De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsbijeenkomst 12 januari 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsbijeenkomst 12 januari 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsbijeenkomst 12 januari 2011
KNHS & nieuwe statuten Januari AE

2 Historie 2002 fusie verschillende sportorganisaties (NBVAP, KNF en NKB) tot de KNHS Destijds de statuten al vastgelegd Na een aantal jaren zou er een evaluatie komen die feitelijk nu pas gebeurd Besluiten deels gedwongen en uit onwetendheid gebeurd

3 Bestuursorganisatie KNHS Mennen
613 leden 350 leden 498 leden 1610 leden 267 leden

4 Menplatform Dhr. M. Benthum (bestuurslid KNHS), voorzitter
Dhr. A.C. Schaap, district West Dhr. W. de Groot, district West Mw. A. Wever-de Vries, district Noord Dhr. A. Poelman, district Noord Dhr. S. van de Veen, district Oost Mw. I. Jager, district Oost Mw. P. Noordzij, BVM Dhr. J. Houterman, BVM Dhr. W. van Wersch, district Zuid Dhr. P. Sommers, district Zuid Functie: Vertegenwoordiging van alle besturen van de mendistricten en de Belangenvereniging. - Behartigt de belangen van de wedstrijdorganisaties/menverenigingen - Voorstellen van de DCM accorderen en het KNHS-bestuur hierover adviseren - Ter toelichting kan een afgevaardigde van de DCM voor een vergadering worden uitgenodigd - Het Menplatform stelt de wedstrijdkalender vast m.u.v. klasse 4 - Het Menplatform adviseert de Ledenraad t.a.v. voorstellen voortkomende uit de belangenbehartiging van de leden - Het Menplatform adviseert het KNHS-bestuur over de KNHS-kampioenschappen m.u.v. klasse 4 - De KNHS-Wedstrijdtarievenlijst wordt t.a.v. de Mensport gerelateerde tarieven aan het Menplatform voorgelegd De definitieve vaststelling geschiedt door het KNHS-bestuur, na vaststelling in de Ledenraad. Coördineren van lokale,regionale en landelijke activiteiten ( o.a.wedstrijdkalender, kampioenschappen)

5 KNHS-mendistricten De KNHS-mendistricten zijn Rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen die lid zijn van de KNHS. Zij dienen de belangen te behartigen van de menverenigingen en wedstrijdorganisaties binnen hun district. Elk mendistrict wordt geleid door een mendistrictbestuur, welke gekozen wordt door de leden van het mendistrict. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering van het mendistrict (mendistrictvergadering, meestal in het voorjaar en het najaar). De mendistrictvergadering bestaat uit afgevaardigden van de onder het mendistrict ressorterende menverenigingen en van de menafdelingen van de lokale KNHS-verenigingen. De afgevaardigde oefent namens diens vereniging het stemrecht uit volgens een staffel, zoals vastgelegd in de statuten van het mendistrict. Een mendistrictbestuur kent in ieder geval een portefeuillehouder opleiding en bijscholing. Twee van de bestuursleden van ieder mendistrict nemen zitting in het Menplatform. Functie - Het vaststellen van de wedstrijdkalender van het mendistrict - Het organiseren van mendistrictkampioenschappen - Het overleg met de andere mendistricten - Het stimuleren van activiteiten in het mendistrict (waaronder b.v. opleiding en bijscholing) en mensportactiviteiten en/of clinics waar vanuit de leden behoefte aan is, met als doel de mensport en de saamhorigheid binnen het district te vergroten - Het voeren van overleg met de onder het mendistrict ressorterende verenigingen en de menafdelingen van de lokale KNHS-verenigingen

6 KNHS Belangenvereniging Mennen-BVM Jeroen Houterman, voorzitter & vertegenwoordiger parcoursbouwers
Petra Noordzij, rijdersvertegenwoordiger tandems & secretaris Jan de Boer, rijdersvertegenwoordiger vierspan pony’s Henny Tadema, rijdersvertegenwoordiger enkel-en tweespan pony’s Herman ter Harmsel, rijdersvertegenwoordiger vierspan paarden Jeromia Kramer, penningmeester & rijdersvertegenwoordiger tweespan paarden Cees van der Zalm, vertegenwoordiger juryleden & officials Hans Zumbrink, rijdersvertegenwoordiger enkelspan paarden Functie: Belangen behartigen van klasse 4 rijders,wedstrijdorganisaties en officials Opstellen voor advies aan de KNHS/VVCO van kampioenschappen en wedstrijdkalender Adviseert de Topsportcommissie over de Nederlands Kampioenschappen Voordracht leden voor discipline-en topsportcommissie Advies aan KNHS-bestuur t.a.v.voorstellen uit de BVM die de totale KNHS betreffen Beslissen over het werk-en beleidsplan van hun topsportcommissie, welk besluit ter goed/afkeuring aan de ledenraad wordt voorgelegd Afvaardiging 1 lid naar de Ledenraad Afvaardiging 2 leden naar het Menplatform

7 KNHS Disciplinecommissie (DCM)
Gé König, voorzitter Jan Bijeman Oene Bosma Hans Heus Gerrie Niesing Ton Wijnen Hans Zumbrink Functie: belangenbehartiger van de Mensport De ontwikkelingen in de sport monitoren daarnaast zelf wenselijke ontwikkelingen ontplooien (bijvoorbeeld op het gebied van Welzijn en veiligheid) en hier het KNHS-bestuur over adviseren. adviseren van het KNHS-bestuur over de KNHS-kampioenschappen m.u.v. klasse 4 (kampioenschapsvoorwaarden en locatie van het kampioenschap) uitdragen van de gedragscode voor de omgang met paard en pony. zorg dragen voor een adequaat opleidings- en bijscholingsprogramma voor sporters, officials en kader de sport betreffende.

8 KNHS Topsportcommissie Mennen (TCM)
Melchior Bauman (voorzitter) IJsbrand Chardon (Topsport expert) Gé König (disciplinecommissie) Peter Bonhof (belangenvereniging) Tjeerd Velstra (bondscoach) Maarten van der Heijden (adviseur) Ad Wagemakers (adviseur) Functie: Beleidsontwikkeling en advisering aan KNHS-bestuur middels jaarlijks opgestelde beleidsplannen en jaarwerkplannen met een daaraan gekoppelde begroting Draagt zorg voor integratie topsport/wedstrijdsport. Draagt zorg voor de kaderteams Draagt zorg voor kwaliteitsverbetering op topsportniveau Creëert internationale startmogelijkheden Stelt een talentontwikkelingsplan samen KNHS-bestuur adviseren over toewijzing NK’s 

9 De werkorganisatie van de KNHS:

10

11 Waarom nieuwe statuten
Eénheid binnen de KNHS Sterke sportbond naar de ‘buitenwereld’ Stem laten horen voor beleid maken

12 Artikelen waarbij we aantekeningen hebben:
1 Art 1 lid 1 De naam moet veranderd worden naar Menvereniging Dit hebben we “stiekem” met het invoeren van het nieuwe logo al gedaan

13 2 Art 2 lid 1d Het bevorderen van het belang van de leden wordt als laatste doelstelling van de vereniging genoemd. Dit is o.i. het eerste!

14 3 Art 3 lid 4 Door de algemene vergadering zal een afvaardiging gekozen moeten worden naar het mendistrict.

15  4 Art 4 lid 1 Jeugdleden dienen vertegenwoordigd te zijn door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

16 5 Artikel 5 lid 8 uit de hoofdstatuten van de KNHS: "Op voorstel van het Federatiebestuur is de ledenraad bevoegd aan de verenigingen, individuele recreatiesportlieden en lidverenigingen verplichtingen van financiële en andere aard op te leggen en ook om verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden".

17 6 artikel 9 lid 1 NVTG: "Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met het beheer en het beschikken over haar vermogen, de begroting, met behartiging van de belangen van de onder de NTVG ressorteren leden, alsmede met de zorg en naleving van de statuten, reglementen en besluiten van de NVTG, de KNHS en de FEI".

18  7 Art 11 lid 3 Commissieleden moeten worden benoemd door de algemene vergadering voor 3 jaar en mag 2 x worden verlengd

19  8 Art 11 lid 5 Kascommissie bestaat uit 3 leden (mag aangepast/geschrapt worden)

20 9 Art 13 lid 1 Jaarlijks 2 algemene vergaderingen.

21 10 Art 19 lid 3 Jaarverslag, balans e.d. dient door alle bestuursleden ondertekend te worden.

22 11 Art 2 lid 2 Er mag niet worden samengewerkt met verenigingen/organisaties die niet erkend zijn door de KNHS. Feitelijk zouden we dan niet eens meer mogen helpen met het organiseren van de Bronckhorster Paardenmeerdaagse. Opm. AC: het organiseren van wedstrijden is niet toegestaan, maar het samen organiseren van recreatieve ritten, an bijv. oliebollenrit, vierdaagse etc. is wel toegestaan. Het is niet toestaan zodra er een wedstrijdklassement opgemaakt wordt.

23  12 Art 3 lid 8 De KNHS kan rechten bedingen of verplichtingen aangaan namens de leden of vereniging. In het overleg werd aangegeven dat dit sloeg op uitzendrechten e.d. Welke gevolgen heeft dit voor de aansprakelijkheid van de vereniging en leden met name financieel?

24 13 Art 21 lid 1 Wijziging in statuten moeten conform KNHS zijn. Om de verstrekkende gevolgen te kunnen overzien van deze statuten zou je ook die van de KNHS moeten lezen. Natuurlijk is de invloed op aanpassing op die statuten op verenigingsniveau nihil.

25 Veel leden willen niet aangesloten zijn.
14 Art 3 lid1 Alle leden dienen lid te zijn van de KNHS. Veel leden willen niet aangesloten zijn. KNHS denkt dat mensen die niet lid zijn ook meeprofiteren maar o.i. is hun bijdrage groter dan het profijt. Koetsiersbewijshouders zijn al lid.

26 Mogelijkheid 1 Niet aansluiten
Voordelen: Niet afhankelijk van de KNHS Leden hoeven niet verplicht lid te worden Nadelen: Leden kunnen niet deelnemen aan de KNHS Vereniging kan geen wedstrijd meer organiseren Kortom: eigenlijk geen optie!

27 Mogelijkheid 2 Hele vereniging aansluiten
Voordelen: Éénheid binnen de vereniging Één bestuur Nadelen: Totaal afhankelijk van de KNHS Alle leden moeten lid zijn. Leden die niet willen worden gedwongen donateur te zijn en hebben geen stemrecht

28 Mogelijkheid 3 ‘Papieren’ vereniging ernaast oprichten
Voordelen: KNHS heeft geen bemoeienis met de vereniging Leden hoeven niet gedwongen lid te worden en behouden hun stemrecht Nadelen: Tweedeling binnen de vereniging Ook voor de papieren vereniging moet er een bestuur komen Organisatie wedstrijd (sponsorgelden)

29 Mogelijke Vervolgstappen
Proberen met andere vereniging de KNHS zo ver te krijgen dat we de gele passages uit de statuten toch aan kunnen passen Met meerdere verenigingen samen een KNHS-vereniging oprichten Structuur KNHS: MENPLATFORM Werkorganisatie Dressuur / Vaardigheid Samengesteld basis Nationale klasse & Topsport Wedstrijdorganisaties & Officials

30 Bedankt voor uw aandacht en inbreng!


Download ppt "Voorlichtingsbijeenkomst 12 januari 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google