwezige mee gemuteerd. Een niet aangegeven tijdelijke afwezigheid van meer dan 6 maanden kan aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege.

21 7 december 2010 21 DE WOONSTVASTSTELLING Het adres waarvoor men tijdelijk afwezig is wordt vermeld in het bevolkingsregister. Een tijdelijke afwezigheid kan voor personen (en eventueel de leden van hun gezin) die tot de volgende categorieën behoren : 1.Personen in instellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, RVT’s) inschrijving kan behouden blijven op adres van het gezin waartoe men behoorde, op het adres van de onbewoonde woning of in onthaalgezin, mits akkoord referentiepersoon inschrijving in instelling ook steeds mogelijk

22 7 december 2010 22 DE WOONSTVASTSTELLING 2.Personen minder dan een jaar afwezig voor studie- of zakenreizen, reizen in verband met gezondheid of toerisme, vakantieverblijf buiten de gemeente van inschrijving ; 3.Personen die om beroepsredenen maximum één jaar een werk of opdracht uitvoeren in andere gemeente of buitenland ; 4.Personen die om studieredenen verblijven buiten de verblijfplaats van hun gezin (zowel binnen- als buitenland) 5.Personen opgesloten in gevangenissen en instellingen voor sociaal verweer 6.Leden van de Krijgsmacht of van politiediensten die een opdracht uitvoeren in het buitenland;

23 7 december 2010 23 DE WOONSTVASTSTELLING 7.Dienstplichtigen (enkel nog voor niet-Belgen) ; 8.Belgische diplomatieke of consulaire ambtenaren ; 9.Leden van ontwikkelingsamenwerking (erkend door DGOS) ; 10.Personen waarvan de verdwijning sinds meer dan zes maanden gesignaleerd werd aan lokale of federale politie ; Er kan steeds een document ter staving van de hoedanigheid van betrokkenen geëist worden. In afwijking van deze 10 categorieën kan de gemeente het principe van de tijdelijke afwezigheid soms toepassen in andere situaties.

24 7 december 2010 24 DE WOONSTVASTSTELLING Worden niet beschouwd als tijdelijk afwezig : 1.Personen in instellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, RVT’s) die geen gezin of haardstede behouden hebben en zich niet hebben ingeschreven in een onthaalgezin (inschrijven in instelling) 2.Gevonden of verlaten kinderen, aan pleegouders of instelling toevertrouwde wezen, bij particulieren of in instelling geplaatste kinderen (inschrijven in gezin of instelling) 3.Studenten die geen gezin of haardstede behouden hebben en financieel niet meer ten laste zijn van hun ouders (inschrijven aan adres van verblijf) 4.Gevangenen die geen gezin of haardstede behouden hebben, inschrijving aan adres gevangenis mits toestemming van de directeur van de instelling

25 7 december 2010 25 DE WOONSTVASTSTELLING DE ADRESWIJZIGING

26 7 december 2010 26 DE WOONSTVASTSTELLING AANGIFTE ADRESWIJZIGING DOOR BURGER

27 7 december 2010 27 DE WOONSTVASTSTELLING Waar ? Bij wijziging van de hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente: aangifte dient te gebeuren bij het gemeentebestuur van de plaats waar men zich gaat vestigen. Bij interne mutatie of vertrek naar het buitenland: de aangifte van adreswijziging of vertrek gebeurt bij het gemeentebestuur waar men ingeschreven staat.

28 7 december 2010 28 DE WOONSTVASTSTELLING Wanneer ? Binnen de 8 werkdagen na intrek in nieuwe woning. Bij vertrek naar het buitenland: uiterlijk de dag voor vertrek. Verplichting tot aangifte blijft ook na het verstrijken van de termijn van 8 werkdagen.

29 7 december 2010 29 DE WOONSTVASTSTELLING Hoe kan men aangifte doen ? •persoonlijk aan het loket van de dienst bevolking ; •schriftelijk (brief, fax, mail); •E-loket indien aanwezig in de gemeente ; •In de toekomst aangifte adreswijziging ook mogelijk via toepassing « mijn dossier » van FOD Binnenlandse Zaken : https://www.mijndossier.rrn.fgov.be (momenteel proefproject in 3 gemeenten) https://www.mijndossier.rrn.fgov.be

30 7 december 2010 30 DE WOONSTVASTSTELLING Wie mag aangifte doen? •Alleenstaande: betrokkene zelf; •Gezin: referentiepersoon of ander gezinslid (meerderjarig en niet onbekwaam verklaard); •Instellingen (vb. Bejaardentehuis, Psychiatrische instelling): aangifte kan gebeuren door directeur van de instelling ; •Kloosterlingen : door de verantwoordelijke van de gemeenschap ; •Militairen of leden federale politie : door de militaire of politie overheid

31 7 december 2010 31 DE WOONSTVASTSTELLING Welke documenten ? Na aangifte wordt door de dienst bevolking een ontvangstbewijs afgeleverd aan de aangever: Model 2 (bij verhuis naar andere gemeente) Model 2 bis (bij verhuis binnen gemeente – interne mutatie) Praktisch wordt ook meestal kopie meegegeven aan de wijkagent voor de woonstvaststelling.

32 7 december 2010 32 DE WOONSTVASTSTELLING Het onderzoek van de reële verblijfplaats Onderzoek door de lokale overheid (in beginsel : de wijkpolitie) binnen de 8 dagen na aangifte Reglementaire basis woonstcontrole -de burger moet de lokale politie toelaten om een woonstcontrole uit te oefenen teneinde de effectieve hoofdverblijfplaats vast te stellen : • Artikel 3 van de wet van 19 juli 1991 • Artikel 7 tot 10 van het K.B. van 16 juli 1992 -indien de betrokken burger de woonstcontrole blijft weigeren, dient daarvan, op basis van artikel 7 van de wet van 19 juli 1991, een proces-verbaal te worden opgesteld en overgemaakt aan het bevoegde parket

33 DE WOONSTVASTSTELLING • onderzoek naar verblijfstoestand ≠ schending privacy • Raad van State: onderzoek naar verblijfstoestand = noodzakelijke maatregel in een democratische samenleving in het belang van de bescherming van de openbare orde en voor de bescherming van de rechten van anderen • systematisch en grondig onderzoek + efficiënte en permanente controle van de verblijfssituaties • bestrijden sociale fraude (fictieve inschrijvingen) 7 december 2010 33

34 7 december 2010 34 DE WOONSTVASTSTELLING De gemeenteraad stelt bij verordening de regels vast volgens dewelke dit onderzoek dient te gebeuren en hoe het verslag moet worden opgesteld. Belangrijk : 1.Onderzoek moet voldoende bewijskrachtig zijn : ontmoeting met betrokken persoon, toegang tot de woning, controles indien nodig herhalen 2.Verslag moet gedateerd en ondertekend worden 3.Verslag moet de data en uren van de uitgevoerde onderzoeken vermelden

35 7 december 2010 35 DE WOONSTVASTSTELLING Modelformulier voor uitvoeren onderzoek naar de reële verblijfplaats opgenomen in Algemene Onderrichtingen. Toelichting Kan opgenomen worden in de gemeentelijke verordening Indien onderzoek naar reële verblijfplaats niet voldoende elementen oplevert om besluit te trekken : bijkomend onderzoek voeren.

36 7 december 2010 36 DE WOONSTVASTSTELLING Resultaat van het onderzoek Indien positieve woonstvaststelling : positief advies door de wijkagent m.b.t. inschrijving. Een negatief advies m.b.t. een inschrijving kan ENKEL gebaseerd zijn op het feit dat de gedane controles negatief waren Steeds gemotiveerd door vaststelling feitelijke situatie

37 7 december 2010 37 DE WOONSTVASTSTELLING Verdere afhandeling door bevolkingsdienst Binnen de twintig dagen na aangifte Indien positief advies : inschrijving (datum = datum van aangifte) bewijs van inschrijving (model 3) naar vorige gemeente van inschrijving Indien negatief advies : attest van niet-inschrijving (model 4) naar vorige gemeente (gemotiveerd !) gemotiveerde beslissing tot niet-inschrijving ter kennis brengen van betrokkene (model 9)

38 7 december 2010 38 DE WOONSTVASTSTELLING AANGIFTE ADRESWIJZIGING DOOR ANDERE GEMEENTE

39 7 december 2010 39 DE WOONSTVASTSTELLING Gemeente stelt vast dat persoon niet langer op inschrijvingsadres verblijft + aanwijzingen vestiging van hoofdverblijf op adres in andere gemeente. Uitlokken inschrijving in gemeente van vermoedelijk verblijf via model 6. Woonstvaststelling door wijkagent (op initiatief bevolkings- dienst) + zelfde procedure zoals bij aangifte door burger. (datum inschrijving = datum van model 6)

40 7 december 2010 40 DE WOONSTVASTSTELLING NIET AANGEGEVEN ADRESWIJZIGING De strijd tegen fictieve domicilies De ambtshalve inschrijving en afvoering

41 7 december2010 41 DE WOONSTVASTSTELLING Personen die weigeren zich te laten inschrijven op de plaats waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben gevestigd, worden ambtshalve ingeschreven. Personen waarvan de hoofdverblijfplaats niet kan achterhaald worden, worden ambtshalve afgevoerd uit de bevolkingsregisters. Procedure wordt gestart op initiatief wijkagenten : de lokale politie meldt aan de bevolkingsdienst welke personen ambtshalve ingeschreven of afgevoerd kunnen worden via gemotiveerd en bewijskrachtig verslag. Een ambtshalve inschrijving of afvoering gebeurt steeds via Collegebeslissing (datum inschrijving /afvoering = datum Collegebeslissing)

42 7 december 2010 42 DE WOONSTVASTSTELLING Ambtshalve inschrijving Het gemeentebestuur nodigt de persoon die zelf geen aangifte heeft gedaan uit om alsnog zelf aangifte te doen via wijkagent of aangetekend schrijven. Indien betrokkene hier gevolg aan geeft = normale procedure. Bij weigering volgt een ambtshalve inschrijving bij Collegebeslissing. Betrokkenen worden ter kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing (bewijskrachtig verslag + data en uren controles)

43 7 december 2010 43 DE WOONSTVASTSTELLING Ambtshalve afvoering Het gemeentebestuur (in beginsel de wijkagent) spoort personen op die hun hoofdverblijf in andere gemeente of in buitenland gevestigd hebben. Indien onmogelijk de nieuwe verblijfplaats te achterhalen gelast het College de afvoering van ambtswege. Deze beslissing dient voldoende gemotiveerd te zijn.

44 7 december 2010 44 DE WOONSTVASTSTELLING Motivatie door voorafgaandelijk : grondig onderzoeksrapport (bewijskrachtig + data en uren) voorleggen aan College ; bij FOD Justitie nagaan of betrokkene niet in gevangenis of instelling voor sociaal verweer is opgesloten. College gelast eveneens afvoeringen van éénieder die ingeschreven is onder referentieadres, maar niet langer voldoet aan de voorwaarden.

45 7 december 2010 45 DE WOONSTVASTSTELLING Afvoering van ambtswege = uitzonderingsmaatregel ! Op jaarbasis 50 000 tot 60 000 ambtshalve schrappingen in België (in OZB van april 2006 spoort de Minister van BiZa de gemeentebesturen aan om al het nodige te doen om de ambtshalve afvoeringen te beperken). Bij eenvoudige aanwijzingen dat iemand zijn hoofdverblijfplaats in een andere gemeente heeft gevestigd, is het aangewezen die gemeente te contacteren.

46 7 december 2010 46 DE WOONSTVASTSTELLING Betwistingen betreffende ambtshalve inschrijvingen of afvoeringen vallen onder de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken.

47 DE WOONSTVASTSTELLING Strijd tegen fictieve domicilies -De Regering wil een prioriteit maken van de strijd tegen alle vormen van fraude -Daarom wenst het departement samen met de gemeentebesturen alles in het werk te stellen om de preventie van en de strijd tegen fictieve domicilieadressen te verbeteren -De strijd tegen fictieve domicilieadressen is immers nauw verbonden met de strijd tegen sociale en fiscale fraude 7 december 2010 47

48 DE WOONSTVASTSTELLING •Initiatieven om de strijd tegen fictieve domicilieadressen op globale en gecoördineerde wijze te verbeteren -Grondige analyse van de wetgevingen en reglementeringen die door het toekennen van bepaalde financiële voordelen onrechtstreeks een aanzet geven tot inschrijving onder fictief domicilieadres -Deze analyse wordt overgemaakt en besproken met de departementen die inhoudelijk bevoegd zijn voor deze regelgevingen 7 december 2010 48

49 DE WOONSTVASTSTELLING -Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen om hoge geldboetes te voorzien bij allerlei vormen van fictieve domicilies -Boetes van 500 tot 2000 €, nog te vermenigvuldigen met de opdeciemen 7 december 2010 49

50 DE WOONSTVASTSTELLING -Vanaf 2011 wordt de module “woonstvaststellingen en identiteits- documenten voor Belgen” permanent vastgelegd in de opleidingen van de politiescholen voor alle politieambtenaren die woonstvaststellingen uitvoeren. -Na de provinciale infosessies voor de gemeentebesturen en na de evaluatie van de nieuwe onderrichtingen met de Verenigingen van Steden en Gemeenten zal in 2011 nog een specifieke onderrichting voor de strijd tegen fictieve domicilieadressen worden opgesteld. 7 december 2010 50

51 7 december 2010 51 DE WOONSTVASTSTELLING SPECIALE GEVALLEN

52 7 december 2010 52 DE WOONSTVASTSTELLING De voorlopige inschrijving Wanneer uit feitelijke vaststellingen blijkt dat iemand zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd in een gebouw waar permanente bewoning niet is toegelaten omwille van veiligheid, gezondheid, urbanisme of ruimtelijke ordening (vb. een chalet in een recreatiezone, een onbewoonbaar verklaarde woning, een omgebouwde stal…) voorziet de wetgeving in de mogelijkheid tot een voorlopige inschrijving.

53 7 december 2010 53 DE WOONSTVASTSTELLING Betrokkene wordt ingeschreven op het adres waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft genomen. De betrokken gemeente heeft de kans een administratieve of gerechtelijke procedure te starten om aan een onwettige situatie een einde te stellen. De personen die voorlopig worden ingeschreven, dienen ervan te worden verwittigd dat hun inschrijving opnieuw in vraag kan worden gesteld.

54 7 december 2010 54 DE WOONSTVASTSTELLING Personen die in mobiele woning verblijven Worden ofwel ingeschreven : op de plaats waar ze minstens 6 maanden aan vast adres verblijven ; op referentieadres bij natuurlijk persoon ; op referentieadres bij rechtspersoon ; Rechtspersoon kan enkel VZW, stichting of vennootschap zijn met vijf jaar rechtspersoonlijkheid en die in statuten als doel stelt op te komen voor belangen van rondtrekkende bevolkingsgroepen.

55 7 december 2010 55 DE WOONSTVASTSTELLING Beroep speelt geen belang, mobiele woning moet evenwel effectief gebruikt worden om mee rond te trekken. Referentieadres onmogelijk indien permanente lig- of standplaats, in dit geval inschrijven op daadwerkelijk adres (camping voor stacaravan, kaainummer voor woonboot,…)

56 7 december 2010 56 DE WOONSTVASTSTELLING Daklozen = personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats (meer) hebben Worden ofwel ingeschreven : onder referentieadres bij OCMW ; op referentieadres bij natuurlijk persoon ;

57 7 december 2010 57 DE WOONSTVASTSTELLING Voorwaarden voor inschrijving onder referentieadres OCMW : 1.Niet meer ingeschreven zijn in bevolkingsregister (=ambtshalve afgevoerd) 2.Dienstverlening aan OCMW vragen (steun of leefloon) 3.Attest afgeleverd door OCMW 4.Geen belangen meer op vorig adres inschrijving 5.Datum inschrijving = datum attest OCMW 6.Dakloze biedt zich minstens éénmaal per trimester aan bij OCMW 7.Indien niet langer voldaan aan voorwaarden dient OCMW dit te melden aan CBS die betrokkene ambtshalve afvoert

58 7 december 2010 58 DE WOONSTVASTSTELLING Voorwaarden voor inschrijving daklozen onder referentieadres bij een natuurlijk persoon: Om misbruiken te voorkomen: ook steeds via tussenkomst van het OCMW (bevestiging van gebrek aan voldoende bestaansmiddelen) In dit geval bijzondere aandacht besteden aan de controle van de hoofdverblijfplaats (evt. misbruiken : is er geen daadwerkelijke hoofdverblijfplaats ?) Referentieadres kan niet gevraagd worden op adres waar men daadwerkelijk zijn hoofdverblijf heeft

59 7 december 2010 59 DE WOONSTVASTSTELLING Gedetineerden Indien de gedetineerde nog tot een gezin behoort = de inschrijving aan het adres van het gezin blijft behouden (tijdelijke afwezigheid). Bij verhuis van dit gezin tijdens de opsluiting van betrokkene; betrokkenes adres verhuist mee. Indien betrokkene geen belangen heeft behouden op zijn adres van inschrijving: inschrijving op adres gevangenis mits schriftelijk akkoord directeur gevangenis.

60 7 december 2010 60 DE WOONSTVASTSTELLING Wanneer tijdens de periode van opsluiting een onherstelbare breuk wordt vastgesteld met het gezin waartoe de gedetineerde behoorde en er verzet is tegen het behoud van zijn inschrijving op het adres van het gezin (schriftelijke verklaring van de referentiepersoon van het gezin) kan de gedetineerde ingeschreven worden op het adres van de gevangenis of instelling (mits akkoord directeur). Wanneer een gedetineerde tijdens zijn opsluiting deel uitmaakt van een nieuw gezin (huwelijk, wettelijke samenwoning, adoptie, feitelijk nieuw gezin bevestigd door gevangenisdirectie) kan hij op zijn verzoek en mits toestemming van de referentiepersoon, aan het adres van dat gezin worden ingeschreven.

61 7 december 2010 61 DE WOONSTVASTSTELLING Indien gedetineerde verhuist van strafinrichting wordt een adreswijziging voor nieuwe strafinrichting doorgevoerd (via model 6 naar gemeente nieuwe strafinrichting). Belgische gedetineerden die ambtshalve werden afgevoerd, dienen te worden ingeschreven op adres van de gevangenis waar ze verblijven. Indien de gedetineerde een vreemdeling is, kan hij pas worden ingeschreven indien hij nog steeds gemachtigd is tot verblijf of vestiging in België.

62 7 december 2010 62 DE WOONSTVASTSTELLING Studenten Personen die om studieredenen verblijven buiten de verblijfplaats van het gezin waartoe zij behoren, worden beschouwd als tijdelijk afwezig. Bij verhuis van het gezin tijdens duur studies; student verhuist mee. Studenten die over voldoende financiële middelen beschikken om zelfstandig te kunnen zijn of studenten die ten laste zijn van een nieuw gezin, kunnen hun inschrijving vragen in de gemeente waar zij verblijven.

63 7 december 2010 63 DE WOONSTVASTSTELLING Niet-ontvoogde minderjarigen Zie stroomdiagram Belangrijke vragen : Is aangifte rechtsgeldig (door ouder die ouderlijk gezag uitoefent) ? Valt het hoofdverblijf te bepalen (hoofdverblijf voor méér dan 50 %, geen feitelijke bilocatie dus) ? Indien positief, steeds inschrijving, ongeacht vonnis (evt. vermelden van wettelijke woonplaats)

64 7 december 2010 64 DE WOONSTVASTSTELLING Valt het hoofdverblijf niet te bepalen (verblijfsbilocatie 50 % - 50 %) ? In dit geval dient de rechter het adres van inschrijving te bepalen. Indien nog geen vonnis blijft de huidige inschrijving behouden. Belangrijk bij de woonstvaststelling van minderjarigen : Nagaan of het niet om een bilocatie gaat door beide ouders te contacteren, na te gaan waar betrokken minderjarige school loopt, controles verrichten op pare en onpare weken, extra aandacht hiervoor in vakantieperiodes, daadwerkelijk aantreffen van minderjarige, plaatsbezoek (persoonlijke spullen, schoolgerief, … aanwezig ?)

65 7 december 2010 65 DE WOONSTVASTSTELLING GESCHILLEN

66 7 december 2010 66 DE WOONSTVASTSTELLING Bij moeilijkheden of betwistingen m.b.t. de hoofdverblijfplaats wordt hoofdverblijfplaats bepaald door de Minister van Binnenlandse Zaken na – zo nodig – onderzoek ter plaatse. Deze bevoegdheid werd overgedragen naar : FOD Binnenlandse Zaken, Directie Instelligen en Bevolking Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel. Het geschil dient schriftelijk te worden voorgelegd aan deze dienst en moet alle nuttige informatie en identificatiegegevens van betrokken burger bevatten.

67 7 december 2010 67 DE WOONSTVASTSTELLING Als geschil gemeld wordt door niet betrokken partij, wordt het dossier eerst naar de betrokken gemeente gestuurd met verzoek om een standpunt ter zake in te nemen. De bevolkingsinspecteur voert het onderzoek ter plaatse en hoort de betrokken partijen. Hierbij ontvangt hij bijstand van de plaatselijke overheden. Bij onderzoek worden de betrokken gemeenten – indien nodig – verzocht om een verslag voor te leggen over de controles die ter plaatse werden uitgevoerd (politieverslag gedateerd en met vermelding data en uren controles) en feiten die het mogelijk maken de echtheid van de verblijfplaats vast te stellen.

68 7 december 2010 68 DE WOONSTVASTSTELLING Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt een standpunt in genomen (vb. huidige situatie blijft behouden of inschrijving aan een ander adres wordt bevolen); alle partijen worden van dit voorstel bericht en krijgen 15 dagen de tijd om te reageren. De betrokken partijen krijgen ook de mogelijkheid tot inzage van het dossier (bij Regionale delegatie) of horing (bij Hoofdbestuur in Brussel). Daarna neemt de Minister of diens gemachtigde een met redenen omklede beslissing die aan alle partijen wordt betekend. De besturen voeren de nodige ambtshalve inschrijvingen en afvoeringen uit die hen door deze beslissing worden opgelegd.

69 7 december 2010 69 DE WOONSTVASTSTELLING Meer inlichtingen: FOD Binnenlandse Zaken Regionale Afvaardiging van Oost-Vlaanderen Adres: Kouterpoort, Savaanstraat 11/001 te 9000 GENT Tel: 09/265.91.20 Fax: 09/265.91.39 E-mail: kristien.desmedt@rrn.fgov.be RR.Oost-Vlaanderen@rrn.fgov.be Website: www.ibz.rrn.fgov.bewww.ibz.rrn.fgov.be (Rubrieken Bevolking en Identiteitskaarten)

70 7 december 2010 70


Download ppt "7 december 2010 DE WOONSTVASTSTELLING Gastcollege Oost-Vlaamse Politieschool."

Verwante presentaties


Ads door Google