De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zaal 5 10:00uur Afstuderen als ondernemer Saskia Laseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zaal 5 10:00uur Afstuderen als ondernemer Saskia Laseur."— Transcript van de presentatie:

1 Zaal 5 10:00uur Afstuderen als ondernemer Saskia Laseur

2 Introductie • Raakvlak met andere presentaties vandaag • “Kwaliteit en Innovatie” • Onderwerpen: Waarom (af)studeren als ondernemer? Vormen van onderwijsonderneming Ondernemen als onderdeel van onderwijs Faciliteren van studentondernemingen Kwaliteit van ondernemen Risico’s en toezicht Voorbeelden

3 Waarom ondernemen? • Waarom bevorderen van ondernemendheid van deelnemers in het onderwijs? • “Ondernemendheid” gaat over gedrag en vaardigheden • Waarom als onderwijsinstelling stimuleren ondernemerschap van deelnemers? • “Ondernemerschap” gaat over doen en uitvoering • Van Dale over ondernemen • “op zich nemen” • “beginnen te doen; uitvoeren: actie ondernemen” • Is er behoefte aan? • 68% studenten geeft aan mogelijk te willen ondernemen (MBO-raad)

4 Huidige stand van zaken • Hoger onderwijsinstellingen doen veel aan “kennisvalorisatie” • Research centres, extra focus op “derde geldstroom” • Ook daar: groei in studentenonderneming • ROC’s steeds meer aandacht voor ondernemen • Mogelijkheden tijdens stages • Netwerkscholen • Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap • Stimuleringsprogramma overheid eindigt eind 2013 (Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen) • Stichting Jong Ondernemen blijft stimuleren in alle sectoren

5 Vooraf – soorten rechtspersonen • Stichting • Statutaire doelstelling doorslaggevend • Bestuur en evt. RvT • Ledenverbod en uitkeringsverbod • NB. Alle ROC’s worden in Nederland stand gehouden door stichtingen • Vereniging • Statutaire doelstelling doorslaggevend (geformuleerd door leden) • ALV is hoogste orgaan, bestuur benoemd door leden, evt. RvT • Uitkeringsverbod • Coöperatie • Vgl. vereniging • Doelstelling gericht op voorzien in stoffelijke behoeften deelnemers (gene uitkeringsverbod) • BV/NV • Eigendom van de aandeelhouder(s); die bepalen ook doel vennootschap • Structuurregeling (AvA, Bestuur en evt. RvC) • Gericht op winstoogmerk • Afgescheiden vermogen (in beginsel

6 Personenvennootschappen • Eenmanzaak • Doelstelling bepaald door ondernemer • Geen afgescheiden vermogen • Er is geen onderscheid tussen het privé- en het bedrijfsvermogen. • Vennootschap onder firma • Vennootschapscontract gericht op samenwerking “in bedrijf” • Vennoten over en weer hoofdelijk aansprakelijk • Schuldeisers kunnen in eerste instantie terecht bij vermogen vof en in tweede instantie terecht bij privé-vermogen. • Maatschap • Maatschjapsovereenkomsten gericht op samenwerking “in beroep” • Maat aansprakelijk voor eigen handelingen • tenzij volmacht over en weer of handelen als maatschap • Maten niet over en weer hoofdelijk aansprakelijk (beperkt tot eigen handelingen) • Schuldeisers kunnen in eerste instantie terecht bij vermogen maatschap en in tweede instantie terecht bij privé- vermogen maten.

7 Ondernemerschap (Model A) Onderwijsstichting Ondernemendheid als onderdeel van curriculum opleiding Ondernemerschapsactiviteiten in het verlengde van opleiding. ROC is contractspartij. Ondernemerschap

8 Ondernemerschap (Model B) Onderwijsstichting Onderneming Ondernemendheid als onderdeel van curriculum opleiding Ondernemerschaps- activiteiten in aparte rechtspersoon van ROC. De rechtspersoon is contractspartij. Ondernemerschap Risicospreiding binnen eigen organisatie 100 %

9 Eigen ondernemerschap (Model C) Onderwijsstichting Ondernemendheid als onderdeel van curriculum opleiding Zelfstandige ondernemerschaps- activiteiten. Ondernemers zijn contractpartij. V.O.F. (Derde) geldstroom gescheiden Studenten/ deelnemers Ondersteuning: Ruimte/faciliteiten; Kennis; Inspiratie/stimuleren. Rechtspersoon t.b.v. ondersteuning derde geldstroom Aanvullende afspraken

10 Eigen ondernemerschap (Model B en C gecombineerd) Onderwijsstichting Ondernemendheid als onderdeel van curriculum opleiding Zelfstandige ondernemerschaps- activiteiten. Ondernemers zijn contractpartij. V.O.F. Student/ deelnemer Ondersteuning: Ruimte/faciliteiten; Kennis; Inspiratie/stimuleren.

11 Aandachtspunten • Derden moeten weten wie onderneemt • Wie is contractspartij en dus verantwoordelijk en aanspreekbaar? • Onderneemt onderwijsstichting zelf of is sprake van ondersteuning? • Derden dienen inzicht in voorwaarden te hebben • Welke voorwaarden zijn van toepassing? Wie stelt die voorwaarden vast? • Suggestie: algemene voorwaarden op website/briefpapier • Onderwijsstichting zelf kan niet concurreren met gewone ondernemers • Publieke middelen besteden aan private (contract)activiteiten, alleen mogelijk in lijn met onderwijsdoelstellingen • Onderwijsstichting kan goed: • ondernemendheid bevorderen (onderwijs, ondersteunen, adviseren, faciliteren); • risicospreiding faciliteren.

12 Mogelijkheden onderwijstijd • Nieuwe wetgeving: norm “begeleide onderwijsuren” (brieven OCW d.d. 30/1, 16/6) • Verschillende eisen om mee te tellen als begeleid onderwijs, onder meer: • Actieve rol van de docent & mogelijkheid om in te grijpen; • Verantwoordelijkheid bevoegd docent; • Aanwezigheid van gekwalificeerd personeel. • Op grond van een onderwijsinhoudelijke visie, mag worden afgeweken van het wettelijke minimumaantal uren. Minimum aantal uren begeleide onderwijstijd niet vastgelegd. Sterke indicatoren voldoende onderwijstijd: “tevredenheid” bij studenten en personeel & instemming van afwijking van de wettelijke urennorm door deelnemersraad.

13 Behoeftes ondernemers • Faciliteiten: • Indirect: beschikbaarstelling van startkrediet – door de school, of anderszins (bijv. innovatiesubsidies); • Natura: werkruimte en productiemiddelen. • Klankbord, sparringpartner • Laat de student in control blijven over zijn eigen onderneming, maar zorg voor een stimulerend effect. • Let op: in geval ondernemen onderdeel van onderwijs dient uit te maken, dient personeel op te treden als onderwijzer en als beoordelaar van prestaties, niet slechts ten behoeve van een klankbordfunctie. • Netwerkfunctie • Beginnende ondernemers in contact brengen met de markt, financiers, etc.

14 Maatschappelijke kwaliteit van ondernemen • Maatschappelijk verantwoord ondernemen • Aandacht voor mens, maatschappij, milieu • Voorbeeld: ROC Nijmegen helpt studentondernemingen die zich richten op gehandicapten en ouderen • Ecologisch verantwoord/duurzaam ondernemen: • Klimaatneutraal ondernemen (compenseren van vervuiling); • Ondernemen “in het groen”. ROC van Twente: studentondernemingen houden gemeentelijk groen bij; bouwen konijnenhokken voor de kinderboerderij. • Andere kansen en criteria? • Financiële verantwoordelijkheid bijbrengen: verdienmodel, investeringsplannen. • Winst/bedrijfsvoering/lange termijnvisie/…

15 Risicobeheersing • Maak afspraken op het gebied van: Rechtsvorm/-verhouding; Financiën; Presentatie naar derden; (Standaard)toezichtskader; Periodiek contact; Doelstellingen; Afleggen van verantwoording. Blijf rekening houden met eigen missie en visie onderwijsorganisatie.

16 Diplomering en onderneming • Onderneming kan dienen als afstudeerproject • “SintLucas@work”: projectbureau waar vierdejaars studenten afstuderen op projecten die bedrijven en de non-profit sector in opdracht geven (ROC Boxtel) • Maar: aantoonbaar (via administratie) moet student voldaan hebben aan eindkwalificaties (7.4.2. WEB)

17 Contact mr. S. Laseur (Saskia) Telefoon020 - 6789 717 Fax020 - 7954 717 Emaillaseur@vandoorne.com


Download ppt "Zaal 5 10:00uur Afstuderen als ondernemer Saskia Laseur."

Verwante presentaties


Ads door Google