De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapportering activiteitgegevens: aanpak in Vlaanderen Jorre De Schrijver Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapportering activiteitgegevens: aanpak in Vlaanderen Jorre De Schrijver Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie."— Transcript van de presentatie:

1 Rapportering activiteitgegevens: aanpak in Vlaanderen Jorre De Schrijver Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

2  Waarom moeten bedrijven rapporteren?  Welke bedrijven moeten rapporteren?  Grenzen van de installatie  Wat moet gerapporteerd worden?  Datacollectiesjabloon  Methodologierapport  Verdere informatie met betrekking tot rapporteringsplicht Inhoud

3 Opstelling van NIMS door lidstaat tegen 30 september  Lijst met alle installaties die onder ETS vallen in 2013-2020 en hun (voorlopige) toewijzing  Berekend op basis van geverifieerde historische activiteitgegevens  Op basis van NIMS van alle lidstaten bekijkt EC of uniforme cross sectionele correctie factor toegepast wordt  Voorlopige toewijzing * cross sectionele factor = definitieve toewijzing Waarom moeten bedrijven rapporteren ?

4 Rapporteringsplicht in Vlaanderen  Basis in VER-besluit  Wordt verder uitgewerkt in Ministerieel Besluit  Door bedrijf aan te leveren documenten bij het VBBV: -Rapportering historische activiteitgegevens (sjabloon) -Methodologierapport (sjabloon) Aantal basisgegevens en opdeling in sub-installaties al eerder rapporteren (cf. Hfdst. 1,9 van methodologierapport)  Beide rapporteringen bezorgen aan het Verificatie Bureau  Verificatie door VBBV  VBBV bezorgt geverifieerde gegevens aan Vlaamse Overheid en exploitant 15 juni 15 april Waarom moeten bedrijven rapporteren ?

5 Exploitant  VBBV Tegen 15 april 2011: schematische opsplitsing van installatie in sub installaties Tegen 15 juni 2011: volledig ingevuld sjabloon data collectie + ingevuld sjabloon methodologie rapport VBBV  VL Na verificatie van gegevens bezorgt VBBV documenten aan Vlaamse overheid Op basis hiervan stelt onze afdeling een lijst op van hoeveelheid gratis toewijzing per installatie onder toepassingsgebie d EU ETS VL  BE Op basis van gewestelijke lijsten wordt één Belgische lijst opgesteld BE  COM België rapporteert aan Europese Commissie lijst van installaties onder toepassingsgebie d + gratis toewijzing (= NIMs) Deadline notificatie aan Europese Commissie = september 2011 Waarom moeten bedrijven rapporteren ?

6  Alle installaties die in juni 2011 een activiteit uitvoeren die in 2013- 2020 onder emissiehandel valt -Toepassingsgebied ETS 2013-2020 opgenomen in bijlage II VER-besluit -Richtsnoer van de Europese Commissie verduidelijkt interpretatie -Ook installaties die eventueel later uitgesloten kunnen worden moeten rapporteren  Vereenvoudigde rapportering voor installaties die geen aanspraak maken op gratis toewijzing -Vereenvoudigde versie sjabloon moet niet geverifieerd worden en wordt rechtstreeks bezorgd aan Vlaamse Overheid  Indien geen rapportering wordt ingediend kan geen toewijzing berekend worden Welke bedrijven moeten rapporteren ?

7  In principe komen installatiegrenzen overeen met grenzen van de milieuvergunning. Per installatie: -Toetsen of capaciteitsdrempels uit toepassingsgebied overschreden worden -Toewijzing van emissierechten Dus ook rapportering van activiteitgegevens, verdeling in (max. n+6) sub-installaties -Monitoring, rapportering, inlevering van emissierechten Installatiegrenzen

8 Uitzondering: indien exploitant op zelfde site meerdere milieuvergunningen houdt, heeft deze de keuze  Ofwel per milieuvergunning één installatie (  dus meerdere ‘ETS installaties’ op één site)  Ofwel bredere installatiegrenzen, door aggregatie van meerdere milieuvergunningen op site in één installatie  Keuze die met huidige rapportering gemaakt wordt heeft gevolgen voor toekomst ! -Installatie grenzen gebruikt voor toewijzing blijven behouden voor rapportering, inlevering in 2013-2020 Installatiegrenzen

9 Excel bestand Rapportering door exploitant met oog op toewijzing Relevante historische activiteitsgegevens rapporteren Bevat voorwaardelijke opmaak Zal vertaald worden naar Nederlans Data collectie sjabloon Word document Moet verificateur helpen om ingevuld data collectie sjabloon te beoordelen Aangeven welke data gebruikt zijn, waarom deze meest accurate zijn, en of er alternatieven beschikbaar zijn Verduidelijken van verschillende producten in één installatie, significante uitbreidingen, data gaps, netto warmte,… Lange lijst met vragen die niet door elke exploitant ingevuld moeten worden Zal vertaald worden naar Nederlands Methodologie rapport sjabloon Onder welke vorm rapporteren- Sjablonen

10 Data collectiesjabloon Excel bestand Rapportering door exploitant met oog op toewijzing Relevante historische activiteitsgegevens rapporteren Bevat voorwaardelijke opmaak Zal vertaald worden naar Nederlands Data collectie sjabloon

11  Identificatiegegevens installatie  O.a. referenties van de milieuvergunning(en)  Thermische ingangsvermogens van verbrandingsinstallaties  Activiteitsgegevens  Parameters benoemd in toewijzingsregels (annex IV)  Over de referentieperiode 2005-2008 óf 2009-2010  Basisgegevens per installatie (als niet volledig gedekt door Prod BM)  Opsplitsing per relevante sub-installatie -Opsplitsen naar carbon leakage-status -Indien in bepaalde sub-installatie 95 % (non) CL  beschouwd als 100 % (non) CL Data collectie sjabloon- Welke gegevens rapporteren

12 Rapportering per installatie Data collectie sjabloon- Welke gegevens rapporteren Installatie

13 Sub-installatie product benchmark Data collectie sjabloon- Welke gegevens rapporteren Installatie

14 Sub-installatie warmtebenchmark Data collectie sjabloon- Welke gegevens rapporteren Installatie

15 Sub-installatie warmtebenchmark, warmtestromen Data collectie sjabloon- Welke gegevens rapporteren Installatie

16 Sub-installatie brandstofbenchmark Data collectie sjabloon- Welke gegevens rapporteren

17 Sub-installatie procesemissies Data collectie sjabloon- Welke gegevens rapporteren

18 Significante veranderingen Data collectie sjabloon- Welke gegevens rapporteren

19  Hoogst mogelijke nauwkeurigheid  Best beschikbare data. Voorbeelden:  Zoveel mogelijk op basis van MP (brandstof, NCV, EF, emissies)  Voor commerciële doeleinden gebruikt (b.v. verkoopcijfers, inkoop brandstof, inkoop warmte, enzovoort)  Op basis van berekeningen Data collectie sjabloon- Datakwalteit

20  Ontbrekende gegevens: Conservatieve schatting Niet meer dan 90% van waarde verkregen door extrapolatie  Meetbare warmte, niet gemeten  proxy waarde: Energie input x gemeten rendement Geen rendementsgegevens: defaultrendement: 70%  Verdeling gegevens inrichting over subinstallaties Eén productielijn : gebruikstijd / massa / volume Andere geschikte verdeelsleutel Data collectie sjabloon- Datakwaliteit

21  Toelichting in data collection guidance van Europese Commissie  Plan van aanpak voor exploitant  Doornemen van toewijzingsregels, relevante guidances  Data collectie sjabloon doornemen  Bekijken welke sub-installaties relevant zijn voor installatie  Interne planning maken  Beschikbaarheid en kwaliteit van data nagaan  Overleg met installaties waarmee technische verbindingen bestaan (vb. warmtestroom)  Duidelijkheid vragen aan bevoegde autoriteit  15 april 2011: aantal basisgegevens en opdeling in sub-installaties rapporteren aan VBBV  15 juni: rapportering data collectie sjabloon en methodologie rapport Data collectie sjabloon- Praktisch

22 Word document Moet verificateur helpen om ingevulde excel sjabloon te beoordelen Lange lijst met vragen die niet door elke exploitant ingevuld moeten worden Aangeven welke data gebruikt zijn, waarom deze meest accurate zijn, en of er alternatieven beschikbaar zijn Verduidelijken van verschillende producten in één installatie, significante uitbreidingen, data gaps, netto warmte,… Methodologie rapport sjabloon Zal vertaald worden naar Nederlands

23 1. Bedrijfsgegevens: Identificatie van de inrichting (bijv. contactgegevens) Hoofdlijnen van de bedrijfsactiviteiten (vergelijkbaar met monitoringplan) 2. Systeemgrenzen en indeling in sub-installaties Schematisch overzicht van de bedrijfslocatie: eenheden, brand- en grondstoffen, outputstromen (o.a. producten, warmtestromen), emissies Indeling in sub-installaties Verdeling van eenheden, brand- en grondstoffen, outputstromen en emissies over sub-installaties  Deze basisinformatie al rapporteren tegen 15 april aan VBBV  Komt overeen met Hfdst. 1, 9 van methodologierapport Methodologie rapport sjabloon-welke gegevens rapporteren

24 3. Verantwoording historische basisgegevens Per relevante sub-installatie Eenheden, input-en outputstromen en emissies Gehanteerde productcoderingen (NACE/PRODCOM) Aannames en uitgangspunten Databronnen en systemen Parameters, berekeningen, metingen, benaderingen, meetapparatuur  Moet verificateur helpen om ingevulde excel sjabloon te beoordelen Methodologie rapport sjabloon-welke gegevens rapporteren

25 Rapporteringsplicht wordt verder gefinaliseerd in Vlaamse wetgeving Verdere communicatie over deze rapporteringsplicht via: - email - website http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/co2- emissiehandel/vaste-installaties/2013-2020http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/co2- emissiehandel/vaste-installaties/2013-2020 - sectorfederaties Meer info: - Jorre De Schrijver (jorre.deschrijver@lne.vlaanderen.be, 02/553.70.17)jorre.deschrijver@lne.vlaanderen.be - Stijn Caekelbergh (stijn.caekelbergh@lne.vlaanderen.be, 02/553.27.33)stijn.caekelbergh@lne.vlaanderen.be Verdere stappen en communicatie


Download ppt "Rapportering activiteitgegevens: aanpak in Vlaanderen Jorre De Schrijver Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie."

Verwante presentaties


Ads door Google