De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Graslanden Deze presentatie gaat over graslandtypen, natuurwaarden, graslandbeheer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Graslanden Deze presentatie gaat over graslandtypen, natuurwaarden, graslandbeheer."— Transcript van de presentatie:

1 Graslanden Deze presentatie gaat over graslandtypen, natuurwaarden, graslandbeheer

2 Graslanden Als voorbeeld hiernaast een vochtig hooiland met o.a. echte koekoeksbloem en scherpe boterbloem

3 Er zijn verschillende typen grasland. Waardoor zijn de verschillen ontstaan? Voedselrijkdom Vochtvoorziening Kalkgehalte Het gevoerde beheer Dynamiek

4 Natte/vochtige voedselarme hooilanden Schrale hooilanden op natte bodems leveren vaak een bijzonder bloemrijk beeld op

5 Interessante soorten De beschermde Rietorchis, de zeldzaam geworden adderwortel en de half-parasiet grote ratelaar

6 Graslanden op vochtige matig voedselrijke bodem Scherpe boterbloem en veldzuring geven al een mooi bloemrijk beeld

7 Graslanden van natte/vochtige voedselrijke grond

8 Graslanden op droge voedselarme grond Ook hier kan een bloemrijk beeld ontstaan met kleine plantjes als schapezuring, zandblauwtje, muizenoor enz. Links boven het typische rode beeld van de zuring met duizendblad

9 Beheer van graslanden

10 Basisprincipes bij het beheer (Wat waren die ook al weer) Continuïteit Streven naar variatie en structuur Fasering Voorkomen van verrijking Rekening houden met soorten Voorkomen van veel bodemverdichting en bodembeschadiging

11 Maaien Begrazen Snelle verschraling Weinig structuur Selectief t.o.v. soorten Schokeffect op hele terrein ineens Bevoordeling rozetplanten Minder verschraling tot geen verschraling Veel structuur Selectief t.o.v. soorten (maar niet jouw keus) Minder massaal schokeffect soortsafhankelijk

12 Maaien en afvoeren Maaien en afvoeren kan leiden tot verschraling Een eerste bloemrijk verschralingsbeeld op vochtige bodem kan bestaan uit witbol en daarna veldzuring met scherpe boterbloem

13 Bermen Bermen zijn refugia (vluchtplaats) voor veel plantensoorten en insecten en kunnen erg waardevol zijn. Dit kan ook subsidies opleveren

14 Extensieve begrazing Extensieve begrazing kan ook leiden tot bloemrijkere plantengemeenscha ppen, maar minder dan bij maaien, maar met meer structuur Verschraling gaat minder snel

15 Begraasde uiterwaarden op rijkere grond Begrazing geeft in zijn algemeenheid meer structuur dan een hooibeheer en kan ook leiden tot bloemrijke ruigtes en meestal minder bloemrijke grazige delen

16 Agrarisch natuurbeheer Slootranden en wegbermen zo beheren dat andere planten en dieren daar een kans krijgen

17 Maaitijdstippen en frequenties Rijkere situaties 2 x per jaar (half mei-half juli) en half aug-half okt) Armere situaties 1 x per jaar (eind aug-half okt) Ongewenste soorten ? Maaien voor de bloei Gewenste soorten ? Maaien na de zaadrijping

18 Maaimethodes Klepelen is het kapotslaan van de vegetatie Als het maaisel blijft liggen leidt dit tot verrijking en verruiging Bij het stofzuigen verdwijnen veel zaden en insecten

19 Maaimethodes Maaien en afvoeren kan leiden tot verschraling Gebruik van cyclomaaier, maaibalk of zeis

20 Hooilandbeheer Hooien: met mooi weer maaien en het maaisel op rillen of bulten enkele dagen laten drogen en daarna afvoeren Goed voor de natuur, maar arbeidsintensief

21 Ruigtes Ruigtes zijn van belang wegens de nectarplanten en voor de overwintering van larven Holle stengels spelen bij dat laatste een belangrijke rol

22 Beheer van ruigtes 1 x maaien in de 3-5 jaar Gefaseerd !!!


Download ppt "Graslanden Deze presentatie gaat over graslandtypen, natuurwaarden, graslandbeheer."

Verwante presentaties


Ads door Google