De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambassadeurs van de Koning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambassadeurs van de Koning"— Transcript van de presentatie:

1 Ambassadeurs van de Koning

2 Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009
Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Ambassadeurs van de Koning

3 In drie delen Ambassadeurs van de Koning Elke jongere… (Rob Veenstra)
Jouw/uw positie (Niels Noordermeer) Ambassadeur zijn (Jasper Rozendaal) Ambassadeurs van de Koning

4 Het hart van God Ambassadeurs van de Koning
‘Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.’ Johannes 12 vers 49 en 50 Ambassadeurs van de Koning

5 Het hart van God Ambassadeurs van de Koning
Honderd schapen – één verloren – op zoek naar dat ene schaap Tien muntstukken – één verloren – alles aan de kant om te zoeken Twee zonen – één verloren – groot feest bij terugkomst Ambassadeurs van de Koning

6 Het hart van God Ambassadeurs van de Koning
‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.’ Lucas 15 vers 4 t/m 7 Ambassadeurs van de Koning

7 Het hart van God Ambassadeurs van de Koning
‘En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’ Lucas 15 vers 8 t/m 10 Ambassadeurs van de Koning

8 Het hart van God Ambassadeurs van de Koning
‘Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.’ Lucas 15 vers 20 t/m 24 Ambassadeurs van de Koning

9 Het hart van God Ambassadeurs van de Koning
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Ambassadeurs van de Koning

10 Het hart van God Ambassadeurs van de Koning Jason Upton - Haylie
“We are crying for a nation broken down” Ambassadeurs van de Koning

11 Niet om te oordelen Ambassadeurs van de Koning
Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Johannes 12 vers 46 en 47 Ambassadeurs van de Koning

12 Elke jongere… Ambassadeurs van de Koning
Is het ook jouw, uw verdriet dat er tienduizenden mensen in Dordrecht verloren zullen gaan, wanneer God zich niet over hen ontfermt? Ambassadeurs van de Koning

13 Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009
Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Ambassadeurs van de Koning

14 Marktplaats Ambassadeurs van de Koning
Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenamen door God Gal. 4:5-7 Ambassadeurs van de Koning

15 Testament Ambassadeurs van de Koning
Testament = verbond waarin beloften staan beschreven, een wilsbeschikking Niet te ontkrachten(Gal. 3:15) Erfenis Erfenis is geldig bij overlijden van de erflater (Hebr. 9:17) Erfgenamen Ambassadeurs van de Koning

16 Ambassadeurs van de Koning
Hoe worden wij erfgenamen? Bekering (Luc. 24:46-47, Hand. 2:38) Geloof in het volmaakte werk van Jezus Christus (Rom. 3:21-30) De Heilige Geest komt in ons wonen en we zijn verzegeld (Ef. 1:13-14) [Doop in geest en water] (Gal. 3:27) In Jezus Ambassadeurs van de Koning

17 Ambassadeurs van de Koning
Wat is onze erfenis/positie? Verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde (Kol. 1: 13-14) Rechtvaardig en er is geen veroordeling meer (Rom. 5:1, 8:1) Levend gemaakt, omdat God genade heeft geschonken en we daardoor voor eeuwig bij Hem zullen zijn (Ef. 2:5) Ambassadeurs van de Koning

18 Ambassadeurs van de Koning
Wat is onze erfenis/positie? Met vrijmoedigheid en vertrouwen hebben we in Jezus toegang tot God (Ef. 3:12) Een burger van een rijk in de hemel, en wij hebben nu al een plaats in de hemelse gewesten (Ef. 2:6) Door Christus uitgekozen en aangewezen om voor Hem vrucht te dragen (Joh. 15:16) Ambassadeurs van de Koning

19 Visie tiener- en jeugdwerk Jozua 2008/2009
Elke jongere ontdekt (zijn of haar positie binnen) Gods Koninkrijk Ambassadeurs van de Koning

20 Gods Koninkrijk Ambassadeurs van de Koning Matt. 17:20-21
‘En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie het Koninkrijk Gods is bij u’ Ambassadeurs van de Koning

21 Gods Koninkrijk Ambassadeurs van de Koning
- Gods Koninkrijk in het grieks Basileia - Betekend: Koninkrijk en Koningschap - Koninkrijk is een rijk van rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de H.G. en kracht 1Cor.4:20/ Rom. 14:17 Ambassadeurs van de Koning

22 Ambassadeurs van de Koning
Wij zijn ambassadeurs Ambassadeur Wij als Gods ambassadeur Kan het niet worden, je krijgt het Wij zijn in Christus uitgekozen Ef. 1:4 Zet een beeld van zijn Koninkrijk Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden…’ Petr.2:21 Ambassadeurs van de Koning

23 Ambassadeurs van de Koning
Wij zijn ambassadeurs Ambassadeur Wij als Gods ambassadeur Vertegenwoordigd de Koning Wij zijn dus gezanten van Christus Cor. 5:20 Op de NL- ambassade viert de ambassadeur de verjaardag van de Koning(in) Vieren duidelijk Zijn verjaardag zodat iedereen ziet en weet dat het een belangrijke dag is Verteld nooit zijn mening, anders verliest hij gezag Als wij niet uit contact met de Koning spreken prikken mensen erdoorheen Ambassadeurs van de Koning

24 Ambassadeurs van de Koning
Wij zijn ambassadeurs Ambassadeur Wij als Gods ambassadeur Aanval op hem, is hetzelfde als op de Koning De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn Ex.14:14 Zal nooit een burger van het land zijn Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus als verlosser verwachten… Filp. 3:20 Kan alleen door de Koning terug geroepen worden Ook ons leven in zijn hand… Ambassadeurs van de Koning

25 Ambassadeurs van de Koning
Wij zijn ambassadeurs Ambassadeur Wij als Gods ambassadeur Alle wordt betaald Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus Filp.4:19 Ambassadeurs van de Koning

26 Ambassadeurs van de Koning
Boodschap als ambassadeurs ‘Dordrecht stad voor Koning Jezus’ Dan vertellen we over Jezus: Hij die als Koning werd geboren Matt.2:2 Hij die als Koning stierf Matt.27:37 Hij die het Koningschap zal aanvaarden Openb.11:15 Hij die nu al regeert in de Hemel en daar waar wij zeggen: ‘Jezus U bent Koning, U bent Heer.’ Ambassadeurs van de Koning

27 Ambassadeurs van de Koning


Download ppt "Ambassadeurs van de Koning"

Verwante presentaties


Ads door Google