De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Besluit Energieplanning Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie Wim Lameire www.energiesparen.be Belangrijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Besluit Energieplanning Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie Wim Lameire www.energiesparen.be Belangrijke."— Transcript van de presentatie:

1 1 Besluit Energieplanning Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie Wim Lameire www.energiesparen.be Belangrijke trends en ontwikkelingen in de energie KVIV - 3 mei 2005

2 2 Inhoud Wettelijk kader Besluit Energieplanning (BEP) Benchmarkingconvenant Auditconvenant Relatie BEP en de convenanten

3 3 1. Wettelijk kader Beleidsvisie Vlaamse regering: convenanten –Industrie kan tijdig starten met innovatieve technologische maatregelen, in plaats van (later) minder efficiënte maatregelen te worden opgelegd ; –Bedrijven kunnen meer gerechtvaardigde technologische keuzes maken ; –Bedrijven worden niet beperkt in hun ontwikkeling ; –Hoe stringenter de regelgeving, hoe moeilijker vertaalbaar naar de heterogeniteit van productieprocessen.

4 4 Wettelijk kader (2) Besluit inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen (14 mei 2004, B.S. 16 juli 2004) –van kracht sinds 14 oktober 2004 –stok achter de deur: voor bedrijven die niet willen deelnemen aan het convenant

5 5 Wettelijk kader (3) –uitvoering van de Europese IPPC - richtlijn: verplicht de lidstaten om in het kader van de milieuwetgeving ervoor te zorgen dat zowel bij de uitbating van de inrichting als bij de vergunningsaanvraag voor een nieuwe inrichting rekening wordt gehouden met de energie-efficiëntie van de installaties. –decretale basis: Decreet betreffende de milieuvergunning (1985) REG - decreet: verplichting energie-efficiëntie (2004)

6 6 2. Besluit Energieplanning: praktisch Energieplan Energiestudie Procedure Timing Stand van zaken

7 7 Energieplan? Doelgroep: –  0,5PJ: conform op 01/07/05 (Vlarem II) – tussen 0,1 en 0,5 PJ: bij hervergunning (Vlarem I) –niet in een convenant Inhoud: –analyse van het specifiek energiegebruik –maatregelen om energiegebruik te verminderen  lijst maatregelen met IRR 15% of meer –een chronologisch stappenplan m.b.t. uitvoering

8 8 Energieplan?(2) Uitzondering: voor nieuwe inrichtingen  0,5PJ per jaar mag het 1e energieplan vervangen worden door de energiestudie.

9 9 Actualisering Geldigheid energieplan: 4 jaar aanvullingen in geactualiseerd energieplan: –overzicht vd uitvoering van maatregelen uit het vorige energieplan –effecten hiervan op energiegebruik en CO 2 - emissies –lijst met eventuele wijzigingen aan het vorige energieplan –lijst met maatregelen met IRR 15% of meer –rendabele maatregelen binnen 3 jaar na indiening

10 10 Energiestudie? Wie?: wijziging/uitbreiding aan een inrichting  0,1PJ (Vlarem I) of nieuwe installatie meergebruik van tenminste 10TJ (nieuw!) Inhoud?: Aantonen dat energie-efficiëntere installaties die beschikbaar zijn op de markt of dat maatregelen die extra kunnen genomen worden om de energie-efficiëntie van de inrichting te verhogen een IRR hebben van minder dan 15% na belastingen

11 11 Procedure Deskundige kiezen laten aanvaarden door ANRE –bedrijfsonafhankelijk –grondige technische en bedrijfseconomische kennis opstellen van plan of studie

12 12 Procedure (2) (voorafgaandelijke) conform verklaring: –enkel voor de energieplannen  0,5PJ –Energieplan wordt ingediend bij de overheid –Overheid neemt binnen 40 dagen beslissing over conformiteit (mogelijke verlenging met een maand) –Beroepsprocedure mogelijk via gewestelijke milieuvergunningscommissie bij minister van leefmilieu (uitspraak binnen 3 maanden –Stilzwijgende conformiteit

13 13 Procedure (3) integratie in milieuvergunningsaanvraag: energieplannen < 0,5PJ en energiestudies worden, zonder voorafgaandelijke conformverklaring, meegestuurd met de aanvraag (evt.. kopie naar ANRE)

14 14 Rapportering energiegebruik Inrichtingen met energiegebruik boven 0,1 PJ per jaar rapporteren energiegebruik via milieujaarverslag VLAREM II afdeling 4.1.8 art.4.1.8.1 §1 3°

15 15 Overzicht timing 07/200510/200706/2012 CONFORM ENERGIEPLAN 07/2009 IRR  15% IRR 15% HERNIEUWD ENERGIEPLAN VERGUNNINGS- AANVRAAG (incl. ENERGIEPLAN) EXPLOITATIE BESTAANDE INRICHTINGEN  0,5PJ/J (HER) VERGUNNINGSAANVRAAG INR.  0,1PJ/J IRR 15% 3 jaar na toekenning vergunning

16 16 Stand van zaken (03/05/05) Deskundigen:-) aanvaard: 33 -) geweigerd: 1 -) in behandeling: 2 Plannen:-) conform verklaard / goedgekeurd: 2 -) afgekeurd: 0 -) in behandeling: 0 Studies:-) goedgekeurd: 1 -) afgekeurd: 0 -) in behandeling: 0

17 17 3. Benchmarkingconvenant doelgroep: inrichtingen met e-gebruik  0,5PJ inspanning van bedrijven: –tegen 2012 behoren tot de wereldtop inzake energiegebruik –twee tussentijdse doelen: 2005: rendabele maatregelen (IRR  15%) 2007: indien nodig ook minder redabele maatregelen (IRR  6%) –wereldtop en energie-efficiëntieplan worden om de vier jaar herzien

18 18 Benchmarkingconvenant (2) tegenprestaties Vlaamse Regering: –geen bijkomende Vlaamse maatregelen gericht op verdere energiebesparing of CO 2 -reductie –geen specifieke Vlaamse energie- of CO 2 -taks met energie- of milieudoeleinden –al het mogelijke wordt gedaan om deze bedrijven vrij te stellen van analoge Belgische of Europese maatregelen –onderneming krijgt benodigde emissierechten –aanvullende steun richten op de convenantbedrijven (vb ecologiesteun) –energieplan geldt ook voor BEP

19 19 4. Auditconvenant Nog niet definitief goedgekeurd doelgroep: inrichtingen met e-gebruik tussen 0,1 en 0,5PJ en VER-bedrijven inspanning van bedrijven: –opstellen energieplan –vanaf de tweede ronde moeten alle maatregelen met een IRR van tenminste 13,5% worden opgelijst en uitgevoerd. ==> STRENGER DAN BEP!

20 20 Auditconvenant (2) Tegenprestaties Vlaamse Regering: –geen bijkomende Vlaamse maatregelen gericht op verdere energiebesparing of CO 2 -reductie –geen specifieke Vlaamse energie- of CO 2 -taks met energie- of milieudoeleinden –al het mogelijke wordt gedaan om deze bedrijven vrij te stellen van analoge Belgische of Europese maatregelen –aanvullende steun wordt gericht op de convenantbedrijven –energieplan geldt ook voor BEP

21 21 5. Relatie BEP - convenanten Auditconvenant Besluit Energieplanning 0,5PJ0,1PJ Het Besluit Energieplanning omvat de volledige doelgroep van de convenanten. Benchmarkingconvenant

22 22 Procedure BEP voor convenantbedrijven Energieplan goedgekeurd binnen convenant = conform verklaard energieplan voor dit besluit Nieuwe inrichting of belangrijke wijziging opgenomen in het energieplan bij het convenant = energiestudie wijziging inrichting, niet beschreven in het energieplan vh convenant: nog wel energiestudie voor BEP nodig!

23 23 www.energiesparen.be  Vlaams energiebeleid  Besluit Energieplanning www.benchmarking.be www.ondernemingsconferentie.be www.emis.vito.be ==> milieu- en energiedeskundigen wim.lameire@ewbl.vlaanderen.be jan.vanreusel@vbbv.be Vragen?


Download ppt "1 Besluit Energieplanning Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie Wim Lameire www.energiesparen.be Belangrijke."

Verwante presentaties


Ads door Google